• Tartalom

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

2021.07.01.

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1 A munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását az 1. számú mellékletben felsorolt szakterületeken együtt a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) területi mérnöki kamarái (a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) engedélyezi.

2. §2 A kérelmező az engedély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál nyújtja be.

3. § (1)3

(2)4 A kérelmezőnek a választott szakterületen felsőfokú végzettséggel és felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképzettséggel, és ennek megszerzésétől számított legalább 5 éves munkabiztonsági gyakorlattal kell rendelkeznie.

(3) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (bizonyítvány) másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,

b)5 a kérelmezett szakterülettel összefüggő szakmai gyakorlat részletes leírását,

c) a szakmai gyakorlatot, így különösen a foglalkoztatási jogviszony vagy vállalkozói tevékenység igazolását, továbbá

d)6 az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83. § (2) bekezdésében előírtak igazolását.

(4) Amennyiben a kérelmező a felsőfokú végzettségével kapcsolatos adatokat nem igazolja, az engedélyező szerv megkereséssel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

4. § A szakértői engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedélyező szerv a szakértői tevékenység gyakorlásával összefüggő hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy az engedély kiadásának feltételei az engedély kiadásának időpontjában nem álltak fenn, illetve a szakértői tevékenység gyakorlása során nem állnak fenn,

b) a szakértő a tevékenységét az engedélyében foglaltaktól eltérően vagy az e rendeletben előírt rendelkezések megsértésével folytatja, és a jogsértést az engedélyező szerv felszólítására sem szünteti meg.

5. § (1)7

(2)8

(3) A munkabiztonsági szakértő köteles a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást az engedélyező szervnek haladéktalanul bejelenteni.

6. § A szakértő az engedélyező szervnél kérheti szakértői tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye.

7. §9

8. § (1)10 Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)11

(3)12

(4)13

(5) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8/A. §14 A munkavédelmi hatóság engedélye alapján munkabiztonsági szakértői tevékenységre jogosult munkabiztonsági szakértőt a lakóhelye szerinti, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott illetékes területi mérnöki kamara – e § hatálybalépését követő 30. napig a munkavédelmi hatóság által vezetett nyilvántartásból – felveszi a munkabiztonsági szakértők nyilvántartásába.

1. számú melléklet a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Munkabiztonsági szakértői szakterületek

1. Állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága

2. Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága

3. Bányászati tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

4. Egészségügyi tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

5. Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága

6. Energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága

7. Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága

8. Erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága

9. Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

10. Fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága

11. Hírközlés és elektronika technológiája és eszközeinek biztonsága

12. Hulladékkezelés technológiája és eszközeinek biztonsága

13. Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága

14. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

15. Munkahelyi zaj és rezgés elleni védelem

16. Művészeti tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

17. Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága

18. Sport- és nem művészeti célú szórakoztatási tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága

19. Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága

20. Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága

21. Világítástechnika

22. Vízgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága

23. Beruházásszervezés

24. Üzem- és munkaszervezés

25. Munkavédelem gazdasági elemzése

2. számú melléklet a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez15

3. számú melléklet a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez16

2

A 2. § a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (2) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § (1) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 8. § (2) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (3) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8. § (4) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8/A. §-t a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

15

A 2. mellékletet a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 3. mellékletet a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 15. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére