• Tartalom

68/2009. (XII. 21.) IRM rendelet

a magyar–szlovák államhatáron a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló, Radaván, 2009. április 24-én aláírt zárójelentés és a határvonal részletes leírásának kiegészítője jóváhagyásáról

2009.12.29.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar–szlovák államhatáron a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló zárójelentést és a határvonal részletes leírásának kiegészítőjét e rendelettel jóváhagyom.

(2) A zárójelentést e rendelet 1. számú melléklete, a határvonal részletes leírásának kiegészítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 68/2009. (XII. 21.) IRM rendelethez


Zárójelentés
a magyar–szlovák államhatáron 2006–2009. években végrehajtott
8. határfelmérési és megjelölési munkákról

I.    Bevezetés
Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottságát
(a továbbiakban: Közös Határbizottság) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozásáról szóló 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt Szerződés és Zárójegyzőkönyv (a továbbiakban: Szerződés), valamint a Szlovák Köztársaságnak – a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság szétválása után – a Szerződésben való jogutódlása alapján, a Szerződő Felek Kormányai a Szerződésből adódó feladataik teljesítése céljából hozták létre.
A Közös Határbizottság a Bobrovníkban, 2005. október 3–7. között megtartott tizenkilencedik ülésszakán a Szerződéssel és a Közös Határbizottság Szabályzatával összhangban döntött a magyar–szlovák államhatáron 2006–2009. években végrehajtandó 8. határfelmérési és megjelölési munkák megkezdéséről, valamint az egyes évekre vonatkozóan meghatározta a munkák ütemtervét. Ezt követően megszervezte a terepmunkák végrehajtását, felülvizsgálta és jóváhagyta az elvégzett munkákat, valamint elkészítette az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokat tartalmazó okmányokat.
A Közös Határbizottság szlovák küldöttségét 1994. február 1. óta Július Bečka okleveles mérnök (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma) vezeti.

A Közös Határbizottság magyar küldöttségét 2007. december 31-ig dr. Dián József ezredes vezette (Magyar Köztársaság Határőrsége). 2008. január 8-tól a Közös Határbizottság magyar küldöttségét dr. Vas Gizella őrnagy vezeti (Országos Rendőr-főkapitányság).
A Közös Határbizottság kifejezte köszönetét dr. Dián József ezredes úrnak a Közös Határbizottságban tagként és a magyar küldöttség elnökeként – a Közös Határbizottság feladatainak, valamint a két államnak a közös államhatár felmérésére, megjelölésére és dokumentálására vonatkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során – hosszú éveken keresztül végzett munkájáért.
A magyar–szlovák államhatáron a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkák és jelen Zárójelentés kidolgozása idején az egyes küldöttségek személyi összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Közös Határbizottság a 2005–2009. években az ülésszakokon és közös ellenőrző szemléken az alábbi főbb kérdésekkel foglalkozott, illetve a következők szerint intézkedett:
–     a tizenkilencedik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Bobrovník, 2005. október 3–7.) döntött a 8. határfelmérési és megjelölési munkákról és meghatározta azok 2006. évi tervét;
–     a huszadik ülésszakon (Magyar Köztársaság, Budapest, 2006. január 6–10.) az aktualizált határokmányok felülvizsgálatával és a zárójelentés jóváhagyásával lezárta a 7. határfelmérési és megjelölési munkákat. Kiegészítette a 8. határfelmérési és megjelölési munkák 2006. évi tervét;
–     a tizenegyedik közös ellenőrző szemlén (2006. június 20–21. és július 11.) megszemlélte az I. határszakasz megjelölését, a Baradla–Domica barlangban található egyedi határjelet és egyetértett a barlangban található vasrács eltávolításával. Határozatot fogadott el arról, hogy a II. határszakaszon a Dunán átívelő hidakon lévő, az államhatár vonalát jelző tájékoztató táblákat át kell helyezni a 7. határfelmérési és megjelölési munkák keretében meghatározott új határvonalra;
–     a huszonegyedik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Deáki, 2007. február 5–8.) értékelte az I., II., III., V., VI., XI., XVI. és a XVIII. határszakaszon elvégzett munkákat és meghatározta a 2007. évi határmunkák tervét, határozott a Nógrádszakál–Bušince közötti, az Ipoly határfolyón átívelő vasúti hídon megrongált tájékoztató táblák felújításáról;
–     a tizenkettedik közös ellenőrzőszemlén (2007. június 11–15.) megszemlélte az államhatárt a Tisza határfolyón, annak érdekében, hogy megvizsgálja a „Felső-Tisza-vidék árvízvédelmének fejlesztése – III/A ütem; Győröcskei partbiztosítás helyreállítása; Folyószabályozás a magyar–szlovák szakaszon” című tervdokumentáció alapján a magyar beruházó által megvalósított építési munkáknak az államhatár vonalára gyakorolt hatásait. A Közös Határbizottság megszemlélte az Ipoly határfolyón Ipolytölgyes–Malé Kosihy és Perőcsény–Ipeďský Sokolec települések térségében megépült hallépcsők magyar beruházó általi építését;
–     a huszonkettedik ülésszakon (Magyar Köztársaság, Budapest, 2008. január 11–15.) értékelte a IV., VII., VIII., X., XII., XIII., XIV., XV. és a XVI. határszakaszon elvégzett határmunkákat, meghatározta a 2008. évi határmunkák tervét és döntött az új működési szabályzat kidolgozásáról;
–     a tizenharmadik közös ellenőrző szemlén (2008. június 16–20.) a két fél vízügyi szakértőivel közösen megszemlélte az államhatárt a Tisza határfolyón, hogy véleményt alkosson a folyó partjainak állapotáról, a kiegyenlített partvonalak meghatározásának lehetőségéről és megállapítsa azok felmérésének feltételeit;
–     a huszonharmadik ülésszakon (Szlovák Köztársaság, Radava, 2009. április 20–24.) értékelte a II., IX., XVII., XVIII., XIX. és XX. határszakaszon elvégzett határmunkákat, hitelesítette „A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a III., V., VI., VIII., IX., XIII., XVII., XIX. és XX. határszakaszról – 2009” című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határleírás 2009). Továbbá felülvizsgálta és jóváhagyta a változások átvezetését a hatályos határokmányokban, és a koordinátajegyzék kiegészítő lapjait. Meghatározta a hajózható határfolyókon elvégzett kotrási munkáknak az államhatár vonalára gyakorolt hatásai szempontjából történő nyilvántartása során követendő eljárást és kidolgozta e Zárójelentést.
A Közös Határbizottság ülésszakairól és közös ellenőrző szemléiről magyar és szlovák nyelven jegyzőkönyvek készültek.

II.    A határmunkák szervezése
A Közös Határbizottság a határmunkák elvégzésére két közös mérőcsoportot hozott létre. Az 1. számú közös mérőcsoport szlovák földmérő vezetőből, segédszemélyzetből és magyar földmérő vezetőből, míg a 2. számú közös mérőcsoport magyar földmérő vezetőből, segédszemélyzetből és szlovák földmérő vezetőből állt.
A közös mérőcsoportok munkáját a Közös Határbizottság tanácsadó-szakértő testületeként a közös műszaki szakértői csoport munkatalálkozókon ellenőrizte és véleményezte.
A közös mérőcsoportok a 2006–2009. években végezték el a terepi munkákat, munkájuk eredményeinek feldolgozása 2009 első negyedévében fejeződött be.
A közös mérőcsoportok az alábbi munkákat végezték el:
a 2006. évben:
–     az 1. számú közös mérőcsoport a III. és az V. határszakaszon (az Ipoly határfolyó jobb partján), a VI. határszakaszon és a XVI. határszakaszon (a Hernád határfolyó jobb partján), valamint a XVIII. határszakaszon végezte el a határmunkákat. A II. határszakaszon (Duna határfolyó) a Vámosszabadi–Medveďov közúti, a Komárom–Komárno vasúti és az Esztergom–Štúrovo közúti határhídon megjelölte a határvonal hatályos helyzetét,
–     a 2. számú közös mérőcsoport az I. határszakaszon és a II. határszakaszon (a Duna határfolyó jobb partján), a III. és a V. határszakaszon (az Ipoly határfolyó bal partján) és a XI. határszakaszon végezte el a határmunkákat;
a 2007. évben:
–     az 1. számú közös mérőcsoport a IV., VII., VIII. és X. határszakaszon végezte el a határmunkákat, megjelölte az új határvonalat a II. határszakaszon (Duna határfolyó) a Komárom–Komárno közúti határhídon, valamint a III. határszakaszon a Szob–Chl’aba és az V. határszakaszon a Nógrádszakál–Bušince vasúti határhidakon (Ipoly határfolyó),
–     a 2. számú közös mérőcsoport a XII., XIII., XIV. és a XV. határszakaszon, valamint a XVI. határszakaszon (Hernád határfolyó bal partján) végezte el a határmunkákat;
a 2008. évben:
–     az 1. számú közös mérőcsoport a II. határszakaszon (Duna határfolyó bal partján), a IX., XIX. határszakaszon és a XX. határszakaszon (Tisza határfolyó jobb partján) végezte el a határmunkákat,
–     a 2. számú közös mérőcsoport a XVII., XVIII. és a XIX. határszakaszon, valamint a XX. határszakaszon (Tisza határfolyó bal partján) végezte el a határmunkákat;
a 2009. évben:
–     a 2. számú közös mérőcsoport az Ipolytölgyes–Malé Kosihy települések mellett épült duzzasztómű térségében az államhatár ideiglenes megjelölésének előkészítése érdekében kitűzte a határvonal szárazulatra eső jelöletlen határpontjait.
A Közös Határbizottság megállapodása alapján – figyelembe véve az azonos teherviselés és a gazdasági hatékonyság elvét – a közös határutak, határárkok, valamint a kisebb határvizek mentén mindkét államterületen az egyik közös mérőcsoport végezte el a határmunkákat. Az alább felsorolt nagyobb határvizek mentén a közös mérőcsoportok saját államterületükön végezték el a felújítási munkákat:
–     Duna (II. határszakasz),
–     Ipoly (III. és V. határszakasz),
–     Hernád (XVI. határszakasz),
–     Ronyva (XVIII.–XIX.1, XIX.3–XIX.8, XIX.14/1–XIX.14/6 számú határjelek között),
–     Bodrog (XIX.14/6–XIX.18 számú határjelek között),
–     Felsőberecki-csatorna–Nagy-Karcsa–Kis-Karcsa (XIX.22–XIX.69 számú határjelek között),
–     Holt-Tisza–Tisza (XIX.96–Tisza hármashatárjel között).

III.    A határmunkák végrehajtása
A 8. határfelmérési és megjelölési munkák során elvégzett határmunkákról készített jegyzőkönyvek szerint a 2006–2009. években az alábbi fontosabb terepmunkák valósultak meg:
–     298 enyhén sérült határjel kijavítása,
–     39 erősen sérült határjel újjal történő pótlása,
–     6 hiányzó határjel pótlása,
–     3988 kidőlt, ferde, kiálló vagy megsüllyedt határjel megfelelő helyzetbe állítása,
–     34 határjel pontos helyre történő visszaállítása,
–     10 veszélyeztetett határjel biztonságos helyre történő áthelyezése,
–     84 határjel helyzetének geodéziai felülvizsgálata vagy újbóli meghatározása,
–     2 közbeiktatott határjel elhelyezése,
–     1 határjel áthelyezése az államhatár megjelölésének közvetettről közvetlenre történő változása miatt,
–     38 hiányzó, vagy sérült földalatti jel újjal történő pótlása,
–     6785 határjel fehér és piros festékkel történő lefestése, valamint a feliratok fekete színnel történő felfestése,
–     79 geodéziai pont ellenőrzése,
–     887 jelző-védő rúd karbantartása.

IV.    A határokmányok és a koordinátajegyzék aktualizálása
A 8. határfelmérési és megjelölési munkák során elvégzett munkákról a közös mérőcsoportok határszakaszonként elkészítették a határmunkák jegyzőkönyvét, valamint az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokról a kitűzési vázlatokat. A határmunkák jegyzőkönyvei a Közös Határbizottság ülésszakairól készült jegyzőkönyvek mellékleteit képezik.
A kitűzési és mérési vázlatok a Közös Határbizottság jóváhagyását követően – a határmunkák jegyzőkönyveitől elválasztva – külön kerültek archiválásra Budapesten a Földmérési és Távérzékelési Intézetben, illetve Pozsonyban a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában.
A közös mérőcsoportok a határmunkákról összesen 27 jegyzőkönyvet, az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokról 14 kitűzési vázlatot készítettek. A végrehajtott munkákról készített összesítő kimutatás jelen Zárójelentés 2. számú mellékletét képezi.
A Közös Határbizottság a határvonal részletes leírását a Kiegészítő határleírás 2009 határokmánnyal aktualizálta, a változásokat a határtérképeken bordó színnel jelölte meg.
A 8. határfelmérési és megjelölési munkák során az államhatár megjelölésében bekövetkezett változások miatt a III., V., VI., VIII., IX., XIII., XVII., XIX. és a XX. határszakasz koordinátajegyzékének aktualizálására is sor került. A digitális koordinátajegyzék aktualizálása után összeállították az államhatárra vonatkozó, jelen Zárójelentés 3. számú mellékletét képező „Az államhatár statisztikai adatai – 2009” című táblázatot.

V.    A Közös Határbizottság megállapításai
A Közös Határbizottság megállapította, hogy a 8. határfelmérési és megjelölési munkákat a Szerződés és a „Műszaki utasítás a határmunkák elvégzésére a magyar–szlovák államhatáron” című okmány (a továbbiakban: Műszaki utasítás 2001.) rendelkezéseinek, valamint a Közös Határbizottság döntéseinek megfelelően végezték el az alábbiak rögzítése mellett:
a)    az Ipoly határfolyón Ipolytölgyes–Malé Kosihy települések térségében a múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveiben egy duzzasztómű építésével összefüggésben végeztek először vízgazdálkodási rendezést. A duzzasztómű építése kapcsán megváltozott a folyómeder helyzete, ami miatt az eredeti mederben módosult az államhatár jellege (az eredeti meder, amelyben az államhatár haladt, részben feltöltésre került). Ezért ez a térség is bekerült azon helyszínek közé, ahol az államhatár módosítására sor kerül (a változások dokumentációjának tervezetét a Közös Határbizottság még a 7. határfelmérési és megjelölési munkák keretében 2006-ban dolgozta ki). Jelenleg folynak a szakértői tárgyalások az államhatárról szóló új szerződésről, amely rendezi az államhatár módosításával kapcsolatos kérdéseket is. Az új szerződés hatálybalépéséig a duzzasztómű és az Ipoly eredeti medre közötti terület továbbra is szlovák államterület.
    A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint beruházó, az „Ökológiai folyosó kialakítása az Ipoly folyón Kiskeszi (Malé Kosihy) és Ipolyszakállos (Ipel’ský Sokolec) térségében” projekt keretében a 2006–2008. években két hallépcső építését valósította meg az Ipolytölgyes–Malé Kosihy és a Perőcsény–Ipel’ský Sokolec települések mellett található duzzasztóművek térségében. A beruházó az Ipolytölgyes–Malé Kosihy térségében lévő duzzasztómű melletti építkezést túlnyomó részt szlovák államterületen, a Szlovák Köztársaság illetékes államigazgatási szerveinek építési és vízjogi engedélyeinek megkérése nélkül valósította meg. Mindkét hallépcső építésére a Közös Határbizottság előzetes állásfoglalásának kikérése nélkül került sor.
    Annak érdekében, hogy az építkezés befejezése és az üzemeltetés lehetővé váljon, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya jegyzékváltás útján megállapodott a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések térségében felépítésre kerülő hallépcső létesítése és üzemeltetése céljából történő ideiglenes igénybevételéről. A Megállapodás 2008. december 23-án hatályba lépett.
b)    A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint beruházó, a „Felső-Tisza-vidék árvízvédelmének fejlesztése – III/A ütem; Győröcskei partbiztosítás helyreállítása; Folyószabályozás a magyar–szlovák szakaszon” tárgyú építési munkákat végzett. A Közös Határbizottság a tizenkettedik közös határszemle keretében (2007. június 11–15.) megállapította, hogy ezeket a munkákat a Szerződés 13. cikkében foglaltaknak megfelelően valósították meg. E cikk szerint a Szerződő Felek kötelesek a határfolyók medreit és partjait lehetőleg olyan állapotban tartani, hogy ne következzen be a határfolyók medrének változása és partjainak károsodása.
    Tekintettel arra, hogy problémát jelent az építkezéseknek az államhatár 1998-ban, alacsony vízállás melletti vízfelület szélei alapján meghatározott vonalára gyakorolt hatásainak meghatározása, a szlovák küldöttség javasolta, hogy a 8. határfelmérési és megjelölési munkák keretében történjen meg a Tisza határfolyó közös felmérése, és az államhatár vonalát a Szerződés 2. cikk (3) bekezdésében, illetve 3. cikk (2) bekezdésének első és második mondatában foglaltakkal összhangban – tehát a folyómeder mindkét oldali kiegyenlített partélei alapján meghatározott középvonalban, nem pedig az alacsony vízállás melletti vízfelület szélei alapján meghatározott középvonalban – kerüljön meghatározásra.
    A magyar küldöttség a huszonkettedik ülésszakon tájékoztatást adott arról, hogy álláspontjának kialakítása érdekében egy magyar szakértői csoport bejárta a XX. határszakaszt (a Tisza határfolyó magyar partja) és megállapította, hogy a Tisza határfolyó bal partján markáns, egybefüggő partvonalat pontosan megállapítani nem lehet.
    A Közös Határbizottság megállapodott abban, hogy a Tisza határfolyón húzódó határvonal aktuális helyzetének megállapításával összefüggő felmérési munkákat felveszi a 9. határfelmérési és megjelölési munkák közé. A Közös Határbizottság a tizenharmadik közös ellenőrző szemle keretében (2008. június 16–20.) vízügyi szakértők részvételével mindkét parton közös helyszíni bejárást tartott annak érdekében, hogy kiválassza azt a módszert, amelynek segítségével a Szerződéssel összhangban meghatározható lesz az államhatár aktuális vonala. Tekintettel azonban arra, hogy a meghívott vízügyi szakértők eltérő véleményeket fogalmaztak meg a kiegyenlített partvonal megléte és annak felmérhetősége kérdésében, a Közös Határbizottság nem tudott egységes álláspontra jutni. Ezért a Magyar–Szlovák Határvízi Bizottsághoz fordult állásfoglalását kérve a határfolyó medre kiegyenlített partvonala meghatározásának a Szerződés rendelkezéseivel összhangban álló lehetőségeiről.
    A Határvízi Bizottság az álláspontját a 8. határfelmérési és megjelölési munkák befejezéséig és jelen Zárójelentés elkészítéséig nem jutatta el a Közös Határbizottságnak.
    A Közös Határbizottság – figyelembe véve a Szerződés rendelkezéseit – állást foglalt az államhatár közelében tervezett és megvalósult építkezéseknek az államhatár vonalára és annak megjelölésére gyakorolt hatásairól.
    Ezzel összefüggésben a Közös Határbizottság megállapította, hogy a 8. határfelmérési és megjelölési munkák idején a beruházók nem jártak el következetesen. Egyes esetekben csak az építkezések megvalósítását követően terjesztették elő az építési terveket, miközben az építkezésnek kihatása volt az államhatár megjelölésére vagy vonalára.
    A Közös Határbizottság a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkák eredményei alapján megállapította, hogy a magyar–szlovák államhatár megjelölése összhangban áll a Szerződéssel, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki határokmányokkal és egyéb műszaki okmányokkal. A határmunkák végrehajtása és a kapcsolódó dokumentáció kidolgozása a Műszaki utasítás 2001 előírásainak megfelelően történt.
    A Közös Határbizottság rögzítette, hogy a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkák tervében nem szerepelt a határfolyók medrének felmérése.
    A Közös Határbizottság megállapította, hogy a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkák végrehajtása nem változtatta meg a magyar–szlovák államhatár vonalát.
    A Közös Határbizottság ismételten megállapította, hogy a hatályos határokmányok formája és adattartalma már nem elégíti ki a mai kor igényeit. Az államhatár eredeti (sok esetben 1925. évi) felmérése óta eltelt idő alatt a határokmányokban számos esetben történt módosítás, amelyek közül sok jelentős terjedelmű. Az államhatár megjelölésében bekövetkezett változásokkal egyidejűleg sok helyen megváltozott a határvonal térségének síkrajzi környezete is. Elavulttá vált a határvonal részletes leírásának formája is. A kiegészítő határokmányokban szereplő változások átvezetése a hatályos határokmányokba oly mértékben tette bonyolulttá, áttekinthetetlenné az eredeti okmányokat, hogy szükségessé vált új határokmányok kidolgozása. A korszerű technológiák már lehetővé teszik a határokmányok digitális kidolgozását és használatát.
    A fentiek miatt a Közös Határbizottság szükségesnek tartja az államhatárról szóló új szerződés lehető legkorábbi időpontban történő létrehozását. Az új szerződés alapján lehetőség lesz az államhatár korszerű technológiai követelményeket kielégítő teljes felmérésére és az Európai Unió vonatkozó irányelveit és ajánlásait is figyelembe vevő új határokmány-gyűjtemény elkészítésére.

VI.    Záró rendelkezések
Ezen Zárójelentést a két fél illetékes hatóságainak jóvá kell hagyni. Jóváhagyás után ezen okmányt az eredeti határokmányokhoz kell csatolni.
Ezen Zárójelentés két-két eredeti példányban, mindkettő magyar és szlovák nyelven készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Radava, 2009. április 24.

Dr. Vas Gizella őrnagy

Július Bečka okleveles mérnök

az Államhatár Felmérésének és

az Államhatár Felmérésének és

Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága

Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága

magyar küldöttségének elnöke

szlovák küldöttségének elnöke

2. számú melléklet a 68/2009. (XII. 21.) IRM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére