• Tartalom

2009. évi XXXV. törvény

2009. évi XXXV. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1

2010.01.03.
ELSŐ RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉS A JÖVEDÉKI ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet2

Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosítása

1–3. §

II. Fejezet3

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

4–12. §

MÁSODIK RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

III. Fejezet4

A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása

13–18. §

IV. Fejezet5

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19–20. §

V. Fejezet6

A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény módosítása

21. §

HARMADIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VI. Fejezet7

Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

22–24. §

NEGYEDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS EGYES ELKÜLÖNÜLT ÁLLAMI PÉNZALAPOKAT MEGILLETŐ BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VII. Fejezet8

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása

25–27. §

VIII. Fejezet9

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

28–31. §

IX. Fejezet10

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

32–33. §

X. Fejezet11

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosítása

34–35. §

ÖTÖDIK RÉSZ

XI. Fejezet12

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

36. §

XII. Fejezet13

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

37. §

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben és a 39. §-ban meghatározott eltérésekkel – 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 1-jén lép hatályba a VIII. Fejezet és a 49. § (1)–(2) bekezdése.

(3) E törvény 3. §-ának (2) bekezdése és 2. melléklete az azt követő hónap első napján – de nem korábban 2009. augusztus 1. napjánál – lép hatályba,

a) amikor az Európai Bizottság olyan határozatot hoz, hogy a 2. mellékletben foglalt rendelkezés tekintetében nem áll fenn a verseny torzulásának veszélye, vagy

b) amikor a határozat meghozatalára nyitva álló határidő eltelt anélkül, hogy az Európai Bizottság határozatot hozott volna.14

(4) Az adópolitikáért felelős miniszter a (3) bekezdésben meghatározott tényt és időpontját – annak ismertté válását követően haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.15

(5) 2009. szeptember 1-jén lép hatályba a 13. §, a 14. §, a 16. §, a 17. §, a 22. § (1) bekezdése, a 24. §, a 42. § (2) bekezdés, az 51. §, valamint a 4. számú melléklet.

(6) E törvénynek az Art. 124/D. §-át beiktató rendelkezése e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(7) Az Európai Parlament 2009-ben kezdődő parlamenti ciklusának első napján lép hatályba a 44. § és az 53. § (2) bekezdése.16

(8) 2010. január 1-jén lép hatályba a 49. § (3) bekezdése.

(9) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Eajmód. tv.) 31. §-a nem lép hatályba.

39. § (1) A 6. §, a 40. § és a 41. § az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az Európai Bizottság (1) bekezdés szerinti határozata meghozatalának időpontját – annak ismertté válását követően haladéktalanul – a Magyar Közlönyben egyedi határozattal tegye közzé.

XIV. Fejezet17

Módosító rendelkezések

40–49. §

XV. Fejezet

Hatályon kívül helyező rendelkezések

50–54. §18

55. §19

XVI. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

56. §20 Az Áfa tv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – az 56/A–58. §-okban foglalt eltérésekkel – azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. június 30. napját követi.

56/A. §21 Arra a lakóingatlan-értékesítésre, amely esetében a tulajdonjog bejegyzésének alapjául szolgáló okiratot legkésőbb 2009. június 30. napjáig – tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából – az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották, az Áfa tv.-nek az alkalmazandó általános forgalmiadó-mértékre vonatkozó, 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a lakóingatlan-értékesítés tekintetében az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. június 30. napját követi.

57. § (1) Az Áfa tv. 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amelynél a teljesítést az Áfa tv. 58. §-a szerint kell megállapítani, és az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, még e törvény hatálybalépésének napja előtt befejeződik, de az ellenérték megtérítése e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követően válik esedékessé.

(2) Azt az általános forgalmiadó-mértékváltozással érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, amelynél a teljesítést egyébként az Áfa tv. 58. §-a szerint kell megállapítani, és az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, még e törvény hatálybalépésének napja előtt megkezdődik, de e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követően fejeződik be, azon naptári napok száma szerint, amelyek e törvény

a) hatálybalépése napját megelőző időszakra, illetőleg

b) hatálybalépésének napjára vagy azt követő időszakra

esnek, az alkalmazandó általános forgalmi adó mértéke szempontjából úgy kell tekinteni, mint amelynél az a) és b) pont szerint külön-külön, időarányos részteljesítés történik. Az a) pont szerinti időarányos részteljesítésre az Áfa tv. 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ellenérték megtérítése e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követően válik esedékessé.

58. § Az 57. §-tól eltérően az e törvény 2. mellékletében foglalt rendelkezést azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont a 2. melléklet hatálybalépésének napjára esik, vagy azt követi.

59. § (1) Az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2009. augusztus 31. napjáig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni.

(2) Az (1) bekezdésben említett átállításig

a) a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és

b) az általános forgalmi adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet

használó, nyugta-, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.

60. § Az e törvény hatálybalépését megelőzően a Jöt. 117. §-ának (4) bekezdése szerinti jogkövetkezménnyel sújtott személy mentesül ezen jogkövetkezmény alól.

61. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(9) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) Az Szja tv. e törvénnyel módosított 30. §-ának és 50. §-a e törvénnyel módosított (7) bekezdésének rendelkezéseit a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és annak adókötelezettségére kell alkalmazni.

(3) Az Szja tv. 1. számú mellékletének e törvénnyel módosított 1.3. pontjában foglalt rendelkezést a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és annak adókötelezettségére kell alkalmazni.

(4) Az Szja tv. 47. §-a szerinti göngyölítéses módszer alkalmazása során a 2009. június 30-át követő időszakban megszerzett bevétel esetében az adótábla szerint várható számított adót az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-ának szabályai szerint kell megállapítani.

(5) Az Szja tv. 48. §-ának rendelkezéseit a 2009. évben az a)–b) pontokban foglaltakat figyelembe véve kell alkalmazni.

a) A 2009-es adóév június 30-át követő időszakára (a továbbiakban: második félévre) megszerzett bér – társas vállalkozás, polgári jogi társaság tagjánál a személyes közreműködésre tekintettel vagy azzal összefüggésben megszerzett nem önálló tevékenységből származó bevétel – adóelőlege meghatározásakor az Szja tv. 48. §-a (1)–(9) és (16) bekezdéseinek alkalmazása során az adótábla szerint várható számított adót (ideértve az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerint várható adóját is) az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-a szabályai szerint kell megállapítani.

b) A 2009-es adóév második félévben kifizetett (kiutalt), az Szja tv. 48. §-ának (10) bekezdése szerinti bevétel adóelőlege megállapításakor az ott leírt számítás során az adótábla szerint várható számított adót az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-ának szabályai szerint kell megállapítani, azzal, hogy a kifizetés időpontjaként a pénzösszeg postára adásának, illetve a folyósító szerv bankszámlája megterhelésének napját kell tekinteni.

(6) A munkáltató, a bér kifizetője, valamint a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság a 2009. első félévre juttatott nem önálló tevékenységből származó bevételek adóelőlegét – az Szja tv. 48. §-a (12)–(14) bekezdések szerinti csökkentő tételek alkalmazásával – a 2009. év második félévében megszerzett bevételekre vonatkozó adóelőleg-megállapítási szabályok szerint is megállapítja az e § (5) bekezdésének a) pontja értelemszerű alkalmazásával. Amennyiben az előzőek szerint számított adóelőlegek összege kisebb, mint a 2009. első félévben ténylegesen levont adóelőlegek összege, a különbözetet – amíg az el nem fogy, de utoljára a december hónapra megszerzett nem önálló tevékenységből származó bevételek adóelőlege terhére – a 2009. második félévre megszerzett bevételek adóelőlegét csökkentő tételként kell figyelembe venni az Szja tv. 48. §-ának (12)–(14) bekezdései szerinti csökkentő tételek utáni sorrendben.

(7) Az Szja tv. 48. §-ának e törvénnyel módosított (2), (6) és (7) bekezdései szerinti nyilatkozattétellel kapcsolatos rendelkezéseket első ízben a 2009. augusztus 31-ét követően megszerzett adóterhet nem viselő járandóságokra kell alkalmazni.

(8) Az Szja tv. 55. §-a (1) bekezdésének rendelkezését a 2009. évre úgy kell alkalmazni, hogy az adót az Szja tv. 53. § szerinti számított évi jövedelem után az Szja tv. 30. §-ának 2009. július 1-jén hatályos (2) bekezdése szerinti adótáblával kell megállapítani.

(9) A 2010. április 1-jét megelőzően született gyermek(ek)re tekintettel folyósított anyasági támogatás adókötelezettségére az Szja tv. 3. §-ának 2009. augusztus 31-én hatályos 72. pontját és 1. számú mellékletének 2009. augusztus 31-én hatályos 1.1. pontját kell alkalmazni.

62. § A Tao. 7. §-a (1) bekezdése cs) pontjának e törvénnyel módosított, valamint 7. §-a (2) bekezdésének és 1. számú melléklete 10/a. pontjának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2008-ban kezdődő adóév adóalapjának megállapításánál is alkalmazni lehet.

63. § Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2. §-a (4)–(5) bekezdésének alkalmazásakor az adóalanyiság feltételeként előírt bevételi értékhatár a 2009. adóévre vonatkozóan 26 millió forint.

64. § E törvénynek az Art. 3. számú melléklete F) pontjának b) alpontjában előírt adatszolgáltatást

– a családi pótlék tekintetében csak a 2009. augusztus 31-ét követően kifizetett családi pótlék összegekre vonatkozóan,

– az anyasági támogatás tekintetében pedig első alkalommal a 2010. március 31-ét követően született gyermekek esetén

kell alkalmazni.

65. § (1) A VII. Fejezetnek a Tbj.-t módosító rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény hatálybalépésének napjától megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A Tbj. e törvény 25. §-ával megállapított 19. § (1) bekezdését a 2009. július 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

66. § (1) Annak a képviselőnek a társadalombiztosítási jogaira és kötelezettségeire, aki az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot tesz, a képviselői tevékenység teljes időtartamára a Tbj. biztosítottakra vonatkozó rendelkezései irányadók.

(2) Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7/A. §-ában említett, a tiszteletdíja után nyugdíjjárulékot fizető képviselő a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a tagdíjat a magánnyugdíjpénztárnak teljesíti.

67. § (1) Az Ebtv. 46. § (1) bekezdésének e törvény 28. §-ával megállapított a) pontjában, az Ebtv. 48. §-ának e törvény 29. §-ával megállapított (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenségre, az Ebtv. 55. §-ának e törvény 49. § (3) bekezdésével megállapított (7)–(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket a 2009. december 31-ét követően bekövetkező üzemi balesetre kell alkalmazni.

(2) Az Ebtv. 50. §-ának e törvény 30. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2009. július 31-ét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

68. § Az Flt. e törvény 32. §-ával megállapított 40. §-át és az e törvény 33. §-ával megállapított 46/B. §-ának (1) bekezdését a 2009. július 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

69. §22

70. § A Pftv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a törvény hatálybalépésének napját megelőzően kiváltott START, START PLUSZ vagy START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén is alkalmazni kell a foglalkoztatásnak a törvény hatálybalépését követő időtartamára.

71. § Az Mt. 137. §-ának e törvénnyel módosított (3) bekezdését a 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.

1–4. melléklet a 2009. évi XXXV. törvényhez23

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. május 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. május 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

3

A II. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

4

A III. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

5

A IV. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

6

Az V. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

7

A VI. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

8

A VII. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

9

A VIII. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

10

A IX. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

11

A X. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

12

A XI. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

13

A XII. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

14

A 38. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidő – a 3/2009. (VII. 30.) PM határozat alapján – 2009. július 29-én lejárt, és ezen időtartam alatt az Európai Bizottság nem hozott határozatot.

16

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 134. cikkének (2) bekezdése alapján a hatálybalépés napja 2009. július 14.

17

A XIV. Fejezetet az 55. § hatályon kívül helyezte.

18

Az 50–54. §-t az 55. § hatályon kívül helyezte.

19

Az 55. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

20

Az 56. § a 2009: LXXVII. törvény 185. §-a szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 234. §-át.

21

Az 56/A. §-t a 2009: LXXVII. törvény 165. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 234. §-át.

22

A 69. §-t a 2009: LXXVII. törvény 196. §-a hatályon kívül helyezte.

23

Az 1–4. mellékletet az 55. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére