• Tartalom

347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.06.29.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és x) pontjában foglalt, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt, támogatással történő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz forgalmazására, gyógyászati segédeszköz javítására, kölcsönzésére, valamint gyógyászati ellátások nyújtására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes igazgatási szerveivel (a továbbiakban: REP) szerződést kötött forgalmazó, gyártó, szolgáltató (a továbbiakban: forgalmazó) jogosult a külön jogszabályban, illetve gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetén a külön jogszabály szerinti közleményben közzétett támogatás elszámolására az e rendeletben, és a szerződésében foglaltakra figyelemmel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben kell meghatározni a támogatás elszámolásának és folyósításának jogszabályban nem szabályozott kérdéseit, így különösen a támogatás elszámolásának a forgalmazó által választott gyakoriságát, az elszámolás benyújtásának módját, az elszámolás jogszabályban nem szabályozott formai és tartalmi elemeit.”

(2)2

2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A forgalmazó a vényt – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – három évig köteles megőrizni.”

(2) Az R. 2. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó vényt a gyógyszertár öt évig köteles megőrizni.
(4) Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, melynek kihordási ideje három évnél hosszabb, a vény megőrzési ideje a kihordási idővel azonos.”

3. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A gyógyszertár jelenti a REP felé
a) a javaslatot adó szakorvos pecsétszámát és a javaslat keltét, amennyiben a gyógyszert külön jogszabály szerint indikációhoz kötött emelt, kiemelt támogatással szakorvosi javaslatra rendelték,
b) hogy a vény melyik minősített számítógépes programmal került nyomtatásra.”

4. § (1) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton, vagy elektronikus adathordozón, vagy írásban (nyomtatott formában) kell benyújtani.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az OEP minden év február 25-éig minden forgalmazónak összesítő eredményszemléletű kimutatást küld írott formában a megelőző naptári évben felmerült támogatási összegekről.”

5. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolást az elszámolási időszakot követő 3 munkanapon belül kell benyújtani az illetékes REP-hez.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az adott elszámolási időszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált vények nyújthatók be elszámolásra, melyeken szerepel a vényen rendelt terméket átvevő személy kézjegye és a vény ellenében a terméket átadó személy kézjegye.
(5) Az adott elszámolási időszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált vények nyújthatók be elszámolásra, amelyek önellenőrzését a forgalmazó a vény beváltása és az elszámolás benyújtása közötti időszakban elvégezte, és amelyeket az önellenőrzést végző személy kézjegyével ellátott.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában önellenőrzésnek minősül annak kontrollálása, hogy a vényen rendelt, vagy a helyettesítés szabályai szerint kiadható termék került-e kiszolgáltatásra, és ennek megfelelően az ehhez külön jogszabály alapján megállapított támogatás kerül-e elszámolásra. Az önellenőrzés tényét az önellenőrzést végző személy a vényen feltünteti és kézjegyével ellátja.”

6. § Az R. 5. §-a helyébe rendelkezés lép:

5. § (1) Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást az OEP a Magyar Államkincstárnak legkésőbb az elszámolás benyújtását követő 5. banki napon adja át.
(2) Az elszámolt támogatás mint követelés nem engedményezhető.”

7. § (1) Az R. 6/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az OEP – az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének a gyógyszertámogatási előirányzata terhére – tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget (a továbbiakban: előleg) nyújt, amennyiben
a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és
b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 6 millió forintot, és
c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag – az a)–b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat működtet.
(2) Az előleg összege 3 millió forint.
(3) A gyógyszertár működtetője a (2) bekezdés szerinti előleg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon az OEP-nél kérelmezheti legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmező a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az egészségügyért felelős miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a finanszírozási előleg nyújtását.”

(2) Az R. 6/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az OEP a határozat jogerőre emelkedését követően az előleg utalását a hónap 26. napján, de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 26. napján a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.”

8. § (1) Az R. 6/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás naptári negyedévente működési célú támogatásban részesül, amennyiben azt az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi, és
a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és
b) a tárgyévet megelőző év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.
(2) A működési célú támogatás negyedéves összege a Gyftv. 36. § (3) bekezdése és 39. §-a szerinti gyógyszertár szolidaritási díjból befolyt összeg arányában kerül megállapításra úgy, hogy az adott naptári negyedévben befolyt gyógyszertár szolidaritási díj összege az (1) bekezdés szerint jogosult gyógyszertárak között egyenlő arányban kerül felosztásra.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az egészségügyért felelős miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a működési célú támogatás nyújtását.”

(2) Az R. 6/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, valamint a § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság megítélése során figyelembe veendő feltételek meglétét a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv igazolja a támogatást igénylő kérelmére.
(6) A támogatás igényléséhez szükséges, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat az OEP az ÁNTSZ OTH számára az összes forgalmazóra vonatkozóan minden év január 31. napjáig megküldi.
(7) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár helye szerint illetékes adóhatóság részére az Art. 3. számú melléklet L) pontja szerint szolgáltat adatot.”

9. § Az R. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete szerinti melléklet lép.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

(4)–(5)4

(6) Az R. e rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (8) bekezdésében foglaltakat első ízben a 2010. évi támogatási összegek vonatkozásában kell alkalmazni.

(7) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

Melléklet a 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Finanszírozási előleg igénylő lap
Igénylő adatai
1. A cég neve:     
2. Telephelye (ha több van, mindegyik telephelyet fel kell sorolni):     
3. Székhelye:     
4. Adószáma:     
5. Bankszámlaszáma:     
6. OEP-pel (REP-pel) kötött szerződés száma:     
7. OEP-pel (REP-pel) kötött szerződés kelte:     
8. A tárgyévet megelőző két év első féléve támogatott árréstömegének átlaga:     
9. Az előleg visszafizetésének vállalt határideje:     
10. A könyvvezetés módja:     
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:     

cégjegyzésre jogosult aláírása

személyi jog jogosultjának aláírása

1

A rendelet a 10. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napján.

2

Az 1. § (2) bekezdése – amely a 10. § (2) bekezdése alapján 2010. július 1-jén lépett volna hatályba – a 201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 10. § (2) bekezdését a 201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 10. § (4)–(5) bekezdése – amely a 10. § (2) bekezdése alapján 2010. július 1-jén lépett volna hatályba – a 201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére