• Tartalom

60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet

60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet

a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról1

2010.01.02.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet mellékletében meghatározott munkaköröket csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyek tölthetik be.

2. § (1) Szakmai képesítésnek az alap- vagy mesterképzésben szerzett, szakterületnek megfelelő, szakirányú felsőfokú szakképzettség, az adott bányászati szakterületnek megfelelő középfokú szakképesítés vagy szakiskolában szerzett szakképesítés minősül.

(2) A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges minimális gyakorlati idő mértékét és a szakmai képesítéseket a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet alkalmazásában szakirányú felsőfokú szakképzettség

a) az alapképzésben szerzett

aa) földtudományi mérnök (bánya- és geotechnikai, földtudományi, olaj- és gázmérnöki, vagy előkészítés-technikai szakirány),

ab) gépészmérnöki,

ac) villamosmérnöki,

b) a mesterképzésben szerzett

ba) okleveles bánya- és geotechnika mérnöki,

bb) okleveles előkészítés-technikai mérnöki,

bc) okleveles olaj- és gázmérnöki,

bd) okleveles hidrogeológus mérnöki,

be) okleveles földtudományi mérnöki,

bf) okleveles gépészmérnöki,

bg) okleveles villamosmérnöki,

c) az egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett

ca) bánya- és geotechnikai mérnöki,

cb) előkészítés-technikai mérnöki,

cc) műszaki földtudományi mérnöki,

cd) olaj- és gázmérnöki,

ce) gépészmérnöki,

cf) villamosmérnöki

végzettség.

(4) E rendelet alkalmazásában az adott bányászati szakterületnek megfelelő középfokú szakképesítés

a) a bányaipari aknász-technikusi,

b) a külszíni bányaipari technikusi,

c) geológus technikusi,

d) a mélyművelési bányaipari technikusi,

e) a bányagépész technikusi,

f) a bányagépész és villamos technikusi,

g) a bányavillamossági technikusi,

h) a gépész-, gáz- és olajipari technikusi,

i) az olajipari technikusi,

j) a mélyfúró technikusi,

k) fluidumkitermelő technikusi,

l) a villamos ipari technikusi,

m) a vegyipari,

n) az építőipari technikusi,

o) a mélyépítő technikusi

végzettség.

(5) E rendelet alkalmazásában az adott bányászati szakterületnek megfelelő alapfokú szakképesítés

a) vájár,

b) villanyszerelő,

c) elektrolakatos és villamossági szerelő,

d) elektromechanikai műszerész,

e) bányaelektro-lakatos,

f) elektrikus,

g) bányavillamossági szerelő,

h) kőműves,

i) ács-állványozó,

j) állványozó,

k) géplakatos,

l) bányagépész,

m) hegesztő,

n) szerkezetlakatos,

o) fluidumkitermelő,

p) mélyfúró,

q) mélyfúrómotor- kezelő,

r) cső-távvezeték üzemeltető.

3. § (1) Szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítések megszerzését követően, az adott bányászati szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

(2) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,

ab) lakcímét,

ac) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakörben töltött idő naptári időtartamát,

c) a munkáltató vagy foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

(4) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja a bányászati szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott természetes személyazonosító adatokat.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor az e rendelet szerinti jelentős munkakört betöltő munkavállaló munkakörében változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatható.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról szóló 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet mellékletében foglalt Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatának függeléke,

b) az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletének „BÁNYÁSZAT” című része,

c) a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet mellékletének „Tárolói engedélyes tevékenység követelményei” szövegrész az azt követő táblázattal.

Melléklet a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelethez

A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez minimálisan szükséges szakmai képesítések és gyakorlati idő

Munkakör

Iskolai végzettség, Szakképzettség, Képesítés

Szükséges szakirányú gyakorlati idő

Sújtólég- és robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember

szakirányú felsőfokú vagy
középfokú vagy
alapfokú szakképesítés

1 év
3 év
5 év

Bányaüzemi villamosmű kezelő

legalább alapfokú villamosipari szakképzettség és bányaüzemi villamosmű kezelő tanfolyam

2 év b.ü.*

50 kW-nál kisebb egységteljesítményű motorral hajtott gép kezelése

általános iskolai végzettség és bányagépkezelő I. tanfolyam

3 hónap b.ü.

50 kW vagy annál nagyobb egységteljesítményű motorral hajtott gép kezelése

általános iskolai végzettség és bányagépkezelő II. tanfolyam

6 hónap b.ü.

Mélyműveléses bányászatban

 

 

Bányamentő-csapat parancsnok és helyettese

felsőfokú bányászati és bányamentői
középfokú bányászati és bányamentői

3 év
6 év

Bányamentő-állomás vezetője és helyettese

felsőfokú bányászati és bányamentői
középfokú bányászati és bányamentői

3 év
6 év

Gépészeti felügyelet

szakirányú felsőfokú
szakirányú középfokú
felső- vagy középfokú villamos

1 év
2 év
2 év

Villamos felügyelet

felsőfokú villamos
középfokú villamos
felsőfokú gépész

1 év
2 év
2 év

Különleges műszaki felügyelet (szellőztetési, szénporrobbanási, tűzvédelmi, vízvédelmi megbízott)

felsőfokú bányászati
középfokú bányászati

1 év
2 év

Bányászati felügyelet

középfokú bányászati

1 év

Diszpécserközpont kezelő, irányító

középfokú bányászati, gépészeti, villamosipari szakképzettség és bányaüzemi diszpécserközpont-kezelő tanfolyam

2 év b.ü.

Aknaszállítógép-kezelő

általános iskolai végzettség és bányagépkezelő II. és aknaszállítógép kezelő tanfolyam

1 év b.ü.

Bányamentő

bányászati vagy gépészeti vagy villamosipari vagy építőipari szakképzettség és bányamentői tanfolyam

2 év föld alatti bányabeli

Önálló villanyszerelő földalatti bányaüzemben

legalább alapfokú villamosipari szakképzettség és bányaüzemi önálló villanyszerelő tanfolyam

2 év föld alatti bányabeli

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés szerelő, üzemeltető, felülvizsgáló, karbantartó, javító

legalább alapfokú villamosipari szakképzettség és sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő, szerelő tanfolyam

2 év föld alatti bányabeli

Külfejtéses bányászatban

 

 

Bányászati felügyelet

felsőfokú vagy középfokú bányászati
középfokú gépész-, villamos-, közlekedésépítő-, útépítő-, mélyépítő végzettség

1 év
3 év

Gépészeti felügyelet

legalább középfokú gépész végzettség

1 év

Villamos felügyelet

felső- vagy középfokú villamos végzettség

1 év

Kőolaj- és földgázbányászatban és a földalatti gáztárolásban

 

 

Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítója

szakirányú felsőfokú vagy
szakirányú középfokú szakképesítés

3 év
5 év

Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző fizikai dolgozók közvetlen irányítója

szakirányú középfokú vagy
szakirányú alapfokú szakképesítés

3 év
5 év

Bányászati létesítmény (berendezés) önálló kezelése

szakirányú alapfokú szakképesítés

6 hónap

Kitörésvédelmi csapat parancsnok (KCSP)

szakirányú felsőfokú szakképesítés

5 év

Kitörésvédelmi csapat parancsnok-helyettes (KCSPH)

szakirányú felsőfokú szakképesítés
szakirányú középfokú szakképesítés

5 év
10 év


b.ü.* = bányaüzemi
1

A rendeletet a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 17. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte 2022. február 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére