• Tartalom

2009. évi LVIII. törvény

2009. évi LVIII. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről1

2010.12.31.

(Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, mint a Megállapodás letéteményese körlevélben értesítette a Szerződő Feleket, hogy az ADR „A” és „B” Mellékletének 2009. évi módosításai és kiegészítései 2009. január 1-jén – 2009. június 30-ig tartó átmeneti idővel – hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény melléklete tartalmazza.

2/A. §2 (1) A bizonyítvány kiállítása és érvényességének meghosszabbítása céljából a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazat(ok)ra, valamint veszélyességi osztály(ok)ra vonatkozik.

(2) Az adatokat a bizonyítvány kiállításától számított öt évig kell megőrizni.

2/B. §3 Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítésének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXX. törvény.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2009. évi LVIII. törvényhez

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. június 29. A törvényt a 2011: LXXIX. törvény 7. §-a hatályon kívül helyezte 2011. július 1. napjával.

2

A 2/A. §-t a 2010: CLXXII. törvény 69. §-a iktatta be.

3

A 2/B. §-t a 2010: CLXXII. törvény 69. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére