• Tartalom

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról1

2009.05.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja, illetve a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 8. cikke szerinti kérelem (az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészek a továbbiakban együtt: egységes kérelem);

2. hasznosítás: a mezőgazdasági földterületnek adott jogcímekben előírt növénykultúrával (növényfajjal, növényfajtával, vagy azok keverékével) történő hasznosítása, illetve pihentetése az egységes területalapú támogatások, illetve egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt előírások betartása mellett;

3. tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő területegység, amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással érintett terület;

4. szomszédos tábla: ugyanazon ügyfél egymással legalább 10 méter hosszan érintkező táblái, amelyeket legfeljebb 0,5 méteres fizikai határ választ el;

5. egybeművelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több ügyfél által azonos növénykultúra művelésére használt (azonos hasznosítású) összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek (táblák) határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;

6. kötelezettségvállalással érintett terület: egyes támogatások esetén a többéves kötelezettségvállalással érintett összefüggő, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) a fizikai blokkon belül, ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt terület;

7. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

8. mezőgazdasági parcella: a 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 1a. pontja szerinti terület; adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe vagy több szomszédos tábla összefüggő területe;

9. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, illetve egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelményekből, illetve a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiból áll;

10. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot: a HMKÁ rendelet 1. számú mellékletében foglalt előírások teljesítése;

11. Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények: a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt követelmények;

12. állandó legelő: a 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti földterület;

13. referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybeművelt tábla;

14. referenciaterület mérete: a támogatható terület mértéke, valamint az egybeművelt tábla fizikai ellenőrzés során mért területe;

15. adatváltozás: az egységes kérelemre vonatkozó adatok változása, ideértve az adatok módosítását, pontosítását, visszavonását, az egyes adathoz kapcsolódó vis maior bejelentést, a hasznosító személyében bekövetkezett változást;

16. támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § g) pontja szerinti terület;

17. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;

18. pontosítás: a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, vis maior bejelentés, vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;

19. kölcsönös megfeleltetés rendelet: a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló FVM rendelet;

20. ügyfélkapu: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-a szerinti kormányzati központi rendszer által biztosított, biztonságos elektronikus közigazgatási ügyintézést lehetővé tevő eszköz.

Hatály

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed ki:

a) az egységes területalapú támogatás;

b) az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó termeléshez kötött növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatás;

c) az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó héjas gyümölcsűekre vonatkozó kiegészítő nemzeti területalapú támogatás (73/2009/EK tanácsi rendelet 82–86. cikk);

d) feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatása (73/2009/EK tanácsi rendelet 98. cikk);

e) 2009-ben energianövények kiegészítő támogatása [73/2009/EK tanácsi rendelet 146. cikk (1) bekezdés, valamint I. melléklet];

f) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

g) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

i) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

j) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

l) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

m) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

n) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

o) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

p) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

q)2 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

r)3 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások esetében e rendeletben foglaltakat az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó külön jogszabály, illetve közösségi jogi aktus rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó nemzeti jogszabályban és e rendeletben előírt rendelkezések esetleges eltérése esetén az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3)4 Az egységes kérelem az (1) bekezdés a)–i) pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a támogatásra irányuló kérelmet, az (1) bekezdés j)–r) pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a kifizetési kérelmet foglalja magába.

Az egységes kérelem tartalma

3. § (1) Az ügyfél az egységes kérelem keretében igényli a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatások kifizetését, valamint közli a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat, különös tekintettel a területadatokra.

(2) Az egységes kérelmet a 796/2004/EK bizottsági rendelet 12. és 13. cikke szerint kell összeállítani. A 796/2004/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdésének d) pontjában részletezett területadatokat – a 2. § (1) bekezdés p) pontja szerinti jogcím kivételével – az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamennyi szomszédos táblája numerikus azonosításával, valamint a táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. Minden szomszédos táblát meg kell jelölni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ezen táblaadatok alapján határozza meg az ügyfél által az egységes kérelemben megjelölt támogatási jogcímek szerinti mezőgazdasági parcelláit.

(3) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni a 73/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (1) bekezdése a) pontja szerint az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a 796/2004/EK bizottsági rendelet 14. cikkének (4) bekezdése alapján az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is.

(4) A táblát grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze fizikai blokk, illetve a támogatható terület határát.

(5) A 796/2004/EK bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdése alapján – a 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek igénylőin kívül – az egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes, a hasznosításukban lévő mezőgazdasági területet a (2)–(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően azon ügyfeleknek, akik

a) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet 11., 12. és 98. cikkében felsorolt támogatásokat igénylik, és rendelkeznek mezőgazdasági területtel, illetve

b) a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

Az egységes kérelem benyújtása

4. § (1) Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg – a tárgyév május 15-éig – annak egyes mellékleteit – ha a támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja – papír alapon kell beküldeni az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.

(2) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség az (1) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére is a módosítás, pontosítás, visszavonás, és a vis maior kérelem vonatkozásában. A mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat, és a hasznosító személyében bekövetkezett változást papír alapon kell az ügyfélnek bejelentenie.

(3) Az egységes kérelem ügyfélkapus azonosítással az MVH e-kerelem.mvh.gov.hu internetes honlapján található elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével nyújtható be, ami a www.mvh.gov.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes portálon keresztül érhető el.

(4) Amennyiben az egységes kérelem elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak képviselője (meghatalmazottja) jár el, a képviselő (meghatalmazott) saját ügyfélkapuját használja a képviselt (meghatalmazó) ügyfél egységes kérelmének benyújtására. Az egységes kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a képviselőnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben regisztráltatnia kell magát, és az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz. A képviselőt az eljárásra az MVH által rendszeresített, az elektronikus felületről letölthető formanyomtatványon kell meghatalmazni.

(5) A kitöltött, az ügyfél és a képviselő által aláírt meghatalmazást postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes területi kirendeltségéhez, legkésőbb azon kérelem benyújtásával egyidejűleg, amire a meghatalmazás vonatkozik. Az MVH-val szemben csak a szabályszerűen kiállított és papír alapon beérkezett meghatalmazás hatályos.

(6) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteire, valamint annak igazolására a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteinek (2) bekezdés szerinti bejelentésével egyidejűleg, a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell küldeni az MVH illetékes területi kirendeltségéhez.

(7) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet, valamint az ügyfél-regisztrációval kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

5. § (1) Ha az ügyfél nem rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 30. § (1) bekezdése szerinti ügyfél-regisztrációs számmal az egységes kérelem benyújtásának időpontjában, vagy a nyilvántartásba vétel során nem tett eleget az Eljárási tv. 28/A. §-ban előírt adatbejelentési kötelezettségének, akkor az egységes kérelem beadásával egyidejűleg kezdeményeznie kell az Eljárási tv. 28–30. §-a szerinti nyilvántartásba vételét, illetve pótolnia kell az Eljárási tv. 28/A. §-ban előírt adatokat is.

(2) Az egységes kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. Az automatikus értesítésnek tartalmaznia kell legalább:

a) az ügyfél nevét;

b) az ügyfél regisztrációs számát;

c) az ügyfél bankszámlaszámát;

d) az egységes kérelem beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);

e) a beérkezett egységes kérelem érkeztetési számát.

(3) Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére 22 munkanapon belül papír alapon is kiállítja, és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás az egységes kérelemben foglaltaknak megfelelően tartalmazza:

a) az ügyfél nevét, regisztrációs számát;

b) az egységes kérelemben feltüntetett táblák adatait:

ba) a fizikai blokk azonosító számát,

bb) a tábla sorszámát,

bc) a hasznosítás típusát,

bd) a bejelentett terület nagyságát;

c) a bejelentett jogcímeket;

d) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített bankszámlaszámát;

e) az egységes kérelem benyújtásának időpontját.

Késedelmes benyújtás

6. § (1) Az egységes kérelem a 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn túl – a 796/2004/EK bizottsági rendelet 21. cikkében foglaltakra figyelemmel – a tárgyév június 9-éig nyújtható be a 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidőn túl benyújtott egységes kérelmeket az MVH – az Eljárási tv. 56. § (3) bekezdés e) pontjának megfelelően – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) A tárgyév május 16. és június 9. között benyújtott egységes kérelem esetében a támogatási összeg munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül az érintett jogcím vonatkozásában.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

7. § Az egységes kérelem nyilvánvaló hibáinak kijavítására az Eljárási tv. 40. §-ában, illetve a 796/2004/EK bizottsági rendelet 19. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Adatváltozás bejelentése

8. § Az egységes kérelemben megadott adat változását a 4. § (2) bekezdése szerint kell bejelenteni. Adatváltozás bejelentése – a körülményektől függően – az alábbi cselekményekhez kapcsolódik:

a) az egységes kérelem módosítása;

b) az egységes kérelem pontosítása;

c) az egységes kérelem visszavonása;

d) a vis maior tényének igazolása, feltéve, hogy a bizonyító mellékletet csatolták; illetve

e) a hasznosító személyében bekövetkező változás átvezetése,

amelyről – az e) pont szerinti eset kivételével – az ügyfél az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen értesíti az MVH-t. Az adatváltozások bejelentéséhez az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó külön jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények kapcsolódnak.

Az egységes kérelem módosítása

9. § (1) Az egységes kérelem – a 796/2004/EK bizottsági rendelet 21. cikk (2) bekezdésének első albekezdésére figyelemmel – a tárgyév június 9-éig módosítható a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában.

(2) Az egységes kérelem módosításával kapcsolatban a 2. § (1) bekezdésében felsorolt összes jogcím vonatkozásában a 796/2004/EK bizottsági rendelet 15. cikke, illetve a 21. cikk (2) bekezdése által meghatározott részletes szabályokat kell alkalmazni.

Az egységes kérelem pontosítása

10. § A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában az egységes kérelem pontosítására a 796/2004/EK bizottsági rendelet 68. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Az egységes kérelem részben vagy egészben történő visszavonása

11. § A 2. § (1) bekezdése szerinti jogcímek vonatkozásában az egységes kérelem részben vagy egészben történő visszavonására a 796/2004/EK bizottsági rendelet 22. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

A hasznosító személyében bekövetkezett változás

12. § (1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója (a továbbiakban: új hasznosító) a változást követő 15 munkanapon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. A bejelentés elmulasztása miatt az Eljárási tv. 71. §-a alapján az MVH mulasztási bírságot szabhat ki.

(2) Az új hasznosító az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez köteles csatolni a nyilatkozatát a benyújtott egységes kérelemben megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

(3) A hasznosító személyében bekövetkezett változásokra egyebekben a 796/2004/EK bizottsági rendelet 74. cikkének (1)–(6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A hasznosító személyében bekövetkezett változás (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerinti bejelentése nem vonja maga után a 2. § (1) bekezdés h)–l), illetve o)–p) pontjaiban felsorolt jogcímek vonatkozásában a támogatási jogosultság alanyának megváltozását. Ezekben az esetekben az adott jogcímre vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hiánypótlás

13. § (1) Az egységes kérelem 3. § (2) bekezdése alapján kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek.

(2) Ha az ellenőrzések lefolytatása érdekében szükséges, az MVH adategyeztetésre szólítja fel az ügyfelet. Az adategyeztetéssel kapcsolatos eljárásra a 796/2004/EK bizottsági rendelet 15. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő adatok és dokumetumok, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályban előírt egyéb dokumentum hiánypótlására – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az Eljárási tv. 41. §-a alkalmazandó.

Adminisztratív és fizikai ellenőrzések

14. § (1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére

a) a 73/2009/EK tanácsi rendelet 20. és 22. cikkében,

c) a kölcsönös megfeleltetés rendeletben,

d) a HMKÁ rendeletben, valamint

e) a 2. § (2) bekezdésben hivatkozott, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó külön jogszabályokban

foglaltak szerint kerül sor.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján végzett ellenőrzések eredményeképpen az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mérete, akkor túligénylés állapítható meg. A túligénylésben érintett blokkok listáját az MVH a www.mvh.gov.hu oldalon közzéteszi.

(3) Ha a túligénylés

a) nem haladja meg a referenciaterület méretének a 796/2004/EK bizottsági rendelet 30. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti toleranciával számolt területét (a továbbiakban: toleranciával számolt referenciaterület), akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket;

b) meghaladja a toleranciával számolt referenciaterületet, akkor az MVH végzésben értesíti az érintett ügyfeleket, és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak megfelelő helyesbítésére.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet benyújtó ügyfelet, és az egységes kérelmében foglaltaknak megfelelően a táblára vonatkozó adatokat.

(5) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés a végzésre az ügyfelek által benyújtott válaszok szerinti helyesbítéseket követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH

a) a toleranciával számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket, illetve

b) a toleranciával számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

(6) Az (5) bekezdés szerinti fizikai ellenőrzést nem kell lefolytatni, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidőt elmulasztó ügyfél egységes kérelmében bejelentett, túligénylésben érintett területeit a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.

(7) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a (3)–(6) bekezdés szerint jár el.

(8) Ha a túligénylésben érintett bármelyik ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint földhasználónak minősül, akkor a támogatást az MVH ezen ügyfél számára állapítja meg, feltéve, hogy ezen ügyfél egyébként jogosult a támogatás igénybevételére.

(9) Ha a (3)–(8) bekezdés szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés, illetve a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

(10) A (9) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása szempontjából – nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100 százalékát.

(11) A (9) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH felfüggeszti.

Állandó legelőként hasznosított földterületek
fenntartása

15. § (1) A 796/2004/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget nemzeti szinten kell alkalmazni.

(2) A 796/2004/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében említett referenciaarány 0,0264.

(3) Az állandó legelőként hasznosított földterületek mezőgazdasági összterülethez viszonyított arányát az MVH a 796/2004/EK bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően állapítja meg.

(4) A 796/2004/EK bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásról, valamint a rendelet 4. cikk (2) bekezdésben meghatározott hasznosítás-visszaállítási kötelezettségről külön jogszabály rendelkezik.

(5) Ha jogszabály az állandó legelőterület csökkentésével összefüggésben az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elő vagy szankció alkalmazását rendeli el, akkor azok a MePAR, valamint a támogatási kérelmek nyilvántartási rendszerének az adott földterületre vonatkozó adatai alapján meghatározott állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

(6) Az egységes kérelemben az ügyfél az erre a célra fenntartott hasznosítási kóddal nyilatkozik az általa bejelentett terület vonatkozásában állandó legelőként hasznosított földterület nagyságáról, valamint a 796/2004/EK bizottsági rendelet 14. cikk (1) bekezdésének 1–3. albekezdéseiben foglaltaknak megfelelően hasznosított egyéb, bejelentési kötelezettséggel érintett területekről. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából, valamint a valós hasznosítástól eltérő hasznosítás bejelentéséből eredő jogkövetkezményekre a 796/2004/EK bizottsági rendelet 14. cikk (1a) bekezdését kell alkalmazni.

Döntés az egységes kérelemről

16. § A 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában a döntést az Eljárási tv. 55. § (1)–(2) és (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell meghozni.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások
visszatérítése

17. § A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a 796/2004/EK bizottsági rendelet 73. cikkében és az Eljárási tv. 69. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Kifizetés

18. § (1) A támogatás kifizetése a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímek esetén a 73/2009/EK tanácsi rendelet 29. cikkében foglaltaknak megfelelően a tárgyév december 1. és a tárgyévet követő év június 30. között, az MVH-nak az Eljárási tv. 28–30. §-a szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott bankszámlára történő átutalással történik. Az egyéb jogcímek esetében az adott jogcímre vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A támogatás – a 2. § b) pontjában foglaltakat kivéve – euróban kerül megállapításra, és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikkében, illetve az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

(3) Az adott jogcímre vonatkozó ügyintézési határidőn belül az MVH a támogatási összegeket két részletben is kifizetheti.

A jogkövetkezmények halmozódása

19. § A levonások, kizárások, valamint más közösségi és nemzeti jogszabályok szerinti szankciók halmozódására a 796/2004/EK bizottsági rendelet 71. cikk (2) bekezdésében és 71a. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Módosuló jogszabályok

21–25. §5

26. § A 21–25. § a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság 796/2004/EK bizottsági rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

c) a Bizottság 1975/2006/EK rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1

A rendeletet a 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2010. április 10. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 22. §-a alapján a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 2010. április 9-én hatályos szabályait a 2010. április 10-én folyamatban levő ügyekben alkalmazni kell.

2

A 2. § (1) bekezdés q) pontját a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 80. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdés r) pontját a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 80. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (3) bekezdése a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 80. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 21–25. § e rendelet 26. §-a alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére