• Tartalom

348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.12.31.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2–8. § alapján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.”

2. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A Kormány a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Rendőrséget jelöli ki.
(2) A Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos
a) első fokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a Vas megyei rendőrfőkapitány,
b) másodfokú eljárás lefolytatására országos illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitány
rendelkezik hatáskörrel.
(3) A bírságolással kapcsolatos eljárás során az ügyfél részére az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az ügyfél lakcíme vagy székhelye szerint illetékes rendőr-kapitányságon kell biztosítani, továbbá az ügyfél a 2–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételeket elektronikusan, egyedi azonosításra alkalmas módon is megtekintheti.”

3. § Az R. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/A. § Az út használatért díjszedésre, illetve a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet és – az általa kezelt közutakon – a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerinti közút kezelője (a továbbiakban együtt: a közút kezelője), valamint a Rendőrség a 2–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes követelményeket, valamint az e rendelkezések alapján beszedett bírságból a közút kezelőjét megillető összeget együttműködési megállapodásban határozza meg. A Rendőrség nevében a közút kezelőjével az együttműködési megállapodást az országos rendőrfőkapitány köti meg.”

4. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a Kkt. 33. § (2) bekezdés alapján a Rendőrség, továbbá a közút kezelője – írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján – közreműködőt is igénybe vehet.”

5. § Az R. 6. számú melléklete az e rendelet melléklete szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § és a melléklet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az R. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 9. §-át a folyamatban lévő közigazgatási eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy

a) a budapesti rendőrfőkapitány által 2010. március 1-jét megelőzően indított első fokú közigazgatási eljárásokban – a megismételt eljárás kivételével – a budapesti rendőrfőkapitány,

b) az a) pontban meghatározott közigazgatási eljárásokban másodfokon az országos rendőrfőkapitány

jár el.

(5) 2010. március 1-jén hatályát veszti az R. 9/A. §-a.

(6) Az R. 10. §-ában a „beszedett” szövegrész helyébe a „kiszabott” szöveg lép.

(7) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a nem lép hatályba.

(8) Ez a rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.

Melléklet a 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2) pont

50 000”

1

A rendelet a 6. § (8) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. december 31. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére