• Tartalom

343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.12.31.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja:

1. § A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Főigazgatóság feladatkörében:]

a) ellátja
aa) a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok, valamint a minisztériumok működésétől el nem választott működtetésű intézmények – kivéve a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos épület-üzemeltetési, az intézményi működéshez szükséges informatikai, telekommunikációs, gépjármű-üzemeltetési, irodai ellátási és műszaki feladatokat, ide nem értve a minisztériumok ágazati feladatai megvalósítását szolgáló tevékenységeket,
ab) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – az aa) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyonnal, valamint a Miniszterelnöki Hivatal ágazati feladataival-, továbbá a jogelőd intézmények által ellátott tevékenységekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,
ac) az aa), valamint ab) pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó költségvetési gazdálkodási, beszámolási és könyvvezetési feladatokat,”

2. § Az R. 2. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Főigazgatóság feladatkörében:]

k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat vagy az irányító szerv vezetője a hatáskörébe utal,”

3. § Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Főigazgatóság a feladatai ellátása során az üdültetési, elhelyezési, vendéglátási, üzemeltetési, gyermek- és ifjúsági, valamint egészségmegőrző-rehabilitációs feladatok tekintetében a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait, illetve működését veszi igénybe.”

4. § Az R. 8. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A főigazgatót a miniszter nevezi ki határozatlan időtartamra.”

5. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének 3. pontjában az FG jelölés meghatározásában a „(hozzászámítva a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 138/A. §-a szerint fizetendő pénzeszközt is)” szövegrész helyébe a „(hozzászámítva a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 138/A. §-a szerint fizetendő pénzeszközt és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi hozzájárulást is)” szöveg lép.

(3) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 13. § e) pontja hatályát veszti.

(4)2 Az R. 3. §-a 2011. április 1-jén hatályát veszti.

(5) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletében a X. Miniszterelnökség fejezet 4. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet besorolása XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 14. címre változik.

(5) Felhatalmazást kap a Magyar Államkincstár 2010. január 1-jei határnappal a címrendi változás átvezetésére, egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat maradványok átrendezésére.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 252. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 5. § (4) bekezdése a 373/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére