• Tartalom

58/2009. (X. 30.) IRM rendelet

58/2009. (X. 30.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2018.01.01.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni

a) az igazságügyi szakértőnek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetelésének engedélyezése iránti kérelme elbírálásáért,

b) a szakértőjelöltnek a szakértőjelölti igazolvány kiállítása iránti kérelme elbírálásáért.

2. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti kérelem elbírálásának igazgatási szolgáltatási díja 7600 forint.

(2) Az 1. § b) pontja szerinti kérelem elbírálásának igazgatási szolgáltatási díja 5300 forint.

3. § (1)1 A 2. § szerinti díjat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénz-átutalási megbízáson

a) az 1. § a) pontja szerinti kérelem esetén a SZÜNETELÉS technikai azonosító kódot,

b) az 1. § b) pontja szerinti kérelem esetén az IGAZOLVÁNY technikai azonosító kódot

fel kell tüntetni.

(3)2

4. § (1)3 A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a szakértő vagy a szakértőjelölt a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a Kamara elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(2) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

(3)4

5. § (1)5 Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.

(2)6 Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a Kamara a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(3)7 Hivatalból történő visszatérítés esetén a Kamara a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. §8 A díjak nyilvántartására és elszámolására a Kamara esetében a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

Melléklet az 58/2009. (X. 30.) IRM rendelethez9

1

A 3. § (1) bekezdése a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdését a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdése a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdését a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A Mellékletet a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére