• Tartalom

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

2022.07.01.

A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 13. §-a szerinti adatszolgáltatást – az adatszolgáltatás évét megelőző év (a továbbiakban: tárgyidőszak) adatai alapján

a) az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője programonként, pályázati felhívásonként az 1. mellékletben meghatározott adatok, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások érdekében és javára váló intézkedéseket tartalmazó rövid, szöveges beszámoló;

b)1 a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézeti adatokból összesített, a 2. mellékletben meghatározott adatok;

c) a Közbeszerzések Tanácsa a 3. mellékletben meghatározott adatok

közlésével teljesíti minden év június 30-ig.

(2)2 Az adatszolgáltatáshoz szükséges űrlapok letölthetők a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról, valamint a magyarorszag.hu kormányzati portálról.

2. §3 (1) A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet 1. és 2. pontjában részletezett előzetes adatokat a tárgyidőszakra, a végleges adatokat visszamenőlegesen a tárgyidőszakot megelőző évre vonatkozóan teljesíti minden év szeptember 30-ig.

(2) A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet 3. pontjában részletezett előzetes adatokat a tárgyidőszakra, a végleges adatokat visszamenőlegesen a tárgyidőszakot megelőző évre vonatkozóan teljesíti minden év november 30-ig.

(3) A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet 4. pontjában részletezett adatokat a tárgyidőszakot követő év szeptember 30-ig adja át.

3. §4 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a vállalkozások helyzetének elemzéséhez az 5. mellékletben meghatározott adatokat átadja minden év szeptember 30-ig.

4. §5 Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

5. § (1)6 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)7

1. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott központi támogatások alakulása

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

1. elkülönített állami pénzalap vagy központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat neve;

2. program/pályázat/támogatási jogcím neve, célja, forrásai;

3. a Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti bontásban – a kedvezményezettek száma, támogatás összege, arány megadásával – a tárgyidőszakban vállalt kötelezettségekről, valamint a tárgyidőszaki kifizetésekről tájékoztatást.

2. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez8

A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza a Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti bontásban (darabszám és összeg megadásával):

1. hitelintézetek esetén a tárgyidőszakban nyújtott hitelekről: összes tárgyidőszakban nyújtott hitel, ebből beruházási és folyószámla-hitel külön részletezve; éven túli hitelek összesen, ebből külön részletezve a forinthitelek és a devizahitelek; éven belüli hitelek összesen, ebből külön részletezve a forint- és devizahitelek;

2. hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén a tárgyidőszak végén fennálló hitelállományi adatokról: összes hitelállomány, ebből beruházási és folyószámlahitel külön részletezve; valamint késedelmesség szerinti bontásban részletezett adatszolgáltatás.

3. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárásokból

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőinek adatait, a Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti bontásban (darabszám, összeg, arány megadásával).

4. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez9

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása – a Kkvtv. 14. §-ában felsorolt foglalkoztatottak létszáma szerinti bontásban – a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

1. Szervezetek száma

1.1. Regisztrált mikro-, kis- és középvállalkozások:

a) regisztrált vállalkozások száma létszám-kategóriák és gazdálkodási formák szerint;

b) regisztrált vállalkozások alakulása és megszűnése létszám-kategóriánként nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1.2. pont a) alpontja szerinti területi megoszlás szerint.

1.2. Működő mikro-, kis- és középvállalkozások (vállalkozás demográfia szerint):

a) működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és területi egységek szerint; a területi ismérv a KKV székhely megyéjére vonatkozik, jelölése: KKV(20) megyék szerint, KKV(7) a tervezési, statisztikai régiók szerint;

b) működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak szerint (a KKV főtevékenysége szerinti ágak, statisztikai TEÁOR alapján);

c) működő vállalkozások száma létszám-kategóriánként nemzetgazdasági ágak és területi egységek szerint;

d) működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és gazdálkodási formák szerint;

e) működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és árbevétel-kategóriák szerint;

f) működő vállalkozások száma árbevétel-kategóriák és területi egységek szerint;

g) működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és a székhely szerinti település nagyságcsoportja szerint, ideértve a „Budapest”, „megyei jogú város”, „egyéb város”, „község” szerinti besorolást;

h) működő vállalkozások száma, sűrűsége, megoszlása régiónként;

i) működő vállalkozások száma régió és létszám-kategória szerint;

j) működő vállalkozások alakulása és megszűnése létszám-kategóriánként nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az a) pont szerinti területi megoszlás szerint;

k) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, működő vállalkozások 3, 4, 5 éves túlélési rátája nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az a) pont szerinti területi megoszlás szerint.

2. Összevont teljesítmény és foglalkoztatotti mutatók

a) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó foglalkoztatottak száma (fő) létszámkategória szerinti bontásban;

b) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó egy foglalkoztatottra jutó árbevétel (ezer Ft) létszámkategória szerinti bontásban;

c) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó árbevétel értéke és megoszlása létszámkategória szerinti bontásban;

d) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek összes tevékenységének bruttó hozzáadott értéke és megoszlása létszámkategória szerinti bontásban;

e) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó foglalkoztatottak számának megoszlása, az árbevétel megoszlása, illetve a hozzáadott érték megoszlása (%) az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti tervezési, statisztikai régiós bontásban.

3. Részletes teljesítmény és foglalkoztatotti mutatók

a) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek száma, illetve foglalkoztatottjainak száma nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;

b) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek összes tevékenységének árbevétele, bruttó hozzáadott értéke, valamint a teljesítmény-statisztika oldaláról számított exportárbevétele;

c) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek árbevétele nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;

d) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek bruttó hozzáadott értéke nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;

e) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek teljesítmény-statisztikai oldalról számított exportárbevétele nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;

f) a teljesítmény-statisztikai szempontból számított exportárbevétellel rendelkező, a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több fő foglalkoztató gazdasági szervezetek száma nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint.

4. Külkereskedelmi mutatók

A Kkvtv. 14. §-ában meghatározott nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató gazdasági szervezetek külkereskedelmi termékforgalmi export és import értéke (ezer Ft) nemzetgazdasági ágak szerint.

5. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez10

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

1. a (az)

a) társasági adó és osztalékadó bevallások,

b) egyéni vállalkozói bevallásoknak a vállalkozás gazdálkodásának minősítését lehetővé tevő (bevételek, költségek, jövedelem),

c) Egyszerűsített Vállalkozói Adó (a továbbiakban: EVA) szerint adózó vállalkozások tekintetében az EVA kötelezettséget tartalmazó bevallások, a Kisadózók Tételes Adója (a továbbiakban: KATA) szerint adózó vállalkozások tekintetében a KATA kötelezettséget tartalmazó bevallások, a Kisvállalati Adó (a továbbiakban: KIVA) szerint adózó vállalkozások tekintetében a KIVA kötelezettséget tartalmazó bevallások

egyedi (vállalatsoros) – a vállalkozások egyedi azonosítását lehetővé tevő elemeket nem tartalmazó –, tárgyidőszakra vonatkozó adatokat tartalmazó teljes adatbázisa, azzal, hogy ez az adatszolgáltatás független a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatszolgáltatástól;

2. az 1. pontban meghatározott adatbázis adatai alapján, aggregáltan

a) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több fő foglalkoztatottal működő gazdasági szervezetek száma, üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, szokásos vállalkozási eredménye, adózás előtti eredménye, adózott eredménye, mérleg szerinti eredménye nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint székhely szerinti területi megoszlás szerint,

b) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, EVA szerint adózó gazdasági szervezetek száma, bevétele, adóalapot képező jövedelmének összege, megfizetett adójának összege,

c) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, KATA szerint adózó gazdasági szervezetek száma, bevétele, megfizetett adójának összege,

d) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, KIVA szerint adózó gazdasági szervezetek száma, adóalapot képező jövedelmének összege, megfizetett adójának összege,

e) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több fő foglalkoztatottal működő egyéni vállalkozók száma, bevétele, jövedelme, megfizetett adójának összege,

f) a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelemmel rendelkező egyéni vállalkozók száma, bevétele, jövedelme, megfizetett adójának összege.

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 56. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 444. §-a, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 88. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 56. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdését a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. melléklet a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére