• Tartalom
Oldalmenü

39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról1

2010.01.01.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni:

b) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 67. § (3) bekezdése és 82. §-a,

2. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.