• Tartalom

64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet

64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet

az energia-végfelhasználás hatékonyságával és az energetikai szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2009.07.02.

A Kormány az 1. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 19. pontjában, a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában, a 3. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, az 5. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

A távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

Az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2009. április 1-jén lép hatályba, az 1. §-a, 3–5. §-a, valamint 6. § (5) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba, és 2009. július 2-án hatályát veszti.

(3) A Magyar Energia Hivatal az elektronikus fogyasztásmérési-rendszer bevezetéséről a VET Vhr. 14/A. §-a és a GET Vhr. 8/A. §-a szerinti tájékoztatást a Kormány részére első alkalommal 2009. május 30-ig készíti el.

(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 6., 12., 13. és 18. cikke, és

b) az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–3. cikke, I. és II. melléklete [1. § (6) bekezdés].

(5)7

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 211. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. § a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (5) bekezdése a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére