• Tartalom

60/2009. (XI. 19.) IRM rendelet

60/2009. (XI. 19.) IRM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek működésével összefüggő intézkedésekről és a büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet, a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 17/1999. (XI. 18.) IM rendelet módosításáról1

2009.11.20.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontjában, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (székhelye: 6750 Nagyfa; irányító szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján 2009. december 31-ei hatállyal beolvad a Szegedi Fegyház és Börtönbe (székhelye: 6724 Szeged, Mars tér 13.; irányító szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.).

2. § (1) A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet általános jogutódja a Szegedi Fegyház és Börtön. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet beolvadását követően az általa ellátott valamennyi feladatot a Szegedi Fegyház és Börtön, mint általános jogutód látja el. A beolvadó Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vagyoni jogai és kötelezettségei átszállnak a Szegedi Fegyház és Börtönre.

(2) A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2009. december 15-ig vállalhat kötelezettséget.

3. § (1) A büntetés-végrehajtási intézetek kijelöléséről szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A Balassagyarmati Fegyház és Börtön az 5. § a) pontjában, a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet az 5. § b) pontjában foglaltakon túl a megyei büntetés-végrehajtási intézet feladatait is ellátja.”

(2) Az R. 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) A b) pont 1., 2. és 4. alpontjaiban felsorolt büntetés-végrehajtási intézetekben csak olyan fegyház fokozatú elítélt helyezhető el, akinek részére a Tvr. 26. §-ának (3) bekezdése alapján engedélyezték, hogy a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkában részt vegyen.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, valamint a (3) és (4) bekezdés 2009. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 5. § a) pontjának 6. alpontja, valamint Mellékletének 10. pontja.

(4) Az R. 5. § b) pont 3. alpontjában és 11. § (2) bekezdésében, a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: ER.) 18. § (3) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 17/1999. (XI. 18.) IM rendelet 5. §-ában a „Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet” szövegrész helyébe a „Szegedi Fegyház és Börtön” szöveg lép, az ER. 1. § (4) bekezdésében a „Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben” szövegrész helyébe a „Szegedi Fegyház és Börtönben” szöveg lép.

(5) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére