• Tartalom

44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet

44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja, hogy a kis kapacitású nyersszesz, nyersolaj üzemek létesítésével:

a) a mezőgazdasági eredetű alapanyagok bio-üzemanyag célú feldolgozásával javuljon a termelők versenyképessége;

b) a mezőgazdasági szektor a bio-üzemanyag gyártási vertikumnak aktív szereplője legyen;

c) növekedjen az Európai Unión belül a bio-üzemanyagok termelési volumene.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. bio-üzemanyag: a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott termékek közül azok, amelyek 100 kPa nyomáson és 293 K hőmérsékleten folyékony halmazállapotúak;

2. nyersszesz: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. számú mellékletében szereplő termékekből előállított maximum 96 térfogatszázalékban alkoholt tartalmazó 2207 10 00 vámtarifaszámú alkoholtermék;

3. nyersolaj: napraforgóból, repcéből előállított 1512 vagy 1514 vámtarifaszám csoportba sorolható növényi olaj;

4. konvencionális alapanyag: kukorica, vagy kalászos gabonaféle magja;

5. első generációs alkohol: keményítő, vagy cukortartalmú növényből, növényi részből erjesztéssel előállított nyersszesz;

6. második generációs alkohol: olyan, az 5. pontba nem sorolható nyersszesz, amelyik közvetlenül, a kémiailag nem átalakított szántóföldi növényből, növényi részből vagy erdőgazdasági termékből kerül előállításra;

7. elsődleges feldolgozás: növényi eredetű anyagok feldolgozása nyersszeszé, illetve nyersolajjá;

8. technológiai blokk: az adott, körülhatárolható gyártási folyamatrészt ellátó, egymással funkcionálisan összetartozó gép-, berendezés csoport, azok elhelyezésére szolgáló épület, építmény;

9. fogadóblokk: alapanyagok fogadását, telephelyen belüli tárolását ellátó technológiai blokk;

10. előkészítő blokk: alapanyag beltartalmának kémiai átalakítás nélkül végzett feltárását, előkészítését, az egyes komponensek szétválasztását, kivéve olajsajtolást ellátó technológiai blokk;

11. gyártási blokk: mechanikai úton előkészített, vagy eredeti formájában beszállított alapanyagból nyersszesz gyártását biológiai, kémiai, fizikai eljárással, vagy olajnövények esetében mechanikai sajtolással és azok kémiai- mechanikai tisztítását, tárolását, kiszállításra történő előkészítését ellátó technológiai blokk;

12. melléktermékvonal blokk: gyártási folyamat hulladékainak, melléktermékeinek kezelését ellátó technológiai blokk;

13. energetikai blokk: gyártási folyamat energiaigényét megújuló energiaforrásokból biztosító energiatermelési technológiai blokk;

14. éves kapacitás: nyersszesz előállítás esetén a lepárló berendezés óránkénti literben kifejezett névleges kapacitásának, 100% alkohol tartalomra vetített, évi 7200 üzemórával és 0,789 kg/liter sűrűséggel képzett ezer tonnában kifejezett szorzata; nyersolaj előállítás esetén az összes présgép óránként kifejezett névleges kapacitásának, nyersolajra vetített évi 7200 üzemórával számított ezer tonnában kifejezett szorzata;

15. telephely: olyan, művelés alól kivett területként nyilvántartott ingatlan, vagy egymással szomszédos ingatlanok, amelyeken a technológiai blokkok elhelyezkednek;

16. állategység: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet V. melléklete szerint meghatározott egység;

17. jövedéki termék: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. §-a szerinti termék;

18. adóraktári engedély: a Jöt.-ben meghatározottak szerinti engedély;

19. kapcsolódó infrastruktúra: technológiai blokkhoz kapcsolódó, telephelyen belüli, épületen, építményen kívüli víz-, gáz-, elektromos-, csatornahálózat, szilárd útburkolat, tűzivíz-tároló;

20. kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti vállalkozás;

21. nagyvállalat: a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, mely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat és éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A létszám és az árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4. §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét;

22. anyagjellegű ráfordítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78. §-a szerinti ráfordítás, költség;

23. technológiai terv: a tervezett beruházásra vonatkozó, az Irányító Hatóság által kiadott közleményben foglaltak szerint összeállított műszaki leírás és dokumentáció;

24. Kommunikációs terv: az ügyfél által tervezett, a támogatás felhasználásával megvalósuló fejlesztés széles körű bemutatását, kommunikációs intézkedéseit tartalmazó vonatkozó formanyomtatvány szerint összeállított terv;

25. Társadalmi felelősségvállalási terv: az ügyfél által végzett/tervezett, az esélyegyenlőség növelésének, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának, a környezet védelmének céljából végzett, valamint a közösségi tevékenységét bemutató vonatkozó formanyomtatvány szerint összeállított terv;

26. gyártási blokk névleges teljesítménye: nyersszesz előállítás esetén a lepárló berendezés óránkénti literben kifejezett névleges kapacitásának, 100% alkohol tartalomra vetített, napi 24 üzemórával és 0,789 kg/liter sűrűséggel képzett tonnában kifejezett szorzata; nyersolaj előállítás esetén az összes présgép óránként kifejezett névleges kapacitásának, nyersolajra vetített napi 24 órával számított tonnában kifejezett szorzata.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakra és kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásban megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók. A Vhr. 29. § (1) bekezdés a)–b) pontjait, (8) bekezdését, 23. § (1) bekezdés cb) pontját és 29. § (11) bekezdését az e rendelet által támogatott gépek, berendezések vonatkozásában nem kell alkalmazni. A Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontját e rendelet vonatkozásában nem kell alkalmazni.

Támogatás jellege, alapja

3. § (1)2 E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe technológiai blokkok létesítéséhez kapcsolódó gépbeszerzéshez, szereléshez, építéshez, épület felújításhoz, -bővítéshez, szoftver, hardver, laboreszközök beszerzéséhez, valamint kapcsolódó infrastruktúra telephelyen történő kialakításhoz.

(2) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 42. § (1) bekezdés alkalmazásában a támogatás alapja a technológiai blokk.

Támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) E rendelet alapján támogatást igényelhet:

a) a mezőgazdasági termelő, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME) és értékesítésből származó árbevételének legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő ügyfél);

b) a termelői csoport (a továbbiakban: TCs), ha az értékesítésből származó árbevételének legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből;

c) a kis- és középvállalkozásnak minősülő (a továbbiakban: KKV), vagy nagyvállalatnak minősülő jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyek árbevételének kevesebb mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből a támogatási kérelem benyújtásakor (a továbbiakban: feldolgozó ügyfél) [az a)–c) pontok a továbbiakban együtt: ügyfél].

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt árbevételi arányra, mezőgazdasági üzemméretre vonatkozó feltételek nem vonatkoznak az induló vállalkozásra.

(3)3 Az ügyfélnek a támogatás igénybevételéhez a támogatási kérelemhez rendszeresített vonatkozó formanyomtatvány adataival nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban minden évben az értékesítésből származó árbevételének

a) legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCs-ként igényli, vagy

b) kevesebb mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó ügyfélként igényli.

(4) E rendelet alapján támogatás kizárólag akkor vehető igénybe, ha

a) a támogatás igénybevételével megvalósuló fejlesztés azonos telephelyen legalább egy gyártási blokkot tartalmaz; és

b) a fejlesztéssel érintett gyártási blokk éves kapacitása meghaladja az ezer tonnát és nem haladja meg a tízezer tonnát; és

c) a kérelem a mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján legalább 30 pontot elér.

(5) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás

a) a gyártási blokk névleges teljesítményéhez igazodóan 15 munkanapot meghaladó alapanyag-készlet tárolására alkalmas tárolóegység-rész létesítéséhez, felújításához;

b) technológiai blokk telephelyen belüli üzemeltetéséhez nem kapcsolódó gép, hardver, szoftver, laboreszköz, berendezés beszerzéséhez, épület, épületrész építéshez, felújításához;

c) járművek, erőgépek, mezőgazdasági munkagépek, mobil rakodóeszközök beszerzéséhez;

d) ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfélnek e jogcím alapján támogatott, lezáratlan művelete van;

e) a Vhr. 3. § 26. pontja szerinti feldolgozónak minősülő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

f) a gyártási blokk névleges teljesítményéhez igazodóan 30 munkanap alatt gyártott végtermék-készletet meghaladó mennyiség tárolására alkalmas tárolóegység-rész létesítéséhez, felújításához;

g)4 nem mezőgazdasági beruházáshoz.

(6) E rendelet alapján támogatás csak akkor nyújtható, ha a (9) bekezdés szerinti technológiai terv alapján a fejlesztés technológiailag-műszakilag megvalósítható, a technológiai blokkok, az abban szereplő gépek, berendezések paraméterei, kapacitásai egymáshoz illeszkednek és műszakilag-energetikailag képes teljesíteni a (10) bekezdés c) pontja szerinti vállalást.

(7) Induló vállalkozásnak minősülő feldolgozó ügyfél esetén az (5) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel vizsgálata a támogatási kérelem benyújtásától számított 3. lezárt, teljes gazdasági évet követően történik.

(8)5 A Tv. 18. §-ában foglaltak figyelembevételével a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a (4) bekezdés a) és b) pontjaiban, az (5) bekezdés a), b), c) és f) pontjaiban, a (6), (9) bekezdésekben, a (10) bekezdés c) pontjában, a (11) bekezdésben, valamint a 8. § (2) bekezdésében foglaltak és a mellékletben a „Szakmai Szempontok” cím értékeléséhez együttműködő szervezetként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézetét (a továbbiakban: MGI) vonja be.

(9) A technológiai tervnek tartalmaznia kell:

a) a gyártási folyamat teljes anyag- és energiamérlegét, a (6) bekezdésben foglalt feltétel teljesítéséhez szükséges műszaki megoldások ismertetését;

b) a telephelyen az alapanyagok, késztermékek, melléktermékek tárolásának logisztikai tervét, a szükséges berendezések, gépek, eszközök meghatározását;

c) a technológiai folyamatábrát;

d) az elrendezési vázlatrajzot;

e) a gyártási folyamatban használt gépek, berendezések tételes listáját, bejelölve azokat az elrendezési vázrajzon;

f) a (10) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesítéséhez szükséges számítást.

(10) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél vállalja:

a) a fejlesztéssel előállított nyersszeszt, illetve nyersolajat kizárólag bio-üzemanyag gyártás céljára értékesíti, használja fel;

b) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében, az ügyfél, az ügyfél vezető tisztségviselője, vagy annak ügyfél által kijelölt alkalmazottja, vagy szövetkezet esetén a szövetkezet kijelölt tagja e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt vesz az utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, kivéve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követő 30 nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelőző 30 nap között nem volt képzés (a továbbiakban: képzési kötelezettség);

c) biztosítja, hogy az előállított nyersszesz, illetve nyersolaj gyártása megfeleljen az Európai Unió vonatkozó rendelkezései alapján kialakított, az Irányító Hatóság által kiadott fenntarthatósági kritériumoknak;

d) TCs ügyfél a fejlesztés befejezését követő 4. évre a pénzügyi tervben vállalt árbevételnek legalább 50%-át eléri;

e) mezőgazdasági termelő vagy feldolgozó ügyfél a fejlesztés befejezését követő 4. évre a pénzügyi tervben vállalt árbevétel arányos jövedelmezőség legalább 50%-át eléri;

f) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, minden évben az értékesítésből származó árbevételének legalább 50%-a nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származzon, ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCs-ként igényelte;

g) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, minden évben az értékesítésből származó árbevételének kevesebb mint 50%-a nem-feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből származzon és üzemmérete KKV vagy nagyvállalat marad, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatában a támogatást feldolgozó ügyfélként igényelte;

h) a beruházás befejezését követő első teljes lezárt gazdasági évre mezőgazdasági üzemének mérete eléri a 4 EUME-t, ha a támogatást induló vállalkozásként és a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatában a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként igényelte.

(11) Az e rendelet alapján nyújtott támogatásból vásárolt gép, berendezés olyan eszközre cserélhető le, amelyik a 8. § (2) bekezdés alapján egyenértékűnek tekinthető, és amely cseréjével a támogatással érintett gyártási blokk éves kapacitása nem csökken.

A támogatás forrása és mértéke

5. § (1) A támogatás forrása:

a) ha az ügyfél a támogatást a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata alapján mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCs-ként igényli, akkor az ÚMVP „Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése”,

b) ha az ügyfél a támogatást a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata alapján feldolgozó ügyfélként igényli, akkor az ÚMVP „Mezőgazdasági termékek értéknövelése”

intézkedéshez rendelt keretösszeg [az a)–b) pontok a továbbiakban együtt: keretösszeg].

(2)6 Egy kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás:

a) legmagasabb összege 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha az ügyfél a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként, illetve TCs ügyfélként igényli;

b) legkisebb összege 60 000 eurónak megfelelő forintösszeg, legmagasabb összege 1 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha az ügyfél a támogatást feldolgozó ügyfélként igényli.

(3) E rendelet szerinti jogcímre egy kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél legfeljebb egy kérelmet nyújthat be.

(4) Ha az ügyfél a támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCs ügyfélként igényli, akkor a támogatás mértéke az elszámolható kiadások:

a) 40%-a;

b) 50%-a, ha a fejlesztés kedvezőtlen adottságú (a továbbiakban: KAT) vagy Natura 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napjáig fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül;

c) 60%-a, ha az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napjáig fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül és a fejlesztés

ca) Natura 2000 területen valósul meg, vagy

cb) KAT területen valósul meg.

(5) Ha az ügyfél a támogatást feldolgozó ügyfélként igényli, akkor a támogatás mértéke az elszámolható kiadások:

a) 40%-a a Közép-Magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés esetén;

b) 50%-a a nem Közép-Magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés esetén.

(6) Ha az ügyfél a támogatást feldolgozó ügyfélként igényli és nagyvállalatnak minősül, akkor a támogatás mértéke az (5) bekezdésben rögzített támogatás mértékének 50%-a.

(7) A (4) bekezdés alkalmazásában a Natura 2000, KAT területi besorolás megállapítása a telephely MePAR fizikai blokk szerinti besorolásának megfelelően kerül meghatározására.

(8) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás:

a) technológiai blokk üzemeltetéséhez kapcsolódó gép, berendezés, laboreszköz beszerzésére, azok üzembe helyezésével, szerelésével kapcsolatban felmerült anyagjellegű ráfordítások,

b) az építési normagyűjteményben beazonosítható építés-, épületgépészet-, elektromos- (gyenge és erősáram), kapcsolódó infrastruktúra-kialakítás, -felújításra és -korszerűsítésre,

c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokra,

d)7 a támogatott fejlesztés bármely területét szolgáló, az adott területre egyedileg adaptált szoftver – kivéve a számítógép működését lehetővé tévő operációs rendszer – és alkalmazását biztosító hardvereszköz

kifizetett vagy kifizetni tervezett összeg.

(9) A támogatás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg:

a) a (8) bekezdés a) és d) pontjai alá tartozó tételek esetében a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárással megállapított, elfogadott árat;

b) a (8) bekezdés b) pontja alá tartozó tételek esetében az építési normagyűjteményben szereplő referenciaárat;

c)8 a melléktermékvonal blokk elszámolható kiadása az egyéb elszámolható kiadások és a melléktermékvonal blokk elszámolható kiadásai nélkül számított összes elszámolható kiadás 25%-át;

d) a kapcsolódó infrastruktúra elszámolható kiadásai a 20 millió forintot.

(10)9 A (8) bekezdés c) pontja szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha a támogatási döntésben telephelyenként eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)10 A támogatási kérelmet 2009. szeptember 15. és november 16. között az MVH által az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton lehet benyújtani az MVH-hoz. A formanyomtatvány tartalmai elemei legalább az alábbiak:

a) az ügyfél regisztrációs száma;

b) az ügyfél neve;

c) a telephely adatai;

d) az 5. § (8) bekezdés c) pontja szerint elszámolni tervezett kiadások összege;

e) az ügyfél jogi formájához kapcsolódó adatok;

f) ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a technológiai tervet és arra vonatkozóan az MGI szakvéleményét;

b) a támogatáshoz rendszeresített formanyomtatványon a pénzügyi tervet, támogatási igény értékhatárától függetlenül az üzleti tervet és az azt megalapozó dokumentumok másolatát;

c) az értékelési szempontokhoz a mellékletben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat;

d)11 a 4. § (10) bekezdése szerinti vállalásokra vonatkozó nyilatkozatokat;

e) az 5. § (8) bekezdés a) és d) pontjai szerinti tervezett kiadásokhoz a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti árajánlatot és indoklást;

f)12 az 5. § (8) bekezdés a)–b) pontjai szerint tervezett kiadásokhoz az MGI szakvéleményét.

(3)13 A támogatási kérelemnek kizárólag a támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mértékre, illetve összegre vonatkozó része az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban visszavonható.

(4)14 A (2) bekezdés a) és f) pontjaiban foglalt szakvélemények esetében hiánypótlásnak helye nincs.

A kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt források felhasználására külön-külön rangsor állításával hoz döntést.

Kifizetési kérelem

8. § (1)15

(2) A támogatási kérelem módosítására gép, technológiai berendezés tekintetében az e rendelet alapján helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfélnek (a továbbiakban: kedvezményezett) a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni a gépet, berendezést, ha azonos funkciót lát el, és a kedvezményezett indokolja a gép, berendezés megváltoztatásának szükségességét.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás keretében módosított gép, berendezés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a támogatási döntésben szereplő gépre, berendezésre jóváhagyott elszámolható kiadásokat.

(4) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) ha a fejlesztés keretében jövedéki termékek előállítása is megvalósul, akkor a fejlesztésre vonatkozó adóraktári engedély hiteles másolatát;

b) a 4. § (10) bekezdés b) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást, kivéve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap között nem volt képzés;

c)16 a nyersszesz, nyersolaj értékesítésére vonatkozó – a 4. § (10) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban álló – szerződést, az értékesítési cél megjelölésével.

(5)17 Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei legalább az alábbiak:

a) az ügyfél regisztrációs száma;

b) az ügyfél neve;

c) a határozat száma;

d) a kérelemmel elszámolni tervezett kiadás;

e) a kérelemmel igénybe venni tervezett támogatás.

8/A. §18 (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

9. § (1) Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett:

a) a 4. § (10) bekezdés a) pontjában foglalt vállalását megsértve a fejlesztéssel előállított nyersszeszt, illetve nyersolajat nem bio-üzemanyag gyártás céljára használja fel, illetve nem ilyen céllal értékesíti;

b) jövedéki termék előállítása esetén adóraktári engedélye a Jöt. szerint visszavonásra kerül;

c) induló vállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő ügyfél nem teljesíti a 4. § (10) bekezdés h) pontjában foglalt vállalását;

d) a 4. § (10) bekezdés f) vagy g) pontjában foglalt vállalását megsérti

akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és a kedvezményezett támogatáshoz való joga megszűnik.

(2) Ha a kedvezményezett a 4. § (10) bekezdés b) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor köteles az igénybe vett támogatás 20%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(3)19 Ha TCs ügyfélnek minősülő kedvezményezett a 4. § (10) bekezdés d) pontjában foglalt vállalását megsértve a fejlesztés befejezését követő 4. évben realizált árbevétele nem éri el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevétel 50%-át, akkor köteles az elmaradás arányában százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4)20 Ha mezőgazdasági termelő vagy feldolgozó ügyfélnek minősülő kedvezményezett a 4. § (10) bekezdés e) pontjában foglalt vállalását megsértve a benyújtás évétől számított 4. évben realizált árbevétel arányos jövedelmezősége 50%-ot meghaladóan marad el

a) a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre, vagy

b) – ha az ügyfél számára kedvezőbb –, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre

vállalt árbevétel arányos jövedelmezőségtől, akkor az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §21 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor22 folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor23 a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

10/B. §24 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (4) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. és 28. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

Szakmai szempontok

Integrált – Termelői Csoportok bevonásával történő – megvalósítás

Mg. termelő ügyfél esetén az ügyfél TCs tag

TCS tagság igazolása (formanyomtatványon)

3

TCs ügyfél

Nyilatkozat

3

Feldolgozó ügyfél TCs-től is vásárol alapanyagot

Nyilatkozat és legalább egy TCS szándéknyilatkozata a feldolgozó ügyfél számára történő alapanyag-értékesítésről

3

Meglévő infrastrukturális elemek hasznosítása

Az ügyfél nem igényel támogatást fogadóblokkra

Kérelem adatai

2

Innováció, alapanyag-
diverzifikáció1

Az üzem nyersszesz előállítása esetén második generációs alkohol technológia vagy a komplett technológia nem konvencionális alapanyag feldolgozására is alkalmas

A technológiai terv alapján az MGI szakvéleményének figyelembevételével

10

Nyersolaj előállítása esetén a pogácsa olajtartalma max. 8%

10

Állattartás elősegítése

Az üzemeltetési kötelezettség alatt éves átlagban legalább 200 állategység/nap takarmányigényét biztosító melléktermék gyártás vagy a gyártás során állattartó telephez kapcsolt biogáz üzemből származó energiaforrás, energia felhasználása

A technológiai terv alapján az MGI szakvéleményének figyelembevételével

5

Összesen

20 pont

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)2

 

Nyilatkozat

5

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

 

 

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

7

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

 

6

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

 

5

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

 

4

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

 

3

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

 

2

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

 

1

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

0

A megvalósítás helye

A kérelemmel érintett összes telephely hátrányos helyzetű térségben van

Vhr. 3. § 14. pontja szerint

2

Esélyegyenlőség, nők foglalkoztatása

Ha az ügyfél természetes személyként nő

Nyilatkozat

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak több mint 45%-a nő

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak 20–45%-a nő

1

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak kevesebb mint 20%-a nő

0

Esélyegyenlőség, roma felzárkóztatás

A fejlesztés a roma felzárkóztatáshoz hozzájárul

Cigány önkormányzat támogató nyilatkozata3

2

Esélyegyenlőség, csökkent munkaképességűek foglalkoztatása

Ha az ügyfél csökkent munkaképességű természetes személy és hozzájárul az ezzel kapcsolatos különleges adatának kezeléséhez

Nyilatkozat

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és csökkent munkaképességűt foglalkoztat és a csökkent munkaképességű munkavállalója hozzájárul az ezzel kapcsolatos különleges adatának kezeléséhez4

2

Összesen

20 pont

Pénzügyi terv

Mezőgazdasági termelő és feldolgozó ügyfél esetén

Az ügyfél pénzügyi tervének koherenciája

Tárgyi eszközök növekménye

2

 

Saját tőke pozitív változása a beruházás időtartama alatt

1

 

Saját tőke pozitív változása a működtetési időszak alatt

2

Vállalatértékelés

Az ügyfél pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése referenciaadatokkal

 

Saját tőke arányos jövedelmezőség

1

 

Eszközarányos jövedelmezőség

1

 

Készletek forgási sebessége

1

 

Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték

1

 

Eladósodottsági mutató

1

 

Likviditási mutató

1

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése a működtetés alatt

 

Eszközarányos jövedelmezőség

1

 

Készletek forgási sebessége

1

 

Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték

1

 

Likviditási mutató

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az ügyfél a benyújtást követő három évben realizált árbevételében, a benyújtás évéhez (bázisévhez) képest a növekmények összege eléri a támogatás 1-szeresét, akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 pont

2

 

Ha az ügyfél árbevétel arányos adózás előtti eredménye a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a bázisévhez képest 10%-nál kisebb mértékben bővül, akkor 1 pont, ha 10 és 20% között, akkor 2 pont, ha több, mint 20%-kal, akkor 3 pont

3

Összesen

20 pont

TCs ügyfél esetén

Pénzügyi terv koherenciája

Befektetett eszközök változása

 

2

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

2

 

Értékcsökkenés változása

 

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás bázisévében az árbevétel

Induló termelői csoport esetében a számítást a kérelem és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni

 

 

meghaladja az 1 milliárd forintot

 

6

 

500 millió Ft – 1 milliárd Ft közötti

 

3

 

500 millió forint alatti

 

2

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonyság vizsgálata

A vállalkozás árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mint

Induló termelői csoport esetben, ha eléri

 

 

20%-kal bővül

700 millió forintot

2

 

10%-kal bővül

500 millió forintot

1

 

Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás

 

 

 

1,4-szeresét

 

4

 

1,2-szeresét

 

2

Összesen

 

 

20 pont

Üzleti terv

Piacelemzés és értékesítés megalapozottsága

 

 

15

Alapanyag beszállítás biztonsága

 

 

10

Működési terv

 

 

5

Fejlesztés bemutatása, előkészítettsége

 

 

10

Összesen

 

 

40 pont

Összesen:

 

 

100 pont

Társadalmi felelősségvállalási terv

 

+5

Kommunikációs terv

 

+5

Magyarázatok, kiegészítések, megjegyzések:
1. Ha az ügyfél nyersszesz és nyersolaj gyártására is igényel támogatást, akkor a pontszám csak akkor ítélhető meg, ha mindkét technológiai sor teljesíti a vonatkozó feltételt (összesen max. 10 pont).
2. A Horizontális szempontok címben, ha az ügyfél „a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására” során a kérelem benyújtásának időpontjához képest legalább egy új munkavállaló foglalkoztatását is vállalja, akkor értelemszerűen „a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)” szempont pontszáma is megállapításra kerül.
3. Ha a fejlesztés helye szerinti településen nincs cigány kisebbségi önkormányzat, akkor a megyei vagy az Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata alapján.
4. Nem természetes személy ügyfél esetén a pontszám csak akkor kerül megállapításra, ha az ügyfél egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a munkavállalója hozzájárult az adatkezeléshez.
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 15. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 3. § (1) bekezdése a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdése a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (5) bekezdésének g) pontját a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (8) bekezdése a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 83. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (8) bekezdésének d) pontja a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (9) bekezdésének c) pontja a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (10) bekezdését a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 6. § (1) bekezdése a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdésének d) pontja a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdésének f) pontja a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (3) bekezdése a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (4) bekezdését a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

15

A 8. § (1) bekezdését az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 8. § (4) bekezdésének c) pontját a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 8. § (5) bekezdését a 96/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 8/A. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 17. §-a iktatta be.

19

A 9. § (3) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. § (4) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10/A. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 18. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

23

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

25

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére