• Tartalom

36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet

36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól1

2013.02.08.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E rendeletet kell alkalmazni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114. §-a szerinti egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszerrel (a továbbiakban: HMR) kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során.

Adatszolgáltatás

2. §2 (1) Az Eütv. 114. §-a szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási kötelezettségének az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) honlapján, valamint a kormányzati portálon is közzétett formanyomtatványon elektronikusan vagy azzal azonos tartalommal, más módon tesz eleget.

(2) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az Eütv. 114. § (3) bekezdés g) pontja szerinti szerv naptári negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap végéig továbbítja az EEKH részére.

3. § (1) Ha az adatszolgáltatásra kötelezett szerv a rá irányadó – az Eütv. 114. § (5) bekezdése szerinti – határidőben nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, az EEKH a határidő leteltét követően haladéktalanul – új határidő tűzésével – felhívja az adatszolgáltatás teljesítésére.

(2) A határidő ismételt elmulasztásának tényéről az EEKH haladéktalanul értesíti a mulasztó hatóság felügyeleti szervét.

(3)3 Az EEKH éves beszámolója tartalmazza az adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdésben említett felhívás ellenére sem teljesítő, illetve az Eütv. 114. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget nem tevő szervek megnevezését, illetve az előírt adatszolgáltatás elmaradásának tényét.

Adatfeldolgozás, -elemzés és -értékelés

4. § Az EEKH az Eütv. 114. §-a alapján kapott adatokat az adatkezelés megkezdésétől számított 30 napon belül feldolgozza és beépíti a HMR részét képező adatbázisba.

5. §4 Az EEKH a HMR-ben szereplő adatokról – megkeresés esetén – harminc napon belül tájékoztatást nyújt.

6. § (1)5 Az EEKH évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év április 30-áig éves beszámolót készít a HMR adatai alapján az ágazati humánerőforrás helyzetéről.

(2) Az éves beszámoló tartalmazza különösen:

a) az egyes egészségügyi szakmák vagy szakmacsoportok korfáját,

b)6 járásonként, megyénként, régiónként, valamint országosan az egészségügyi dolgozók számát, megoszlását földrajzi és szakmai területenként, a munkavégzésre irányuló jogviszonyok típusát,

c) a tárgyévben egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek szakma vagy szakmacsoport szerinti megoszlását,

d) az adott évben szakvizsgát tett személyek számát szakképesítés szerinti megoszlásban,

e) az egészségügyi szakképzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevők számát és a képzés típusát,

f) az adott évben egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek és szakvizsgát tett személyek számának és a regisztrált üres álláshelyek számának arányát szakma szerinti bontásban,

g) az egyes egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatokat,

h) az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek számát, szakma szerinti bontásban,

i) a szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó egészségügyi dolgozókra vonatkozó adatokat a célország és szakképesítés szerinti bontásban, a hatósági bizonyítványok kiadására irányuló kérelmekhez kapcsolódó ügyféli nyilatkozatokban foglaltak alapján,

j) a Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított egészségügyi szakképesítéssel, vagy honosított tudományos fokozattal rendelkező egészségügyi dolgozók arányát szakképesítésenként, a diploma vagy oklevél megszerzésének helye szerinti bontásban,

k) az egészségügyi dolgozók tekintetében az idegen nyelvismerettel rendelkezők arányát nyelvenként, a nyelvismeret legmagasabb szintjére és típusára vonatkozó adatok alapján,

l) a korlátozottan alkalmas egészségügyi dolgozók számát,

m) az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szüneteltető személyek számát és a szüneteltetés időtartamát,

n) az EEKH-hoz a HMR-rel kapcsolatban érkezett megkeresések számát a megkeresők jellege szerinti bontásban (kormányzati, nem kormányzati szerv),

o)7 a 3. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

(3) Az éves beszámolót úgy kell összeállítani, hogy – az adott évre jellemző, vagy külön célelemzések mellett – az adatsorok és elemzések évről évre összehasonlíthatók legyenek.

7. § (1) A 6. § szerinti éves beszámolót az EEKH elnöke terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyi miniszternek.

(2) A miniszter jóváhagyását követően a beszámolót az EEKH internetes honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

8. § Az EEKH évente egy alkalommal – szakorvosi szakképesítésenkénti bontásban – az országos, regionális és megyei szakorvos-létszámra vonatkozó jelentést küld az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés keretszámait meghatározó, külön jogszabály szerinti bíráló bizottság részére.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése és a 6. § (2) bekezdés o) pontja 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3)8

(4)9

10. §10

1

A rendeletet a 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2014. január 17. napjával.

2

A 2. § a 23/2010. (V. 7.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a 9. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

4

Az 5. § a 18/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet 1. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 6. § (1) bekezdése a 23/2010. (V. 7.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdés o) pontja a 9. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

8

A 9. § (3) bekezdését a (4) bekezdés hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

10

A 10. §-t a 23/2010. (V. 7.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére