• Tartalom

4/2009. (II. 25.) KHEM–EüM együttes rendelet

4/2009. (II. 25.) KHEM–EüM együttes rendelet

a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról

2009.03.12.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. Egészségügyi Osztályú minősítéshez szükséges vizsgálatokat, valamint a 3. Egészségügyi Osztályú minősítéshez előírt első és kibővített vizsgálatokat a repülőorvosi központ végzi.
(2) A 2. Egészségügyi Osztályú minősítéshez szükséges vizsgálatokat, valamint a 3. Egészségügyi Osztályú minősítéshez szükséges megújító vagy meghosszabbító vizsgálatokat a repülőorvosi központ vagy a repülőorvos végzi.”

2. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az orvosi minősítés érvényességének időtartama a repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megkezdésétől számítva:]

a) az 1. Egészségügyi Osztályú minősítés esetében a 40. életév betöltése után egypilótás közforgalmi és egypilótás kereskedelmi utasszállításban részt vevőknek, valamint a 60. életév betöltése után 6 hónap, minden más esetben 12 hónap,”

(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti életkori határok elérése előtt kiadott orvosi minősítés maximális érvényessége az életkori határ átlépése után előírt – az életkor betöltésétől számított – érvényességi időtartam végéig terjedhet.”

3. § (1) A Rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet

a) 6. § (4) bekezdésében a „Közlekedési és Vízügyi Értesítőben” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „30. életév” szövegrész helyébe a „40. életév” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4) és (5) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész.

(4) Azok a repülőorvosi minősítések, amelyek ezen módosítás hatálybalépése előtt kerültek kiadásra, a rajtuk feltüntetett lejárati időpontig érvényesek.

1. melléklet a 4/2009. (II. 25.) KHEM–EüM együttes rendelethez

A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének módosítása
A Rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában a „Fodor József Országos Közegészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „Országos Munkahigiéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet” szöveg lép.

2. melléklet a 4/2009. (II. 25.) KHEM–EüM együttes rendelethez

A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet 5. számú mellékletének módosítása
A Rendelet 5. számú mellékletének az „ISMÉTELT ORVOSI VIZSGÁLAT HELYE”, az „AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÍTÉS ÉRVÉNYESSÉGE” és a „KIBŐVÍTETT SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[MINŐSÍTÉS

1.Egészségügyi Osztály

2.Egészségügyi Osztály

3.Egészségügyi Osztály]

„ISMÉTELT ORVOSI VIZSGÁLAT HELYE

AMC

AMC/AME

AMC/AME”

„AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÍTÉS ÉRVÉNYESSÉGE

60 év alatt    1 év
60. életévtől    6 havonta
40. életévtől     6 havonta
egypilótás közforgalmi
és egypilótás kereskedelmi utasszállításban részt vevőknek

40 év alatt    5 év
50 év alatt    2 év
50. életévtől    1 év

40 év alatt    2 év
40 év felett    1 év”

„KIBŐVÍTETT SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT

Első vizsgálatkor, majd

Első vizsgálatkor, ha azt az AME indokoltnak tartja

Első vizsgálatkor, majd

40. életévtől

2 évenként

 

40. életévtől

2 évenként”

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére