• Tartalom

54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

a tejfeldolgozók által igénybe vehető de minimis támogatásról1

2009.04.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) tejfeldolgozó: aki vagy amely megfelel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, illetve az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, azaz aki vagy amely a termékeket engedélyezett üzemben állította elő, illetve megfelel a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési előírásoknak;

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti vállalkozás;

c) de minimis támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti támogatás.

A támogatás célja, alapja és mértéke

2. § (1) A támogatás célja munkahely megóvás a tejfeldolgozás és az értékesítés területén, valamint szükség szerint az alkalmazottak át-, illetve továbbképzésének elősegítése.

(2)2 A támogatás alapja az „Éves gazdaságstatisztikai jelentés, 2008” című dokumentum M/4. pontja szerinti „Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem” táblázat „Átlagos állományi létszám” oszlopának 07 sorazonosítójában feltüntetett létszámból a tejfeldolgozó által a támogatási kérelem 3.1. pontjában megjelölt személyek száma.

(3) A támogatás mértéke alkalmazásban álló személyenként 130 ezer forint.

(4) Ha az összes támogatási kérelem feldolgozását követően megállapítást nyer, hogy az összes jogos támogatási igény meghaladja az 500 millió forintot, akkor az egyes jogos kérelmekre jutó támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.

A támogatás jellege

3. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás az 1. § c) pontja szerinti általános de minimis rendelet alapján nyújtott támogatásnak minősül.

(2) A támogatás összegének megállapítása, a támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás forrása

4. § A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámlája, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

A támogatás igénybevételének feltétele

5. § E rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a tejfeldolgozó, aki vagy amely:

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett;

b) a melléklet szerint nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

c) nem minősül az 1. § b) pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

d) a melléklet szerint nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

e) havi rendszerességel eleget tesz a Tej Terméktanács vagy a Magyar Tejipari Egyesülés felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének.

A támogatás igénylése

6. § (1) A tejfeldolgozó a támogatási kérelmét a melléklet szerinti támogatási kérelem formanyomtatványon a rendelet hatálybalépését követő tizenötödik munkanapig nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a 2008. évi munkaügyi adatokat tartalmazó a Központi Statisztikai Hivatalnak megküldött „Éves gazdaságstatisztikai jelentés, 2008.” című dokumentum másolati példányát;

b) a Tej Terméktanács vagy a Magyar Tejipari Egyesülés igazolását arról, hogy a tejfeldolgozó havi rendszerességgel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

A támogatás kifizetése

7. § Az MVH a melléklet szerinti támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok alapján az összes, határidőben benyújtott támogatási kérelem adminisztratív ellenőrzését követően határozatban dönt a támogatás odaítéléséről, az igénybe vehető támogatás összegéről, és intézkedik annak kifizetéséről.

Nyilvántartás, ellenőrzés

8. § (1) Az MVH köteles a határozatában tájékoztatni a tejfeldolgozót arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalnia kell az általános de minimis rendelet e rendelet 1. § c) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét euróban kifejezve.

(2) Az MVH a támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.

(3) A támogatás odaítéléséről szóló határozatot az MVH és a tejfeldolgozó köteles tíz évig megőrizni.

(4) E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával összefüggő feladatokról az MVH gondoskodik. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidőn belül rendelkezésre bocsátja.

9. § (1) Ha az igénybe vett támogatás a Tv. 69. § (1) bekezdése szerint jogosulatlannak minősül, a tejfeldolgozóval szemben a Tv. VI. fejezetében meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(2) A jogosulatlan támogatás visszafizetését az MVH határozatban rendeli el.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Melléklet az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján a tejfeldolgozók által igénybe vehető de minimis támogatáshoz
Benyújtás helye:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
H-1385 Budapest 62., Pf. 867
1.    A tejfeldolgozó vállalkozás adatai:
Neve:     
Ügyfél-regisztrációs száma: □□□□□□□□□□
Levelezési címe:  □□□□      (helység)      út/utca/tér      hsz.
Felelős vezető neve:      Tel.:     
Felelős ügyintéző neve:      Tel.:     
2.    Nyilatkozatok:
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:
2.1. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem;
2.2. nincs adók módjára behajtható köztartozásom vagy lejárt esedékességű adótartozásom;
2.3. nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
2.4. a vállalkozás nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
2.5. a folyó évben és a két megelőző pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján
     évben      jogcímen      euró összegben
     évben      jogcímen      euró összegben
     évben      jogcímen      euró összegben
de minimis támogatásban részesültem/nem részesültem.
3.    Az igényelt támogatás:
3.1. Az igényelt támogatás alapját képező alkalmazásban álló személyek száma      fő
 [az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint];
3.2. Az igényelt támogatás összege:    Ft [az igényelt támogatás összege az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti árfolyammal számítva nem haladhatja meg a  200 ezer eurót.].
4.    Mellékletek:
4.1. a 2008. évi munkaügyi adatokat tartalmazó, a Központi Statisztikai Hivatalnak megküldött „Éves gazdaságstatisztikai jelentés, 2008.” című dokumentum másolati példánya;
4.2. a Tej Terméktanács vagy a Magyar Tejipari Egyesülés igazolása, arról hogy a tejfeldolgozó havi rendszerességgel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének.
Kelt:     , 2009.      hó      nap
    
tejfeldolgozó cégszerű aláírása
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 29. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 2. § (2) bekezdése az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére