• Tartalom

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

2023.12.21.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–c) és d) pontjában, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 56. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli:

Általános rendelkezések1

1. §2 (1)3 E rendelet alkalmazásában

a)4 honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti szervezet;

b)5 honvédségi szervezet: a Hvt. 3. § 15. pontja szerinti szervezet;

c) logisztikai gazdálkodás: az 5. § szerint kiadott miniszteri utasításban meghatározott definíció.

(2) A honvédelmi szervezetek esetében az e rendeletben foglalt, eltérő rendelkezések hiányában – ideértve azt az esetet is, ha az e rendeletben foglalt eltérő szabályt valamely honvédelmi szervezet vonatkozásában nem kell alkalmazni, és azzal összefüggésben e rendelet további eltérő szabályt nem állapít meg – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)6 A rendelet előírásait a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre is alkalmazni kell.

A gazdálkodás általános sajátosságai

2. § (1) A honvédelmi szervezetek gazdálkodása és ellátása intézményi, illetve – a (4) bekezdés szerint gazdálkodási és ellátási tárgykörök vonatkozásában – térítésmentes természetbeni ellátáson alapuló központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg.

(2)7 A központi gazdálkodás a honvédelmi szervezetek feladatai ellátásához szükséges erőforrások tervezésére, beszerzésére, felhasználására és kezelésére, valamint a központi költségvetés XIII. fejezete (a továbbiakban: HM fejezet) költségvetési előirányzatai tervezésére, felhasználására, módosítására és átcsoportosítására, továbbá beszámolására, a könyvvezetésre és az adatszolgáltatásra irányuló gazdálkodási tevékenységek összessége, amelyeket az erre kijelölt honvédelmi szervezetek végeznek.

(3)8

(4)9 Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM fejezetnél

a)10 a honvédelmi szervezetek egyes pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, amely magában foglalja a 10. § szerinti költségvetési tervezést, a 17. § (1) bekezdése szerinti beszámolást, a finanszírozást, – a KNBSZ kivételével – a közbeszerzésekről szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek, valamint a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti eltérő szabályok alapján végrehajtott beszerzések kötelezettségvállalásainak ellenjegyzését, valamint – a KNBSZ kivételével – a könyvvezetést, a kincstári előirányzat-felhasználási keretforgalom kezelését és bonyolítását;

b) a létszámgazdálkodás, ideértve a foglalkoztatottak létszámösszetételének és – a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője) által meghatározott munkaidő keret kivételével – munkaidő-alapjának meghatározását is;

c)11 az illetmény- és bérgazdálkodás, az egyéb személyi juttatások előirányzataival történő gazdálkodás, – a központosított illetményszámfejtésbe tartozó feladatok kivételével – az illetmény- és bérszámfejtés, -folyósítás, a kapcsolódó adó- és járulék -elszámolás, -bevallás és -befizetés;

d) az ingatlan-beruházás;

e)12 a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok felújítása, rekonstrukciója, valamint – a KNBSZ használatában lévő ingatlanok kivételével – fenntartása és üzemeltetése;

f)13 a központi logisztikai beszerzési, importbeszerzési és beruházási feladatok ellátása;

g)14 a honvédelmi szervezet haditechnikai és egyéb eszközökkel, valamint anyagokkal, továbbá közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott egészségügyi anyagokkal történő ellátása;

h) a nemzetközi feladatok költségvetési javaslatának és éves költségvetésének összeállítása, valamint elszámolása;

i) az állami vagyonnal történő gazdálkodás;

j)15 a hadfelszerelés-fejlesztés, a haditechnikai eszközök fejlesztése és a kutatás-fejlesztés-innováció;

k)16 a katonai vám, jövedéki és határforgalmi feladatok ellátása.

(5)17 A honvédelmi szervezet, valamint a miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény vonatkozásában a munkáltató által elektronikus formában kiadott összesített adóigazolás és a társadalombiztosítási nyilvántartás adatairól szóló igazolás – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott állomány kivételével – az érintett részére központilag, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetőjének minősített elektronikus aláírásával és időbélyegzővel ellátva kerül kiadásra.

(6)18 A KNBSZ által foglalkoztatott esetében az (5) bekezdés szerinti adóigazolás és társadalombiztosítási nyilvántartás adatairól szóló igazolás a KNBSZ által üzemeltetett önálló rendszer alkalmazásával kerül átadásra.

3. §19 Az Áhsz. 50. § (1) bekezdése szerinti számviteli politika és annak szabályzatai a honvédelmi szervezetek részére egységesen, a HM fejezet egészére vonatkozóan kerülnek kialakításra és kiadásra.

4. §20 A honvédségi szervezetek alapító okirata és a törzskönyvi nyilvántartása Hvt. 15. § (3) bekezdése szerinti nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvános telephelyekre vonatkozó adatokat nem tartalmazza.

5. §21 Az ellátó és az ellátott honvédelmi szervezet közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét miniszteri utasítás határozza meg.

6. §22 A válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő szervezeti egységek a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazdasági feladatokat ellátó beosztásokkal (munkakörökkel) rendelkezhetnek.

7. §23 (1)24 A honvédelmi szervezet parancsnokának, illetve vezetőjének jogszabályban meghatározott gazdálkodási jogköre az ahhoz kapcsolt kötelezettségekkel és felelősséggel együtt központosítható, más honvédelmi szervezet vezető beosztásban, munkakörben lévő alkalmazottjának jogkörébe adható a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben.

(2) A központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet alcímeibe sorolt honvédelmi szervezetek tekintetében alcímen belül, a személyi juttatásokra és azok járulékaira vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosításra a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője jogosult.

(3) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében a gazdasági szervezet részére meghatározott egyes feladatok központosított végrehajtására honvédelmi szervezet jelölhető ki.

7/A. §25 A külföldön tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet gazdálkodási tevékenysége során kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítési igazolásra irányuló feladatot abban az esetben végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el, ha az összeférhetetlenség alól a kihelyező honvédelmi szervezet gazdasági vezetője – amennyiben a gazdasági vezetői feladat a 8. § szerint megosztásra kerül, úgy a pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában gazdasági vezetőnek minősülő személy – írásban felmentést ad részére.

7/B. §26 A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoport kezelő szerve a kiemelt előirányzatokon belül rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

A Honvéd Vezérkar főnöke gazdálkodás-irányítási jogköre27

7/C. §28 (1)29 A 2. Magyar Honvédség költségvetési címbe sorolt honvédségi szervezetek gazdálkodását a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti jogkörében irányítja, melynek keretében jogosult a honvédségi szervezetek

a) elemi költségvetési tervjavaslata összeállításához szükséges – a középirányító szerv részére kiadott – kiadási és bevételi tervezési keretek elosztására,

aa) elemi költségvetési tervjavaslatának, és

ab) miniszteri hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási javaslatának

előzetes jóváhagyására,

b) az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítására,

c) központi logisztikai előirányzatai átcsoportosításának elrendelésére, és

d) a zárszámadáshoz kapcsolódó

da) év végi leltározásának – a 3. § szerinti HM fejezet Számviteli Politikája Leltározási szabályzatában foglaltak figyelembevételével történő – meghatározására és elrendelésére, és

db) adatszolgáltatásának jóváhagyására.

(2)30 Az MH PK, továbbá a szervezetszerű helyettese a 2. § szerinti speciális gazdálkodásra való tekintettel a honvédelmi szervezetek vonatkozásában egyéb gazdálkodási jogköröket gyakorolhat, a közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint.

(3)31 A HVKF vagy az általa kijelölt helyettese a 2. Magyar Honvédség költségvetési cím vonatkozásában a központi létszámgazdálkodás keretében

a) előzetesen meghatározza, és részletes indokolással látja el a költségvetési cím – állománycsoportonkénti – költségvetési létszámszükségletét,

b) a miniszter által jóváhagyott költségvetési létszámkeretet a honvédségi szervezetek részére lebontja, és intézkedik a honvédségi szervezetek között a költségvetési létszám szükséges átcsoportosítására,

c) meghatározza a honvédségi szervezetek részére a személyi juttatások és járulékok tervezési kereteit az elemi költségvetés összeállítása során, és

d) előirányzatfedezet megléte esetén dönt a honvédségi szervezetek elemi költségvetési létszáma módosításának javaslatairól.

(4)32 A HVKF az (1)–(3) bekezdés szerinti jogköröket a HVKF gazdálkodási helyettese útján gyakorolja.

A gazdasági vezető

8. § (1)33 Amennyiben a honvédelmi szervezet logisztikai és költségvetési gazdálkodási feladatait több szervezeti egység vagy más honvédelmi szervezetek látják el, a gazdasági vezetői feladat is megosztásra kerül.

(2)34 A logisztikai gazdálkodás tekintetében a honvédelmi szervezet logisztikai vezetője – amennyiben ilyen beosztást az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék nem nevesít, a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében kijelölt beosztást betöltő személy – minősül gazdasági vezetőnek. A pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, ennek hiányában az ellátásra kijelölt honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, vagy a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására kijelölt honvédelmi szervezet szervezeti egységének vezetője minősül gazdasági vezetőnek.

(3)35

(4)36

(5)37

A költségvetési előirányzatok tervezése és felhasználása

9. §38

10. §39 A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet:

a)40

b)41 összeállítja a honvédelmi szervezetek intézményi költségvetési tervének, valamint az egyes tárcaszintű és nemzetközi költségvetési tervek (a továbbiakban együtt: intézményi költségvetési terv) elkészítéséhez szükséges előirányzat-keretekre vonatkozó javaslatát, valamint az intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének rendjére vonatkozó javaslatot és azokat a miniszter által történő jóváhagyást követően kiadja a honvédelmi szervezetek részére;

c)42 felülvizsgálja az intézményi költségvetési tervjavaslatokat és azokat cím, alcím, valamint a tervjavaslatok elkészítésére vonatkozó rendben meghatározott részletezettséggel jóváhagyásra felterjeszti;

d)43 a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének megfelelően összeállítja a HM fejezet elemi költségvetését és azt az Ávr.-ben meghatározott határideig a Kincstár részére megküldi;

e)44 az intézményi költségvetéseket a c) pont szerinti jóváhagyást követő 90. napig visszaküldi a honvédelmi szervezet részére.

11. §45 (1) A KNBSZ az elemi költségvetést, az időközi költségvetési jelentést, az éves költségvetési beszámolót és az időközi mérlegjelentést a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősítéssel ellátva küldi meg a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(2) A Kincstárhoz benyújtott éves költségvetési beszámoló a KNBSZ vagyonára, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerint foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megosztására vonatkozó adatokat nem tartalmazhat.

(3) Az elemi költségvetést, időközi költségvetési jelentést és az éves költségvetési beszámolót a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a KNBSZ tekintetében

1. a személyi juttatások kiemelt előirányzatot a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek,

2. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatot a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3. a dologi kiadások kiemelt előirányzatot a K355. Egyéb dologi kiadások,

4. az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a K48. Egyéb nem intézményi ellátások,

5. az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatot a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

6. a beruházások kiemelt előirányzatot a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése,

7.46 a felújítások kiemelt előirányzatot a K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása,

8.47 az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatot a K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre és a K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre,

9. a működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,

10. a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,

11. a működési bevételek kiemelt előirányzatot a B411. Egyéb működési bevételek,

12. a felhalmozási bevételek előirányzatot a B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése,

13. a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatot a B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök,

14. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatot a B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

15. a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatot a maradvány igénybevétele kivételével a B816. Központi, irányító szervi támogatás,

16. a maradvány igénybevételt a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

rovat összesítéssel küldi meg a Kincstár részére.

(4) A KNBSZ a speciális működési kiadások terhére teljesített kiadások esetében az Ávr. 59. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás megléte esetén fedőnévre kiállított számla, számviteli bizonylat alapján is elszámolhatja kiadásait.

(5) A KNBSZ az elemi költségvetésében a speciális működési kiadásai fedezetére elkülönített előirányzatot a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton, egy összegben, speciális működési kiadásként tervezi és számolja el.

12. §48 A KNBSZ

a) Kincstárnál vezetett fizetési számláját érintő kiadásai és bevételei teljesítése során az érintett rovathoz kapcsolódó Egységes Rovat Azonosítót nem kell alkalmazni, a Kincstár a KNBSZ fizetési számláját érintő kifizetés előtti fedezetvizsgálatkor csak a rendelkezésre álló likviditási fedezetet vizsgálja,

b) fizetési számlájának forgalmáról és egyenlegéről a Kincstár az Állami Számvevőszéken (a továbbiakban: ÁSZ), a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalon (a továbbiakban: KEHI), az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumon és az arra feljogosított honvédelmi szervezeteken kívül más szervnek és személynek adatot csak a miniszter engedélyével szolgáltathat, és

c) a kincstári költségvetési jelentéshez – az Áhsz.-ben foglaltaknak megfelelően – a költségvetési számvitelben elszámolt adatairól a 11. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig szolgáltat adatot a Kincstár részére akként, hogy a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet az időközi költségvetési jelentést a KNBSZ tekintetében az azt alátámasztó – a könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonat nélkül küldi meg a Kincstár részére.

A kincstári számla feletti rendelkezési jogosultság49

12/A. §50 A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezetek kincstári számlái felett a számlatulajdonos honvédelmi szervezet vezetője részére jogszabályban biztosított számlatulajdonosi jogosultságokat a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője gyakorolja.

Finanszírozás

13. § (1) A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédelmi szervezetek éves költségvetése finanszírozását – a költségvetési törvény szerkezeti rendje szerinti – kincstári számlákról biztosítja.

(2) A Kincstár a havi időarányos előirányzat-felhasználási keretet a tárgyhónapot megelőző három munkanappal előbb nyitja meg az (1) bekezdés szerinti kincstári számlákra.

14. §51

15. §52

16. §53

Költségvetési beszámolás

17. §54 (1)55 A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet

a)56 a fejezeti kezelésű előirányzatok és – a KNBSZ kivételével – a honvédelmi szervezetek tekintetében éves intézményi költségvetési beszámolót, intézményi időközi mérlegjelentéseket és a (4a) bekezdésben meghatározott módon intézményi időközi költségvetési jelentéseket (a továbbiakban együtt: elszámolások),

b)57 az a) pont szerinti intézményi elszámolások – ideértve a KNBSZ elszámolásait is – ellenőrzését és jóváhagyását követően, a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségű összesítésével elszámolásokat, valamint

c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást

készít, és azokat – az intézményi elszámolások, valamint a 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetési cím időközi mérlegjelentésének kivételével – az Áhsz.-ben, az Ávr.-ben, az (1a) bekezdésben, valamint az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójában meghatározott határidőig megküldi a Kincstár és az államháztartásért felelős miniszter részére.

(1a)58 A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a honvédelmi szervezetenként elkészített, ellenőrzött, jóváhagyott és a központi költségvetésről szóló törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettséggel összeállított

a) időközi mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 10-éig,

b) éves jelentést és éves költségvetési beszámolót az Áhsz. 32. § (1a) bekezdése szerinti határideig, és

c) a december hónapra készített időközi költségvetési jelentést a költségvetési évet követő év február 10-éig

a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe – a 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím időközi mérlegjelentésének kivételével – feltölti.

(2) A költségvetési beszámolás során

a) azon honvédelmi szervezet esetében, amelynél a gazdasági vezetői feladat megosztásra kerül, az elszámolásokat a honvédelmi szervezet vezetője, parancsnoka mellett a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazdasági vezető és a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott könyvviteli szolgáltatásokat végző szervezeti egységéből kijelölt személy együttesen,

b) az éves költségvetési beszámoló irányító szerv részéről történő ellenőrzését az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt bizottság vezetője,

c) az (1) bekezdés a) pontja szerint összesített elszámolásokat a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője és ezen honvédelmi szervezet az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott könyvviteli szolgáltatásokat végző szervezeti egységének vezetője

írja alá.

(3) A honvédelmi szervezetek a havi zárlati feladataik végrehajtása során az Áhsz. 53. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti egyeztetéseket hajtják végre. Az Áhsz. 53. § (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti feladatok a negyedéves könyvviteli zárlat keretében kerülnek végrehajtásra.

(4) A honvédelmi szervezetek költségvetése végrehajtását érintő, az Ávr. 169. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítése során feltárt, esetleges eltérések rendezését, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet negyedévente, a Kincstár által közzétett, a negyedév utolsó hónapját érintő kincstári költségvetési jelentés visszaküldésével egyidejűleg teljesíti.

(4a)59 A pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a január és február hónapról szóló időközi költségvetési jelentést a központi költségvetés címrendjének megfelelően állítja össze.

(5) A maradványelszámolás keretében a NATO Biztonsági Beruházási Programja megvalósításához kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzat teljesítésével összefüggésben a lezárt beruházási programok elszámolását követően a NATO által visszatérített pénzeszközök alapján elszámolt bevétel az Ávr. 150. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kötelezettségvállalás hiányában is a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésű előirányzat fejezetet megillető költségvetési maradványnak minősül.

(6) A KNBSZ speciális feladatai ellátása érdekében bérelt ingatlanon végzett felújítás elszámolt kiadásait a KNBSZ vagyonában nem kell kimutatni, azt a speciális működési kiadások terhére kell elszámolni. A felújítás elszámolt kiadásai a bérleti díjban érvényesíthetőek.

18. §60 A KNBSZ a 29. § (1) bekezdése szerinti számlákhoz kapcsolódó pénzforgalomról a számviteli rendszerétől elkülönített, analitikus nyilvántartást vezet.

19. §61

20. §62

21. §63

22. §64

23. §65

24. §66

25. §67

Egyéb szabályok

26. § (1) A miniszter a vagyonkezeléssel összefüggő feladatait az általa kijelölt honvédelmi szervezet útján gyakorolja.

(2) A kijelölt honvédelmi szervezet felügyeli az állami feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott állami vagyon használatából eredő kötelezettségek teljesítését.

27. § (1) A fejlesztési, illetve az egyéb célú támogatásokra kiírt utófinanszírozású vagy önrészt igénylő pályázatokon honvédelmi szervezet csak a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet előzetes – az előirányzat fedezetre vonatkozó likviditási vizsgálatát követően kiadott – miniszteri engedély alapján vehet részt.

(2)68

28. §69 A HM költségvetési fejezetnél azon előző évi maradványok, melyek – a központi gazdálkodás és ellátásból adódóan – a keletkezési helyüktől eltérő költségvetési címen, alcímen, illetve honvédelmi szervezetnél kerülnek jóváhagyásra, ott számolhatók el teljesített bevételként és kiadásként, ahol a maradvány ténylegesen felhasználásra kerül.

28/A. §70 Az Áht. 30. § (4) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi előirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában a honvédelmi szervezetek többletbevétele az elemi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzat az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti bevételekkel, valamint a HM fejezet visszatérüléseiből, az inkurrencia- és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 137. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékesítésből befolyó bevételekkel csökkentett összegén felül pénzforgalmilag elszámolt összeg.

28/B. §71 (1) A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program) a szerződés szerinti teljesítések tárgyévet követő években történő megvalósulása esetén a kifizetett előlegeket, a teljesítés tényleges megvalósulásáig, a honvédelmi szervezet kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni, amely összeg kizárólag a Programban kitűzött, a kötelezettségvállalással érintett tárgyi feladatok ellátása érdekében kerülhet nyilvántartásba vételre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradvány elvonásáról vagy felhasználásának további engedélyezéséről a Kormány nem határoz, annak terhére a költségvetési évet követő év december 31-ét követően is a Kormány döntése nélkül történhet meg a szerződés szerinti teljesítés elszámolása.

29. §72 (1) A KNBSZ speciális működési kiadásai teljesítéséhez Magyarországon működő hitelintézetnél fizetési számla, devizaszámla nyitható. A hitelintézet által vezetett számláról, devizaszámláról a KNBSZ és a számlavezető hitelintézet a Kincstár részére adatot nem szolgáltat.

(2) A Kincstárnál vezetett fizetési számla terhére a speciális működési kiadások finanszírozására vezetett hitelintézeti számlákra történő utalások teljes összegét az átutalást követően a 11. § (5) bekezdése szerint, teljesítésként kell elszámolni.

(3) A KNBSZ (1) bekezdés szerinti számláinak év végi egyenlegét nem kell az éves költségvetési beszámolóban szerepeltetni. A számlák év végi egyenlegéről – a műveleti szempontokat figyelembe véve – a speciális gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló jelentésben kell számot adni, melyet a miniszter külön hagy jóvá.

29/A. §73 (1) A KNBSZ az állami vagyonról saját hatáskörben vezet nyilvántartást, melyben az alaptevékenysége ellátásához besorolt speciális kezelésű vagyonelemeket elkülönítetten tartja nyilván.

(2) A KNBSZ

a)74 az állami vagyonról az Áhsz. 5. mellékletének adataiból mérleg-főcsoportonkénti részletezésben szolgáltathat adatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, az ÁSZ-nak, a Nemzeti Földügyi Központnak, a Központi Statisztikai Hivatalnak és a KEHI-nek,

b) az ajánlatkérés tényét nem kell, hogy nyilvánossá tegye, ha a használatában, illetve vagyonkezelésében lévő, vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, feladatai ellátásához feleslegessé vált vagyontárgyakat zártkörű pályázat útján értékesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékesítések során nem kötelező közjegyző igénybevétele, ha az értékesítési folyamatot egy legalább három főből álló, a KNBSZ főigazgatója által kinevezett bizottság felügyeli. A bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az értékesítési eljárás eredményében bármilyen okból érdekelt, vagy akitől egyéb okból nem várható el az értékesítési eljárás szabályszerűségének tárgyilagos megítélése.

(4) A speciális működési kiadásból finanszírozott ingatlanok vonatkozásában az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és IX. Fejezetében foglaltak nem alkalmazhatóak. Ezen ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez a miniszter jóváhagyása szükséges.

30. §75 A honvédelmi szervezetek és az irányító szerv az Ávr. 167/M. § (1) bekezdése szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeit a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet teljesíti.

Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)76

(3)77

32. §78 A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított 28/A. §-t a 2010. augusztus 15-étől keletkezett bevételekre is alkalmazni kell.

33. §79 A katonai szervezetek alapító okiratait a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését80 követő első módosításuk alkalmával kell az R. 1. §-ával megállapított 4. § szerint kiegészíteni.

1

Az 1. §-t megelőző alcím a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdését a 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (2) bekezdése a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdését a 196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdés e) pontja a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (4) bekezdés f) pontja a 247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. § (4) bekezdés j) pontját újonnan a 247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § (4) bekezdés k) pontját a 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A 2. § (5) bekezdését a 457/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

18

A 2. § (6) bekezdését a 457/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

21

Az 5. § a 196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 6. § a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. §-t megelőző alcímet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 64. §-a hatályon kívül helyezte. A 7. § a 247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 7. § (1) bekezdése a 11/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A 7/A. §-t a 247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

Az „A Honvéd Vezérkar főnöke gazdálkodás-irányítási jogköre” alcím címe az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7/C. § (2) bekezdése a 11/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. [A 7/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „Az MH PK, továbbá szervezetszerű helyettese” szövegrész helyébe az „A HVKF, illetve az általa kijelölt helyettese” szöveg lép, nem vezethető át.]

31

A 7/C. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 7/C. § (4) bekezdését az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

33

A 8. § (1) bekezdése a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

34

A 8. § (2) bekezdése a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 8. § (3) bekezdését a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 8. § (4)–(5) bekezdését a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 8. § (4)–(5) bekezdését a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 9. §-t a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

39

A 10. § a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 10. § a) pontját a 196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 10. § b) pontja a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 10. § c) pontja a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 10. § e) pontját a 159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 11. §-t a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

46

A 11. § (3) bekezdés 7. pontja az 57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 11. § (3) bekezdés 8. pontja az 57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 12. § a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

49

A 12/A. §-t megelőző alcímet a 159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

50

A 12/A. §-t a 159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

51

A 14–16. §-t a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

52

A 14–16. §-t a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

53

A 14–16. §-t a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

54

A 17. § A 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

55

A 17. § (1) bekezdése az 57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

56

A 17. § (1) bekezdés a) pontja az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 17. § (1) bekezdés b) pontja az 592/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 17. § (1a) bekezdését az 57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

59

A 17. § (4a) bekezdését a 196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

60

A 18. §-t megelőző alcímet és a 18. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte. A 18. §-t újonnan a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

61

A 19–22. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

62

A 19–22. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

63

A 19–22. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

64

A 19–22. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

65

A 23. §-t megelőző alcímet és a 23–25. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

66

A 23. §-t megelőző alcímet és a 23–25. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

67

A 23. §-t megelőző alcímet és a 23–25. §-t a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

68

A 27. § (2) bekezdését a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 28. § a 194/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 28/B. §-t a 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

72

A 29. §-t a 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 10. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 194/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

73

A 29/A. §-t a 26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

74

A 29/A. § (2) bekezdés a) pontja a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 56. §-át.

76

A 31. § (2)–(3) bekezdését a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

77

A 31. § (2)–(3) bekezdését a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

79

A 33. §-t a 196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 247/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

80

A hatálybalépés időpontja 2015. július 22.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére