• Tartalom

352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.12.31.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pontjának 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

p) gazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amelynek folytatása ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi.”

2. §2

3. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bértámogatás mértéke a munkabér és járulékai együttes összegének
a) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának ea) és ek) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén legfeljebb 40 százaléka;
b) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának eb)–ed), valamint ej) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén legfeljebb 60 százaléka;
c) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának ee)–ei) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén – a d) pontban meghatározott kivétellel – legfeljebb 75 százaléka;
d) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának ee)–ei) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén legfeljebb 100 százaléka, ha az akkreditált munkáltató közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, és az általa végzett, a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként bejegyzett tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, továbbá a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként bejegyzett nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor.”

4. § (1) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségekhez nyújtott támogatás legfeljebb 36 hónapra folyósítható, és nem haladhatja meg a külön jogszabály szerint elszámolható költségek 100 százalékát. A támogatás elszámolásának módját a külön jogszabályban meghatározott keretek között a támogatási szerződésben kell meghatározni oly módon, hogy az nem korlátozhatja a külön jogszabályban meghatározott és igazoltan felmerülő költségek elszámolhatóságát.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerződés a lejáratát követően legfeljebb 2010. december 31-ig meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

5. § (1) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Támogatásként a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek legfeljebb 80 százaléka téríthető meg. A támogatás elszámolásának módját a külön jogszabályban meghatározott keretek között a támogatási szerződésben kell meghatározni oly módon, hogy az nem korlátozhatja a külön jogszabályban meghatározott és igazoltan felmerülő költségek elszámolhatóságát.”

(2) Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött keretszerződés a lejáratát követően 2010. december 31-ig meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

6. § Az R. 12. §-a a következő (3)–(4) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(3) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal látja el
a) a költségkompenzációs támogatásra, valamint a rehabilitációs költségtámogatásra kiírt pályázatok, továbbá az e támogatásokra vonatkozó éves támogatási kérelmek elbírálásával összefüggő döntés- előkészítő feladatokat, valamint
b) az a) pontban meghatározott támogatások havi számfejtésével és folyósításával kapcsolatos feladatokat.
(5) A költségkompenzációs támogatásban, valamint a rehabilitációs költségtámogatásban részesülő munkáltatókat külön jogszabályban meghatározott szerveken kívül – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal kötött éves megállapodás szerint – a Magyar Államkincstár ellenőrzi.”

7. § Az R. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül új kérelemnek, ha a munkáltató a bértámogatásra vonatkozó hatósági szerződésben meghatározott folyósítási idő lejártát követően, legfeljebb a hatósági szerződés lejártát közvetlenül megelőzően támogatással érintett munkavállalói létszám foglalkoztatásához, az azokra biztosított támogatási mértéket nem meghaladóan új bértámogatás iránti kérelmet nyújt be.”

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 3. §-a, 4–6. §-a, valamint e § (5) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. §-ban foglaltakat arra a munkáltatóra is alkalmazni kell, amellyel a bértámogatásra kötött hatósági szerződés 2009. szeptember 1-jétől e rendelet hatálybalépése közötti időszakban járt le.

(5) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 13/A. §-a hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napján.

2

A 2. § a 356/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére