• Tartalom

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában, valamint (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § Az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. agrár-erdészeti rendszer: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében részletezett földhasználat;

2. bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület: az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 10. § (6) bekezdése szerinti erdőterület;

3. ENAR: a szarvasmarha félék, a sertések, a lovak, a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése külön jogszabályokban meghatározottak alapján;

4. faállomány egyedi védelme: a telepített facsemeték védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok megdőlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól;

5.2 fásítás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti fogalom;

6. fás szárú energetikai célú ültetvények: a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott növényi kultúra;

7. fiatal mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 30. pontja szerinti termelő;

8. fizikai blokktérkép: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § f) pontjában meghatározott térkép;

9. HMKÁ előírások: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírások;

10. idős méretes fa: a talajfelszín felett harminc centiméter törzsátmérőt elérő fa;

11. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai szerinti származási igazolvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag;

12. karácsonyfatelep: az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti erdőterület;

13. kedvezményezett térség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében hátrányos helyzetű, illetve leghátrányosabb helyzetű térségként besorolt kistérség;

14. kedvezőtlen adottságú területek: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a MePAR rendszerben lehatárolt területek;

15.3 kérelmező: az a – támogatási kérelmet benyújtó – természetes személy, jogi személy,, aki, illetve amely az adott földterületet hasznosítja;

16. kötelezettség-vállalási időszak: a támogatásra jogosult kifizetési kérelmének benyújtásától számított 5 naptári év;

17. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. § (1) bekezdésében meghatározott és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott rendszer;

18. mezőgazdasági parcella: olyan összefüggő földterület, melyen egy növénycsoportot termeszt a földhasználó;

19. méhlegelőnek alkalmas fafaj: a 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott fafaj;

20. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának előírásai szerint a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt terület;

21. ökológiai gazdálkodásba bevont földterület: Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásba vett olyan földterület, amelyen a földhasználó az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet alapján ökológiai gazdálkodást folytat;

22. őshonos fafaj: a 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott fafaj;

23. támogatásra jogosult: az a kérelmező, aki támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkezik;

24. támogatott terület: e rendelet alapján a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy annak részben helyt adó jogerős támogatási határozatban megállapított terület;

25.4 telepítés: a gyeptelepítés, valamint a fásítás első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés befejezéséig;

26. túllegeltetés: a gyep olyan legeltetési módból eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposása következtében a gyep foltokban megritkul, a talajfelszín fedetlenné válik;

27. védett őshonos mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt védett, őshonos állatfajták;

28.5 mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosítása: olyan tevékenység, amely során a mezőgazdasági parcella esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület töréspontjain határjeleket, különösen határkarókat kell elhelyezni.

A támogatás jellege és mértéke

3. § (1) E rendelet alapján az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;

b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés a)–b) pontban felsorolt két támogatási forma közül a kérelmező egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyiket választhatja.

(2)6 A 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti támogatási forma az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület esetén választható.

(3) A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:

a) a termőföldről szóló, 1994. évi LV. törvény 25/A. § szerinti földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre, melyről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik;

b)7 a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az adott területre vonatkozó e rendelet szerinti, felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

ba) a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye),

bb) a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített méretarányos térképvázlaton feltüntetve,

bc) a telepítendő fafajok és azok mennyisége.

c)8 Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatával.

(4) A kérelmező által a támogatási kérelemben megjelölt földterületre csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha:

a) a földterület az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minősített terület;

b) annak mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.

(5) Nem adható támogatás:

a) karácsonyfatelepre;

b) bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására;

c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;

d)9

e) 50% feletti állami tulajdonú területre;

f) az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

Általános kötelezettségek

5. § (1) A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:

a)10 csemeteültetés;

b) gyeptelepítés.

(2)11 A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását követően, de a támogatási jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően az (1) bekezdés szerinti munkálatokat elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén az elkezdett munkálatok költségét a kérelmező fizeti.

(3) A támogatásra jogosultnak be kell tartania:

a) a gazdaság teljes területén a HMKÁ előírásait;

b) az intézkedésbe bevont területen a 7. §-ban szereplő földhasználati előírásokat.

(4) A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.

(5)12 Ha a támogatott terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban van nyilvántartva, a támogatásra jogosult köteles a művelési ág legelőre történő megváltoztatását – a külön jogszabályokban foglaltak szerint – a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni, így a kifizetési kérelem benyújtását követően támogatás csak akkor folyósítható, ha az ingatlan-nyilvántartásban a művelési ág legelőre történő átvezetése megtörtént.

(6)13 A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának biztosításáról gondoskodni.

(7)14 A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

(8)15 A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosultnak be kell tartania az Evt.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.

Telepítési előírások

6. § (1)16 A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósítani.

(2) A támogatásra jogosult a fák telepítése esetén:

a) kizárólag a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt fafajokat telepítheti;

b) a 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal végezheti;

c) a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajtákat legfeljebb 50% elegyarányban telepítheti;

d)17 a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal végezheti;

e)18 a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm;

f) a területen hektáronként legfeljebb 150 db fát telepíthet, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként;

g) a telepítést úgy köteles elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető;

h) az ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1–4 éves egyedeinek száma elérje az e) pontban meghatározott hektáronkénti minimális darabszámot.

(3) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.

(4)19 Az (1)–(3) bekezdésben foglalt előírásokat a támogatásra jogosultnak mezőgazdasági parcella szinten kell teljesítenie.

Földhasználati előírások

7. § (1) A területen tilos:

a) a meglévő gyep feltörése;

b) a felszíni vizek elvezetése;

c) a gyepek túllegeltetése.

(2) A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani.

(3) Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.

(4)20 A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.

(5)21 A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni, kivéve, ha az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott idegenhonos, vagy intenzíven terjedő fafajnak minősül.

(6)22

A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1)23 A támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) Az (1) bekezdésben említett formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk;

b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok;

c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok.

(3)24 A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2014. május 1-jétől június 30-ig tart.

(4)25 A kérelemhez mellékelni kell:

a) a fizikai blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni azon mezőgazdasági parcellákat, amelyek után a kérelmező a telepítési támogatást igényli, valamint a területen található idős, méretes fák elhelyezkedését,

b) a fásítási tervet készítő mérnök felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségét igazoló okiratának másolatát,

c)26 Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatát.

(5)27 Amennyiben a kérelmező a teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-án ökológiai gazdálkodást folytat, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást, melynek tartalmaznia kell:

a) a támogatási kérelemben szereplő mezőgazdasági parcellák ökológiai gazdálkodásra történő átállásának kezdő időpontját (év, hónap, nap),

b) azon területek nagyságát, amelyen a kérelmező ökológiai gazdálkodást folytat,

c) azt, hogy a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőzően került sor a szerződéskötésre.

A kérelem elbírálása

9. § (1) A támogatási kérelmek bírálata a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapján elvégzett, mezőgazdasági parcellánkénti rangsorolás szerint történik.

(2)28 A támogatási kérelmek országos rangsorolása után, a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

A támogatás folyósítása

10. § (1)29 A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az egységes kérelem részeként, az annak benyújtására meghatározott határidőben kell benyújtani. A kifizetési kérelem kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően nyújtható be.

(2)30 A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes illetékes erdészeti hatósághoz.

(3)31 A kifizetési kérelemben meg kell adni az érintett mezőgazdasági parcellák elhelyezkedését az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3 méter pontossággal megadó koordinátákat és azok mérési sorrendjét. A területek a megadott koordináták alapján a MePAR-ban fásított rét-legelőként rögzítésre kerülnek. A mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell küldeni az MVH megyei kirendeltségéhez.

(4)32 Ha a telepítés a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdésben meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.

(5) A támogatás az adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben kerül kifizetésre.

(6)33 Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására – a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével – az az ügyfél jogosult, aki a 8. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.

Ellenőrzés

11. §34 (1)35

(2) Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján nem igazolt a támogatásra jogosult jogszerű földhasználata, úgy az MVH felszólítja a támogatásra jogosultat a területre vonatkozó földhasználati jog meghatározott időn belüli földhasználati nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

Jogkövetkezmények

12. § (1) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós terület méretéből adódó eltérések esetén a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. december 7-i, 1975/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(2)36 A 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidőn belüli földhasználati nyilvántartásba vételéig a támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre kerül.

(3) Az e rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető, annak súlyosságának, mértékének és folytonosságának figyelembevételével kialakított jogkövetkezményi rendszert az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben alkalmazott kódok magyarázata a következő:

a) E-10%: Az adott mezőgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell.

b) E-30%: Az adott mezőgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell.

c) E-Kizár: Az adott mezőgazdasági parcellára támogatás nem fizethető. Az adott mezőgazdasági parcellára vonatkozó támogatási jogosultság megszűnik.

(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a (3) bekezdésben felsorolt meg nem felelés valamelyike a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, akkor az adott naptári évre ki kell zárni az e rendelet szerinti intézkedésből.

(5) A 2. számú melléklet alapján nyilatkozattal igazolt feltétel be nem tartása a támogatási összeg 30%-os csökkentését vonja maga után.

(6) Amennyiben egy adott mezőgazdasági parcella vonatkozásában több jogkövetkezmény is megállapításra kerül, úgy a magasabb százalékos arányú szankció jogkövetkezményeit kell érvényesíteni.

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet] 1. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:]

e) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést:
ea) mezőgazdasági területek erdősítése,
eb) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,
ec) ültetvények korszerűsítése, telepítése,
ed) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,
ee) az erdészeti potenciál helyreállítása,
ef) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,
eg) erdő-környezetvédelem,
eh) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása.”

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)37 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 2. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdésének d) pontját a 2. módosító rendelet hatálybelépésekor38 folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

(3)39

14/A. §40 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 3. módosító rendelet) megállapított 1. számú mellékletét és 10. § (6) bekezdését a 3. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14/B. §41 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 6. § (1) bekezdését, 10. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor42 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

16. §43 (1) E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító R.) megállapított rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az 1. módosító R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez44

E rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető jogkövetkezmények

 

A

B

C

D

E

F

1.

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés megnevezése

E-
10%

E-
30%

E-
Kizárás

2.

5. § (1) bekezdése

A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést.

A kérelmező határidő előtt kezdte meg a támogatott tevékenységhez kötődő munkálatok valamelyikét.

 

 

X

3.

5. § (4) bekezdése

A támogatásra jogosult a megvalósult agrárerdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.

A támogatásra jogosult nem tett eleget az 5 éves fenntartási kötelezettségének.

 

 

X

4.

5. § (5) bekezdése

Amennyiben a támogatott terület szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágba tartozik, a támogatásra jogosult köteles a kifizetési kérelem benyújtása előtt azt legelő művelési ágúvá átalakítani, és a legelő művelési ággá történő átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni.

A támogatásra jogosult nem tett eleget a művelési ág változás ingatlanügyi hatósághoz történő bejelentési kötelezettségének.

 

 

X

5.

5. § (6) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosítása a teljes támogatási időszak alatt biztosított legyen.

A támogatásra jogosult a mezőgazdasági parcellák azonosíthatóságáról nem gondoskodott, de ez nem akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható volt.

X

 

 

A támogatásra jogosult a mezőgazdasági parcellák azonosíthatóságáról nem gondoskodott, ez akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés nem volt végrehajtható.

 

 

X

6.

5. § (7) bekezdése

A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

A származási igazolások eredeti példányai csak részben kerültek megőrzésre.

 

X

 

A származási igazolások eredeti példányai nem kerültek megőrzésre.

 

 

X

7.

6. § (1) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósítani.

A telepítések határidőre nem történtek meg.

 

 

X

8.

6. § (2) bekezdés
a) pontja

Kizárólag a 3. és a 4. számú mellékletében felsorolt fafajok telepíthetők.

Tiltott fafaj, illetve fa is telepítésre kerültek a területen, de azok együttes elegyaránya nem haladta meg az 5%-ot.

 

X

 

Az elegyarány 5%-ánál nagyobb mértékben nem engedélyezett fafaj is telepítésre került a területen.

 

 

X

9.

6. § (2) bekezdés
b) pontja

A 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

Nem megfelelő származású szaporító anyag került eltelepítésre.

 

 

X

10.

6. § (2) bekezdés
c) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták legfeljebb 50% elegyarányban telepíthetők.

Az engedélyezett gyümölcsfa fajták elegyaránya a teljes faállomány 51-60%-a közé esik.

X

 

 

Az engedélyezett gyümölcsfa fajták elegyaránya meghaladja a teljes faállomány 60%-át.

 

 

X

11.

6. § (2) bekezdés
d) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

A telepítéshez felhasznált tájjellegű gyümölcsfák származása nem dokumentált.

 

 

X

12.

6. § (2) bekezdés
e) pontja

A területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm.

A hektáronként telepített fák száma kevesebb, mint 90 darab.

 

 

X

A telepített fák átlagos magassága 60-79 cm közé esik.

X

 

 

A telepített fák átlagos magassága 60 centiméternél kisebb.

 

 

X

13.

6. § (2) bekezdés
f) pontja

A területen hektáronként legfeljebb 150 db fát lehet telepíteni, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként.

A hektáronként meglévő fák száma meghaladja az engedélyezett felső határt, de nem több mint 155 darab.

X

 

 

A hektáronként meglévő fák száma több mint 155, de nem több mint 165 darab.

 

X

 

A hektáronként meglévő fák száma több mint 165 darab.

 

 

X

14.

6. § (2) bekezdés
g) pontja

A telepítést úgy kell elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető.

A fák egymástól való távolsága a fák maximum 10%-ánál, vagy annál kisebb arányban nem megfelelő.

X

 

 

A fák egymástól való távolsága a fák több mint 10%-ánál nem megfelelő.

 

X

 

A facsoport, facsoportok a fák 21-30%-át tartalmazzák.

X

 

 

A facsoport, facsoportok a fák több mint 30%-át tartalmazzák.

 

X

 

15.

6. § (2) bekezdés
h) pontja

A támogatásra jogosult a fák telepítését követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1-4 éves egyedeinek száma elérje a 6. § (2) e) pontjában meghatározott minimális 100 db-ot hektáronként.

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70-90 db közé esik.

 

X

 

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70 db alatt van.

 

 

X

16.

6. § (3) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.

A gyeptelepítéshez használt fajok száma kevesebb volt négynél.

 

X

 

A gyeptelepítéshez használt magkeverék nem tartalmazott pillangós növényt.

 

X

 

17.

7. § (1) bekezdés
a) pontja

A területen tilos a meglévő gyep feltörése.

Meglévő gyep feltörése történt a terület egy részén, vagy egészén.

 

 

X

18.

7. § (1) bekezdés
b) pontja

A területen tilos a felszíni vizek elvezetése.

A területen a felszíni vizek elvezetése történt.

 

 

X

19.

7. § (1) bekezdés
c) pontja

A területen tilos a gyepek túl- legeltetése.

A gyepterületeket túllegeltették.

 

X

 

20.

7. § (2) bekezdése

A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani.

A gyepterületet egyáltalán nem, vagy nem a megengedett módon hasznosítják.

 

 

X

21.

7. § (3) bekezdése

Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.

Az újonnan telepített gyepen már a telepítés évében is történt legeltetés.

 

 

X

22.

7. § (4) bekezdése

A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.

Az ellenőrzés időpontjában a területen nem engedélyezett állatfaj egyede legelt.

 

 

X

23.

7. § (5) bekezdése

A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni.

Az ellenőrzés időpontjában a területen friss vágáslapú tuskó található, melynek a talajfelszín felett mért törzsátmérője eléri a 30 cm-t.

 

 

X

24.

10. § (2) bekezdése

A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

A származást tanúsító igazolások nem, vagy nem teljes körűen kerültek megküldésre az erdészeti hatóság részére.

 

 

X

2. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez45

    1.    A támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(ellenőrzés módja)

Pontszám

Horizontális szempontok

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település közigazgatási határában tervezett telepítés

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján

5

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település közigazgatási határában tervezett telepítés

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján

5

A kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő

MVH/FVM nyilvántartás

5

Foglalkoztatás

A támogatásra jogosult vagy alkalmazottja nő

A kérelmező nyilatkozata alapján

4

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

A kérelmező nyilatkozata alapján

4

A telepítés mezőgazdasági parcellánként

Kedvezményezett térségben valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján hátrányos helyzetű kistérség

5

 

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján leghátrányosabb helyzetű kistérség

7

Összesen:

 

 

30

Szakmai szempontok

A telepítés mezőgazdasági parcellánként

Natura 2000 vagy védett természeti területen valósul meg

Natura 2000 esetében: Fizikai blokktérkép
Védett természeti terület esetében: helyrajzi szám

6

Kedvezőtlen adottságú területen valósul meg (MePAR lehatárolás szerint)

24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján,

6

A gazdálkodó teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-a ökológiai gazdálkodásba bevont földterület

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése alapján

6

A telepítendő, 3. sz. mellékletben szereplő fák

több, mint 70%-a a 2. melléklet 3. pontja szerint őshonosnak minősül

A kérelmező nyilatkozata alapján

10

50–70%-a a 2. melléklet 3. pontja szerint őshonosnak minősül

 

5

több, mint 25, de kevesebb, mint 50%-a a 2. melléklet 3. pontja szerint őshonosnak minősül

 

3

Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták legeltetése

A kérelmező ENAR alapján a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját megelőző egy évben folyamatosan tartója legalább 1 AE értékű legeltethető őshonos állatnak

ENAR-ba bejelentett állatok alapján

10

Legeltethető állatállomány

A kérelmező ENAR alapján a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő egy évben folyamatosan olyan nagyságú állatállománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a legalább 0,2 ÁE/ha/év mértékű legeltetést

A kérelmező nyilatkozata alapján

10

A terület egyéb hasznosítása

Méhlegelőnek alkalmas fák telepítése (a fák minimum 20%-a)

A kérelmező nyilatkozata alapján

6

Tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítése (a fák minimum 20%-a)

A kérelmező nyilatkozata alapján

6

Szántó átalakítása fás legelővé

A kérelmező szántóterületet kíván átalakítani fás legelővé

A tulajdoni lapon feltüntetett földhasználat alapján a TAKARNET rendszerből

10

Összesen:

 

70

Mindösszesen:

 

100 pont

    2.    E rendelet alkalmazásában a méhlegelőnek alkalmas fafajok listája
    ezüst hárs    (Tilia tomentosa)
    ezüst juhar    (Acer saccharinum)
fehér fűz    (Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár    (Populus alba és P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar    (Acer tataricum)
feketenyár    (Populus nigra)
hamvas éger    (Alnus incana)
hegyi juhar    (Acer pseudoplatanus)
kecskefűz    (Salix caprea)
kislevelű hárs    (Tilia cordata)
kocsányos tölgy    (Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek    (Quercus petraea agg.)
korai juhar    (Acer platanoides)
magas kőris    (Fraxinus excelsior)
magyar kőris    (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy    (Quercus farnetto)
mezei juhar    (Acer campestre)
mézgás éger    (Alnus glutinosa)
molyhos tölgy    (Quercus pubescens)
nagylevelű hársak    (Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár    (Populus tremula)
törékeny fűz
vadalma    (Malus sylvestris)
vadkörte    (Pyrus pyraster)
virágos kőris    (Fraxinus ornus)
    3.    E rendelet alkalmazásában az őshonos fafajok listája
barkócaberkenye    (Sorbus torminalis)
budai berkenye    (Sorbus semiincisa)
csertölgy    (Quercus cerris)
ezüst hárs    (Tilia tomentosa)
fehér fűz    (Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár    (Populus alba és P. canescens)
feketenyár    (Populus nigra)
gyertyán    (Carpinus betulus)
hegyi juhar    (Acer pseudoplatanus)
hegyi szil    (Ulmus glabra)
kislevelű hárs    (Tilia cordata)
kocsányos tölgy    (Quercus robur)
kocsánytalan tölgy    (Quercus petraea)
korai juhar    (Acer platanoides)
közönséges boróka    (Juniperus communis)
közönséges bükk    (Fagus sylvatica)
közönséges nyír    (Betula pendula)
lisztes berkenyék    (Sorbus aria agg.)
madárberkenye    (Sorbus aucuparia)
madárcseresznye    (Cerasus avium)
magas kőris    (Fraxinus excelsior)
magyar kőris    (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
mezei juhar    (Acer campestre)
mezei szil    (Ulmus minor)
mézgás éger    (Alnus glutinosa)
molyhos tölgy    (Quercus pubescens)
nagylevelű hársak    (Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár    (Populus tremula)
tiszafa    (Taxus baccata)
vadalma    (Malus sylvestris)
vadkörte    (Pyrus pyraster)
vénic szil    (Ulmus laevis)
virágos kőris    (Fraxinus ornus)

3. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez46

E rendelet alkalmazásában a telepíthető fafajok listája
1. Lombos fafajok
barkócaberkenye (Sorbus torminalis)
budai berkenye (Sorbus semiincisa)
csertölgy (Quercus cerris)
déli berkenye (Sorbus graeca)
ezüst hárs (Tilia tomentosa)
fehér fűz (Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár (Populus alba és P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar (Acer tataricum)
feketenyár (Populus nigra)
gyertyán (Carpinus betulus)
hamvas éger (Alnus incana)
házi berkenye (Sorbus domestica)
hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
hegyi szil (Ulmus glabra)
kecskefűz (Salix caprea)
keleti gyertyán (Carpinus orientalis)
kislevelű hárs (Tilia cordata)
kocsányos tölgy (Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek (Quercus petraea agg.)
korai juhar (Acer platanoides)
közönséges bükk (Fagus sylvatica)
közönséges nyír (Betula pendula)
lisztes berkenyék (Sorbus aria agg.)
madárberkenye (Sorbus aucuparia)
madárcseresznye (Cerasus avium)
magas kőris (Fraxinus excelsior)
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy (Quercus farnetto)
mezei juhar (Acer campestre)
mezei szil (Ulmus minor)
mézgás éger (Alnus glutinosa)
molyhos tölgy (Quercus pubescens)
nagylevelű hársak (Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár (Populus tremula)
szőrös nyír (Betula pubescens)
tiszaháti nyár (Populus nigra 'Thevestina')
törékeny fűz (Salix fragilis)
vadalma (Malus sylvestris)
vadkörte (Pyrus pyraster)
vénic szil (Ulmus laevis)
virágos kőris (Fraxinus ornus)
2. Tűlevelű fafajok (fenyők)
közönséges boróka (Juniperus communis)
erdei fenyő és fajtái (Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.)
tiszafa (Taxus baccata)

4. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

E rendelet alkalmazásában az 50% elegyarányt
meg nem haladó mértékben telepíthető
tájjellegű gyümölcsfa fajták listája
Alma (Malus domestica): Ananász renet, Batul alma, Budai Domokos, Csillagos piros renet, Dallos alma, Daru sóvári, Egri piros, Hercegnő alma, Hosszúfalusi, Húsvéti rozmaring, Jászvadóka, Kanadai renet, Kálvil alma, Kecskeméti vajalma, Kenézi piros, Londoni pepin, Muskotály renet, Nemes sóvári, Nemes szercsika, Nyári csíkos fűszeres, Nyári fontos, Orbai alma, Parker pepin, Pónyik alma, Sándor cár, Sárga szépvirágú, Sikulai alma, Simonffy piros, Szabadkai szercsika alma, Széchenyi renet, Szemes alma, Téli arany parmen, Téli piros pogácsa, Tombácz alma, Tordai piros, Török Bálint alma, Zeliz alma;
Cseresznye (Prunus avium): Badacsonyi óriás, Gyöngyösi szívcseresznye, Márki korai, Pomázi hosszúszárú, Solymári politúr, Szomolyai rövidszárú;
Dió: (Juglans regia): Alsószentiváni, Milotai, Tiszacsécsi;
Fehér eperfa (Morus alba);
Fekete eperfa (Morus nigra);
Kajszibarack (Prunus armeniaca): Rózsabarack, Borsi-féle kései rózsa; Kécskei rózsa; Korai piros; Magyar kajszi, Rakovszky kajszi;
Körte (Pyrus pyraster): Arabitka, Árpával érő, Búzával érő, Diel vajkörte, Erdei vajkörte, Hardy vajkörte, Kieffer körte, Nagy szegfűkörte, Nemes kraszán, Nyári Kálmán körte, Papkörte, Serres Olivér, Zöld Magdolna;
Mandula (Amygdalis communis)
Meggy (Prunus cerasus): Cigánymeggy;
Szelíd gesztenye: (Castanea sativa): Iharosberényi, Kőszegszerdahelyi, Nagymarosi;
Szilva (Prunus domestica): Besztercei szilva, Bódi szilva, Gömöri nyakas, Mirabolán szilva, Nemtudom szilva (Penyigei szilva), Nyári aszaló, Späth Anna, Vörös szilva;
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 2. § 5. pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 15. pontja a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 68. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § 25. pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § 28. pontját a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 4. § (2) bekezdése a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdés c) pontját a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (5) bekezdés d) pontját a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (5) bekezdése a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (6) bekezdése a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (7) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (8) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § (1) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdés d) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (2) bekezdés e) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (4) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 7. § (4) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

21

A 7. § (5) bekezdése a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 7. § (6) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 8. § (1) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 104. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 8. § (3) bekezdése a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

25

A 8. § (4) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 8. § (4) bekezdés c) pontját a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

27

A 8. § (5) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. § (2) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

29

A 10. § (1) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 10. § (2) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

31

A 10. § (3) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

32

A 10. § (4) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 10. § (6) bekezdését a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A 11. § a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

35

A 11. § (1) bekezdését a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 12. § (2) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

37

A 14. § (2) bekezdését a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte, újonnan a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

38

A hatálybalépés időpontja 2011. január 1.

39

A 14. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

40

A 14/A. §-t a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

43

A 16. §-t a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. §-a iktatta be.

44

Az 1. számú melléklet a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 6. §-ával megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 2. számú melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 3. számú melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére