• Tartalom

2009. évi LVII. törvény

az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról1

2010.01.02.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1–30. §2

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

31–34. §3

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

35–45. §4

Átmeneti és záró rendelkezések

46. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–30. §-a és 32–47. §-a 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény rendelkezéseit a 2009. október 1-jét követően

a) indult első és másodfokú államigazgatási eljárásokban,

b) kezdeményezett településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában és az azt követő állami főépítészi eljárásban

kell alkalmazni.

(4) Az Étv. e törvény 22. §-ával megállapított 39/A. § (6) bekezdését 2010. január 1-jét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) A 2009. október 1. előtt már építőipari kivitelezői tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság 2010. január 31-ig köteles az Étv. e törvény 21. §-ával megállapított 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentést megtenni, ha e tevékenységet folytatni kívánja.

(6) A Kamtv. e törvény 47. § (2) bekezdés j) pontjával módosított 35. § (4) bekezdését a 2009. október 1-jét követően elkövetett kötelezettségszegésekre kell alkalmazni.

(7)–(10)5

47. § (1)–(4)6

(5) E törvény 1–45. §-a, 46. § (7)–(10) bekezdése és 47. § (1)–(4) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti.

(6) E törvény 2010. június 30-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja 2009. június 26. A törvény a 47. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. június 30. napjával.

2

Az 1–30. § a 47. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 31–34. § a 47. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 35–45. § a 47. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 46. § (7)–(10) bekezdése a 47. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 47. § (1)–(4) bekezdése az (5) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére