• Tartalom

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról1

2020.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének l) pontjában, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró iparügyekért és kereskedelemért felelős miniszterrel és a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a)2 a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép),

b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő),

c) a gépkezelő jelöltek (a továbbiakban: gépkezelők) képzésére vizsgáztatására,

d) a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására.

(2)3 A rendelet hatálya nem terjed ki a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség által üzemeltetett gépekre, továbbá az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű (telepített) gépsorok részét képező gépekre és az ezeket működtetető gépkezelőkre.

(3) E rendelet alkalmazásában gépcsoportnak minősül az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzői alapján kialakított, négy számjeggyel azonosított csoport.

2. § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

(2) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján közúti járműnek minősül, és a munkavégzés vagy a munkahely-változtatás során közutat vagy közforgalom elől el nem zárt magánutat vesz igénybe, és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti jármű vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott, hatályos engedéllyel is rendelkeznie kell.

3. § (1) Az emelő- és rakodógép gépcsoportba sorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A gépcsoportba sorolást az emelő- és rakodógép

a) konstrukciója által meghatározott munkavégző képessége (a munkavégzés célja és módja),

b) munkavégző képességét meghatározó fő szerkezeti jellemzők, továbbá

c) a gép kezelőjével szemben támasztható kezelési követelmények

határozzák meg.

(3)4 A vizsga során alkalmazott emelő- és rakodógép 2. melléklet szerinti gépcsoportba sorolását a vizsgabizottság elnöke határozza meg.

4. §5 (1) A gépkezelők képzése szaktanfolyamon történik.

(2) Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki

a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, és

b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel.

(3) Szaktanfolyami oktatást az a képző szerv végezhet, amely megfelel a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében gépcsoportonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolyamonként 1 óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell tartani, egy tanóra időtartama 45 perc.

(5) A szaktanfolyamon az oktathat, aki megfelel a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételeknek, valamint a választott gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító, e rendeletben meghatározott jogosítvánnyal rendelkezik.

(6) Az oktatás ismeretanyagát a 4. melléklet tartalmazza.

5. §6 (1) Vizsgát az tehet, aki

a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, valamint

b) rendelkezik

ba) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga eredményes teljesítését igazoló okmánnyal, és a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyamot elvégezte, vagy

bb) az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal.

(2) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiállított építőgép-kezelői jogosítványba bejegyzett, adott gépre vonatkozó gépkezelési jogosultság – a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyam elvégzése nélkül, gyakorlati vizsga letételével – a 2. melléklet szerinti azonos gépcsoportra terjeszthető ki.

(3)7 A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vizsgaközpont) végzi.

(4)8 A vizsgaközpont a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és helyét. A szaktanfolyami képzést folytató szervezet kérelmére a vizsgaközpont az e rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizsgával azonos napra tűzi ki. Ebben az esetben a szakképesítő vizsga elnökének kijelöléséhez a közlekedésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(5) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)9 A vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll.

(2) A vizsgabizottság tagjának az jelölhető ki, akit az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott Közlekedési Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben az építő- és anyagmozgató gép kezelője vizsgáztatási szakterületre nyilvántartásba vettek.

(3) A vizsgabizottság elnökének az jelölhető ki, aki felsőfokú gépészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik.

(4)10 A vizsgabizottság mellett a vizsgán részt vesz a gép üzemeltetéséért felelős gyakorlati oktató is.

(5)11 A vizsgáztatás során a vizsgabizottság tagjainak a vizsga helyszínére történő szállítása – amennyiben az nem esik egybe a vizsga meghirdetett helyszínével – a szaktanfolyamot folytató szervezet feladata.

(6)12 A vizsgáról a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amelynek egy eredeti példányát az elnök – a vizsgát követően – a vizsgaközpontnak átadja.

7. § (1) Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgyból teljesítette, gépkezelői jogosítványt kap.

(2)13 A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását a vizsgaközpont végzi, a vizsgákról készült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók részére a vizsgaközpont a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki.

8. § (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdését 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)14

(4)15 Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2016. június 30-ig jogosít.

(5) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 2. melléklet „AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím VII. Egyebek fejezete.

1. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez16


A gépkezelői jogosítvány tartalmi elemei és formai követelményei

A jogosítvány külső oldala

9K10060N_0

A kiállító szervezet megnevezése: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY

A jogosítvány belső oldala

 

................./20...............

 

anyakönyvi szám

 

TUDNIVALÓK

Név:     
Születési név:     

aki .......... évben      hó .......... napján

 

1. A jogosítványt a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján állította ki . A jogosítvány jogosultja a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján köteles időszakos orvosi vizsgálaton megjelenni.

     helységben született,
anyja neve:     
a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosult.

    , 20.................... hó ......... nap

 

2. A jogosítványt jogosultja a géppel történő munkavégzés időtartamára köteles magánál tartani és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.

3 × 4 cm    P. H.
fénykép

 

.....................................................

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 9K10060N_1

VIZSGA BEJEGYZÉS

 

 

A gépcsoport kódszáma

A gépcsoport megnevezése

1  2

 

 

    

 

 

    

 

 

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

1

2

    

aláírás

 

    

    

 

    

    

 

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

 

    

aláírás

    

aláírás

 

    

    

 

    

    

 

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

 

    

aláírás

    

aláírás

 

    

    

 

    

    

1

2

1 2

 

    

    

 

    

    

 

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

 

    

aláírás

    

aláírás

 

 

 

 

    

    

 

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

Kelt .........., ...... év      hó ..… n.

P. H.

 

    

aláírás

    

aláírás


9K10060N_2

ORVOSI BEJEGYZÉS

ORVOSI BEJEGYZÉS

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

P. H.     

aláírás

P. H.     

aláírás

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

P. H.     

aláírás

P. H.     

aláírás

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

P. H.     

aláírás

P. H.     

aláírás

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Érvényes: .......... év      hó .........-ig

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

Kelt: ............….. év      hó ......... n.

P. H.     

aláírás

P. H.     

aláírás

EGYÉB BEJEGYZÉSEK

EGYÉB BEJEGYZÉSEK

2. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez17

A gépek gépcsoportba sorolása

I.

FÖLDMUNKAGÉPEK

 

11

Univerzális földmunkagépek

 

12

Kotrók

 

13

Árokásók

 

14

Földtolók

 

15

Földgyaluk

 

16

Földnyesők

 

FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

1111

Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4)

 

1212

Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5)

 

1222

Lánctalpas kotrók

 

1223

Teleszkópos kotrók

 

1311

Vedersoros árokásók

 

1412

Földtolók

 

1522

Földgyaluk

 

1612

Földnyesők

II.

ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK

 

33

Villástargoncák

 

36

Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek

 

ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

3312

Gyalogkíséretű targoncák

 

3313

Vezetőállásos targoncák

 

3324

Vezetőüléses targoncák

 

3624

Betonszállító mixer

 

3626

Betonszállító mixer betonszivattyúval

 

3627

Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek

 

3628

Szennyvízszállító és szippantó járművek

III.

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK

 

42

Emelő- és szerelőállványok

 

43

Konténer emelők

 

44

Járműves daruk

 

45

Rakodógépek

 

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

4213

Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1)

 

4221

Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495)

 

4223

Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)

 

4224

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

 

4374

Konténer emelők

 

4411

Autódaruk (MSZ EN 13000)

 

4431

Lánctalpas daruk

 

4451

Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999)

 

4511

Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3)

 

4572

Kompaktorok

 

4593

Vagonkirakók

IV.

KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS GÉPEI, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPEK

 

53

Útépítés gépei

 

55

Alagútépítés gépei

 

56

Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései

 

KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

5316

Talajstabilizátorok

 

5323

Betonbedolgozó finischer

 

5341

Aszfaltbedolgozó finischer

 

5344

Aszfaltburkolat maró

 

5599

Alagútépítő gépek

 

5631

Útfenntartó-, és karbantartó gépek

 

5632

Földműfenntartó gépek

3. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

Gépkezelői szaktanfolyam szervezésének tárgyi feltételei18

1.19

2. A gyakorlati tárgyak oktatásához:

a) működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező valamely gépcsoportba tartozó gép, amely megfelel a tanuló által választott gépcsoportnak,

b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hőmérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerű használatához engedélyezett hőmérséklet tartományon,

c) a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital.

4. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

Az oktatásra vonatkozó részletes szabályok20

I.21

II. Az oktatás ismeretanyaga22

Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása
A gép üzembe helyezése
Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása)
Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges)
A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása

5. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez


A vizsgák megtartására vonatkozó szabályok

I.23

II. A képzést követő vizsga (a továbbiakban: gyakorlati vizsga)24
A tanfolyamot folytató szervezet a gyakorlati vizsgák megtartásához a megfelelő gépet biztosítja.
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke gépcsoportonként – a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján – határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal. A gyakorlati vizsga időtartama gépcsoportonként 5–10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően. A gyakorlati tantárgyból a vizsgázót a vizsgabizottság vizsgáztatja a gyakorlati oktató jelenlétében.
Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti. Értékelése a jegyzőkönyvben „M”. Sikertelen a vizsga, ha a jelölt a feladatot csak részben teljesíti, vagy a gép kezelő-szerveit nem megfelelően kezeli, vagy a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna. Ebben az esetben a jegyzőkönyvbe „1” (bekarikázva) kerül. Amennyiben a gyakorlati vizsga sikertelen, a jelölt leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb gyakorlati vizsgát.
A gyakorlati vizsgák eredményeit a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvben rögzíti, aláírja és átadja a vizsgabizottság elnökének, aki ismerteti a vizsgázókkal a gyakorlati vizsgák eredményeit.

III. A vizsgák lezárása25
A vizsga befejezése után a vizsgabizottság a jegyzőkönyvet aláírja és annak eredeti példányát leadja a vizsgaközpont részére
1

A rendeletet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 3. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdése a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdése az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 38. §-ával megállapított, a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (4) bekezdése a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (5) bekezdése a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § a) és 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (3) bekezdését az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 54. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (4) bekezdése a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. melléklet a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. melléklet címe a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. melléklet 1. pontját a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 4. melléklet címe a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. melléklet I. pontját a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 4. melléklet II. pont címe a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. melléklet I. pontját a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. melléklet II. pont címe a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § h) pontjával megállapított szöveg. [Az 5. melléklet II. pontjában a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. § i) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „tanfolyam” szövegrész helyébe a „szaktanfolyam” szöveg lép, nem vezethető át.]

25

Az 5. melléklet III. pontja a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 34. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére