• Tartalom

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről1

2010.01.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági termelő: a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 2. cikk a) pontja szerinti termelő;

2. támogatható terület: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a támogatás szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő terület;

3. szőlőültetvény: szőlővel összefüggően telepített terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;

4. gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró), vagy bogyós gyümölccsel (málna, ribiszke, egres, Yosta (rikö), szeder, szamóca, termesztett bodza) összefüggően telepített terület, amelyet gyümölcs vagy gyümölcs szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;

5. történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi; a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló, az adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége;

6. történelmi bázis jogosultság: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 9. § n) pont 5. alpontja szerinti mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

7. termeléstől elválasztott támogatás: olyan támogatás, amelynek alapja a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló történelmi bázis;

8. termeléshez kötött támogatás: olyan támogatás, amelynek feltétele a támogatható állat tartása, illetve növénykultúra termelése az e rendeletben meghatározottak szerint;

9. ENAR rendelet:

a) szarvasmarha ENAR rendelet: a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,

b) juh ENAR rendelet: a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;

10. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tenyészettel és tartási hellyel együtt;

11. bázisrendelet: a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet];

12. anyatehén: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikkének d) és e) pontjaiban meghatározott nőivarú, háziasított szarvasmarhaféle, figyelembe véve a 111. cikk (6) bekezdésében foglaltakat;

13. anyajuh: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 100. cikkének a) pontjában meghatározott nőivarú juh;

14. egyéni támogatási felsőhatár: a mezőgazdasági termelőt illető, külön jogszabály alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege;

15. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig a kérelmező tenyészetében történő tartása;

16. átruházás: a kérelmen bejelentett állatok (egyedek) összességének birtokon tartási időszak alatt egy átvevőnek történő eladása és a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § e) pontja szerinti átruházás;

17. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a kérelemben bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére és a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § g) pontja szerinti átadó;

18. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák és a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § h) pontja szerinti átvevő;

19. kvótarendelet: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet;

20. tejtermelő: a kvótarendelet 2. § c) pontjában meghatározott termelő;

21. kvótanyilvántartás: a kvótarendszer működését elősegítő, az Eljárási tv. 26. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilvántartási rendszer;

22. kvótaév: tárgyév április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak;

23. kvótaigazolás: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza a tejtermelő egyéni referenciamennyiségét;

24. egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelő részére meghatározott kvótamennyiség, amely a jogosult tulajdona, és amellyel a kvótarendelet által meghatározott keretek között szabadon rendelkezik;

25. elsődleges feldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, aki (amely) a betakarított termény elsődleges feldolgozását végzi;

26. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti termelői csoport és előzetesen elismert termelői csoport;

27. állattenyésztési törvény: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény.

Hatály

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up)

igénybevételére.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIA ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS)

Az egységes területalapú támogatásra vonatkozó kérelem benyújtása, elbírálása

3. § Az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló FVM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egységes területalapú támogatás forrása és mértéke

4. § (1) Az egységes területalapú támogatás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból kerül finanszírozásra.

(2) A támogatás mértékét – a 73/2009/EK tanácsi rendelet 123. cikkének (2) bekezdésére is figyelemmel – külön jogszabály határozza meg.

Az egységes területalapú támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő

5. § Az egységes területalapú támogatást a támogatás alapjául szolgáló területet jogszerűen használó mezőgazdasági termelő veheti igénybe.

Az egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása

6. § (1) E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikkének (1)–(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területet tartalmazó egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában csak abban az esetben folyósítható támogatás – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat –, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

(3) Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás önállóan is igényelhető, illetve folyósítható.

(4) Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezőgazdasági termelő rendelkezik legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás.

(5) Egy mezőgazdasági parcellára e rendelet alapján csak egy egységes kérelem nyújtható be.

(6) A támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület, amelyre vonatkozólag a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásra való jogosultságot állapítottak meg.

(7) A támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület, amelyről az ingatlanügyi hatóság által végrehajtott határszemle alapján, illetve távérzékelés vagy helyszíni ellenőrzés útján megállapítható, hogy az adott terület (parcella) 2003. június 30-án nem felelt meg a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) bekezdésének.

(8) A támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az épített műtárgy felületén elhelyezkedő terület.

Egységes területalapú támogatás igénybevétele kendertermesztés esetén

7. § Kendertermesztés esetén egységes területalapú támogatás akkor igényelhető és folyósítható, ha a mezőgazdasági termelő:

a) bármely céllal termesztett kender termesztése esetén a Bizottság 2004. április 21-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet (a továbbiakban: 796/2004/EK bizottsági rendelet) 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott támogatható fajtákat termeszti,

b) által bármely céllal termesztett kender termesztése esetén a termelt kender tetrahidrokanna-binol tartalma nem haladja meg a 73/2009/EK tanácsi rendelet 39. cikk (1) bekezdésében meghatározott mértéket, azaz a 0,2%-ot,

c) által bármely céllal termesztett kender termesztése esetén a 796/2004/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) bekezdésében előírtak teljesítése céljából:

ca) a 13. cikk (1) bekezdés c) pontjában előírt vetőmagcímkéket az egységes kérelem benyújtásával egy időben, de az (1) bekezdés második albekezdése szerinti esetben legkésőbb 2009. június 30-ig megküldi az MVH-nak, valamint

cb) a 13. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjaiban előírt információkat és adatokat az egységes kérelemben megadja,

d) a rostcélra termesztett kender esetén a Tanács 2007. október 22-i, a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 6-i 507/2008/EK bizottsági rendeletben, illetve a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 1234/2007/EK rendeletében foglaltaknak megfelelő jóváhagyással rendelkező elsődleges feldolgozóval kötött, ezen rendeletek által előírt tartalmú szerződést az egységes kérelemmel egyidejűleg vagy legkésőbb 2009. szeptember 15-éig az MVH-hoz benyújtja.

Levonások és kizárások

8. § (1) Az adminisztratív és a fizikai ellenőrzések megállapításaihoz kapcsolódó levonásokat, illetve kizárásokat a 73/2009/EK tanácsi rendelet 23–24. cikkei, az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 138. cikke, valamint a 796/2004/EK bizottsági rendelet 65–68. cikkei alapján kell megállapítani.

(2) A levonásokat és kizárásokat az MVH a túligényelt blokkok vonatkozásában a www.mvh.gov.hu honlapon megjelentetett blokk lista közzétételének napjával kezdődően alkalmazza.

A támogatás kiszámításának alapja

9. § A támogatás alapját a 796/2004/EK bizottsági rendelet 50. cikk (1), (3), valamint (7) bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni.

Az egységes területalapú támogatás igénybevételéről szóló döntés

10. § Az egységes területalapú támogatás igénybevételéről szóló döntésben meg kell jelölni:

a) az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában igényelt területet,

b) a támogatás alapjául szolgáló támogatható területet,

c) a mezőgazdasági termelőt megillető támogatási összeget, és

d) az alkalmazott jogkövetkezményeket.

Az egységes területalapú támogatás kifizetése

11. § Az egységes területalapú támogatás – függetlenül a mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett változástól – a 796/2004/EK bizottsági rendelet 74. cikk (6) bekezdése alapján a támogatást eredetileg igénylő (átruházó) mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

III. Fejezet

AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ (SAPS) KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁSOK (TOP UP)

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) kapcsolódó

12. § E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan kiegészítő nemzeti támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe az alábbi támogatási jogcímek vonatkozásában:

a) a hízottbika-támogatás (termeléstől elválasztott támogatás),

b) a tejtámogatás (termeléstől elválasztott támogatás),

c) az anyatehéntartás támogatás

ca) részben termeléshez kötött támogatás,

cb) részben termeléstől elválasztott támogatás,

d) az extenzifikációs szarvasmarha támogatás (termeléstől elválasztott támogatás),

e) az anyajuhtartás támogatás (kizárólag termeléshez kötött támogatás),

f) a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh támogatás (termeléstől elválasztott támogatás),

g) a Burley dohány termesztése

ga) részben termeléshez kötött támogatás,

gb) részben termeléstől elválasztott támogatás,

h) a Virginia dohány termesztése

ha) részben termeléshez kötött támogatás,

hb) részben termeléstől elválasztott támogatás,

i) a héjas gyümölcsűek termesztése támogatás (kizárólag termeléshez kötött támogatás),

j) rizs termesztése

ja) részben termeléshez kötött támogatás,

jb) részben termeléstől elválasztott támogatás.

Az egységes területalapú támogatási kérelemhez kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

13. § (1) A 12. § ga), ha), i) és ja) pontjai szerinti támogatási jogcímekre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az egységes kérelem rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A 12. § a), b), cb), d), f), gb), hb), és jb) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatásra való jogosultságot az MVH az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek a 2009. támogatási évre rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultságok alapján állapítja meg. Amennyiben a mezőgazdasági termelő a termeléstől elválasztott támogatást nem kívánja igénybe venni, arról 2009. november 30-áig nyilatkozatot nyújthat be az MVH-hoz.

(3) A 12. § ca) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás forrása és mértéke

14. § (1) A támogatás forrását és annak mértékét külön jogszabály határozza meg.

(2) A támogatások mértékének meghatározása – a Tanács 2004. március 22-i, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK, a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról szóló 583/2004/EK rendelete által – a Magyar Köztársaságra vonatkozóan meghatározott támogatható termelési egységek alapján történik.

Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő

15. § (1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki (amely):

a) a 12. § ga), ha), i) és ja) pontjai szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában az egységes kérelem rendelet szerint benyújtott egységes kérelmen igényli az adott támogatási jogcím szerinti kifizetéseket,

b) a 12. § ca) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében támogatási kérelmet nyújt be, vagy

c) termeléstől elválasztott támogatási jogcímek esetében az MVH nyilvántartása szerint történelmi bázis jogosultsággal rendelkezik figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra.

(2) A 12. § ca) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki (amely) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészet nyilvántartásban a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként – az Eljárási tv. 28–30. §-ai szerinti regisztrációs számának feltüntetésével – szerepel.

(3) A 12. § gb), hb) és jb) pontjai szerinti esetben történelmi bázis jogosultság alapján a termeléstől elválasztott támogatás legfeljebb az egységes területalapú támogatás tekintetében a mezőgazdasági termelő részére megállapított jogosult terület mértékéig vehető igénybe.

(4) A 12. § a), cb), d) és f) pontjai szerinti esetben történelmi bázis jogosultság alapján a termeléstől elválasztott támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki (amely) egységes területalapú támogatásra való jogosultságot szerzett és a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) állattartóként van nyilvántartva.

Hiánypótlás

16. § (1) Amennyiben a 12. § ca) és e) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem csatolja a kérelmet képező főlap vagy betétlapok bármelyikét, úgy azok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek.

(2) A 12. § ga), ha), i) és ja) pontjai szerinti támogatási jogcímekre vonatkozóan a hiánypótlás szabályai tekintetében az egységes kérelem rendeletben előírtak alkalmazandóak.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

17. § A rendelet 12. § ca) és e) pontjainak alkalmazása esetén a támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak kijavítására az Eljárási tv. 40. §-ában és a 796/2004/EK bizottsági rendelet 19. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Késedelmes benyújtás

18. § (1) A 12. § ca) és e) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelem az egyes jogcímeknél meghatározott határidőn túl a 796/2004/EK bizottsági rendelet 21. cikkében foglaltakra figyelemmel nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) A 12. § ga), ha), i) és ja) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelem késedelmes benyújtásának szabályai tekintetében az egységes kérelem rendeletben előírtakat kell alkalmazni.

A támogatási kérelem visszavonása

19. § (1) A rendelet 12. § ca) és e) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet visszavonni.

(2) A támogatási kérelem (1) bekezdés szerinti visszavonására a 796/2004/EK bizottsági rendelet 22. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A 12. § ga), ha), i) és ja) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelem visszavonásának szabályai tekintetében az egységes kérelem rendeletben előírtak alkalmazandóak.

Elháríthatatlan külső ok (vis maior) és kivételes körülmények esetei

20. § (1) A rendelet 12. § ca) és e) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH által erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

(2) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) eseteire, valamint annak igazolására a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A 12. § ga), ha), i) és ja) pontjai szerinti támogatási jogcímek esetében az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és kivételes körülmények eseteire vonatkozó szabályok tekintetében az egységes kérelem rendeletben előírtak alkalmazandóak.

A támogatási döntés

21. § (1) A támogatási döntést az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága hozza meg. A döntésben az a) pontban foglaltak kivételével – beleértve a termeléstől elválasztott támogatások esetén hozott döntést is – meg kell jelölni:

a) az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területet vagy állatlétszámot;

b) a támogatás alapjául szolgáló

ba) területet,

bb) állatlétszámot,

bc) történelmi bázist, vagy

bd) egyéni támogatási felsőhatárt;

c) a támogatás összegét, illetve az annak kiszámítása során alkalmazott

ca) jogkövetkezményeket,

cb) a visszaosztás mértékét,

cc) a támogatási összeget érintő csökkentések egyéb okait.

(2) A támogatási döntésnek tartalmaznia kell, hogy a támogatási összeg a mezőgazdasági termelő lejárt köztartozásának megfelelő összeggel csökkentve kerül kifizetésre.

(3) Legfeljebb az egységes kérelemben az adott támogatási jogcímre igényelt területre, a támogatási kérelemben megjelölt állatlétszámra, illetve az MVH nyilvántartásában szereplő történelmi bázis jogosultságra, egyéni támogatási felső határra vonatkozóan állapítható meg támogatás.

(4) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az MVH a támogatási összegről szóló határozatot 2010. június 30-áig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

Kifizetés

22. § (1) A támogatás forintban kerül megállapításra és az Eljárási tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott bankszámlára történő átutalással, forintban kerül kifizetésre.

(2) A támogatás kifizetéséről az adóhatóságnak a köztartozással kapcsolatos tájékoztatását követően az MVH a köztartozás levonása mellett intézkedik.

(3) A 12. § ga), ha), i) és ja) pontjaiban meghatározott támogatás – függetlenül a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett változástól – a támogatást eredetileg igénylő mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

(4) A 12. § ca) alpontja és e) pontja szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által igényelt támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő

a) az átruházást követően tizenöt napon belül az MVH által közzétett formanyomtatványon értesíti az MVH-t az átruházásról és igényli a támogatást,

b) mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és

c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti átruházás az átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését kedvezőtlenül érinti, az átruházott állatokat a 2009. támogatási év vonatkozásában különálló gazdaságnak kell tekinteni.

(6) A termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú támogatás esetén az adott évi támogatás kifizetése a történelmi bázisjogosultság megállapítására, illetve annak nyilvántartásában az ügyfél részére történő átvezetés alapjául szolgáló, jóváhagyott kérelem alapján történik. A 12. § a), b), cb), d), f), gb), hb) és jb) pontjaiban meghatározott támogatás a történelmi bázissal rendelkező mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre, figyelembe véve a bázisrendeletben foglalt ügyleti határidőket.

(7) A támogatás csak annak a mezőgazdasági termelőnek kerülhet kifizetésre, aki vagy amely a kifizetéskor nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá annak a természetes személy mezőgazdasági termelőnek, aki a kifizetéskor nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(8) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a támogatásra jogosultnak megállapított támogatási összeg kifizetésére 2010. június 30-áig kerül sor.

(9) Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, túligénylés esetén az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó.

Levonások, kizárások2

22/A. §3 A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzései megállapításaihoz kapcsolódó jogkövetkezményeket a III. fejezet VIII. címében meghatározott kiegészítő nemzeti támogatásokra – a 49. §-ban meghatározott támogatás kivételével – megfelelően alkalmazni kell.

Történelmi bázis jogosultság

23. § A történelmi bázis jogosultsággal kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a bázisrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

24. § A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a 796/2004/EK bizottsági rendelet 73. cikkében, valamint az Eljárási tv. 69. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

II. CÍM

HÍZOTTBIKA-TÁMOGATÁS

25. § (1) A hízottbika-támogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő a rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén hízottbika-tartási kötelezettség nem terheli.

(3) Amennyiben a mezőgazdasági termelő termelést folytat, akkor kötelezettsége, valamint a támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és

b) gondoskodjon a tenyészetében lévő szarvasmarha- állománynak a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról.

(4)4 Ha a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

III. CÍM

TEJTÁMOGATÁS

26. § (1) A tejtámogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A tejtermelő egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem terheli.

IV. CÍM

ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA

Az anyatehéntartás termeléstől elválasztott támogatása

27. § (1) A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén anyatehéntartási kötelezettség nem terheli.

(3) Amennyiben a mezőgazdasági termelő állattenyésztési tevékenységet folytat, az (1) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha

a) gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és

b) gondoskodik a tenyészetében lévő szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról.

(4)5 Ha a mezőgazdasági termelő más szarvasmarhatartás-támogatásban is részt vesz, az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására, kizárólag az áthúzódó szankció levonása tekintetében, a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

28. § (1) Az anyatehéntartás esetén külön jogszabályban meghatározott mértékű termeléshez kötött támogatás vehető igénybe.

(2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

29. § (1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek:

a) a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy

b) a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege meghaladja a 120 000 kg-ot, és a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2008. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt.

(2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása a támogatási kérelem beadásának napján a tenyészetben lévő olyan anyatehenek után igényelhető, amelyek nem tartoznak az 1973/2004/EK bizottsági rendelet XV. mellékletében felsorolt fajtákhoz, valamint a szarvasmarha ENAR adatbázisban 99 kódon „egyéb tejhasznú” fajtával bejelentett fajtákhoz.

(3) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatás igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő:

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,

b) gondoskodjon a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról,

c) a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ, és a termékenyítéseket, fedeztetéseket, a szabad és háremszerű pároztatásokat, valamint az embrió-átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Rendszerben (TER) rendszeresített bizonylatokon a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi adatbázisába szabályosan bejelentette, és a bejelentett adatokat a központi adatbázisban regisztrálták,

d) a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzően hústermelés céljára tart borjakat, és a kérelmezett állatok legalább 30%-ának van ellése a támogatási év – azaz 2009. január 01.–2009. december 31. – során,

e) a kérelmezett állattól a támogatási év során született borjakat közvetlenül a születésüket követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa.

(4) A támogatható minimális állatlétszám három egyed.

(5) A támogatás további feltétele az anyatehén fajtájának az ENAR adatbázisba való bejelentése a szarvasmarha ENAR rendeletben meghatározott útmutató szerinti fajtakóddal legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig.

(6) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességét az arra jogosult állatorvos a támogatási kérelmen igazolja. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.

(7) A támogatás alapjául figyelembe vehető állatlétszámban az üszők aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40% lehet.

(8) A (3) bekezdés d) pontjában és a (7) bekezdésben meghatározott százalékos arányok esetén a számítás során egész számra történő kerekítést kell alkalmazni.

30. § (1) A mezőgazdasági termelőnek a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan hat hónapos birtokon tartási kötelezettséget kell vállalnia, amely a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdődően folyamatosan áll fenn.

(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezőgazdasági termelő a tartási kötelezettség alatt álló állatoknak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyed, az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan vágásra történő selejtezését – a kieséstől számított 60 napon belül – a 29. §-ban foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha

a) a kieső állatnak az adatbázisból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,

b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egy időben, de legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő 10 munkanapon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 10 munkanapon belül az MVH mezőgazdasági termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti, és

c) a pótlásként beállított állatnak az adatbázisba történő bejelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik.

(3) A pótlásként beállított állat abban az esetben fogadható el, ha a kieső állat megfelelt a 29–30. §-okban foglaltaknak.

31. § (1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásra irányuló támogatási kérelmet 2009. június 1. és 2009. július 31. között az MVH által erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló igazolást legkésőbb 2009. szeptember 15-ig megküldi a mezőgazdasági termelő részére.

(3) A támogatási összeg 2010. április 30-ig kerül kifizetésre.

32. § (1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a 796/2004/EK bizottsági rendelet 26–27. cikkeiben, valamint 34–35. cikkeiben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57., 59. és 69. cikkei szerinti eljárást kell alkalmazni.

(4) Az állatokra, és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek az ENAR nyilvántartásba bejelentésre kerültek, és a nyilvántartásban szerepelnek.

(5) Az ENAR-ba bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért, illetve határidőn túli teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

V. CÍM

EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHA-TÁMOGATÁS

33. § (1) Az extenzifikációs szarvasmarha-támogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tartási kötelezettség nem terheli.

VI. CÍM

ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

34. § (1) Az anyajuh után, állategyedenként termeléshez kötötten, külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe. A mezőgazdasági termelőt termelési kötelezettség terheli.

(2) A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

35. § (1) Az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő:

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,

b) gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is.

(2) A támogatható minimális állatlétszám tíz egyed.

(3) A mezőgazdasági termelő, mint tartó tenyészeteiben az igazolás kiállításakor a kérelmező által tartott állatok létszámát és az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ) vagy annak megbízottja a támogatási kérelmen térítésmentesen igazolja.

36. § (1) A mezőgazdasági termelő a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuhállományt köteles 100 egymást követő napon át birtokán tartani. A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően áll fenn.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a birtokon tartási időszak alatt megváltoztatja a kérelmezett állatállomány tartási helyét, úgy köteles azt az MVH által rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni a változás bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül. A bejelentés késedelme vagy elmaradása esetén az Eljárási tv. 71. §-a alapján mulasztási bírság szabható ki.

37. § (1) Az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatásában az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki (amely) e rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül az MVH által közzétett formanyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be a 13. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(2) A támogatási kérelemben nyilatkozni kell a juhtej és juhtej-tejtermékek tárgyévben történő értékesítéséről.

(3) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló határozatot legkésőbb 2009. december 15-éig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(4) A támogatási összeg 2010. április 30-áig kerül kifizetésre.

38. § (1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a juh ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a 796/2004/EK bizottsági rendelet 26. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, illetve (3)–(4) bekezdéseiben, a 27. cikkében, a 34. cikkében, valamint a 35. cikk (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a 796/2004/EK bizottsági rendelet 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

(4) A juh ENAR rendelet 11. §-a szerinti nyilvántartási és bejelentési kötelezettség előírásainak megsértése esetén, amennyiben az eltérés a rendeletben meghatározotthoz képest 20% vagy annál nagyobb, a támogatási összeg az eltérés százalékos arányával megegyező mértékében csökkentésre kerül.

(5) A szállítások bejelentésére vonatkozó feltétel vizsgálata 2008 szeptember 1-jétől a helyszíni ellenőrzés napjáig, az állomány-nyilvántartásba bejegyzett ki- és beszállítások, helyszínen fellelhető szállítólevelek és az ENAR adatbázisban rögzített szállítólevelek összevetésével történik.

(6) Az ENAR-ba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért, illetve határidőn túli teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

VII. CÍM

KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN NYÚJTANDÓ ANYAJUH KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁS

39. § (1) A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén anyajuhtartási kötelezettség nem terheli.

VIII. CÍM

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

40. § (1) A rendelet 12. § ga), ha), i) és ja) pontjaiban meghatározott, termeléshez kötött növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatás (a továbbiakban együtt: termeléshez kötött nemzeti kiegészítő támogatás) csak olyan területekre igényelhető, amelyekre egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényeltek.

(2) A termeléshez kötött kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételére, valamint a támogatási feltételek teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az egységes kérelem rendeletben foglaltakat az e rendelet szerinti kiegészítéseknek megfelelően kell alkalmazni.

(3) A 12. § ga) és ha) alpontjában meghatározott támogatások esetén a vetési időre az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 45. cikkében meghatározott legkésőbbi időpontot kell alkalmazni.

41. § (1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó bármely jogcímen megítélt növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatás esetén a mezőgazdasági termelő köteles betartani az egységes területalapú támogatás igényléséhez teljesítendő követelményeket.

(2)6

42. § (1) Amennyiben az egységes kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági termelő személye megváltozik, a terület új hasznosítója a változást követő tíz munkanapon belül bejelentést köteles tenni az MVH-nak. A bejelentést kizárólag az MVH által közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A bejelentés elmulasztása miatt az Eljárási tv. 71. §-a alapján az MVH mulasztási bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a bejelentést benyújtó mezőgazdasági termelőnek a bejelentéshez csatolnia kell a területet hasznosításba vevő mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

DOHÁNYTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA

43. § A rendelet 12. § g), valamint h) pontjai szerinti támogatás

a) termeléshez kötött, illetve

b) történelmi bázis alapján termeléstől elválasztott

támogatásként vehető igénybe.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

44. § (1) A termeléshez kötött támogatás esetében támogatható területnek számít a szélső dohánysorok által határolt terület abban az esetben, ha a művelő út a kezdő és a befejező sorok kivételével minimum 16 dohánysoronként van kialakítva, amelynek szélessége nem haladja meg a 3,8 métert, a tábla végi fordulókban pedig a 8 métert. Ha a művelő út meghaladja az itt meghatározott, technológiailag javasolt méreteket, akkor az utak által határolt dohányterületeket külön parcellákként kell a kérelemben feltüntetni.

(2) Az átlagtermés számításánál a (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeket dohánnyal beültetett területeknek kell tekinteni.

45. § (1) Külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás igényelhető azon területek után,

a) amelyeken Virginia vagy Burley dohányt termesztenek;

b) amelyeken az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a betakarításig megőrzik és azt be is takarítják;

c) amelyekről betakarított nyersdohányra a termelői csoporttal e rendeletben foglaltak szerint írásbeli szerződést kötöttek;

d) amelyek tekintetében a termelői csoport írásban igazolja az MVH felé, hogy a termelői csoport tagja

da) a dohány fajtájának megjelölésével termesztési kötelezettségének eleget tett, valamint

db) mekkora területen termesztett a szerződésben foglaltak szerint dohányt, és e területről melyik fajtából mekkora mennyiséget értékesített a dohánytermelői csoport részére; és

e) amelyekre a termelői csoport viszontszerződéssel rendelkezik az elsődleges feldolgozóval.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek, illetve jogutódjaik adatait,

b) a szerződő felek, illetve jogutódjaik regisztrációs számát,

c) a termelő által a termelői csoportnak az igazolás kiállításáig értékesített nyersdohány fajtáját, mennyiségét tonnában két tizedesjegy pontossággal, és a termést adó terület nagyságát hektárban két tizedesjegy pontossággal,

d) a termelő nyilatkozatát, miszerint egyetért az igazolásban foglaltakkal, valamint

e) a termelői csoport képviselőjének és a termelőnek az aláírását.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolásokat dohányfajtánként egy alkalommal, legkésőbb 2010. március 1-jéig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani.

46. § (1) Az a mezőgazdasági termelő jogosult a támogatás teljes összegére, aki a teljes betakarítható dohánytermést betakarította, és aki (amely) legalább 1,45 tonna/hektár dohányt értékesített a termelői csoport részére.

(2) Amennyiben a dohánytermelő 1,25–1,44 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére, úgy a támogatás mértéke a teljes hektáronkénti támogatási összeg 85%-a.

(3) Amennyiben a dohánytermelő 1–1,24 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére, úgy a támogatás mértéke a teljes hektáronkénti támogatási összeg 75%-a.

(4) Amennyiben a dohánytermelő 1 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapítottnál kevesebb dohányt értékesített a dohánytermelői csoport részére, úgy számára támogatás nem jár.

(5) A (2)–(3) bekezdésekben foglalt arányosítást dohányfajtánként külön-külön kell figyelembe venni.

47. § (1) A termelői csoport – ideértve az előzetesen elismert termelői csoportot is – termelők és dohányfajták szerinti bontásban 2009. június 30-áig köteles az MVH Központi Hivatalának benyújtani a termelői csoport tagjaival kötött, a 45. § (1) bekezdés c) pontja szerinti termeltetési szerződéseket, valamint a 45. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az elsődleges feldolgozóval kötött értékesítési szerződést.

(2) A termelői csoporttal kötött dohánytermeltetési szerződés csak abban az esetben fogadható el, ha legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a termelt dohány fajtája,

d) a dohánytermő terület nagysága hektárban két tizedesjegy pontossággal,

e) a termelőknek az adataik kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozata.

(3) A termelői csoport – ideértve az előzetesen elismert termelői csoportot is – a zöldbimbós állapotot követően, de legkésőbb 2009. október 1-jéig köteles a dohánytermő területe állapotát a helyszínen felmérni, és nyilatkozni arról, hogy a dohánytermő területet a szerződésben foglaltak szerint művelik. A helyszíni szemlére meg kell hívni a termelői csoporttal szerződéses kapcsolatban álló elsődleges feldolgozót is. A nyilatkozat legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a dohánytermő területre vonatkozó legfontosabb megállapítások,

d) a helyszíni szemlén részt vevők aláírása.

(4) A helyszíni ellenőrzés eredményeit a termelői csoport által beküldendő igazolás kiállításakor figyelembe kell venni.

(5) A termelői csoport köteles az általa felvásárolt összes dohányt viszontszerződés alapján elsődleges feldolgozónak értékesíteni.

(6) Amennyiben a termelő az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) és az MgSzH internetes honlapján közzétett, dohánytermelésre vonatkozó egységes vis maior eljárási rend alapján elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkezéséről káresemény igazolási kérelmet nyújt be, köteles táblák szerinti bontásban az MgSzH illetékes területi szervét a dohány-betakarítás befejezéséről vagy annak várható időpontjáról értesíteni. Az értesítésről a termelő úgy köteles gondoskodni, hogy arról az MgSzH illetékes területi szerve a dohány-betakarítás befejező napjáig tudomást szerezzen.

(7) Az MgSzH illetékes területi szerve a bejelentésben szereplő időpontot követő 15 munkanapon belül:

a) a helyszínen ellenőrzi, hogy a termelő a termést – az iparilag hasznosíthatatlan részek (így különösen a kacs levél) kivételével – ténylegesen betakarította-e, és

b) a kár mértékét – a vis maior rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával – ismételten igazolja.

(8) Az MgSzH a kérelem benyújtásáról, valamint a helyszíni ellenőrzés lebonyolításának feltételrendszeréről internetes honlapján közleményt tesz közzé.

(9) A termelő a bejelentésben megjelölt táblák esetében az ellenőrzés lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam alatt, illetve annak befejezéséig köteles biztosítani azokat a feltételeket, amelyek a (7) bekezdésben foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek.

(10) A termelő az MgSzH illetékes területi szerve által kiállított igazolás alapján a vis maior rendeletben foglaltak szerint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkezéséről ismételt bejelentést tesz az egységes kérelem rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az MVH azon illetékes kirendeltségéhez, amelyhez az egységes kérelmet benyújtották.

(11) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentéssel érintett táblák esetében a támogatásra való jogosultságot, illetve annak mértékét – a (13) bekezdésben foglalt eset kivételével – a (6)–(10) bekezdésben foglaltak szerint ismételten ellenőrzött és ennek alapján kiadott igazolás alapján kell megállapítani.

(12) Ha a termelő a (6) vagy a (9) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, akkor az MgSzH illetékes területi szerve az igazolás kiadását – e körülményre hivatkozással – megtagadja.

(13) Ha az MgSzH illetékes területi szerve az ellenőrzést a (7) bekezdésben foglaltak szerinti időtartamon belül nem végzi el, akkor a termelő mentesül a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése alól és az MgSzH nem állíthatja ki a (7) bekezdés szerinti igazolást. Ebben az esetben a támogatásra való jogosultság, valamint a támogatás összegének megállapításakor az MgSzH illetékes területi szerve által korábban kiadott igazolásban már megállapított kármértéket kell figyelembe venni.

Termeléstől elválasztott támogatás feltételei

48. § (1) A mezőgazdasági termelő a Burley, illetve Virginia dohány egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű termeléstől elválasztott támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén dohánytermesztési kötelezettség nem terheli.

HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK TERMESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

49. § A 12. § i) pontja szerinti héjas gyümölcsűek termesztéséhez nyújtható támogatás kizárólag termeléshez kötött támogatásként igényelhető. A mezőgazdasági termelő e jogcímen a támogatást csak azon területek után veheti igénybe:

a) amelyen a következő héjas gyümölcsűeket termeszti:

aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tartozó mandula,

ab) a 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tartozó mogyoró,

ac) a 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tartozó dió;

b) amely ültetvények egybefüggő területe eléri vagy meghaladja a 0,3 ha-t;

c) amelynek minimális állomány-sűrűsége meghaladja dió esetében a hektáronkénti 80 fát, mogyoró esetében a hektáronkénti a 400 bokrot, mandula esetében a hektáronkénti 200 fát.

RIZS TERMESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

50. § A 12. § j) pontja szerinti támogatás termeléshez kötött, illetve történelmi bázis alapján termeléstől elválasztott támogatásként vehető igénybe.

Termeléshez kötött támogatás feltételei

51. § A mezőgazdasági termelő rizs termesztéséhez kötött támogatást vehet igénybe azon területek után:

a) amelyeken rizst termeszt,

b) amelyeken az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi, és

c) eleget tesz az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 12. cikk b) pontjában foglaltaknak.

Termeléstől elválasztott támogatás feltételei

52. § (1) A mezőgazdasági termelő a rizs termesztése alapján megállapított egyéni történelmi bázisa alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén termelési kötelezettség nem terheli.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy azok rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(3) E rendeletet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2009. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos, a 73/2009/EK tanácsi rendelet 132. cikke (6) és (7) bekezdései szerinti külön bizottsági határozatra figyelemmel, azzal együttesen kell alkalmazni.

54. §7

55. § (1)–(2)8

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon az 54. §, valamint e § (1) és (2) bekezdése hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

56. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete,

b) a Bizottság 2004. október 29-i, az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelete,

c) a Bizottság 2004. április 21-i a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelete.

1

A rendeletet a 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte 2010. március 19. napjával. E módosító rendelet 40. §-a alapján a 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 2010. március 18. napján hatályos szabályait a 2010. március 19. napján folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

2

A 22/A. §-t megelőző alcímet a 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 22/A. §-t a 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 4/2010. (I. 28.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 25. § (4) bekezdése a 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 27. § (4) bekezdése a 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 41. § (2) bekezdését a 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 4/2010. (I. 28.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a 41. § (2) bekezdés 2009. október 13-án hatályos rendelkezéseit 2009. október 14-én folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

7

Az 54. § e rendelet 55. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 55. § (1)–(2) bekezdése e rendelet 55. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére