• Tartalom

4/2009. (VI. 9.) MeHVM rendelet

4/2009. (VI. 9.) MeHVM rendelet

a Fényes Elek Díj alapításáról és adományozásáról1

2009.06.16.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A statisztika továbbfejlesztésében, a számítástechnika statisztikai alkalmazásában, valamint az e tudományterületek művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén elért kimagasló eredmények, továbbá a több évtizeden át végzett kimagasló munka, illetőleg a kiemelkedő életmű elismerésére Fényes Elek Díjat (a továbbiakban: elismerés) alapítok.

(2) Az elismeréssel az adományozást tanúsító díszoklevél, emlékérem és a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszeres összegének megfelelő pénzjutalom jár.

(3) Évente legfeljebb tíz elismerés adományozható, ez a keretszám csak kivételesen indokolt esetben léphető túl.

2. § Az emlékérem bronz színű, kör alakú, 65 mm átmérőjű, 5 mm vastag érem, amelynek előlapját Fényes Elek – Barabás Miklós által 1846-ban készített – mellképe és a FÉNYES ELEK EMLÉKÉREM 1985 dombornyomású felirat díszíti, hátlapján a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL körfelirat, középen az elismerésben részesített nevét és az adományozás évszámát jelző vésett felirat helyezkedik el.

3. § Az elismerést a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) felügyeletét ellátó miniszter adományozza (a továbbiakban: adományozó) és a KSH elnöke adja át, július 7-én, Fényes Elek – a magyar honismereti és statisztika-tudomány megalapítója – születésének évfordulóján. Az elismerés kivételesen indokolt esetben ettől eltérő időpontban is adományozható.

4. § (1) Az elismerés adományozására irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: kezdeményezés) a KSH elnökéhez írásban kell benyújtani.

(2) A kezdeményezés tartalmazza

a) az elismerésre javasolt családi és utónevét, születési helyét és időpontját, lakcímét, tudományos fokozatát és címeit, eddigi kitüntetéseit és munkakörét;

b) az elismerést megalapozó érdemeket;

c) az elismerésre javasolt személy írásban tett hozzájáruló nyilatkozatát az a) pontban foglalt személyes adatai e rendelet szerinti kezeléséhez, és az elismerés adományozása esetén nevének a Hivatalos Értesítőben történő közzétételéhez.

(3) Az adományozást a KSH elnöke által létrehozott bizottság készíti elő. A bizottságot a KSH elnöke vezeti, tagjai a szakterület kimagasló elméleti és gyakorlati szakemberei közül a KSH elnöke által felkért hat személy. A bizottság működési rendjét maga határozza meg. A bizottság feladata a kezdeményezések vizsgálata, és a feltételeknek megfelelő kezdeményezések alapján értékelt és rangsorolt javaslat összeállítása.

(4) A KSH elnöke a bizottság javaslatát minden év április hó 30. napjáig – vagy a 3. §-tól eltérő időpontban történő adományozás esetén legalább 30 nappal a tervezett átadás előtt – terjeszti az adományozó elé.

5. § Az elismerés adományozásával járó költségek fedezetét a KSH költségvetése biztosítja.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)2

(3) Az elismerés az 1985-ben alapított „Fényes Elek Emlékérem” helyébe lép. A hatálybalépést megelőzően „Fényes Elek Emlékérem” elismerésben részesítettek továbbra is jogosultak az elismerésre.

(4)–(5)3

1

A rendeletet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte 2011. február 25. napjával.

2

A 6. § (2) bekezdését a 6. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (4)–(5) bekezdése a 6. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére