• Tartalom

2009. évi LI. törvény

2009. évi LI. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2012.03.01.

1–50. §2

Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2) és a (11) bekezdés kivételével – 2009. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg

a) a Cstv. 23. §-ának (1) bekezdésében és 24. §-ának (3) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmény”, 31. § (1) bekezdésének c) és f) pontjában a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „15 napon belül” szövegrész lép,

b) a Gt. 23. §-ának (3) bekezdésében a „törlést követő két évig” szövegrész helyébe a „törlést követő három évig” szövegrész lép,

c) hatályát veszti

(2) E bekezdés, továbbá e törvény 49. §-ának (2)–(4) bekezdése és e § (11) bekezdése a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E törvény 1–50. §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) E törvény rendelkezéseit – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel és a (6)–(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az ezt követően kezdeményezett csődeljárásokra, felszámolási eljárásokra, illetve végelszámolási eljárásokra kell alkalmazni. A Cstv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számított legalább kétéves időtartamra vonatkozó – követelményt a hatálybalépést követően kezdeményezett csődeljárásokat követő újabb csődeljárásoknál kell alkalmazni.

(5) A Cstv. 59. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a zárómérleget még nem készítették el.

(6) A Cstv. 59. § (6) bekezdése szerinti visszapótlást először a 2010. tárgyévre vonatkozóan kell teljesíteni.

(7) A Cstv. 11. § (3) bekezdése szerinti szabályokat az e törvény hatálybalépését követően kikötött óvadékokra kell alkalmazni, a hatálybalépést megelőzően kikötött óvadékokra pedig a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat oly módon kell alkalmazni, hogy a fizetési haladék nem érinti az óvadék érvényesíthetőségét, ha az óvadéki jogosult a 11. § (3) bekezdés a)–i) pontja szerinti szervezet.

(8) A felszámolók és vagyonfelügyelők Cstv. 27/A. §-ában említett módon történő kiválasztására vonatkozó rendelkezéseket 2010. július 1-jétől kell alkalmazni. A felszámolók a folyamatban lévő kijelöléseikre vonatkozó adatokat 2010. június 1-jéig kötelesek a honlapjukon közzétenni.

(9) A Gt. – e § (1) bekezdés b) pontjával megállapított – 23. § (3) bekezdésében foglalt hároméves tilalmat a hatálybalépést követően indult megszüntetési eljárásokra kell alkalmazni. A Gt. 23. § (4) bekezdése szerinti tilalmat a hatálybalépést követően indult felszámolási eljárásokkal összefüggésben megállapított felelősségre kell alkalmazni.

(10)3

(11)4 E törvény 49. §-ának (2)–(3) bekezdései a 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által a részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról szóló 2007. november 13-i 2007/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. június 23. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 171. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–50. § e törvény 51. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 51. § (10) bekezdését a 2011: CXCVII. törvény 162. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 51. § (11) bekezdése e törvény 51. § (2) bekezdése alapján 2009. július 23-án lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére