• Tartalom

350/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

350/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2010.01.15.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a), c), j), o) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §2

2. § A Vhr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A nemzetközi repülőtéren nemzetközi személyforgalom számára megnyitott útvonalon tranzitterület létesíthető, a közvetlen felügyeletet ellátó vámhivatal engedélye alapján, továbbá az egyéb, jogszabályban előírt szolgálatokon kívül határrendészeti, vám- és pénzügyőri, légiközlekedés-védelmi, továbbá közegészségügyi szolgálatot kell fenntartani.”

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

3–4. §3

A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

5–6. §4

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 7. § (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)5

(4) Hatályát veszti a Statútumrendelet 5. § (4) bekezdés c) pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári repülőterek” szövegrész, 5. § (5) bekezdés 5. pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári repülőtér” szövegrész, 5/A. § (3) bekezdés c) pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári repülőterek” szövegrész, valamint az „a közös felhasználású katonai és polgári repülőterek,” szövegrész, 5/A. § (3) bekezdés j) pontjában a „ , valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőterek” szövegrész, 5/A. § (3) bekezdés k) pontjában a „ , valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőterek” szövegrész, 5/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „a közös felhasználású katonai és polgári repülőterekre,” szövegrész, 5/A. § (5) bekezdés d) pontjában az „és a közös felhasználású katonai és polgári repülőtér” szövegrész, 8/B. § (7) bekezdése.

(5)6

(6) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

(7) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról,

b) a Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról.

1

A rendelet a 7. § (6) bekezdése alapján hatályát veszítené 2010. január 2. napján; a hatályon kívül helyezés nem hajtható végre. A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 253. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3–4. §-t a 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5–6. §-t a 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § (3) bekezdését az (5) bekezdés hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére