• Tartalom

63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya a járműfenntartó tevékenységet végző vállalkozásokra (a továbbiakban: járműfenntartó szervezet) terjed ki.”

2. § Az R. 2. § a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A rendelet alkalmazásában]

a) járműfenntartó tevékenység: a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjárműveken – kivéve a motorkerékpárt és a trolibuszt – és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: jármű) végzett, az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység,
b) regisztrált bontó-hulladékkezelő: a környezetvédelmi hatóság által – a bontásra szánt járműre és az abban előforduló veszélyes anyagoknak megfelelő kódszámú hulladékra vonatkozóan – kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező járműfenntartó szervezet, amely rendelkezik a közlekedési hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló törvény szerinti bejelentési igazolással,”

3. § Az R. 10. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gépjárműfenntartó tevékenység elvégzését]

d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott „Járművek bontása” tevékenység (a továbbiakban: járműbontó tevékenység) esetében a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával”

[tanúsítani kell.]

4. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be kell jelenteni.”

(2) Az R. 11. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A bejelentésnek tartalmaznia kell:]

a) a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését,”

(3) Az R. 11. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bejelentésnek tartalmaznia kell:]

f) az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti járműbontó tevékenység végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait, amennyiben a bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelemmel egyidejűleg teszik meg.”

(4) Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A járműfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság részére – az időtartam megjelölésével – a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében bekövetkezett változásokat.”

5. § Az R. 12. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A rendeletben foglaltak megtartását a közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési hatóság az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi felügyelősége, a 19. pontjában meghatározott tevékenységet végzőket a környezetvédelmi hatóság bevonásával ellenőrzi.
(2) Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig.
(3) A közlekedési hatóság a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.”

6. § Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. § c) pontja, 10. § (7) bekezdése és 8. melléklete.

8. § Az R.

2. 4. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „Gépjárműfenntartó” szövegrész helyébe a „Járműfenntartó” szöveg,

3. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „gépjárműfenntartást” szövegrész helyébe a „járműfenntartást” szöveg,

4. 3. melléklete 11.1. pontjának a) alpontjában a „gépjárműfenntartásban” szövegrész helyébe a „járműfenntartásban” szöveg,

5. 3. §-ának (2) bekezdésében a „gépjárműjavító” szövegrész helyébe a „járműjavító” szöveg,

6. 4. §-a (2) bekezdésének a)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, 9. §-ának (4) bekezdésében, 10. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 1. melléklete 1. pontjának b)–d) alpontjaiban, 3. pontjának a) és c) alpontjában, 19. pontjának b) alpontjában, 3. mellékletének címében és első – számozás nélküli – bekezdésében, 3. pontjának a)–b) alpontjaiban, 6. pontjának a) és c) alpontjaiban, 7. pontjának utolsó – számozás nélküli – bekezdésében, 11.1. pontjának a) alpontjában, 11.1. pontjának – számozás nélküli – utolsó bekezdésében, 11.2. pontjának a) alpontjában a „gépjármű” szövegrész helyébe a „jármű” szöveg,

7. 1. mellékletének 4. pontjában, 3. mellékletének 1. és 6. pontjában a „Gépjármű” szövegrész helyébe a „Jármű” szöveg,

8. 1. melléklete 14. pontjának d) alpontjában a „gépjárműbe” szövegrész helyébe a „járműbe” szöveg,

9. 2. §-ának d) pontjában a „gépjárműben” szövegrész helyébe a „járműben” szöveg,

10. 1. melléklete 2. pontjának d) alpontjában a „gépjárművön” szövegrész helyébe a „járművön” szöveg,

11. 1. melléklete 19. pontjának c)–d) alpontjában, 3. melléklete 5. pontjának a) alpontjában, 15. pontja a) és f) alpontjaiban a „gépjárműhöz” szövegrész helyébe a „járműhöz” szöveg,

12. 3. melléklete 4. pontjának a) alpontjában a „gépjárműből” szövegrész helyébe a „járműből” szöveg,

13. 3. mellékletének első – számozás nélküli – bekezdésében a „gépjárműnek” szövegrész helyébe a „járműnek” szöveg,

14. 3. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben, 4. §-ának (4) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, 9. §-ának (4) bekezdésében, 1. melléklete 1. pontjának a) és b)–f) alpontjaiban, 2. pontjának a)–c) alpontjaiban, 3. melléklete 1. pontjának b) alpontjában, 2. pontjának b) alpontjában, 3. pontjának d) alpontjában, 4. pontjának b) alpontjában, 5. pontjának b) alpontjában, 9. pontjának b)–c) alpontjaiban, 11. pontjának 11.1. a) alpontjában és – számozás nélküli – utolsó bekezdésében, 12. pontjának b) alpontjában, 15. pontjának b) alpontjában a „gépjárművek” szövegrész helyébe a „járművek” szöveg,

15. 1. melléklete 19. pontjában, 3. mellékletének 2–5., és 11–12. pontjában a „Gépjárművek” szövegrész helyébe a „Járművek” szöveg,

16. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „gépjárművekkel” szövegrész helyébe a „járművekkel” szöveg,

17. 11. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „gépjárműveken” szövegrész helyébe a „járműveken” szöveg,

18. 1. melléklete 19. pontjának a) alpontjában a „gépjárműveknek” szövegrész helyébe a „járműveknek” szöveg,

19. 3. melléklete 1. pontjának c) alpontjában, 4. pontjának c)–d) alpontjaiban, 5. pontjának d)–e) alpontjaiban, 7. pontjának c) alpontjában a „gépjárműtípus” szövegrész helyébe a „járműtípus” szöveg,

20. 3. melléklete 1. pontjának e) alpontjában a „gépjárműtípushoz” szövegrész helyébe a „járműtípushoz” szöveg,

21. 3. melléklete 2. pontjának c) alpontjában, 3. pontjának c) alpontjában a „gépjárműtípusokhoz” szövegrész helyébe a „járműtípusokhoz” szöveg,

22. 3. melléklete 11.1. pontjának b) alpontjában a „gépjárműtípusok” szövegrész helyébe a „járműtípusok” szöveg,

23. 3. melléklete 2. pontjának d) alpontjában, 7. pontjának d) alpontjában a „gépjárműtípusra” szövegrész helyébe a „járműtípusra” szöveg,

24. 7. §-ának a) pontjában a „gépjárműszerelő” szövegrész helyébe a „járműszerelő” szöveg,

25. 1. melléklete 1. pontjában a „Gépjárműszerelő” szövegrész helyébe a „Járműszerelő” szöveg,

26. 5. §-ának (2) bekezdésében a „gépjármű-szerelői” szövegrész helyébe a „járműszerelői” szöveg,

27. 10. §-ának (3) bekezdésében a „gépjárművizsgáló” szövegrész helyébe a „járművizsgáló” szöveg,

28. 1. melléklete 2. pontjának e) alpontjában a „gépjármű-villamossági” szövegrész helyébe a „jármű-villamossági” szöveg,

29. 1. mellékletének 2. pontjában a „Gépjármű-villamossági” szövegrész helyébe a „Jármű-villamossági” szöveg,

30. 1. mellékletének 19. pontjában, 3. melléklete 11. pontjában a „gépjárműbontó” szövegrész helyébe a „járműbontó” szöveg,

31. 11. §-a (2) bekezdésének d) pontjában „az illetékes Területi Műszaki-Biztonsági Felügyelet” szövegrész helyébe „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg,

32. 11. §-a (2) bekezdésének ea) pontjában az „NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

33. 1. melléklete 18. pontjának d) alpontjában, 3. melléklete 15. pontjának g) alpontjában „az NKH Központi Hivatala” szövegrész, továbbá 3. melléklete 15. pontjának g) alpontjában „az NKH” szövegrész helyébe „a közlekedési hatóság” szöveg,

34. 1. melléklete 19. pontjának b) alpontjában „az NKH regionális igazgatóságának” szövegrész helyébe „a közlekedési hatóságnak” szöveg,

35. 3. melléklete 11. pontjának 11.2. a) alpontjában a „8. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban” szöveg

lép.

1. melléklet a 63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelethez

Az R. 3. mellékletének módosítása
Az R. 3. mellékletének 11.1. pontja a következő f)–g) alponttal egészül ki:
f) a külön jogszabály szerinti bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálathoz szükséges eszközök: kézilámpa, tükör, (gép)rongy, kézi nagyító, festék rétegvastagság vizsgáló készülék (acél- és fém alaphoz), okmányvizsgáló UV lámpa, kézi anyagfolytonosság és tömörségvizsgáló eszköz, digitális fényképezőgép (legalább: 3,0 Megapixel felbontás, 512 MByte méretű memória kártya, közvetlen PC-re töltés lehetősége, az alvázszám rögzítéséhez alkalmas makro-funkció),
g) a közlekedési hatóság információs rendszerével történő adatcseréhez szükséges eszközök:
a. legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internet kapcsolat,
b. Publikus Internet felől telephelyenként különböző fix IP cím,
c. Internet böngésző program (Firefox 3.X, vagy Internet Explorer 7.X.),
d. Acrobat Reader 8.X.,
e. Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, operációs rendszer és környezete: Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17” TFT –1280*1024),
f. 600 dpi lézernyomtató,
g. 1200dpi szkenner,
h. billentyűzet pufferes vonalkód olvasó,
i. digitális fényképezőgép,
j. azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).”
1

A rendelet a 7. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére