• Tartalom

46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet

46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes postaügyi és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2009.10.01.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában,

a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet módosítása tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés d) pontjában,

a hírközlési hatóság postai szolgáltatással és postai közvetítői tevékenységgel kapcsolatos piacfelügyeleti, minőségfelügyeleti és ellenőrzési tevékenységéről szóló 13/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosítása tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés a) pontjában,

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet mellékletének 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.4. A vizsgálatot lezáró határozatot közölni kell:
a) a 2.12. pont szerint értesítettekkel, és
b) súlyos baleset esetén a sérülttel, halála esetén közvetlen hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont].”

(2) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet mellékletének 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.2. A 4.1. pont szerinti vizsgálatot 10 munkanapon belül be kell fejezni. Az eljárás befejezéséről hozott végzését a bányafelügyelet a 3.4. pont a) alpontjában felsoroltakkal közli.”

(3) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény” szöveg, mellékletének 3.1. pontjában a „határozattal kell lezárni, amelyben” szövegrész helyébe a „lezáró határozatban” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet melléklete 2.16. pontjának b), d) és f) alpontja, 2.17. pontja, 3.5. pontjának második mondata.

A postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről
és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet módosítása

2. § (1) A postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A postai szolgáltatónak a Pt. 29. § (1) bekezdése alapján, a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározott adatokon kívül az ellátott
a) postai szolgáltatással kapcsolatos forgalomra, árbevételre és jövedelmezőségre,
b) postai szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény mértékére,
c) postai szolgáltatás során teljesített minőségre, valamint
d) postai szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett infrastrukturális, tárgyi és személyi erőforrásokra
vonatkozó adatokat kell – a személyes adatok kivételével – a hírközlési hatóság részére szolgáltatnia.”

(2) A postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A postai szolgáltatónak az e rendeletben és más jogszabályokban meghatározott adatokat – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – minden tárgyévet követő év március hó 31. napjáig a hírközlési hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell szolgáltatnia a hírközlési hatóság részére.”

(3) Hatályát veszti a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet melléklete.

A hírközlési hatóság postai szolgáltatással és postai közvetítői tevékenységgel kapcsolatos piacfelügyeleti, minőségfelügyeleti és ellenőrzési tevékenységéről szóló 13/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosítása

3. § A hírközlési hatóság postai szolgáltatással és postai közvetítői tevékenységgel kapcsolatos piacfelügyeleti, minőségfelügyeleti és ellenőrzési tevékenységéről szóló 13/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A postai szolgáltatások és a postai közvetítői tevékenység ellátásával kapcsolatos panaszok kivizsgálása céljából a hírközlési hatóság hatósági ellenőrzést folytathat le, illetve annak eredménye alapján piacfelügyeleti eljárást indíthat.
(2) A postai szolgáltató és a postai közvetítő a panasz kivizsgálásához szükséges valamennyi információt, adatot köteles a hírközlési hatóság rendelkezésére bocsátani.
(3) A hírközlési hatóság a panasz alapján hozott döntésében nyilatkozik a postai szolgáltatás vagy a postai közvetítői tevékenység ellátásának megfelelőségéről. Amennyiben a panaszos által kifogásolt postai szolgáltatás vagy postai közvetítői tevékenység nem felelt meg a jogszabályban előírt vagy vállalt feltételeknek, a hírközlési hatóság
a) kötelezi a postai szolgáltatót vagy a postai közvetítőt az eltérés megszüntetésére,
b) kötelezettséget állapít meg a postai szolgáltató vagy a postai közvetítő számára a szolgáltatás minőségére vonatkozóan.
Az a) és b) pontok szerinti intézkedést a hírközlési hatóság együtt vagy külön is alkalmazhatja.
(4) A hírközlési hatóság a panasz kivizsgálása alapján hozott döntését a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal közli.”

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló
7/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

4. § (1) A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„20. Nukleáris és radioaktív anyagok hatósága: az Országos Atomenergia Hivatal.”

(2) A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 5. § (6) bekezdésében a „3 napon” szövegrész helyébe a „3 munkanapon” szöveg, 5. § (7) bekezdésében a „15 nappal” szövegrész helyébe a „10 munkanappal” szöveg, 15. § (2) bekezdésében „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „30 nappal” szövegrész helyébe a „22 munkanappal” szöveg, 18. § (2) és (3) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „22 munkanapon” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdés második mondata, 38. § (3) bekezdésében a „határozatban” szövegrész.

5. § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére