• Tartalom

65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról1

2018.01.01.

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, továbbá a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. melléklete állapítja meg az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésével, 2. melléklete a változás-bejelentésével, a szüneteléssel és megszüntetéssel, valamint a vállalkozói tevékenység ismételt megkezdésével kapcsolatos űrlapok tartalmát. Az 1. és 2. melléklet tartalmazza a vállalkozói igazolvány kiállítása kérelmezésére vonatkozó nyilatkozatot is.

2. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez2

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
I.    Vállalkozó személyes adatai
1.    Családi név
2.    Utónév
3.    Születési családi név
4.    Születési utónév
5.    Anyja családi neve
6.    Anyja utóneve
7.    Születési hely
8.    Születési idő
9.    Lakcím (szálláshely)
10.    Állampolgárság
11.    Adóazonosító jel
12.    
II.    Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatok
1.    Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat
2.    Engedély- és bejelentésköteles tevékenységek végzéséhez kapcsolódó nyilatkozatok
3.    Az egyéni vállalkozó székhelyével, telephelyével, fióktelepével kapcsolatos, az Evtv. 16. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat
III.    Vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok
1.    Főtevékenység
2.    Egyéb tevékenység
3.    Székhely
4.    Telephely
5.    Fióktelep
6.    Iratok őrzési helye, ha nem azonos a székhellyel vagy lakcímmel (szálláshellyel)
7.    Vállalkozói igazolvány kiállítását: Kérem: □  Nem kérem: □ 
IV.    A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára előterjesztendő nyilatkozat
Az Evtv. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatok és nyilatkozatok. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 4. és 7. §-a szerinti bejelentések.
V.    Számvitellel és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adat
–    Munkavégzés jellege
VI.    Özvegyi, örökösi jogon folytatott vállalkozás esetén a folytatni kívánt vállalkozás adatai
1.    Az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatásának jogcíme
a)    Özvegy □
b)    Örökös (özvegy hiányában vagy annak egyetértésével)  □
2.    Folytatni kívánt egyéni vállalkozás adatai
a)    Nyilvántartási szám
b)    Adószám
c)    KSH szám
d)    Egyéni vállalkozó családi neve
e)    Egyéni vállalkozó utóneve
f)    Székhely
g)
3.    Kiskorú örökös esetén a törvényes képviselő adatai
a)    Törvényes képviselő neve
b)    Lakcíme (szálláshelye)
c)    Adóazonosító jele
VII.    Adatvédelmi tájékoztatás
A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően adatokat rögzít az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokat tartalmazza:
–     az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét (szálláshelyét), állampolgárságát,
–     az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
–     az egyéni vállalkozó főtevékenységét és egyéb tevékenységét az Evtv. 6. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően,
–     a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
–     szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
–     az egyéni vállalkozó adószámát, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítésének, hatályon kívül helyezésének, visszavonásának, módosításának, kiegészítésének tényét, továbbá a határozat véglegessé válásának napját,
–     az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
–     ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét,
–     a törlés időpontját és okát, valamint
–    ha az egyéni vállalkozó halála esetén az Evtv. 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,
–     ha az egyéni vállalkozó gondokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet az Evtv. 17. § (2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint
–     elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket.
A nyilvántartást vezető szerv köteles az alábbi adatokat naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan közzétenni:
–     az egyéni vállalkozó családi neve és utóneve,
–     az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napja,
–     az egyéni vállalkozó főtevékenysége és egyéb tevékenysége,
–     az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) címe,
–     szükség szerint egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének ténye, kezdő- és zárónapja,
–     az egyéni vállalkozó adószáma, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítésének vagy hatályon kívül helyezésének, visszavonásának, módosításának, kiegészítésének ténye, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napja,
–     az egyéni vállalkozó statisztikai számjele és nyilvántartási száma,
–     ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának ténye, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének ténye,
–     az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén a megszűnés időpontja – ha az egyéni cég alapítása miatt történt, akkor az egyéni cég alapításának ténye,
–     a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utóneve, valamint nyilvántartási száma.

2. melléklet a 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez3

Változás bejelentés az egyéni vállalkozói nyilvántartáshoz
I.    A vállalkozás azonosításához szükséges adatok
1.    Nyilvántartási szám
2.    Családi név
3.    Utónév
4.    Székhely
5.    Anyja neve
6.    Születési hely
7.    Születési idő
II.    Megváltozott adatok
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    Főtevékenység
13.    Egyéb tevékenység
14.    Székhely
15.    Telephely
16.    Fióktelep
17–23.
III.    A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára előterjesztendő nyilatkozat
Az Evtv. 14. § (1) bekezdése alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges további adatok. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 4. és 7. §-a szerinti bejelentések.
IV.    Vállalkozói igazolványhoz kapcsolódó adatok, nyilatkozatok
1.    Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezem Igen: □  Nem: □ 
2.    Vállalkozói igazolvány kiállítását Kérem: □  Nem kérem□
3.    Vállalkozói igazolványom pótlását kérem:
a)    Elveszett □
b)    Eltulajdonították □
c)    Megsemmisült □
4.    Vállalkozói igazolványom cseréjét kérem
a)    Adatváltozás miatt □
b)    Megrongálódott □
5.    Az adatváltozás által érintett, a korábbi vállalkozói igazolványomat
a)    személyesen leadom □
b)    postai úton juttatom vissza □
c)    leadni nem tudom, mert
ca)    az okmány elveszett □
cb)    eltulajdonították □
cc)    megsemmisült □
V.    Nyilatkozat az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséről, folytatásáról, megszüntetéséről
1.    Egyéni vállalkozói tevékenységemet a bejelentést követő naptól szüneteltetem.
2.    Szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységemet a bejelentést követő naptól folytatom.
3.    Egyéni vállalkozói tevékenységemet a bejelentés napjával megszüntetem.
VI.    Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatok
1.    Az Evtv. 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat
2.    Az engedély- és bejelentésköteles tevékenységekhez kapcsolódó nyilatkozatok
3.    Az egyéni vállalkozó székhelyével, telephelyével, fióktelepével kapcsolatos, az Evtv. 16. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat
VII.    Vállalkozó cselekvőképességéhez kapcsolódó adatok, nyilatkozatok
1.    Nyilatkozat egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselőként történő továbbfolytatásáról
a)    Törvényes képviselő neve
b)    Törvényes képviselő lakcíme (szálláshelye)
c)    Törvényes képviselő adóazonosító jele
d)    Az egyéni vállalkozó cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezést elrendelő, és a törvényes képviselőt kijelölő okirat száma
e)    A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés hatálybalépésének ideje
2.    Nyilatkozat egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról az egyéni vállalkozó cselekvőképessé válása esetén
a)    A cselekvőképesség korlátozását megszüntető okirat száma
b)    A cselekvőképesség korlátozását megszüntető határozat jogerőre emelkedésének ideje, vagy a határozatban foglalt azon időpont, amikortól a cselekvőképesség korlátozásának megszüntetése hatályos
1

A rendeletet a 31/2018. (XII. 19.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére