• Tartalom

356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról1

2011.03.23.

A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) – felhívás alapján – támogatást nyújt a munkaadó részére, ha olyan személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását vállalja munkaviszony keretében, aki álláskeresési járadékban részesül, és az álláskeresési járadék folyósítási ideje a munkaszerződés megkötését közvetlenül megelőző időponthoz képest legalább 180 nap múlva jár le.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújtható a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 106. §-a, 150. § (1) bekezdése, valamint 193/C. § a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.

(3) A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehető START (START PLUSZ, START EXTRA) kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló munkába lépésekor hatályos kötelező legkisebb munkabér és járulékainak 60 százalékát. Ha az álláskeresőnek az álláskeresési járadék alapját képező járulékalapja az álláskeresővé válást közvetlenül megelőzően alacsonyabb volt mint a kötelező legkisebb munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani.

(2) A támogatás az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartammal megegyező időtartamra állapítható meg.

3. § (1)2 E rendelet alapján pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható, amelyre az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 27. §-a és 31. §-a, valamint e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A munkaadónak átmeneti támogatásként nyújtott összes támogatás támogatástartalma munkaadónként nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra.

(3) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(4) Egy munkaadónak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem halmozható csekély összegű támogatással.

(6) Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az adott állami támogatásra vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

(7) Átmeneti támogatás nem nyújtható:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak;

b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak;

c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, amennyiben a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik, illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;

e) amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.

(8) Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(9) A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót az átmeneti támogatás, illetve csekély összegű támogatás formájában 2008. január 1-jét követően neki odaítélt támogatásokról, és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.

(10) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásban részesült, és egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(11) A kedvezményezett köteles az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni, és a támogatást nyújtó felhívása esetén azokat bemutatni.

4. § (1) Az 1. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelmet az álláskereső foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani.

(2) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, illetőleg a kifizetett támogatást – a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben – vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. Mentesül a munkaadó a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkaadó rendkívüli felmondása, jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló rendes felmondása következtében szűnt meg, illetőleg a munkaadó által elrendelt állásidő mértéke a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nem éri el a 20 munkanapot.

(3) A munkaügyi központ a munkaadó által benyújtott igénylés alapján a támogatást havonta utólag folyósítja.

5. § E rendelet alkalmazásában:

a)3 munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, valamint fegyveres és rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya;

b) teljes munkaidő: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. §-ában meghatározott időtartamok;

c) állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;

d) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

e)4 támogatástartalom: az Atr. 2. mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke;

f)5 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

g) mezőgazdasági termék: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214/3 2008. 08. 09. 3–47. o) 2. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom,

h) mezőgazdasági termék feldolgozása: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott fogalom,

i) mezőgazdasági termékforgalomba hozatala: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom,

j)6 diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom,

k)7 referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom.

6. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. E rendelet alapján támogatási döntés 2010. december 31-ig hozható.

1

A rendeletet a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § a) pontja a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § e) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § f) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § j) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § k) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére