• Tartalom

69/2009. (XII. 21.) IRM rendelet

69/2009. (XII. 21.) IRM rendelet

a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár 2003. és 2008. közötti közös ellenőrzéséről szóló, Vásárosnaményban, 2009. április 9-én aláírt zárójegyzőkönyv és a kiegészítő határokmányok jóváhagyásáról

2009.12.29.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár 2003. és 2008. évek közötti közös ellenőrzéséről szóló, Vásárosnaményban, 2009. április 9-én aláírt zárójegyzőkönyvet és a kiegészítő határokmányokat e rendelettel jóváhagyom.

(2) A zárójegyzőkönyvet e rendelet 1. számú melléklete, a kiegészítő határokmányokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 69/2009. (XII. 21.) IRM rendelethez


ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár 2003. és 2008. évek közötti közös ellenőrzéséről

I.     A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar–ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Kijevben, 1995. május 19-én aláírt szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 11. cikke alapján létrehozott Magyar–Ukrán Határbizottság (a továbbiakban: Határbizottság) 2003. és 2008. évek között végrehajtotta a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár közös ellenőrzését a Magyar Köztársaság, Ukrajna és Románia államhatárainak találkozási pontján felállított „TÚR” határjeltől a Magyar Köztársaság, Ukrajna és a Szlovák Köztársaság államhatárainak találkozási pontján felállított „TISZA” határjelig és elkészítette a határmegjelölésben a 2003. és 2008. évek között bekövetkezett változásokról szóló kiegészítő határokmányokat.

II.     A Határbizottság a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár közös ellenőrzése során elvégezte a határjelek felújítását, karbantartását.


III.    A munkák szervezése és végrehajtása:
A Határbizottság a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár közös ellenőrzése és a kiegészítő okmányok kidolgozása érdekében szükséges határozatait az alábbi találkozókon hozta meg:
–     a Budapesten, 2003. június 17–20. között megtartott hetedik ülésén,
–     a Beregszászon, 2004. december 8–10. között megtartott nyolcadik ülésén,
–     a 2005. június 21–22. között megtartott második közös mintavételes ellenőrző szemléjén,
–     a Siófokon, 2005. szeptember 28–29. között megtartott kilencedik ülésén,
–     a Munkácson, 2006. augusztus 8–10. között megtartott tizedik ülésén,
–     a Nyírbátorban, 2007. június 5–8. között megtartott tizenegyedik ülésén és harmadik közös mintavételes ellenőrző szemléjén,
–     a Beregszászon, 2008. június 3–5. között megtartott tizenkettedik ülésén és negyedik közös mintavételes ellenőrző szemléjén.
A Szerződés 8. cikkének 3. pontjában és 14. cikkének 3. pontjában meghatározottaknak megfelelően valamennyi ülésről, közös mintavételes ellenőrző szemléről és munkatalálkozóról jegyzőkönyv készült.
A Határbizottság nyolcadik ülésén kidolgozta, elfogadta és az ülésről készült jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként kiadta a „Műszaki utasítás a határmunkák elvégzésére a magyar–ukrán államhatáron” című okmányt.
A közös műszaki csoport a terepi és irodai munkálatokat egy magyar és egy ukrán földmérő szakember vezetésével végezte.
A feladatok végrehajtásához szükséges személyzetet, anyagokat, járműveket és műszereket mindkét fél önállóan biztosította.
A közös műszaki csoport 2003–2008 között a következő fontosabb munkákat hajtotta végre:
–     22 db megsemmisült határjel helyett új határjel elhelyezése,
–     9 db páros határjel áthelyezése biztonságos helyre, a megváltozott terepviszonyok miatt,
–     515 db sérült határjel, illetve határoszlop kijavítása,
–     366 db határjel lefestése, illetve a számozás felfestésének felújítása.
Az államhatár közös ellenőrzését követőn a magyar–ukrán államhatár megjelölését szolgáló határjelek és kiegészítő határjelek száma nem változott.
A Határbizottság összeállította a „Statisztikai adatok a magyar–ukrán államhatárról a 2003. és 2008. között végrehajtott közös ellenőrzés eredményei alapján” című okmányt
(e Zárójegyzőkönyv melléklete).
IV.
A munkálatok okmányolása:
A Határbizottság az államhatár közös ellenőrzésének eredményeképpen a következő okmányokat készítette el:
–     a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár vonaláról készített új határjel jegyzőkönyveket, fotótérkép vázlatokkal a 115, 116, 120, 121, 129, 130, 133, 134, 144, 145, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 348 és 349 számú határjelekről,
–     a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár határjelei és a határjelekkel nem jelölt töréspontjai koordináta-jegyzékének pótlapjait,
–     a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár 2003. és 2008. évek közötti közös ellenőrzéséről készült Zárójegyzőkönyvet.
A Határbizottság küldöttségei a fenti okmányokat megerősítés céljából a Szerződő Felek illetékes szerveihez felterjesztik.
A hármas-határjelekkel összefüggésben a Határbizottság az alábbiakat rögzíti:
–     a „TÚR” határjel magyar oszlopát – annak veszélyeztetettsége miatt – a háromoldalú egyeztetésen született döntés alapján a műszaki szakértők 2007. október 17-én áthelyezték. A szakértők Vásárosnaményban, 2007. november 20–22. között magyar–ukrán–román háromoldalú munkatalálkozót tartottak, amelynek során egyeztették a „TÚR” határjel műszaki adatait. A Határbizottság a tizenkettedik ülésen megvitatta a „TÚR” határjelre vonatkozó új okmányok kidolgozásával összefüggő kérdéseket. A további egyeztetések diplomáciai úton folytatódnak.
–     a Határbizottságok elnökei 2006. augusztus 11-én, Vásárosnaményban aláírták a Magyar Köztársaság, Ukrajna és a Szlovák Köztársaság államhatárainak találkozási pontján elhelyezett „TISZA” határjelről szóló jegyzőkönyv módosításáról és kiegészítéséről szóló jegyzőkönyv.
A jegyzőkönyvvel az S42/52 rendszerbeli koordináta adatok kiegészítésére és az ETRS89 koordinátarendszer adatainak javítására került sor. A módosításról és kiegészítésről szóló jegyzőkönyv a három ország illetékes szervei részéről történt jóváhagyást követően 2006. október 3-án hatályba lépett.

V.    A Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár vonal közös ellenőrzésének megállapításai:

1. A Határbizottság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár vonala az államhatár közös ellenőrzésének eredményei szerint – a Szerződéssel összhangban – nem változott.

2. A Határbizottság megállapítja, hogy a magyar–ukrán államhatár az annak teljes hosszában, a terepen egyértelműen felismerhető.

VI.     A Határbizottság jóváhagyta a 2003. és 2008. évek között végrehajtott közös ellenőrzés eredményeit.

A Határbizottság a magyar – ukrán államhatár közös ellenőrzése során hat ülést és három mintavételes határszemlét tartott. Valamennyi találkozó az együttműködés és a kölcsönös megértés baráti légkörében zajlott.
E Zárójegyzőkönyv a Határbizottság tizenharmadik ülésén Vásárosnaményban,
2009. április 9-én két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Dr. Vas Gizella r. őrnagy

Borisz Tregubov

a Határbizottság magyar

a Határbizottság ukrán

küldöttségének elnöke

küldöttségének elnöke

2. számú melléklet a 69/2009. (XII. 21.) IRM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére