• Tartalom

359/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

359/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.12.31.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. § b) pontjának bb) alpontja, valamint az (1) bekezdés alkalmazásában munkatapasztalat-szerzés:
a) a munkavállaló munkabírásának, illetőleg – képzettségének, képességeinek, esetleges korábbi szakmai tapasztalatainak figyelembevételével – a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre való alkalmasságának felmérésére szolgáló foglalkoztatás;
b) az első alkalommal munkába álló személyek számára nyitva álló foglalkoztatási lehetőség;
c) a programban résztvevő személy korábbi munkakörétől eltérő új munkakörben, vagy a korábbihoz hasonló, de magasabb képzettségi fokot igénylő másik munkakörben történő foglalkoztatása.”

2. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a 3. § e)–f) pontjai szerinti vizsgálatot a munkaadó, illetve a képző intézmény kezdeményezi, a munkaügyi központ a vizsgálat költségeit közvetlenül a vizsgálatot végző szervnek téríti meg.”

3. § Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1.1.1. Programba nem vonható be a 2. § (4) bekezdésében meghatározott személy.”

4. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az 1.1.1. Program keretében a következő támogatások nyújthatók:]

h) a munkahelyi adaptációt elősegítő támogatás.”

[Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott támogatásokra a 4–10. §-okban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy]

c) az 5. §-ban meghatározott bértámogatás nem nyújtható olyan személy foglalkoztatásához, aki nem minősül a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből nyújtott foglalkoztatást bővítő támogatás szempontjából, külön jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személynek.”

5. § Az R. 13. §-a a következő (6)–(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A támogatás nyújtására az R. szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás nyújtásának nem feltétele az akkreditációs tanúsítvány megléte.
(7) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó által munkaviszony keretében foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, a munkaképesség változás mértékét figyelembe vevő munkakörben kerül sor.”

6. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás a megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkáltató részére nyújtható. A támogatás nyújtására az R. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a támogatás nyújtásának nem feltétele
a) az akkreditációs tanúsítvány megléte, valamint
b) az Flt. 41/A. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási kötelezettség teljesítése, ha a támogatást a munkáltató a kérelem benyújtásának időpontjában vele munkaviszonyban álló, rehabilitációs járadékban részesülő személy foglalkoztatásához veszi igénybe.”

7. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § (1) Támogatás nyújtható a legalább 6 hónap időtartamú foglalkoztatási kötelezettséget vállaló munkáltató részére
a) a termelő, szolgáltató létesítmények – a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő – átalakításához ideértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítést,
b) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez, átalakításához,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítéséhez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra az Flt. és végrehajtási szabályainak a rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a (3)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében elszámolhatók:
a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által használt berendezések beszerzésének, továbbá átalakításának, valamint
b) a munkavégzéséhez szükséges vagy azt segítő speciális technológiai eszközök és szoftverek beszerzésének és alkalmazásának, továbbá
c) a munkavállaló által használt helyiségek átalakításának
költségei.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek közül csak azok a költségek számolhatók el, amelyek a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásából adódóan azon költségeken felül keletkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a munkáltató nem megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatna.
(5) A támogatás vissza nem térítendő formában nyújtható, legfeljebb az elismerhető költségek 100 százalékáig. A támogatás mértéke foglalkoztatott munkavállalónként nem haladhatja meg a 2 millió forintot. Egy pályázó részére legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatással létrehozott vagyontárgyat a munkáltató a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségei fennállásáig köteles megőrizni. Ezen időpontig a vagyontárgy csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával, és a foglalkoztatási, illetve egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával, idegeníthető el, adható bérbe, vagy terhelhető meg.”

8. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1.1.2. Programot, valamint az 1.1.1. Programot (a továbbiakban: Programok) a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központ hajtja végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a munkaügyi központ a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltsége jár el.”

(2) Az R. 17. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 5. §-ban, a 12. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 13–14. §-ban meghatározott támogatások az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) alapján nyújthatók.
(6) A 6. §-ban, a 7. § (1)–(3) bekezdésében, valamint a 16. §-ban meghatározott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek.”

(3) Az R. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítás támogatásával kapcsolatos ügyekben a munkaügyi központ munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltsége jár el.”

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 7. § 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba az R. 12. § (1) bekezdés h) pontja és 16. §-a.

(4) Az R. e rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdését csak az e rendelet hatálybalépését követően a Programokba bevonásra kerülő személyek esetében kell alkalmazni.

(5) Az R.

a) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „bb)–bd)” szövegrész helyébe a „ba)–bd)” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a „(2)–(5)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R.

c) 3. § b) pontjának bb) alpontjában a „munkakipróbálás,” és az „és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat-szerzés)” szöveg,

d) 17. § (5) bekezdésében a „ ,valamint a 16. §-ban” szöveg.

(7) E rendelet 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 9. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. szeptember 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére