• Tartalom

51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

2009.04.24.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[(2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:]

o) nem mezőgazdasági területek erdősítése.”

2. § (1) Az R. 3. §-ának 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

„27. támogatástartalommal bíró, nemzeti támogatási pénzügyi konstrukció: olyan nemzeti forrásból finanszírozott pénzügyi konstrukció, amely igénybevételének célja az EMVA-ból társfinanszírozott projekt megvalósítása, és amelynek támogatástartalmát a támogatás nyújtója, illetve a kezességvállaló intézmény állapítja meg. Idetartoznak különösen a visszatérítendő támogatások, a kedvezményes kamatú hitel vagy kölcsön, a kamattámogatás és az állami kezességvállalást tartalmazó programok.”

(2) Az R. 3. §-ának 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

„30. fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy,
a) akinek részére a 28/A. § alapján e minőségéről az IH határozatot hoz;
b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik.
Az a) vagy b) pontban meghatározott dokumentumnak legkésőbb annak, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban megadott támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napjától – az e rendelet 28/A. § (6) bekezdésének megfelelően – érvényesnek kell lennie, amelynek kapcsán az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelői minőségét érvényesíteni kívánja.”

(3) Az R. 3. §-a a következő 35–38. ponttal egészül ki:

(3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

„35. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;
36. kötelező képzés: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló FVM VKSZI-től, vagy az általa megbízott Képző Szervezettől, a képzés kezdési időpontját legalább 5 munkanappal megelőzően tértivevényes értesítést kapott;
37. pontozási szint: a támogatási kérelem azon egysége, amely a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján önállóan rangsorba állítható, és amelyhez külön pontszám és támogatási összeg tartozik;
38. felmérési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 22. §-a szerint.”

3. § Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez.”

4. § (1) Az R. 8. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. § Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki]

a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, és”

(2) Az R. 8. §-a a következő (2)–(3) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.
(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kötelező képzésen való részvételt ír elő és az ügyfél azért nem tudja az abban meghatározottak szerint benyújtani a részvételi igazolást az MVH-hoz, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor az FVM VKSZI igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek a képzésen való részvételi igazolás helyett kell az MVH-hoz benyújtani.”

5. § Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes kirendeltségéhez. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevő nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.”

6. § Az R. 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Terület- és állatlétszám alapú támogatásban csak az az ügyfél részesülhet, aki nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá az a természetes személy ügyfél, aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Csődeljárás alatt álló szervezet esetén e rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

7. § Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot, hiánypótlásnak helye nincs.”

8. § Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.”

9. § (1) Az R. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és – a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével – pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.”

(2) Az R. 19. §-ának (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést. A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a tétel SZJ vagy VTSZ számának, vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik.
(7) Amennyiben kiadásigazoló bizonylat nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz nem fogadható el.
(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt és – a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve – tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:
a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát;
b) a teljesítés időpontját;
c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját;
d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy VTSZ számát, vagy KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével;
e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;
f) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik;
g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását;
h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét;
i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét;
j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját, amennyiben a pénzügyi teljesítésre sor került.”

(3) Az R. 19. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját
a) adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező esetében a bruttó;
b) egyéb esetben a nettó;
c) az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó
elszámolható kiadás képezi.”

10. § Az R. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni.”

11. § Az R. 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban, valamint az e rendeletben foglalt előírásokat pontozási szintenként kell alkalmazni.”

12. § (1) Az R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:]

b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétől számított legalább 6 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);”

(2) Az R. 23. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:]

e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti.”

13. § Az R. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani.”

14. § Az R. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Azon támogatási jogcímek esetén, amelyeknél a támogatás igénybevételének feltétele üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv benyújtása, de az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott értékhatárokra tekintettel az ügyfél nem köteles ezeket benyújtani, kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
(3) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek – amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály másként nem rendelkezik – nem képezik az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (2) bekezdésben meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe venni.”

15. § Az R. 28. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő c) ponttal egészül ki:

[28. § Építéssel járó tevékenységek esetén:]

b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez;
c) új vízi létesítmény létrehozása esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, illetve az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.”

16. § Az R. 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, az a fiatal mezőgazdasági termelő, akinek ezt a minőségét az IH határozatban megállapítja, vagy e rendelet 3. § 30. pont b) alpontja értelmében fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, többlettámogatás igénybevételére jogosult. A 2. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, a fiatal mezőgazdasági termelő az értékelés során többletpontokra jogosult.
(2) A 3. § 30. pont a) alpontja szerint fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki
a) a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be,
b) mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó,
c) az 5/a. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve az 5/b. számú mellékletben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is. Az 5/a. számú vagy 5/b. számú mellékletekben nem szereplő végzettség elfogadásáról az IH a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról szóló határozatában dönt, amelynek során a vonatkozó szakmai követelményrendszer vizsgálata alapján a mezőgazdasági termeléshez kötődő végzettségek kerülnek elfogadásra,
d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.
(3) A kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz postai úton kell benyújtani. A kérelem benyújtása folyamatos.
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az érvényes őstermelői vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,
b) a végzettséget igazoló okirat másolatát,
c) az üzleti tervet papír alapon és elektronikus adathordozón, amelynek mintája az FVM hivatalos honlapjáról letölthető.
(5) Az IH a kérelmet a benyújtástól számított 30 munkanapon belül bírálja el. A feltételeket teljesítő ügyfél esetében az IH határozatot hoz arról, hogy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, és azt megküldi az ügyfél részére, valamint tájékoztatja az MVH-t a kérelem elbírálásának eredményéről.
(6) A fiatal mezőgazdasági termelői jogosultság
a) a 3. § 30. pont a) alpontja szerinti esetben a kérelembenyújtás időpontjától az azt követő év december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig,
b) a 3. § 30. pont b) alpontja szerinti esetben a határozat kiállításától 2013. december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig
érvényes.”

17. § Az R. 28/B. § (1) bekezdésének ec) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Beruházási és szaktanácsadási támogatások esetén a Tv. 42. § (1) bekezdése vonatkozásában a támogatás alapjának minősül:]

ec) az önálló építéssel nem járó, a kertészeti és az erdészeti gépbeszerzés esetén a gép, berendezés;”

18. § (1) Az R. 29. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos – legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző ötödik munkanapon lezárt – gépkatalógusban szereplő gépekre lehet benyújtani.”

(2) Az R. 29. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértéket, és a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.”

19. § (1) Az R. 30. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell]

d) legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.”

(2) Az R. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni.”

(3) Az R. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.”

(4) Az R. 30. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében, valamint az egyéb jogszabályban szabályozott esetekben a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot.
(10) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia.
(11) A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha ezen építési normagyűjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.
(12) Amennyiben a (11) bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, úgy a vonatkozó támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján hatályos Építési Normagyűjtemény az irányadó.”

20. § (1) Az R. 31. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás:]

d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj.”

(2) Az R. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj.”

21. § Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítő nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az MVH a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a műveletre vonatkozó, az R. által maximált támogatási mértéknek megfelelő összeget.”

22. § Az R. 33. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján –, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:
a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,
b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve – ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét – az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,
c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,
d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,
annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést – követő 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.
(2) Az ügyfél köteles továbbá:
a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és
b) az eljárás – fentiek alapján még be nem nyújtott – összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait
ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.”

23. § (1) Az R. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a már kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél az MVH által a jogosulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát követő három évig a 2007–2013 időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem vehet igénybe támogatást.”

(2) Az R. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az MVH az általa elvégzett ellenőrzés során az EMVA támogatásokra vonatkozóan közbeszerzési jogszabálysértést észlel, akkor az ügyfél ellen – a Kbt. 327. §-a alapján – a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményez. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértést állapít meg, a művelet jogszabálysértéssel érintett részére eső támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH
a) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető – jogszabálysértéssel érintett részre eső – támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta;
b) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető – jogszabálysértéssel érintett részre eső – támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, azaz annak tisztaságára, az esélyegyenlőségre, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek nem sérültek.”

(3) Az R. 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a művelet megvalósulását követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 19. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

24. § (1) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú mellékletébe foglalt 5/a. számú és 5/b. számú melléklete lép.

(3) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a rendelkezéseit – a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel – az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 13. §-ában, valamint a (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésben foglaltakat a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek még le nem zárult műveletei esetében, valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az R.

hatályát veszti.

(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

I. Az R. 3. számú mellékletének 1. sora helyébe a következő szövegrész lép:

„Kiadás SZJ száma
Főcsoport

Kiadás SZJ száma Alcsoport

Kiadás megnevezése

A beruházás egyéb
elszámolható
kiadások nélkül
számított
kiadásának X%-a

A maximálisan
elszámolható kiadás
(Ft)”

II. Az R. 3. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

 

„92.52.11.1.

Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme.

12%

6 000 000”

2. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez


Az R. 5. számú melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

22 2 6139 06 4 0 01

Belovagló (Bereiter)

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

24 2 6118 05 3 0 03

Kertépítő és -fenntartó

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

42 2 5129 08 2 0 05

Lovastúra-vezető

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

26 1 8312 04 9 0 11

Önjáró munkagépkezelő

24 5 3124 16 6 2 07

Parképítő és -fenntartó technikus

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.)

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

31 6203 02

Állattenyésztő

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

52 6262 01

Erdésztechnikus

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

31 6203 04

Juhtenyésztő

51 6201 01

Képesített gazda

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

33 6207 02

Kertépítő és -fenntartó

34 7872 01

Lovastúra-vezető

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

32 6206 02

Mikroszaporító

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

31 6203 07

Sertéstenyésztő

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

32 6206 02

Mikroszaporító

33 6207 04

Vincellér

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

31 6203 10

Általános állattenyésztő

32 6201 01

Aranykalászos gazda

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

33 6203 01

Belovagló (Bereiter)

32 6206 01

Biotermesztő

33 5212 01

Borász

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

33 6207 01

Dísznövénykertész

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

31 6206 03

Dohánykertész

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

54 6262 01

Erdésztechnikus

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

51 6201 01

Gazda I.

33 6201 01

Gazda II.

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

55 5470 01

Hulladékgazdálkodási technológus (mezőgazdasági szakterület)

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

51 6207 01

Kertépítő és -fenntartó

33 6207 03

Kertész

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

34 6280 03

Kertészeti gépész

31 6203 05

Lótenyésztő

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

51 7872 02

Lovastúra-vezető

31 6203 06

Méhész

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

31 6206 04

Mikroszaporító

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

52 6207 02

Parképítő és -fenntartó technikus

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

53 6207 04

Tájépítő szaktechnikus

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

31 6203 09

Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

53 6203 06

Törzskönyvező szaktechnikus

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

51 6207 02

Vincellér

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

34 6206 01

Biotermesztő

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

33 6201 01

Gazda

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

55 6203 04

Ménesgazda

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

54 619 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

54 620 03 0100 33 01

Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

54 618 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

33 621 01 0000 00 00

Borász

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

26 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

31 521 01 0001 33 02

Erő- és munkagépjavító

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

33 621 02 1000 00 00

Gazda

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

25 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

55 621 02 0010 55 03

Hulladékgazdálkodási technológus

54 622 01 0100 33 01

Kertépítő

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

28 518 20 0010 31 03

Kertészeti gép kezelő

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

31 521 21 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

54 622 01 0100 31 02

Kertfenntartó

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

27 517 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

31 621 05 0000 00 00

Méhész

26 516 21 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

25 515 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens

24 514 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

23 513 20 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

22 512 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

21 511 21 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

54 622 01 0000 00 00

Parképítő és -fenntartó technikus

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

24 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

23 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

1800

Állattenyésztés szakterület

1801–1

Juhtenyésztő

1801–2

Lótenyésztő

1801–3

Sertéstenyésztő

1801–4

Szarvasmarha-tenyésztő

1804

Méhész

1805

Vadász-vadtenyésztő

1806

Baromfitenyésztő

1807

Állategészségőr

1809

Általános állattenyésztő

1810

Kisállattenyésztő

1700

Növénytermesztés

1701

Dísznövénykertész

1705

Kertész

1705–1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

1705–2

Zöldségtermesztő

1707

Általános kertész

1706

Mezőgazdasági gépész

1706–1

Állattartótelepi gépész

1706–2

Kertészeti gépész

1706–3

Növénytermesztő gépész

1913–1

Borász

313

Gépszerelő és -karbantartó

313–4

Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

31–100

Növényvédelmi

31–300

Mezőgazdasági áruforgalmi

32–101

Erdészeti

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló
1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

1703

Kertész

1704

Növénytermesztő gépész

1803

Kisállattenyésztő

1901

Borász

20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján
megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

313–4

Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)

1809

Általános tenyésztő

1913–1

Erjedésipari termékgyártó (borász)

31–100

Növényvédelmi (technikus)

31–300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

51–0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

51–0200

Erdész (technikus)

51–0300

Kertész (technikus)

51–0400

Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

61–0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

71–0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló
14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

313–4

Mezőgazdasági gépszerelő

1801–1

Sertéstenyésztő

1801–2

Szarvasmarhatenyésztő

1702

Dísznövénykertész


I. Végzettségi szint: főiskola
– Mezőgazdasági gépészmérnök
– Kertészmérnök
– Agrármérnök
– Állattenyésztő mérnök
– Növénytermesztési mérnök
– Környezetgazdálkodási agrármérnök
– Meliorációs mérnök
– Vadgazda mérnök
– Természetvédelmi mérnök
– Vidékfejlesztési agrármérnök
– Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök

II. Végzettségi szint: egyetem
– Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök
– Okleveles agrármérnök
– Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
– Okleveles kertészmérnök
– Okleveles gazdasági agrármérnök
– Okleveles agrárkémikus agrármérnök
– Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök
– Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

III. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
– Kertészmérnök
– Környezetgazdálkodási agrármérnök
– Természetvédelmi mérnök
– Vadgazda mérnök
– Állattenyésztő mérnök
– Mezőgazdasági mérnök
– Mezőgazdasági szakoktató
– Növénytermesztő mérnök

IV. Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– Okleveles agrármérnök
– Okleveles kertészmérnök
– Okleveles természetvédelmi mérnök
– Okleveles vadgazda mérnök
– Okleveles állattenyésztő mérnök
– Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
– Okleveles növénytermesztő mérnök
– Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
– Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök”

3. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez


Az R. 8. számú mellékletének „I. tengely intézkedései” alcímhez tartozó táblázat helyébe a következő szövegrész lép:

I. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

A támogatás felső határa

Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

40 000 euró

Gazdaság átadása

A támogatás összegének havonta meg kell egyeznie a minimálbér 25%-ával, amit a gazdasági létminimum
1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-ával kell megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott időszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a 18 000 eurót évenként

A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat havonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele

Az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb
700 euró/szaktanácsadási szolgáltatási szerződés,
és legfeljebb 1500 euró/kedvezményezett az ÚMVP teljes időszakára. Ettől eltérően a 2008. szeptember 1. előtt benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében a kiegészítő táblázatban (*) foglalt összegeket kell alkalmazni, figyelem nélkül a fenti
1500 euró/kedvezményezett támogatási határértékre. Ha az ügyfél a 2008. szeptember 1-je előtt benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozó jóváhagyó határozatokkal 1500 euró vagy annál nagyobb összegű támogatásra vált jogosulttá, akkor további támogatásban nem részesíthető.

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

1. Szántóföldi növénytermesztés és kertészet korszerűsítése

735 000 euró/projekt

2. Állattenyésztés korszerűsítése

2 757 000 euró/projekt

3. GAZDANet-Program

2000 euró/projekt

4. Évelő növények telepítése

735 000 euró/projekt

5. Üzemi diverzifikáció

735 000 euró/projekt, élelmiszer-előállításra irányuló beruházások esetében 1 600 000 euró/projekt

Az erdők gazdasági

Erdőművelés

735 000 euró/projekt

értékének növelése

Állománynevelés

200 euró/ha

A mezőgazdasági termékek értéknövelése

1231. A mezőgazdasági termékek értéknövelése

1 600 000 euró/projekt

1232. A mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználására való előállításával

1 000 000 euró/projekt

Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése

1.2.5.1. öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások esetén
735 000 euró/projekt

Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése

1500 euró/év/gazdaság

Termelői csoportok létrehozása

Az első és a második évben 100 000–100 000 euró, a harmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben
60 000 euró, az ötödik évben 50 000 euróAz I. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét, illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.

*

A mezőgazdasági termelő gazdaságának mérete
(EUME)

A kertészeti termelő gazdaságának mérete
(EUME)

A támogatás felső határa
(euró)

2–5

1–2

150

6–11

3–8

220

12–39

9–20

370

40–149

21–100

700

150<

101<

1100

Az erdőtulajdonos működési területének mérete
(ha)

A támogatás felső határa
(euró/erdőtulajdonos/év)

1–10

110

11–100

220

101–

700


  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére