• Tartalom

65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet

65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.04.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

e) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat: az ÁNTSZ, illetve az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH által, vagy az ÁNTSZ, illetve MgSzH megbízásából végzett vízminőség vizsgálat;”

(2) Az R. 2. §-a a következő g)–l) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„g) házi vízelosztó rendszer: minden olyan vízvezeték, szerelvény és berendezés, amely az ellátó hálózatban szolgáltatott ivóvíz külön jogszabály szerinti átadási pontja és az emberi fogyasztáshoz használt vízvételezési helyek között van, illetve ezekhez közvetlenül kapcsolódik;
h) ivóvízbiztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre szolgáló, vízkezelő és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló helyeken elérhető legkisebb egészségkockázatot jelentő minőségi és működési jellemző;
i) ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzése: az ivóvíz-szolgáltatás körülményeinek, a szolgáltató ivóvízminőséget befolyásoló tevékenységének és a vízminőség vizsgálati adatoknak az ÁNTSZ által végzett ellenőrzése és értékelése, illetve a vízminőség vizsgálati adatoknak a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az MgSzH által végzett ellenőrzése és értékelése;
j) hatósági vízminta: az ÁNTSZ, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH által vett, megjelölt és kísérőirattal ellátott vízminta;
k) ÁNTSZ illetékes intézete: az 1000 m3/nap-nál kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ kistérségi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ regionális intézete;
l) illetékes hatóság: az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH területi szerve.”

2. § (1) Az R. 4. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Közösségi – különösen egészségügyi, oktatási, szociális – létesítmény esetében a közösségi létesítmény fenntartójának kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról annak érdekében, hogy a 3. §-ban meghatározott követelmények a vízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.
(5) A házi vízelosztó rendszerben előforduló vízminőségi határérték túllépése miatt fennálló egészségügyi kockázat csökkentése érdekében az ÁNTSZ illetékes intézete
a) tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, illetve fenntartókat és az érintett fogyasztókat, valamint a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén az MgSzH területi szervét a vízminőség javítása érdekében szükséges és általuk tehető további intézkedésekről, beavatkozási lehetőségekről, illetve
b) meghatározza azon intézkedéseket, melyeket az üzemeltetőnek az ivóvíz hálózatba táplálása előtt meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége az ivóvízvételi helyeken megfeleljen az előírt követelményeknek, és ezen intézkedések megtételére az üzemeltetőt határozatban kötelezi.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (6)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) Az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek.
(7) Az OTH közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá az ivóvízbiztonsági tervet. A határozat visszavonásig érvényes.
(8) A vízszolgáltatónak az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát négyévente az OTH-nál kell kezdeményeznie.
(9) A (6) bekezdés szerinti ivóvízbiztonsági terv jóváhagyásáról rendelkező határozatot a vízellátó rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezésére hatáskörrel rendelkező és illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség) is meg kell küldeni.”

3. § (1) Az R. 5. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az üzemeltető az általa végzett, illetve végeztetett valamennyi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredményét negyedévenként elektronikus úton megküldi az illetékes hatóságnak. Ha a vizsgálatok során az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott határértékeket meghaladó érték fordul elő vagy az 1. számú melléklet C), D), E) részében meghatározott jelző vízminőségi jellemzők (indikátor paraméterek) szennyezést jeleznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény fordul elő, a vízellátó rendszer üzemeltetője azonnal tájékoztatja az illetékes hatóságot annak érdekében, hogy az a 6. § (5) bekezdés szerinti intézkedést megtegye.
(5) A vizsgálati eredmények összesítését, feldolgozását és értékelését, valamint jelentések készítését helyi szinten az ÁNTSZ illetékes intézete, központi szinten az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) végzi. A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól felhasznált ivóvíz minőségi értékelését az MgSzH területi szerve, illetve az MgSzH Központ végzi. A nyilvántartást és a jelentést a 4. számú melléklet szerint kell elkészíteni.”

(2) Az R. 5. § (8)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH bármely olyan vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet.
(9) A hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok költségét az ÁNTSZ, illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól történő ellenőrzés vizsgálati költségeit az MgSzH viseli.
(10) Az MgSzH és az ÁNTSZ kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági kockázattal vannak összefüggésben.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az ÁNTSZ illetékes intézete a túllépés okát kivizsgálja és a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az MgSzH területi szerve elrendeli az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket. Ilyen intézkedések különösen a szennyezésre vezető műszaki eljárások megváltoztatását vagy a tevékenység tilalmát, a szennyező forrás eltávolítását, új vízbeszerzési forrásra történő áttérést, a szennyezés eltávolítását vízkezeléssel és/vagy fertőtlenítéssel, illetve a víz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítását, illetve a vízzel érintkező anyagok minőségi megfelelőségének biztosítását célzó hatósági eljárások kezdeményezése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést a határérték-túllépésből, illetve a rendkívüli esemény által előidézett szennyezésből eredő egészségügyi kockázat mértékére figyelemmel kell elrendelni. Az elrendelt intézkedésről és az alapjául szolgáló vízminőség-ellenőrző vizsgálat eredményéről az ÁNTSZ illetékes intézete valamennyi érintett települési önkormányzatot, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén az MgSzH területi szervét egyidejűleg értesíti.
(3) Az üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás köteles a vizsgálat költségeit az illetékes hatóságnak megtéríteni, amennyiben arra az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat elmulasztása miatt kerül sor, valamint ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a határérték-túllépés az üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás jogellenes magatartásának a következménye.
(4) Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, felhasználását – függetlenül attól, hogy határérték-túllépés fordult-e elő – az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználását az MgSzH megtilthatja, korlátozhatja, vagy meghozhat bármilyen intézkedést, amelyet jogszabály hatáskörébe utal.
(5) Amennyiben az (1) és (4) bekezdések szerinti intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik, az intézkedésekről az engedély kiadására illetékes és hatáskörrel rendelkező felügyelőséget is tájékoztatni kell.
(6) Az üzemeltető a fogyasztókat és a helyi önkormányzato(ka)t, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén az élelmiszer-vállalkozást köteles haladéktalanul tájékoztatni a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépéséről, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményről azon eseteket kivéve, ha az ÁNTSZ illetékes intézetének állásfoglalása szerint a határértékektől való eltérés elhanyagolható. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és rendjéről, valamint a vízminőség-javításáról hozott intézkedésekre.
(7) Amennyiben egy településen, vagy – ha meghatározható – településrészen a lakosság által fogyasztott ivóvíz nitrit- vagy nitráttartalma az ÁNTSZ illetékes intézetének megállapítása szerint meghaladja az 1. számú melléklet B) táblázatában megadott határértéket, mindaddig gondoskodni kell az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és a várandós anyák (8) bekezdés szerinti ivóvízellátásáról, amíg az ÁNTSZ illetékes intézete ezt előírja.
(8) Ha a (4) bekezdés szerint a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető köteles az érintettek számára ivóvizet biztosítani
a) palackos (tasakos stb.) ellátás esetén legalább 3 liter/fő/nap,
b) egyéb (pl. tartálykocsis) ellátás esetében 5 liter/fő/nap mennyiségben, a lakóépülettől számított 300 m-en belül.
(9) A (8) bekezdés szerinti vízszolgáltatás költségét a helyi önkormányzat viseli, amennyiben az (5) bekezdés szerinti intézkedésre nem az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor.
(10) Ha a vízszolgáltatás – a (4) bekezdésben foglaltakon kívüli okból – az üzemeltető által 6 óra időtartamot meghaladó előre tervezett leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – köteles ivóvizet biztosítani.
(11) Ha a 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisok valamely vízkivételi pontjánál az 1. számú melléklet D) részében meghatározott határértékek valamelyikének túllépése fordul elő, az üzemeltetőnek meg kell vizsgálnia a túllépés okát. Ha a határérték-túllépés természeti folyamatok következménye, vagy olyan ismert oka van, amely nem jelez váratlan szennyezést és a vízbázis külön jogszabály szerint biztonságban van – védelme (védőterület) biztosított – nincs szükség külön intézkedésre. Egyéb, nem természeti ok által kiváltott esetben a várható szennyezés kiküszöbölése érdekében az üzemeltetőnek megfelelő, biztonságosan üzemeltetett technológiát kell alkalmaznia, vagy a szennyezés kizárásáig vagy a technológia megvalósításáig a szennyezett vizet szolgáltató kuta(ka)t ki kell kapcsolnia a szolgáltatásból.
(12) A határértékektől való eltérés akkor tekinthető elhanyagolható mértékűnek, ha nem haladja meg a mérés megengedett hibahatárát és a határérték-túllépés az emberi egészségre nem jelent veszélyt.”

5. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) Ivóvíz-szolgáltató létesítmények esetében az üzemeltető(k)nek minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása) és elosztása során használt vízkezelési technológiák és anyagok okozta szennyeződés ne juthasson az ivóvízbe olyan koncentrációban, hogy az veszélyt jelentsen az emberi egészségre.
(2) Az ivóvíz előállítása során használt hagyományos technológiák, valamint az ivóvízzel érintkezésbe kerülő hagyományos szerkezeti anyagok listáját és az ezekre vonatkozó előírásokat az 5. számú melléklet 2. része tartalmazza.
(3) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazását – az 5. számú melléklet 2. részében felsorolt hagyományos anyagok és technológiák kivételével – közegészségügyi szempontból az OTH engedélyezi. Az engedélyezés során az OTH figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a felhasználandó anyag, termék, technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére használni kívánt technológiák alkalmassága megítélésének részletes szempontjait az OTH az ÁNTSZ honlapján közzéteszi. A kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet 1. része tartalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti alkalmazási engedély határozatlan ideig érvényes. A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie. Az egyéb adatokban bekövetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezettség terheli.
(5) Az engedélyezett anyagok, termékek, technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az OTH-nál kell kezdeményezni.
(6) A (3) bekezdés szerint kiadott engedélyekről az OTH nyilvántartást vezet.
(7) Az egészségügyi miniszter az új engedélyeket, valamint a nyilvántartásból való törlést évente, az engedélyezett anyagok, berendezések teljes listáját pedig ötévente tájékoztatóban közzéteszi.”

6. § Az R. 9. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az ÁNTSZ illetékes intézete ad felvilágosítást.
(2) Az ÁNTSZ regionális intézete – az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján – a régió ivóvíz-minőségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként elektronikus formában összesíti és megküldi az OTH-nak, továbbá évente írásos jelentést készít a régió ivóvíz-minőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja a vízszolgáltatókat, a felügyelőségeket és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat. Az OTH az éves településsoros ivóvíz-minőségi adatokat elektronikus formában átadja a Központi Statisztikai Hivatal részére. Az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az MgSzH területi szervei az élelmiszer-vállalkozások ivóvíz-minőségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként összesítik és megküldik az MgSzH Központnak, aki ezen adatokat az ÁNTSZ regionális intézetének megküldi.”

7. § (1) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében meghatározott határértékeit, valamint az ammónium 1. számú melléklet C) részében meghatározott határértékeit legfeljebb 2009. december 25-ig lehet alkalmazni.”

(2) Az R. 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az ólomra vonatkozó 1. számú melléklet B) részében meghatározott határérték betartását az üzemeltetőnek 2013. december 25-től kell biztosítania.”

(3) Az R. 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A 8. § előírásai tekintetében a 2009. április 1. napján érvényes engedélyek határozatlan időre kiadott engedélynek tekintendők. Ezen engedélyek 8. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálatát 2009. április 1-jétől számított öt éven belül kell kezdeményezni.”

(4) Az R. 10. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az érintett vízszolgáltatóknak az ivóvízbiztonsági tervet a több mint 100 000 főt ellátó rendszerek esetén legkésőbb 2012. július 1-jéig, az 50 000–100 000 főt ellátó rendszerek esetén legkésőbb 2013. július 1-jéig, az 5000–50 000 főt ellátó rendszerek esetén 2014. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az OTH-hoz.”

(5) Az R. 10. §-a a következő (14) és (15) bekezdésekkel egészül ki és ezzel egyidejűleg az eredeti (14) bekezdés számozása (16) bekezdésre változik:

„(14) Az OTH az 5. § (7) bekezdés szerinti alternatív módszerek alkalmazásáról és a 3. számú melléklet 1. részében megállapított módszerekkel való egyenértékűségükről tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(15) A 9. § (3) bekezdése alapján készített összefoglaló alapulvételével az Egészségügyi Minisztérium 3 évente jelentést küld az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről. Minden jelentésben szerepelnie kell legalább minden, az átlag napi 1000 m3-t meghaladó hozamú vagy 5000 főnél többet ellátó ivóvízellátó rendszernek. A jelentésnek három naptári évre kell kiterjednie, és a jelentési időszak végét követő naptári év végéig az OTH-nak kell közzétenni. A jelentést a közzétételtől számított két hónapon belül meg kell küldeni a Bizottságnak.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 2. § k) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2010. január 1-jéig valamennyi vízellátó rendszer tekintetében az ÁNTSZ regionális intézete az illetékes intézet.

(4) Az R. 1. § (2) bekezdésének e) pontjában a „regionális intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ megyei intézete)” szövegrész helyébe az „illetékes intézete” szövegrész, az 1. § (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 7. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetének”, az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 7. § (6) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet C) részét követő Megjegyzések 3. pontjában az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 2. számú melléklet B) részében az „ÁNTSZ megyei intézetével” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetével” szövegrész lép.

(5) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az ÁNTSZ megyei intézetével egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze” szövegrész helyébe az „üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze” szövegrész lép.

(6) Az R. 5. § (2) bekezdésében „Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe „Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az illetékes hatóság” szövegrész lép.

(7) Az R. 10. § (10) bekezdésében, valamint az 5. számú melléklet 1.8 pontjában az „OKK-OKI” szövegrész helyébe az „OKI” szövegrész lép.

(8) Az R. 5. § (7) bekezdésében a „Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének (a továbbiakban: OKK-OKI) szakvéleménye alapján” szövegrész hatályát veszti.

(9) Az R. 7. § (1) bekezdésében az „az OKK-OKI szakvéleménye alapján,” szövegrész hatályát veszti.

(10) Az R. 7. § (3) bekezdésében az „az OKK-OKI szakvéleménye alapján” szövegrész hatályát veszti.

(11) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. § (2)–(3), (8) bekezdései hatályukat vesztik.

(12) A 7. § (5) bekezdésével megállapított, az R. 10. § (15) bekezdésében szereplő jelentést e rendelet hatálybalépését követően első alkalommal a 2008–2010. időszakra vonatkozóan kell elkészíteni.

(13) E rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(14) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 7., 8., 9., 13. cikkének, valamint I. és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékleteB) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Antimon**

5,0

μg/l

 

szövegrész helyébe a

Antimon

5,0

μg/l

 

szöveg lép.
2. Az R. 1. számú mellékleteB) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Bromát**

10

μg/l

4. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Bromát

10

μg/l

4. megjegyzés

szöveg lép.
3. Az R. 1. számú mellékleteB) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

1,2-diklór-etán**

3,0

μg/l

 

szövegrész helyébe a

1,2-diklór-etán

3,0

μg/l

 

szöveg lép.
4. Az R. 1. számú mellékleteB) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Ólom*

10

μg/l

5. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Ólom

10

μg/l

5. megjegyzés

szöveg lép.
5. Az R. 1. számú mellékleteB) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Peszticidek*

0,10

μg/l

8. és 9. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Peszticidek

0,10

μg/l

8. és 9. megjegyzés

szöveg lép.
6. Az R. 1. számú melléklete B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Összes peszticid*

0,50

μg/l

8. és 9. és 10. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Összes peszticid

0,50

μg/l

8. és 9. és 10. megjegyzés

szöveg lép.
7. Az R. 1. számú mellékletében a ,,B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatot követő
„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.
** Hatálybalépése a 10. § (8) bekezdése szerint.”
szövegrész hatályát veszti.
8. Az R. 1. számú mellékleteB) Kémiai vízminőségi jellemzők” részét követő „Megjegyzések” 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A határérték a megfelelő mintavételi módszerrel – 1 L (egy liter) kifolyatás nélkül vett vízminta egy részének felhasználásával – a fogyasztói csapnál vett vízmintára vonatkozik és jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. Ahol kivitelezhető, az 5. § (6) bekezdésével összhangban megállapított egységes mintavételi és vizsgálati módszereket kell alkalmazni. Az ÁNTSZ illetékes intézete köteles figyelembe venni, hogy az előfordulási csúcsértékek okozhatnak káros egészségügyi hatást.”
9. Az R. 1. számú mellékleteC) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatban a

Vas*

200

μg/l

 

szövegrész helyébe a

Vas

200

μg/l

 

szöveg lép.
10. Az R. 1. számú mellékleteC) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatban a

Mangán*

50

μg/l

 

szövegrész helyébe a

Mangán

50

μg/l

 

szöveg lép.
11. Az R. 1. számú mellékleteC) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatot követő
„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.”
szövegrész hatályát veszti.
12. Az R. 1. számú mellékleteC) Indikátor vízminőségi jellemzők” részét követő „Megjegyzések” 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az ÁNTSZ illetékes intézete vízműre, illetve mintavételi pontra, a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH területi szerve mintavételi pontra határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.”
13. Az R. 1. számú mellékleteF) Ideiglenes határértékek” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
F) Ideiglenes határértékek

arzén

50 μg/l

bór B

5,0 mg/l

bromát

25 μg/l

fluorid

1,7 mg/l

nitrit*

1,0 mg/l

ólom

25 μg/l

ammónium

2,0 mg/l

* Az ideiglenes határérték első életévüket be nem töltött csecsemők és várandós anyák ivóvízellátásában nem alkalmazható.”

2. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontja a
„III. oszlop: a megjegyzésekben leírtaktól függő esetekben, de kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész megjegyzését)”
szövegrészt követően a
„IV. oszlop kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész megjegyzését).”
szövegrésszel egészül ki.
2. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

I.

II.

III.

IV.

Vízminőségi
jellemző

Vízminőségi
jellemző

Megjegyzés

Vízminőségi
jellemző

Megjegyzés

Vízminőségi
jellemző

Szín

Alumínium

1

Arzén

9

Keménység

Szag

Klorid

2

Trihalometánok

11

Szulfát

Íz

Mangán

3

 

 

Összes szerves szén (TOC)

Ammónium

Nitrát

4

 

 

 

Nitrit

Klorit

10

 

 

 

Permanganát-
index (KOIps)

Kötött aktív klór

11

 

 

 

Vas

Szabad aktív klór

11

 

 

 

Vezetőképesség

Enterococcusok

5

 

 

 

E. coli

Clostr.perfr.
(spórák is)

6

 

 

 

Telepszám
22 °C-on

Ps. aeruginosa

7

 

 

 

Coliform bakt.

Mikroszkópos biológiai vizsgálat

8

 

 

 

pH

Telepszám 37 °C-on

7

 

 

 

Zavarosság

 

 

 

 

 

3. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 5–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Megjegyzések]
„5. Csak akkor kell vizsgálni, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy az I. oszlopbeli bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek, más esetben vizsgálatát csak a III. oszlop szerinti gyakorisággal kell elvégezni.
6. Felszíni vízből és felszíni víz befolyás alatt álló vízből nyert víznél mindig vizsgálni kell, más esetben csak akkor, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek.
7. Vizsgálni kell tartályban és palackban forgalmazott víznél és minden olyan vízműnél, ahol a hálózatba táplált víz hőmérséklete a 20 °C-ot meghaladja; továbbá abban az esetben, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek.
8. Szennyezés vagy szennyezés gyanúja esetén soron kívül vizsgálni kell, más esetben vizsgálatát a jelen melléklet B) részében meghatározottak szerint kell elvégezni.
9. Ott kell az e mellékletben meghatározott gyakorisággal vizsgálni, ahol a szolgáltatott ivóvízben – a korábbi vizsgálatok szerint – a határérték felét (arzén esetében 5 μg/l-t, bór esetében 0,5 mg/L-t, fluorid esetében 0,8 mg/L-t) meghaladó érték előfordulhat.
10. Csak ott kell vizsgálni, ahol klór-dioxidos fertőtlenítés történik.
11. Csak ott kell vizsgálni, ahol klórozzák a vizet.
12. Csak ott kell vizsgálni, ahol ózonos vízkezelés történik. Az illetékes hatóság szükség esetén más vízminőségi jellemzők esetenkénti vagy rendszeres vizsgálatát is előírhatja.”
4. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 12. és 13. pontja hatályát veszti.
5. Az R. 2. számú melléklete A) részének „2. Részletes vizsgálatok” pontjában a „részletes vizsgálat során – a 3. § (4) bekezdésével összhangban – minden vízminőségi jellemzőt mérni kell, kivéve, ha az OTH – az üzemeltető kérésére – meghatározott időre felmentést ad abban az esetben,” szövegrész helyébe a „részletes vizsgálat során – a 3. § (4) bekezdésével összhangban – minden vízminőségi jellemzőt mérni kell, kivéve, ha az OTH, illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH ÉTbI az OTH-val egyeztetve az üzemeltető kérésére meghatározott időre felmentést ad abban az esetben,” szövegrész lép.
6. Az R. 2. számú melléklete B) részének bevezető szövegében „A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdése szerinti pontokon az ÁNTSZ megyei intézetével egyeztetve jelöli ki.” szövegrész helyébe „A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti pontokon az ÁNTSZ illetékes intézetével, a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az ÁNTSZ illetékes intézetével és az MgSzH területi szervével egyeztetve jelöli ki.” szövegrész lép.
7. Az R. 2. számú melléklete B) részének „1. Az üzemeltető által végzett (vagy végeztetett) vízkémiai vizsgálatok minimális mintaszáma” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 3., 4. és 6. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Rendkívüli esetben (pl. üzemzavar miatti tartályos ellátás) a vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgált vízminőségi jellemzőket az illetékes hatóság a táblázatban foglaltaktól eltérően határozhatja meg.
4. Az 1. számú melléklet szerinti egyes vízminőségi jellemzők esetében az üzemeltető kérésére az illetékes hatóság engedélyével csökkenthető a táblázatban megadott mintaszám, ha
a) legalább két egymást követő éven keresztül vett minták vizsgálati eredménye állandó, és lényegesen jobb, mint az 1. számú mellékletben megadott határérték, valamint
b) valószínűsíthető, hogy nincs olyan tényező, amely vízminőség romlást okozna.
A legkisebb alkalmazott gyakoriság sem lehet kisebb, mint a táblázatban megadott mintaszám 50%-a.”
„6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az illetékes hatóság határozza meg.
A fenti táblázat ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó mintaszáma a jelen melléklet A) részének I. és II. oszlopában felsorolt kémiai vízminőségi jellemzőkre vonatkozik; a bakteriológiai vizsgálatok mintaszáma a táblázatban szereplő értékek kétszerese.
Az A) rész III. és IV. oszlopában meghatározott vízminőségi jellemzők esetében a mintaszám a fenti táblázatban szereplő szám kb. 20%-a lehet, de a legkisebb közüzemi vízműnél is legalább 4 mintát kell évente megvizsgálni.”

3. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 2. bekezdésében „A jelentés az ÁNTSZ területileg illetékes Megyei Intézetéhez továbbítandó” szövegrész helyébe „A jelentés az illetékes hatósághoz továbbítandó” szövegrész lép.
2. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 3. bekezdésében az „1–6 Az ÁNTSZ tölti ki,” szövegrész helyébe „1–6 Az illetékes hatóság tölti ki,” szövegrész lép.
3. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 4. bekezdésében az „amennyiben az üzemeltető több vagy több tagból áll, az ÁNTSZ felé” szövegrész helyébe az „amennyiben az üzemeltető több vagy több tagból áll, az illetékes hatóság felé” szövegrész lép.

4. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott
minőségi kifogással érintett települések listája

Megye

Település

Lakosszám

Bór (>1,0 mg/l)

Fluorid (>1,5 mg/l)

Nitrát (>50 mg/l)

Nitrit (>0,5 és 0,1 mg/l)

Arzén (>0,01 mg/l)

Ammónium (>0,5 mg/l)

Vas (>0,2 mg/l)

Mangán (>0,05 mg/l)

Bács-Kiskun

ÁGASEGYHÁZA

1961

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

AKASZTÓ

3436

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

BÁCSALMÁS

7248

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

BÁCSBOKOD

2960

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

BÁCSBORSÓD

1264

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

BÁCSSZENTGYÖRGY

174

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

BÁCSSZŐLŐS

403

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

BALLÓSZÖG

3175

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

BALOTASZÁLLÁS

1566

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

BÁTMONOSTOR

1656

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

BOROTA

1451

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

BUGAC

2800

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

BUGACPUSZTAHÁZA

331

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

CSÁSZÁRTÖLTÉS

2519

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

CSÁTALJA

1647

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

CSÁVOLY

1974

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

CSENGŐD

2216

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

CSIKÉRIA

947

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

CSÓLYOSPÁLOS

1764

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

DÁVOD

2085

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

DUNATETÉTLEN

572

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

ÉRSEKCSANÁD

2900

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

ÉRSEKHALMA

641

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

FELSŐSZENTIVÁN

2040

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

FÜLÖPHÁZA

919

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

FÜLÖPJAKAB

1146

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

FÜLÖPSZÁLLÁS

2367

X

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

GARA

2650

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

GÁTÉR

1027

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

HAJÓS

3358

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

HAJÓS-Pincefalu

2

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

HARKAKÖTÖNY

935

 

 

 

 

X

 

 

X

Bács-Kiskun

HARTA

3562

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

HERCEGSZÁNTÓ

2127

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

IMREHEGY

767

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

IZSÁK

6099

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

JÁNOSHALMA

9510

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

2606

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

KASKANTYÚ

981

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KATYMÁR

2333

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

KECEL

8978

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KECSKEMÉT

109847

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

KELEBIA

2865

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

KÉLESHALOM

494

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

KEREKEGYHÁZA

6222

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

KISKŐRÖS

14514

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

KISKUNHALAS

29318

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

KISKUNMAJSA-
Bodoglár

225

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KISSZÁLLÁS

2367

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

KISSZÁLLÁS-Újfalu

255

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KÖMPÖC

765

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

KUNADACS

1674

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

KUNBAJA

1696

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

KUNBARACS

687

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KUNFEHÉRTÓ

2134

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

KUNPESZÉR

656

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

KUNSZÁLLÁS

1678

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

LAKITELEK

4453

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

MADARAS

3122

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

MÁTÉTELKE

573

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

MÉLYKÚT

5364

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

MÉLYKÚT-Öregmajor

148

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

MÓRICGÁT

513

 

 

 

 

X

 

X

 

Bács-Kiskun

NAGYBARACSKA

2398

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

NEMESNÁDUDVAR

1950

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

NYÁRLŐRINC

2404

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

ORDAS

477

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

ORGOVÁNY

3347

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

PÁHI

1228

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

PÁLMONOSTORA

1754

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

PETŐFISZÁLLÁS

1556

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

PIRTÓ

972

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

RÉM

1430

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

SOLTSZENTIMRE

1394

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

SOLTVADKERT

7666

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

SÜKÖSD

3961

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

SZABADSZÁLLÁS

6447

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

SZANK

2556

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

SZEREMLE

1537

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

TABDI

1174

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

TATAHÁZA

1376

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

TÁZLÁR

1853

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

TISZAALPÁR

5139

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

TOMPA

4751

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

VASKÚT

3653

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

ZSANA

836

 

 

 

 

X

X

X

X

Baranya

ADORJÁS

194

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

ALMAMELLÉK

491

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

BÁNFA

212

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

BARANYAHÍDVÉG

219

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

BARANYAJENŐ

515

 

 

 

X

 

X

 

 

Baranya

BESENCE

131

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

BOGDÁSA

317

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

BOLDOGASSZONYFA-Antalszállás

97

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

BOLDOGASSZONYFA-Terecseny

92

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

BORJÁD

429

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

BÜRÜS

101

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

CSÁNYOSZRÓ

727

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

DENCSHÁZA

617

 

 

 

 

X

X

X

 

Baranya

DRÁVACSEHI

227

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

DRÁVAFOK

547

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

DRÁVAIVÁNYI

207

 

 

 

X

X

 

 

 

Baranya

DRÁVAKERESZTÚR

148

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

DRÁVAPALKONYA

295

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

DRÁVASZABOLCS

720

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

DRÁVASZTÁRA

436

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

FELSŐSZENTMÁRTON

995

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

GYÖNGYFA

132

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

HETVEHELY

474

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

HIDAS

2183

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

HIRICS

246

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

HOMORÚD

619

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

IBAFA

227

 

 

 

 

X

X

 

 

Baranya

ILLOCSKA

242

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

KÁKICS

211

 

 

 

X

X

X

 

X

Baranya

KATÁDFA

177

 

 

 

X

X

 

 

 

Baranya

KEMSE

64

 

 

 

X

X

 

 

 

Baranya

KIRÁLYEGYHÁZA

1012

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

KISHAJMÁS

204

X

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

KISLIPPÓ

297

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

KISSZENTMÁRTON-
Mailáthpuszta

124

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

KISVASZAR

344

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

LÚZSOK

256

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

MAGYARBÓLY

1033

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

MAGYARLUKAFA

98

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

MAGYARMECSKE

341

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

MARKÓC

62

 

 

 

 

X

X

 

 

Baranya

MARÓCSA

106

 

 

 

 

 

X

X

X

Baranya

MATTY

348

 

 

 

 

X

 

X

X

Baranya

MINDSZENTGODISA

969

 

 

 

X

 

 

 

X

Baranya

MOHÁCS-
Szabadságpuszta

43

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

MOLVÁNY

216

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

NAGYBUDMÉR

246

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

NAGYNYÁRÁD

796

 

 

 

X

 

 

 

X

Baranya

NEMESKE

283

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

ÓBÁNYA

131

 

X

 

 

 

 

 

 

Baranya

OROSZLÓ

331

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

PALÉ

114

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

PÁPRÁD

174

 

 

 

 

X

 

X

X

Baranya

PISKÓ

258

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

PÓCSA

192

 

 

 

X

 

X

 

X

Baranya

RÓZSAFA

393

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

SÁSD

3388

 

 

 

X

 

X

 

 

Baranya

SELLYE

2941

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

SOMOGYHÁRSÁGY

445

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

SOMOGYHÁRSÁGY-
Kishárságy

206

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

SUMONY

442

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

SZENTDÉNES

330

 

 

 

 

X

X

X

X

Baranya

SZENTEGÁT

417

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

SZENTLŐRINC

7053

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

UDVAR

166

 

 

 

 

 

X

X

 

Baranya

VAJSZLÓ

1868

 

 

 

 

X

X

 

 

Baranya

VÁZSNOK

132

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

VEJTI

182

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

VELÉNY

165

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

ZÁDOR

375

 

 

 

 

 

X

X

 

Baranya

ZALÁTA

295

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

ALMÁSKAMARÁS

872

 

 

 

 

 

X

 

 

Békés

BATTONYA

6360

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

BÉKÉS

20846

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

BÉKÉSCSABA

65206

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

BÉKÉSSÁMSON

2530

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

BÉLMEGYER

1099

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

BUCSA

2440

X

 

 

 

X

 

 

 

Békés

CSABACSŰD

1926

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

CSABASZABADI

371

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

CSÁRDASZÁLLÁS

498

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

CSORVÁS

5546

 

 

 

 

X

X

X

X

Békés

DÉVAVÁNYA

8459

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

DOBOZ

4494

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

DOMBEGYHÁZ

2302

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

DOMBIRATOS

649

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

ECSEGFALVA

1297

X

 

 

 

X

 

 

X

Békés

ELEK

5300

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

FÜZESGYARMAT

6235

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

GÁDOROS

3937

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

GERENDÁS

1432

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

GESZT

799

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

GYOMAENDRŐD

14928

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

GYULA

32239

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

HUNYA

722

 

 

 

 

X

X

X

X

Békés

KAMUT

1107

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KARDOS

713

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

KARDOSKÚT

941

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

KERTÉSZSZIGET

432

X

 

 

 

X

X

 

X

Békés

KÉTEGYHÁZA

4304

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÉTSOPRONY

1536

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KISDOMBEGYHÁZ

507

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

KONDOROS

5569

X

 

 

 

X

X

 

 

Békés

KÖRÖSLADÁNY

4898

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÖRÖSTARCSA

2718

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÖRÖSÚJFALU

659

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÖTEGYÁN

1492

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

LŐKÖSHÁZA

1969

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

MAGYARBÁNHEGYES

2559

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

MAGYARDOMB-
EGYHÁZ

289

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

MEDGYESEGYHÁZA

3494

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

MEDGYESEGYHÁZA-Bánkút

411

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

MÉHKERÉK

2212

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

MEZŐBERÉNY

11390

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

MEZŐGYÁN

1067

 

 

 

 

X

X

X

X

Békés

MEZŐGYÁN-
Nagygyanté

128

 

 

 

 

 

X

 

 

Békés

MEZŐHEGYES

5736

 

 

 

 

X

 

X

X

Békés

MURONY

1347

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

NAGYBÁNHEGYES

1286

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

NAGYKAMARÁS

1567

 

 

 

 

 

X

 

 

Békés

NAGYSZÉNÁS

5454

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

OKÁNY

2778

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

OROSHÁZA

30688

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

ÖRMÉNYKÚT

473

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

PUSZTAFÖLDVÁR

1801

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

PUSZTAOTTLAKA

405

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

SARKAD

10822

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

SARKADKERESZTÚR

1687

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

SZABADKÍGYÓS

2879

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

SZARVAS

18077

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

SZEGHALOM

9688

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

TARHOS

1021

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

TELEKGERENDÁS

1657

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

TÓTKOMLÓS

6336

X

 

 

 

X

X

X

 

Békés

ÚJKÍGYÓS

5628

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

ÚJSZALONTA

118

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

VÉSZTŐ

7328

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

ZSADÁNY

1728

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

ABAÚJLAK

120

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

ALSÓGAGY

109

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

BEKECS

2491

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BOLDOGKŐÚJFALU

553

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BOLDOGKŐVÁRALJA

1176

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BORSODIVÁNKA

767

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BÜTTÖS

212

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

CSENYÉTE

454

 

 

 

 

X

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

CSERÉPVÁRALJA

485

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

CSOBÁD

694

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

DAMAK

243

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

FÁJ

337

 

 

 

 

X

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

FELSŐGAGY

171

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

FELSŐVADÁSZ

549

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

FONY

389

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

GAGYAPÁTI

27

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

GAGYBÁTOR

243

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

GAGYVENDÉGI

198

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

GOLOP

617

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEGYMEG

110

 

 

 

X

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEJCE

281

 

 

 

 

X

 

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEJŐKERESZTÚR

1035

 

 

 

 

 

X

X

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEJŐSZALONTA

828

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HERNÁDBŰD

144

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HERNÁDCÉCE

220

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

IGRICI

1306

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

INÁNCS

1312

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

JÁRDÁNHÁZA

1942

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

KÁZSMÁRK

1008

 

 

 

 

 

X

X

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

KERESZTÉTE

32

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KISSIKÁTOR

340

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KOMLÓSKA

287

 

 

 

 

X

 

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KORLÁT

305

 

 

 

 

X

 

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KRASZNOKVAJDA

541

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KUPA

175

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

LAK

600

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

LÉH

472

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

LITKA

60

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

MOGYORÓSKA

78

 

 

 

 

 

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

MONAJ

286

 

 

 

 

 

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

NAGYKINIZS

348

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

NYÉSTA

58

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

OLASZLISZKA

1756

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

PRÜGY

2593

X

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

RÁSONYSÁPBERENCS

598

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SELYEB

522

 

 

 

 

 

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZAKÁLD

581

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZÁSZFA

170

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZENTISTVÁNBAKSA

281

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZERENCS

9675

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZIKSZÓ

5868

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

TAKTAKENÉZ

1264

X

 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

TISZABÁBOLNA

424

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

TISZAVALK

340

 

 

 

 

X

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

TOLCSVA

1854

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

VÁMOSÚJFALU

902

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

ALGYŐ

5269

 

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

AMBRÓZFALVA

528

X

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

APÁTFALVA

3162

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÁRPÁDHALOM

556

X

 

 

 

X

X

 

X

Csongrád

ÁSOTTHALOM

4134

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

BAKS

2240

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

BALÁSTYA

3529

 

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

BORDÁNY

3145

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

CSANÁDALBERTI

479

X

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

CSANÁDPALOTA

3202

X

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

CSANYTELEK

2938

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

CSENGELE

1982

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

CSONGRÁD

17983

 

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

CSONGRÁD-Bokros

426

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

DEREKEGYHÁZ

1565

 

 

 

 

X

X

 

X

Csongrád

DEREKEGYHÁZ-
Tompahát

200

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

DESZK

3478

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

DÓC

775

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

DOMASZÉK

4717

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

EPERJES

588

X

 

 

 

X

 

X

 

Csongrád

FÁBIÁNSEBESTYÉN

2197

X

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

FELGYŐ

1412

 

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

FERENCSZÁLLÁS

629

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

FORRÁSKÚT

2344

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

FÖLDEÁK

3283

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY

46308

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Batida

235

 

 

 

 

X

 

X

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Erzsébet

178

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Kútvölgy

170

 

 

 

 

X

 

X

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Szikáncs

594

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

KIRÁLYHEGYES

643

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

KISTELEK

7374

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

KISZOMBOR

4116

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

KLÁRAFALVA

530

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

KÖVEGY

444

X

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

KÜBEKHÁZA

1592

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

MAGYARCSANÁD

1572

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MAKÓ

24864

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MAKÓ-Rákos

122

X

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

MAROSLELE

2162

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MÁRTÉLY

1318

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

MINDSZENT

7117

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MÓRAHALOM

5881

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

NAGYÉR

581

 

 

 

 

X

 

 

X

Csongrád

NAGYLAK

551

X

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád

NAGYMÁGOCS

3206

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

NAGYMÁGOCS-
Ótompahát

155

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

NAGYTŐKE

475

X

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

ÓFÖLDEÁK

483

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÓPUSZTASZER

2310

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

ÖTTÖMÖS

811

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

PITVAROS

1477

X

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

PUSZTAMÉRGES

1259

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

PUSZTASZER

1577

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

RÖSZKE

3308

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

RUZSA

2626

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

SÁNDORFALVA

8062

 

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

SZATYMAZ

4533

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

SZEGED

164883

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZEGVÁR

4789

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZÉKKUTAS

2496

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZENTES

29383

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZENTES-Kajánújfalu

157

X

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZENTES-Lapistó

126

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

SZENTES-Magyartés

119

X

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

TISZASZIGET

1738

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÚJSZENTIVÁN

1649

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÜLLÉS

3216

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

ZÁKÁNYSZÉK

2849

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

ZSOMBÓ

3504

 

 

 

 

 

X

X

 

Fejér

ABA

4654

 

X

 

 

 

X

 

 

Fejér

CSŐSZ

1050

 

 

 

 

 

X

 

 

Fejér

HANTOS

973

 

 

 

 

X

 

X

X

Fejér

IGAR

713

 

 

 

 

 

X

 

 

Fejér

KÁLOZ

2525

 

 

 

 

 

X

X

 

Fejér

LOVASBERÉNY

2734

 

 

 

 

X

 

X

X

Fejér

PÁTKA

1659

 

 

 

 

X

 

X

 

Fejér

SÁRBOGÁRD-Sárhatvan

270

X

 

 

 

 

X

X

 

Győr-Moson-Sopron

FERTŐD-
Tőzeggyármajor

149

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

GYALÓKA

77

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

JÁNOSSOMORJA

5886

 

 

 

 

 

X

 

 

Győr-Moson-Sopron

RÉPCEVIS

381

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

SZAKONY

468

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

VÁRBALOG

427

 

 

 

 

 

X

 

 

Győr-Moson-Sopron

ZSIRA

728

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

ÁLMOSD

1682

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BAGAMÉR

2567

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BAKONSZEG

1201

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BÁRÁND

2706

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BEREKBÖSZÖRMÉNY

1840

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BERETTYÓÚJFALU
(II. vízmű)

15647

X

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

BIHARDANCSHÁZA

199

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BIHARNAGYBAJOM

2884

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BIHARTORDA

939

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BOCSKAIKERT

2896

 

 

 

 

X

 

 

X

Hajdú-Bihar

BOJT

498

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

CSÖKMŐ

1918

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

CSÖKMŐ-Kóróssziget

60

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

DARVAS

628

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

DEBRECEN-Vekeri-tó

545

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

DEBRECEN-
Dombostanya

228

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

DERECSKE

9235

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

EBES

4439

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

EGYEK-Telekháza

590

X

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

ESZTÁR

1388

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

FOLYÁS

362

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

FÖLDES

4209

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

FURTA

1164

X

 

 

 

 

 

 

X

Hajdú-Bihar

FÜLÖP

1828

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

GÁBORJÁN

897

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

GÖRBEHÁZA

2431

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

GÖRBEHÁZA-Bagota

103

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚBAGOS

2049

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

HAJDÚBÖSZÖR-
MÉNY-Pród

378

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚDOROG

9294

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

HAJDÚHADHÁZ

12792

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

HAJDÚHADHÁZ-
Fényestelep

80

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚNÁNÁS

17431

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚSÁMSON

12163

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚSZOVÁT

3138

 

 

 

X

 

 

X

 

Hajdú-Bihar

HORTOBÁGY

1427

X

 

 

 

 

X

X

 

Hajdú-Bihar

HORTOBÁGY-
Szásztelek

194

X

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

HOSSZÚPÁLYI

5675

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

KABA

6322

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

KOKAD

606

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

KOMÁDI

5466

 

 

 

 

X

 

 

X

Hajdú-Bihar

KOMÁDI-Dobaipuszta

200

 

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

KOMÁDI-Gyártelep

8

 

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

KONYÁR

2179

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

KÖRÖSSZEGAPÁTI

883

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

LÉTAVÉRTES

7218

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

MAGYARHOMOROG

903

 

 

 

 

X

 

 

X

Hajdú-Bihar

MIKEPÉRCS

3937

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

MONOSTORPÁLYI

2227

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NÁDUDVAR

9199

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NAGYKEREKI

1320

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

NAGYRÁBÉ

2195

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NYÍRÁBRÁNY

3980

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NYÍRADONY

6812

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

NYÍRADONY-
Tamásipuszta

250

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

POCSAJ

2680

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

PÜSPÖKLADÁNY

15565

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

SÁP

1005

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

SÁRRÉTUDVARI

2923

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

SZEREP

1650

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

TÉGLÁS

6534

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

TETÉTLEN

1415

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

TISZACSEGE-
Nagymajor

86

X

 

 

 

 

 

X

 

Hajdú-Bihar

ÚJIRÁZ

559

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

ÚJLÉTA

1065

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

ÚJSZENTMARGITA

1401

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

ÚJSZENTMARGITA-
Tuka

72

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

VÁMOSPÉRCS

5463

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

VEKERD

141

 

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

ZSÁKA

1701

X

 

 

 

 

 

 

 

Heves

ÁTÁNY

1454

 

 

 

 

 

X

 

X

Heves

HALMAJUGRA

1317

 

 

 

 

 

X

 

 

Heves

HEVES

11137

 

 

 

 

 

X

 

 

Heves

KISKÖRE

3015

 

 

 

 

X

X

 

 

Heves

KÖMLŐ

1936

 

 

 

 

 

X

X

X

Heves

PÉLY

1525

 

 

 

 

X

X

 

X

Heves

SZŰCSI

1618

 

 

 

 

X

 

 

X

Heves

VÁRASZÓ

565

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

ABÁDSZALÓK

4471

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

ALATTYÁN

2121

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

BEREKFÜRDŐ

967

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

BESENYSZÖG

3523

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

CIBAKHÁZA

4625

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

CSATASZÖG

338

 

 

 

X

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

CSÉPA

1751

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

CSERKESZŐLŐ

2155

X

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HUNYADFALVA

195

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁNOSHIDA

2655

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZALSÓSZENT-
GYÖRGY

3783

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZAPÁTI

9415

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZBOLDOGHÁZA

1741

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZDÓZSA

2216

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZFELSŐSZENT-
GYÖRGY

1863

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZIVÁNY

413

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZJÁKÓHALMA

3146

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZKISÉR

5580

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZLADÁNY

6036

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZSZENTANDRÁS

2568

 

 

 

X

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZTELEK

1721

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KARCAG

21439

 

 

 

 

X

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KENDERES

4546

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KENDERES-Bánhalma

577

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KÉTPÓ

751

 

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KISÚJSZÁLLÁS

12158

X

 

 

 

X

 

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KŐTELEK

1649

 

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNCSORBA

677

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNHEGYES

8178

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNMADARAS

5641

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNSZENTMÁRTON

8792

X

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNSZENTMÁRTON-Kungyalu

322

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

MARTFŰ

6997

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

MESTERSZÁLLÁS

751

X

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

MEZŐHÉK

351

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

MEZŐTÚR

18653

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

NAGYIVÁN

1217

X

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

NAGYKÖRŰ

1720

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

NAGYRÉV

763

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

ÖCSÖD

3546

X

 

 

 

X

 

X

 

Jász-Nagykun-Szolnok

ÖRMÉNYES

1108

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

SZELEVÉNY

1106

X

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

SZELEVÉNY-
Pálóczipuszta

52

X

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZABŐ

2000

 

 

 

X

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZABURA

2434

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZABURA-
Pusztataskony

339

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAFÖLDVÁR

11788

 

 

 

 

X

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAFÜRED

11325

 

 

 

 

X

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAFÜRED-
Kócsújfalu

193

X

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAGYENDA

1038

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAINOKA

446

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAJENŐ

1643

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAKÜRT

1116

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAKÜRT-Bogaras

428

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAÖRS

1368

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAPÜSPÖKI

2134

 

 

 

X

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAROFF

1761

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASAS

1100

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASZENTIMRE

1946

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASZENTIMRE-
Újszentgyörgy

306

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASZŐLŐS

1913

 

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZATENYŐ

1785

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAVÁRKONY

1346

 

 

 

 

X

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAVÁRKONY-Szőlő

300

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TOMAJMONOSTORA

723

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

21757

 

 

 

X

 

 

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Balla

142

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Surjány

348

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Szakállas

93

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÚRKEVE

9545

 

 

 

 

X

 

 

X

Komárom-Esztergom

ALMÁSFÜZITŐ

2266

 

 

 

 

 

X

X

 

Komárom-Esztergom

KOCS

2672

 

 

 

 

 

X

X

X

Komárom-Esztergom

MOCSA

2300

 

 

X

 

 

 

 

X

Nógrád

CERED

1090

 

 

 

 

 

X

X

 

Nógrád

CERED-Tótújfalu

120

 

 

 

 

 

X

 

 

Nógrád

JOBBÁGYI

2353

 

 

 

 

X

 

 

X

Nógrád

KISBÁGYON

467

 

 

 

 

 

X

 

X

Nógrád

MÁTRASZELE

1075

 

 

 

 

 

X

 

X

Nógrád

SALGÓTARJÁN-Paptag

51

 

 

 

 

 

X

 

 

Nógrád

SZARVASGEDE

445

 

 

 

 

 

X

 

X

Nógrád

SZILASPOGONY

373

 

 

 

 

 

X

 

 

Nógrád

ZABAR

565

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

ABONY

15851

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

APAJ

1297

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

ÁPORKA

1139

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

BÉNYE

1272

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

BUGYI

5327

 

 

 

 

X

X

 

 

Pest

CSEMŐ

4379

 

 

 

 

X

 

 

X

Pest

DABAS

15765

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

DÉLEGYHÁZA

2930

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

DÖMSÖD

5799

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

DUNAVARSÁNY

6674

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

FARMOS

3672

 

 

 

 

X

 

X

 

Pest

GOMBA

3017

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

INÁRCS

4396

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

JÁSZKARAJENŐ

2941

 

 

 

 

X

X

 

 

Pest

KISKUNLACHÁZA

9010

 

 

 

 

X

 

X

 

Pest

KOCSÉR

1989

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

KŐRÖSTETÉTLEN

875

 

 

 

 

X

X

 

 

Pest

LÓRÉV

306

 

 

 

 

X

X

X

 

Pest

MAJOSHÁZA

1365

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

MONOR

18268

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

MONORIERDŐ

3416

 

 

 

 

 

X

X

X

Pest

RÁCKEVE

9574

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

SZENTLŐRINCKÁTA

1911

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

SZIGETBECSE

1328

 

 

 

 

X

X

 

 

Pest

SZIGETCSÉP

2339

 

 

 

 

X

 

X

 

Pest

SZIGETSZENT-
MÁRTON

2028

 

 

 

 

X

 

X

 

Pest

TAKSONY

6247

 

 

 

 

X

 

 

X

Pest

TÁPIÓSZELE

6272

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

TATÁRSZENT-
GYÖRGY

1902

 

 

 

 

 

X

 

X

Pest

TÖRTEL

4441

 

 

 

 

X

X

 

 

Pest

ÚJHARTYÁN

2746

 

 

 

 

X

 

 

 

Pest

ÚJLENGYEL

1747

 

 

 

 

X

 

 

X

Pest

ÚJSZILVÁS

2722

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

ÜLLŐ

10423

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

ÁDÁND

2402

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

ANDOCS-
Nagytoldipuszta

152

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

BABÓCSA

1713

 

 

 

 

X

X

 

X

Somogy

BÁBONYMEGYER

891

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

BARCS

11579

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

BOLHÓ

792

 

 

 

 

X

 

 

X

Somogy

BONNYA

237

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

BŐSZÉNFA

573

 

 

 

 

X

X

X

X

Somogy

BUZSÁK

1408

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

BÜSSÜ

372

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

CSERÉNFA

218

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

CSOMA

439

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

DRÁVAGÁRDONY

149

 

 

 

X

 

 

 

X

Somogy

ECSENY

236

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

FELSŐMOCSOLÁD

479

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

FONÓ

340

 

 

 

X

 

 

 

 

Somogy

GÁLOSFA

292

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

GÖLLE

865

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

GÖLLE-Inámpuszta

188

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

HAJMÁS

258

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

HÁROMFA

834

 

 

 

 

X

 

 

X

Somogy

JÁKÓ

649

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

JUTA

1245

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

KÁRA

57

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

KISGYALÁN

214

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

KOMLÓSD

204

 

 

 

 

X

 

 

 

Somogy

LENGYELTÓTI

3355

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

LULLA

253

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

MERNYE-
Mernyeszentmiklós

139

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

MEZŐCSOKONYA

1306

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

MIKE

690

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

MIKLÓSI

241

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

NÁGOCS

669

 

 

 

X

 

 

 

 

Somogy

NAGYBERKI

1461

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

NAGYKORPÁD

610

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

ORCI

578

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

PAMUK

253

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

PATALOM

387

 

 

 

 

X

X

 

 

Somogy

PÉTERHIDA

163

 

 

 

 

X

X

 

 

Somogy

POLÁNY

255

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

RINYAKOVÁCSI

156

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

RINYASZENTKIRÁLY

422

 

 

 

 

X

X

X

X

Somogy

SÁNTOS

575

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

SOM-Daránypuszta

46

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

SOMOGYACSA

152

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

SOMOGYARACS

220

 

 

 

 

X

X

X

X

Somogy

SOMOGYDÖRÖCSKE

166

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

SOMOGYGESZTI

549

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

SOMOGYSÁRD

1320

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

SZABADI

301

 

 

 

 

 

X

X

X

Somogy

SZENTBALÁZS

350

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

SZENTBORBÁS

135

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

SZOROSAD

97

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

TARANY

1240

 

 

 

 

X

X

X

X

Somogy

TASZÁR

2089

 

 

 

 

 

X

 

 

Somogy

TENGŐD

543

 

 

 

 

 

X

X

 

Somogy

TÖRÖKKOPPÁNY

511

 

 

 

X

 

X

 

 

Somogy

ZIMÁNY

646

 

 

 

 

 

X

 

X

Somogy

ZSELICKISLAK

329

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

APAGY

2311

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BAKTALÓRÁNTHÁZA

4295

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BALSA

857

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BÁTORLIGET

755

 

 

 

 

X

 

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BESENYŐD

689

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BESZTEREC

1101

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BIRI

1416

 

 

 

 

X

 

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BÖKÖNY

3332

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

BUJ

2382

 

 

 

 

X

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

DEMECSER

4481

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

DOMBRÁD-Kistiszahát

76

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

DÖGE

2179

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

FÉNYESLITKE

2515

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

FÜLPÖSDARÓC

333

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

GARBOLC

149

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

GÁVAVENCSELLŐ

3798

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

GÉBERJÉN

545

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

GÉGÉNY

2039

 

 

 

 

X

 

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

GYŐRTELEK

1688

 

 

 

 

X

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HODÁSZ

3435

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

JÁRMI

1319

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KÁLLÓSEMJÉN

3908

 

 

 

 

X

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KÉK

2042

 

 

 

 

X

 

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KEMECSE

4975

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KÉRSEMJÉN

314

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KISAR

1091

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KISLÉTA

1955

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KOCSORD

2976

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

KÓTAJ

4558

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

LASKOD

1047

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

LEVELEK

2932

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MAGY

853

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MAGY-Kauzsaytanya

136

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MÁRIAPÓCS

2189

 

 

 

 

X

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MÁTÉSZALKA

17712

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NÁBRÁD

926

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NAGYDOBOS

2208

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NAGYECSED

6526

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NAGYHALÁSZ-
Homoktanya

211

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NAGYKÁLLÓ

10324

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NAPKOR

3815

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRBOGÁT

3336

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRBOGDÁNY

3051

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRCSAHOLY

2189

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRCSÁSZÁRI

1220

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRDERZS

625

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍREGYHÁZA-
Nyírszőlős

3672

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍREGYHÁZA-
Sóstógyógyfürdő

1519

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRGYULAJ

2104

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRIBRONY

1210

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRJÁKÓ

968

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRKARÁSZ

2428

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRKÁTA

1868

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRLUGOS

2927

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRMADA

4942

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRMEGGYES

2711

 

 

 

 

X

 

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRMIHÁLYDI

2016

 

 

 

 

X

 

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRPARASZNYA

1004

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

NYÍRTÉT

1108

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ÓFEHÉRTÓ

2650

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

OLCSVAAPÁTI

316

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ÓPÁLYI

2928

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ÖKÖRITÓFÜLPÖS

1924

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

PANYOLA

599

 

 

 

 

X

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

PAPOS

843

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

PETNEHÁZA

1904

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

PÓCSPETRI

1772

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

RAKAMAZ

5030

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

RAMOCSAHÁZA

1496

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

RÁPOLT

153

 

 

 

 

 

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

SZAMOSANGYALOS

521

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

SZAMOSKÉR

425

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

SZAMOSSZEG

1971

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

SZAMOSTATÁR-
FALVA

334

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TEREM

695

 

 

 

 

X

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TIBORSZÁLLÁS

1005

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZADADA

2417

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZADOB

2951

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZADOB-Rejetanya

203

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZAESZLÁR

2241

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZALÖK

5929

 

 

 

 

 

X

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZARÁD

610

 

 

 

 

X

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZASZALKA

899

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZASZENTMÁRTON

1237

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TISZATELEK

1523

 

 

 

 

 

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TIVADAR

210

 

 

 

 

X

X

X

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

TUNYOGMATOLCS

2591

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

VAJA

3439

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

VAJA-Rákóczitanya

225

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

VÁSÁROSNAMÉNY-
Gergelyiugornya

1728

 

 

 

 

X

X

 

X

Szabolcs-Szatmár-Bereg

VASMEGYER

1652

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

BÁTA

1788

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

BELECSKA

441

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

CSIBRÁK

369

 

 

 

 

X

X

 

 

Tolna

CSIKÓSTŐTTŐS

920

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

DALMAND

1388

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

DECS

4244

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

DIÓSBERÉNY

374

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

DÖBRÖKÖZ

2077

 

 

 

 

X

X

 

X

Tolna

ÉRTÉNY

786

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

FADD-Dombori

84

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

FELSŐNYÉK

1071

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

FÜRGED

722

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

GERJEN

1287

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

GYÖNK

2075

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

GYÖRKÖNY

958

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

GYULAJ

1048

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

KAJDACS

1309

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

KAPOSPULA

956

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

KAPOSSZEKCSŐ

1541

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

KESZŐHIDEGKÚT

229

 

 

 

X

 

X

 

 

Tolna

KOCSOLA

1325

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

KOPPÁNYSZÁNTÓ

352

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

KÖLESD

1418

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

KURD

1284

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

MAGYARKESZI

1316

 

 

 

X

 

X

X

X

Tolna

MEDINA

729

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

MISZLA

316

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

MUCSI

505

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

NAGYDOROG

2788

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

NAGYKÓNYI

1088

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

OZORA

1745

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

PÁLFA

1551

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

PÁLFA-Felsőrácegres

97

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

PÁRI

669

 

 

 

 

 

X

X

 

Tolna

PINCEHELY

2477

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

REGÖLY

1223

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

SÁRPILIS

735

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

SÁRSZENTLŐRINC

715

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

SÁRSZENTLŐRINC-
Úzd

288

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

SIMONTORNYA

4401

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

SZAKADÁT

268

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

SZAKÁLY

1597

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

SZÁLKA

576

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

SZÁRAZD

249

 

 

 

 

 

X

 

X

Tolna

SZEDRES

2398

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

TAMÁSI

8684

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

TENGELIC-Jánosmajor

117

 

 

 

 

 

X

X

X

Tolna

TOLNANÉMEDI

1165

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

UDVARI

486

 

 

 

 

 

X

 

 

Tolna

VÁRDOMB

1218

 

 

 

 

 

X

X

X

Vas

ACSÁD

697

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

BORGÁTA

149

 

 

 

 

 

X

 

X

Vas

CSEPREG

3525

 

 

 

 

X

 

 

X

Vas

DARABOSHEGY

92

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

DÖBÖRHEGY

169

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

DÖRÖSKE

101

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

EGYHÁZASHETYE

392

 

 

 

 

 

X

 

X

Vas

EGYHÁZASRÁDÓC

1339

 

 

 

 

 

X

 

 

Vas

GERSEKARÁT

709

 

 

 

 

X

 

 

X

Vas

HALOGY

276

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

HARASZTIFALU

174

 

 

 

 

 

X

X

 

Vas

HORVÁTZSIDÁNY

789

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

IKLANBERÉNY

31

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

KÁLD

1098

 

 

 

 

 

X

 

X

Vas

KISZSIDÁNY

100

 

 

 

 

X

 

X

 

Vas

KÖRMEND

12186

 

 

 

 

X

 

 

X

Vas

LÓCS

120

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

MAGYARNÁDALJA

206

 

 

 

 

X

 

 

X

Vas

MERSEVÁT

581

 

 

 

 

 

X

 

 

Vas

NAGYMIZDÓ

130

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

NEMESREMPE-
HOLLÓS

304

 

 

 

 

 

X

 

 

Vas

ÓLMOD

87

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

PERESZNYE

676

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

PORPÁC

164

 

 

 

 

 

X

X

X

Vas

RÁDÓCKÖLKED

273

 

 

 

 

 

X

X

 

Vas

SIMASÁG

569

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

SZARVASKEND

225

 

 

 

 

X

 

 

X

Vas

SZENTGOTTHÁRD-
Farkasfa

285

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

SZERGÉNY

367

 

 

 

 

 

X

 

 

Vas

TORMÁSLIGET

347

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

VASALJA

344

 

 

 

 

X

 

 

 

Vas

VÖNÖCK

801

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

ADORJÁNHÁZA

445

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

APÁCATORNA

183

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

BÉKÁS

199

 

 

 

 

 

X

X

 

Veszprém

BODORFA

119

 

X

 

 

 

 

 

 

Veszprém

BORSZÖRCSÖK

390

 

 

 

 

X

X

 

 

Veszprém

EGYHÁZASKESZŐ

504

 

 

 

 

 

X

X

 

Veszprém

GYEPÜKAJÁN

387

 

X

 

 

 

 

 

 

Veszprém

HIDEGKÚT

441

 

 

X

 

 

 

 

 

Veszprém

ISZKÁZ

366

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

KAMOND

414

 

 

 

 

 

X

 

X

Veszprém

KÁPTALANFA

912

 

X

 

 

 

 

X

 

Veszprém

KARAKÓSZÖRCSÖK

348

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

KEMENESHŐGYÉSZ

532

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

KERTA

667

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

KÜLSŐVAT

831

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

MAGYARGENCS

567

 

 

 

X

 

X

 

 

Veszprém

MARCALGERGELYI

435

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

MEZŐLAK

1061

 

 

 

 

 

X

X

 

Veszprém

NAGYPIRIT

284

 

 

 

 

 

X

 

 

Veszprém

NEMESHANY

438

 

X

 

 

 

 

 

 

Veszprém

TÓTVÁZSONY

1174

 

 

X

 

 

 

 

 

Veszprém

VÁRKESZŐ

197

 

 

 

X

 

 

 

 

Veszprém

VINÁR

254

 

 

 

 

 

X

 

 

Zala

BAGOD

1376

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

BARLAHIDA

155

 

 

 

 

X

 

X

 

Zala

BECSVÖLGYE

847

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

BONCODFÖLDE

331

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

CSONKAHEGYHÁT

359

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

DOBRONHEGY

155

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

GYŰRŰS

103

 

 

 

 

 

X

 

 

Zala

HAGYÁROSBÖRÖND

314

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

KÁVÁS

257

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

KEMÉNFA

97

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

KUSTÁNSZEG

540

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

MILEJSZEG

397

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

NÉMETFALU

194

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

OZMÁNBÜK

199

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

PÁLFISZEG

189

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

SALOMVÁR

640

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

VASPÖR

391

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

ZALABOLDOGFA

356

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

ZALACSÉB

569

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

ZALAHÁSHÁGY

383

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

ZALASZENTGYÖRGY

430

 

 

 

 

X

 

 

 

Zala

ZALAVÁR

916

 

 

 

 

 

X

X

 

1

A rendelet a 9. § (13) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére