• Tartalom

35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2010.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c), h) és l) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1. számú melléklet szerinti kérelem C részének I. pontját – étkeztetés, házi segítségnyújtás, továbbá az Szt. 115/A. § szerint térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével – valamennyi személyes gondoskodási forma esetében, II. pontját étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, III. pontját – az Szt. 117/B. §-a szerinti vállalás kivételével – idősotthoni ellátás esetében kell kitölteni.”

2. § Az Ir. „A szociális ellátás iránti kérelem” címe a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
(2) Bentlakást nyújtó intézmény esetén – az intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

3. § Az Ir. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bentlakásos intézmény vezetője, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza.”

4. § Az Ir. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről.”

5. § Az Ir. 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,
a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat.”

6. § Az Ir. 22. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi]

aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylő besorolása a b)–e) pont szerinti vagy amelynek 1. pontja szerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása egészségi állapot alapján indokolt, és a felülvizsgálat határideje – amennyiben megjelöl ilyet – nem járt le, illetve”

7. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az Ir. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

8. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

k) férőhely: a működési engedélyben meghatározott legmagasabb napi ellátotti létszám.”

9. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell]

c) szervezeti és működési szabályzattal, amely az egyszemélyes szolgálat esetén a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hivatalának szervezeti és működési szabályzata is lehet,”

(2) Az R. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szociális intézménynek rendelkeznie kell]

c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével.”

10. § Az R. 5/B. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza]

g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.”

11. § Az R. I. Fejezetének „Általános működési feltételek” címe a következő 5/C. §-sal egészül ki:

5/C. § Nem állami fenntartású szociális intézmény esetén a fenntartónak folyamatosan rendelkeznie kell a nappali ellátás és a bentlakásos intézményi ellátás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel.”

12. § Az R. I. Fejezetének „Általános személyi feltételek” címe a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Amennyiben a nappali intézményben ellátott a külön jogszabály szerinti szociális foglalkoztatásban vesz részt, az ellátottat a nappali intézményre vonatkozó szakmai létszámnormák tekintetében – az intézményvezetőre vonatkozó létszámnorma kivételével – nem kell figyelembe venni.
(2) A külön jogszabály szerinti külső férőhelyet a szakmai létszámnormák számításánál nem kell figyelembe venni.
(3) Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése, illetve 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti ellátotti létszámot külön kell vizsgálni a székhelyre és az egyes telephelyekre.”

13. § Az R. II. Fejezetének 1. Címe a következő új 19/B. §-sal egészül ki:

19/B. § Étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint időskorúak nappali ellátása esetén a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.”

14. § Az R. 39/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított négy hónapon belül – az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet szerinti szervnél – be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell végeznie.”

15. § Az R. 39/G. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közösségi pszichiátriai ellátást közösségi gondozó és közösségi koordinátor végzi. Egy közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat. A közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor további 10 ellátottról gondoskodhat, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást. Amennyiben a 2. számú melléklet szerint nem kell önálló közösségi koordinátort alkalmazni, a koordinátor feladatait a szolgálat vezetője látja el.”

16. § Az R. 52. § (1)–(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az intézménynek készleten kell tartania a (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő, a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény vezető ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata alapján, ennek során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is. A (2) és a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) – ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is – kell biztosítani.
(2) Az eseti gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint):
a) szintetikus görcsoldók (A03 A),
b) propulsív szerek (A03 F),
c) bélmozgatást csökkentő szerek (A07 D),
d) heveny vérnyomás-emelkedés csökkentésére szolgáló szerek (C 08 C),
e) fájdalom és lázcsillapítók (M02, N 02),
f) anxioliticumok (N05 B),
g) altatók, nyugtatók (N05 C),
h) hashajtók (A06 A),
i) szisztémás antihisztaminok (R06 A),
j) antiarritmiás szerek (C01 B).
(3) A rendszeres gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint):
a) tápcsatorna és anyagcsere
aa) antacidok (A02 A),
ab) peptikus fekély kezelésének gyógyszerei (A02 B),
ac) az epebetegségek egyéb terápiás készítményei (A05 A),
ad) bélfertőtlenítők, gyulladásgátlók (A07A, A07 E),
ae) digesztívumok (A09 A),
af) orális antidiabetikumok (A10 B);
b) vér és vérképző szerek
ba) antikoagulánsok (B01 A),
bb) vérzéscsillapítók (B02 A, B02 B),
bc) vérszegénység elleni készítmények (B03 A);
c) kardiovaszkuláris rendszer
ca) szívglikozidok (C01 A),
cb) szívbetegségben használt értágítók (C01 D),
cc) vérnyomáscsökkentők (C02),
cd) vizelethajtók (C03),
ce) perifériás értágítók (C04),
cf) kapilláris-stabilizáló szerek (C05),
cg) béta-blokkolók (C07),
ch) ACE-gátlók (C09 A);
d) antibiotikumok (J01);
e) váz- és izomrendszer
ea) gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01),
eb) ízületi és izomfájdalmak kezelésének készítményei (M02),
ec) izomrelaxánsok (M03 B);
f) idegrendszer
fa) antiepileptikumok (N03),
fb) antikolinerg antiparkinson szerek (N04 A),
fc) dopaminerg antiparkinson szerek (N04 B),
fd) antipszichotikumok (N05 A).
(4) A bentlakásos intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alapgyógyszerkészletről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő részére.”

17. § Az R. III. Fejezete az „Az érték- és vagyonmegőrzés szabályai” címet megelőzően a következő 59/A. §-sal és azt megelőzően a következő címmel egészül ki:

„A gyermek után járó családi pótlék felhasználása
59/A. § A bentlakásos intézmény vezetője
a) a gyermek után járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról
aa) az 5. számú melléklet szerinti kimutatást vezeti,
ab) évente, a gyámi számadás elkészítésének időpontjához igazodóan beszámolót készít, amellyel egyidejűleg lezárja az aa) alpont szerinti kimutatást;
b) az aa) alpont szerinti kimutatás másolatát és az ab) alpont szerinti beszámolót megküldi a gyámnak, a hivatásos gyámnak vagy a vagyonkezelő eseti gondnoknak.”

18. § Az R. 79. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/B. § és 94/D. § szerinti megállapodások száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát.”

19. § Az R. 101/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Szervezeti integráció esetén az egyes munkakörökre vonatkozó szakmai létszámok összeszámolhatóak, és az együttes létszám
a) ápoló-gondozó munkakörök esetében
aa) ha az adott munkakörben legfeljebb 20 fő dolgozik, 10%-kal,
ab) ha az adott munkakörben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal,
b) amennyiben az együttes létszám 1 fő feletti, szociális és mentálhigiénés munkatárs munkakörben 1 fővel
csökkenthető.”

20. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(5) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet módosítása

21. § (1) A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A foglalkoztatási szakmai program tartalmazza]

h) a szociális foglalkoztatásban részt vevő segítők és foglalkozatás-koordinátorok számát.”

(2) A Rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A segítők és a foglalkoztatás-koordinátorok számát a foglalkoztatottak számára, állapotára, a foglalkoztatás keretében végzett tevékenységre, valamint a foglalkoztatás egyéb körülményeire tekintettel kell meghatározni azzal, hogy 30 foglalkoztatottanként legalább 1 segítőt, valamint 30 fő foglalkoztatott felett, 90 foglalkoztatottanként legalább 1 foglalkoztatás-koordinátort kell biztosítani. A segítő munkakör részmunkaidős foglalkoztatással is ellátható.”

22. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szociális foglalkoztatásban segítőként az vehet részt, aki]

b) gyógypedagógiai asszisztens, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szociális gondozó, szervező, szociális asszisztens vagy mentálhigiénés asszisztens képzettséggel”

[rendelkezik.]

Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 39/D. §-ának e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követően megkezdett vezetői, személyi segítői vagy gépjárművezetői munkakörben történő foglalkoztatás esetén kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Ir.

aa) 21. § (1) bekezdésében „a fogyatékos személyek és” szövegrész,

ab) 22/A. § (2) bekezdésében az „étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a 9. számú melléklet, ” szövegrész,

b) az R.

bb) 28. § (5) bekezdésének első mondata,

be) 100. § (1) bekezdés c) pontjában az „ , alapszolgáltatási központ” szövegrész,

c) a Rendelet

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Ir.

aa) 4. § (1) bekezdésében „a szociális intézményi elhelyezést megelőzően” szövegrész helyébe „– a (4) bekezdés szerinti kivétellel –” szöveg,

ab) 12. § (2) bekezdésében a „Ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése, illetőleg az Szt. 94/D. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodás alapozza meg, az intézményvezető” szövegrész helyébe „Az intézményvezető” szöveg,

ac) 12. § (2) bekezdésében „a kérelem” szövegrész helyébe „az igény” szöveg,

ad) 12. § (3) bekezdésében a „jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről” szövegrész helyébe a „jogosultat” szöveg;

b) az R.

ba) 6. § (6) bekezdésének felvezető szövegében a „köteles” szövegrész helyébe a „köteles – az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerinti gazdasági vezető kivételével –” szöveg,

bb) 44. § (4) bekezdésében a „3. pontja” szövegrész helyébe a „2.10. pontja” szöveg,

bc) 50. § (2) bekezdés d) pontjában a „szakorvosi ellátásához” szövegrész helyébe „szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz” szöveg,

bd) 52. § (5) bekezdésében „A (2) bekezdés alapján összeállított alapgyógyszerkészlet” szövegrész helyébe „Az alapgyógyszerkészlet” szöveg,

be) 52. § (7) bekezdésében „a (2) bekezdés szerinti alapgyógyszerkészlet” szövegrész helyébe „az alapgyógyszerkészlet” szöveg,

bf) 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „biztosítása” szövegrész helyébe a „biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén” szöveg,

bg) 94. § (1) bekezdés d) pontjában a „konyha” szövegrész helyébe a „főzésre alkalmas helyiség” szöveg,

bh) 94. § (1) bekezdés e) pontjában a „legalább húsz négyzetméter” szövegrész helyébe a „8–10 fő ellátott esetén ellátottanként legalább két négyzetméter, 10 fő ellátott felett legalább húsz négyzetméter” szöveg,

bi) 94. § (2) bekezdésének első és második mondatában a „konyhának” szövegrészek helyébe a „főzésre alkalmas helyiségnek” szöveg

lép.

1. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

„Jövedelemnyilatkozat
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:    
Születési neve:    
Anyja neve:    
Születési hely, év, hó, nap:    
Lakcím: település:      utca/házszám:      ir.szám:     
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni):     
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
⬜ igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat 1–2. pontját és a „Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén” elnevezésű űrlapot nem kell kitölteni,
⬜ nem.

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:

 

1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:

 

1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:

 

1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó:

 

1.3. Alkalmi munkavégzésből származó:

 

1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:

 

1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:

 

Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:

 

1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:

 

1.7. Egyéb jövedelem:

 

2. összes (nettó) havi jövedelem:

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

 

Dátum:

 

 

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:

2. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS
az idősotthoni ellátást igénylő jövedelmi helyzetéről
A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján igazolom, hogy ................................................... (családi és utónév), született ....................... (születési családi és utónév), anyja neve ..................................... (anyja születési családi és utóneve), .................................... (születési hely) ......... év ................ hó .... napján született, idősotthoni ellátást igénylő – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 119/C. §-a szerint számított – jövedelme .................. Ft/hó, amely az Szt. 119/C. §-ának (6) bekezdése szerinti vagyonérték beszámításával .................. Ft/hó, jövedelemként figyelembe vett összeget tartalmaz.
Dátum .................................
...................................
Jegyző

3. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete I. részének 1. Étkeztetés pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Étkeztetés
– szociális segítő (100 főre vetítve)    1 fő”

2. Az R. 2. számú melléklete I. részének 2. Házi segítségnyújtás pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Házi segítségnyújtás
a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve)
– szociális gondozó    1 fő
b) 10 vagy több főállású szociális gondozó esetén
– vezető gondozó    1 fő”

3. Az R. 2. számú melléklete II. részének 1. C) Fogyatékosok nappali intézménye pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„C) Fogyatékosok nappali intézménye
– intézményvezető    1 fő
– terápiás munkatárs (három gondozási csoportra)    1 fő
= szociális gondozó    1 fő
= súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása esetében szociális gondozó (gondozási csoportonként)    1 fő”

4. Az R. 2. számú melléklete II. részének 1. D) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„D) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye
– intézményvezető    1 fő
– terápiás segítő (50 főre vetítve)    2 fő”

5. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. A) Idősek otthona pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A) Idősek otthona
– intézményvezető    1 fő
– orvos
= 100 férőhely alatt    heti 4 óra
= 100–200 férőhely között    heti 6 óra
= 200 férőhely felett    1 fő
– intézményvezető ápoló (100 férőhely felett)    1 fő
– ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve)    24 fő
– mozgásterapeuta (ajánlott létszám)
= 100 férőhelyig    heti 4 óra
= 100 férőhely felett    1 fő
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve)    1 fő
– foglalkoztatásszervező (100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám)    1 fő”

6. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével)
– intézményvezető    1 fő
– orvos
= 100 férőhely alatt    heti 8 óra
= 100–200 férőhely között    heti 12 óra
= 200 férőhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is)    heti 4 óra
és 1 fő
– intézményvezető ápoló (100 férőhely felett)    1 fő
– ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény    24 fő
= rehabilitációs intézmény    12 fő
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve, 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény    1 fő
= rehabilitációs intézmény    2 fő
– foglalkoztatásszervező, (200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve, 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény    1 fő
= rehabilitációs intézmény     2 fő”

7. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. C) Drogbetegeket ellátó intézmény pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„C) Drogbetegeket ellátó intézmény
– intézményvezető    1 fő
– orvos
= 100 férőhely alatt    heti 4 óra
= 100 férőhely felett    heti 6 óra
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyenként)    3 fő
– foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám, 50 férőhelyenként)    2 fő”

8. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezető    1 fő
– orvos
= 100 férőhely alatt    heti 4 óra
= 100–200 férőhely között    heti 6 óra
= 200 férőhely felett    1 fő
– intézményvezető ápoló (100 férőhely felett)    1 fő
Rehabilitációs intézmény
– vezető pedagógus    1 fő
50 férőhelyre vetítve:
– ápoló, gondozó    5 fő
– fejlesztő pedagógus    2 fő
– foglalkoztatás-szervező (ajánlott létszám)    1 fő
– szabadidő szervező (ajánlott létszám)    1 fő
– mozgásterapeuta (ajánlott létszám)    1 fő
– szociális és mentálhigiénés munkatárs    2 fő
100 férőhelyre vetítve:
– szociális ügyintéző    1 fő
Ápoló, gondozó otthon
50 férőhelyre vetítve:
– ápoló-gondozó
= kiskorúak ellátása esetén    20 fő
= felnőttkorúak ellátása esetén    15 fő
fejlesztő pedagógus    2 fő
szociális és mentálhigiénés munkatárs    1 fő
mozgásterapeuta (ajánlott létszám)    1 fő
foglalkoztatás-szervező (ajánlott létszám)    1 fő
100 férőhelyenként:
szociális ügyintéző    1 fő
Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport
– osztályvezető (5 csoport irányítása)    1 fő
– gyermekgondozó-ápoló vagy ápoló-gondozó    4 fő
– mozgásterapeuta (ajánlott létszám)    napi 4 óra
– pedagógus    1 fő”

9. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezető    1 fő
– orvos
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény    heti 6 óra
= rehabilitációs intézmény    heti 2 óra
– ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve)    14 fő
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény    1 fő
= rehabilitációs intézmény    5 fő
– foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám 50 férőhelyre vetítve, amennyiben van foglalkoztatás)    napi 4 óra”

10. Az R. 2. számú melléklete II. részének 2. I) Részleg pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I) Részleg

50 férőhelyre vetítve

Ápoló-gondozó részleg

Rehabilitációs részleg

Orvos

heti 6 óra

heti 4 óra

Részlegvezető

1 fő

1 fő

Ápoló, gondozó

 

 

– fogyatékos személyek

18 fő

8 fő

– idősek

10 fő

 

– pszichiátriai és szenvedélybetegek

 

6 fő

– hajléktalan személyek

7 fő

 

Szociális és mentálhigiénés munkatárs

1 fő

3 fő

Hajléktalanellátás esetén

 

 

szociális segítő

 

2 fő

Fogyatékos ellátása esetén

 

 

pedagógus

1 fő

1 fő

foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám)

1 fő

2 fő”

„2. Azon munkaköröknél, ahol alternatíva szerepel – pl. ápoló és szociális gondozó –, az intézmény-, szolgáltatásvezető hatásköre a konkrét munkakör meghatározása. Az ápoló, gondozó és a szociális, mentálhigiénés munkakörök átcsoportosíthatók a rájuk meghatározott és együttesen számított létszámminimumon belül azzal, hogy az így meghatározott ápoló, gondozó létszám nem csökkenhet az intézmény számára előírt ápoló, gondozó létszám 50%-a alá.”

12. Az R. 2. számú melléklete Kiegészítő szabályok része az alábbi 10–11. ponttal egészül ki:

„10. Bentlakást nyújtó intézménynek a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban, a három műszakos folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti szállása és a lakóotthon kivételével – legalább az alábbi személyi feltételekkel, továbbá a férőhelyek tényleges betöltöttségének aránya alapján, a melléklet többi munkakörére megállapított létszámmal kell rendelkeznie:
– intézményvezető    1 fő
– orvos    működési engedély
    szerinti férőhelyre
    vetített létszám
– ápoló, gondozó munkakör    5 fő
– szociális, mentálhigiénés munkatárs    napi 2 óra
Fogyatékosok rehabilitációs intézménye esetében a fentieken túl 1 fő fejlesztő pedagógus.
A bentlakásos intézménynek legkésőbb a működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végéig a férőhelyszámnak megfelelő személyi feltételeket teljesítenie kell és ezt a működést engedélyező szervnek be kell jelentenie. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja – a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát.
11.    Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy.”

4. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklete Kiegészítő szabályok része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiegészítő szabályok:
1. Felsőfokú szociális alapvégzettség: az általános szociális munkás, a szociális munkás (ideértve a BA és MA fokozatot is), a szociális szervező, a szociálpolitikus (ideértve az MA fokozatot is), a szociálpedagógus.
2. Vezetői, szervezői végzettség: a vezetési, szervezési ismereteket nyújtó felsőfokú tanfolyami végzettség.
3. Pedagógus: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár.
4. Egészségügyi szakképesítés:
a) az alábbi egészségügyi főiskolai végzettségek (a továbbiakban: felsőfokú egészségügyi végzettség):
aa) védőnő,
ab) diplomás ápoló,
ac) mentőtiszt,
ad) egészségügyi szakoktató,
ae) intézetvezető;
b) érettségi és az alábbi ápolói végzettségek (a továbbiakban: ápolói végzettség):
ba) ápoló (OKJ),
bb) klinikai szakápoló (OKJ),
bc) felnőtt szakápoló,
bd) gyermekápoló,
be) pszichiátriai (ideg-elme) ápoló,
bf) általános betegápoló,
bg) körzeti ápoló,
bh) csecsemő- és gyermekápoló,
bi) mentőápoló,
bj) szociális otthoni ápoló.
5. Felsőfokú ápoló végzettség a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet alapján szerzett okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói végzettséggel egyenértékűnek minősített egyetemi okleveles ápolói végzettség.
6. 2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el.”

5. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi napló

Ellátott neve

20 .... év ................................ hó

Havonta összesen (kód)

Ellátási napok dátuma

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellátási napok összesített igénybevé-
tele kód szerint

1:É+HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:É+INE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:É

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:INE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 É+INE+SZF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 INE+SZF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitöltési útmutató:
Az ellátott neve melletti oszlopban az alábbi kóddal jelölni kell, hogy adott naptári napon melyik otthonközeli ellátási formát vette igénybe. Az utolsó sorban számmal kell összesíteni az egyes napokon igénybe vett szolgáltatási kódokat.
Kódok: 1 = étkeztetés házi segítségnyújtással (É +HS); 2= étkeztetés és idősek nappali ellátása (É + INE); 3= étkeztetés (É); 4= házi segítségnyújtás (HS); 5= idősek nappali ellátása (INE); 6= étkeztetés és idősek nappali ellátása szociális foglalkoztatásban részesülők esetében (É + INE+SZF); 7= idősek nappali ellátása szociális foglalkoztatásban részesülők esetében (INE+SZF)
Az É+HS sorban a tárgynapon az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevőt kell feltüntetni.
Az É+INE sorban a tárgynapon az étkeztetést és idősek nappali ellátását igénybe vevőt kell feltüntetni.
Az É sorban a tárgynapon az étkeztetést igénybe vevőt kell feltüntetni (függetlenül attól, hogy melyik formáját vette igénybe az adott napon).
A HS sorban a tárgynapon a házi segítségnyújtást igénybe vevőt kell feltüntetni (függetlenül attól, hogy lakáson belül vagy kívül végzett gondozói segítségben részesült).
Az INE sorban a tárgynapon az idősek nappali ellátását igénybe vevőt kell feltüntetni.
Az É+INE+SZF sorban a tárgynapon az étkeztetést és idősek nappali ellátását igénybe vevő, szociális foglalkoztatásban részesülőt kell feltüntetni.
Az INE+SZF sorban a tárgynapon az idősek nappali ellátását igénybe vevő, szociális foglalkoztatásban részesülőt kell feltüntetni.
A nyilvántartás vezetése számítógépen és kézzel írott formában is elfogadható.
Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített)

Dátum (hónap, nap)

Népkonyhán étkezők száma összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Kimutatás
a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 59/A. § b) pontja szerinti beszámoló elkészítéséhez
A gyermek tartózkodási helye:    
Intézményvezető által megbízott személy neve, munkaköre:    
A gyermek neve:    
A gyermek születési helye, ideje:    
Családi pótlék havi teljes összege:      Ft
Családi pótlék éves összege:      Ft
Felhasználás

Felhasználás időpontja

Felhasználható összeg
(Ft)

Felhasznált összeg
(Ft)

Felhasználás módja

Egyenleg
(Ft)*

Gyermek aláírása

Intézményvezető által megbízott személy aláírása

Intézményvezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámoló

7. számú melléklet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
Dátum: ..... év ........................ hónap ..... nap

Sorszám

Ellátott neve2

Igénybe vett szolgáltatások1

étkezés

ügyintézés

mentális tanácsadás

szabadidős programokban való részvétel

egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója

Sorszám

Ellátott neve2

Intézményen belüli foglalkoztatás nyújtása

Igénybe vett szolgáltatások1

étkezés

ügyintézés

mentális tanácsadás

szabadidős programokban való részvétel

egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellátottak száma a két táblázat alapján – figyelemmel arra, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén az Szt. 94/B., illetve 94/D. §-a szerinti megállapodással rendelkezők számát kell alkalmazni – összesen: ......
Idősek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni.
____________
1 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat.
2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére