• Tartalom

69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.05.02.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bírságot kiszabó határozat méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.”

2. §2

3. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A 2–8. § alapján beszedett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára kell befizetni. A célelszámolási számláról csak a 11. § (1) bekezdése szerinti kiadás teljesíthető.”

4. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § Az ORFK és a közút kezelője a 2–8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes feltételeket, valamint az e rendelkezések alapján beszedett bírságból a közút kezelőjét megillető összeget együttműködési megállapodásban határozza meg.”

5. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 10/A. § alapján kötött együttműködési megállapodásban meghatározott összeget – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül – az ORFK megtéríti a közút kezelőjének.”

(2) Az R. 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A beszedett bírságokból származó, az (1) bekezdés alapján levont összeg után fennmaradó bevételt az ORFK a 10. §-ban meghatározott célelszámolási számlájáról havonta átvezeti az előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(5) Az ORFK a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára befolyt összeget
a) a Rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, valamint e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, továbbá
b) a Rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére
fordítja.”

6. § Az R. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a közút kezelője a képfelvételek készítésére, továbbítására közreműködőt vesz igénybe,
a) a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az együttműködési megállapodás megkötésekor – az igazolások bemutatásával – tájékoztatja a 9. § a) pontjában meghatározott szervet,
b) a vállalkozási szerződés fennállása alatt köteles rendszeresen, de legalább évente ellenőrizni a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását, amelyről jegyzőkönyvet készít.
(4) Ha a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek már nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, az adatszolgáltatást a közreműködő felfüggeszti, és erről tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a 9. § a) pontjában meghatározott szervet.
(5) Ha a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során a közút kezelője megállapítja, hogy a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, köteles az adatszolgáltatás felfüggesztésére intézkedni, és erről – az indok megjelölésével – tájékoztatja a 9. § a) pontjában meghatározott szervet.
(6) Ha a közút kezelőjének az (5) bekezdés szerinti intézkedése ellenére a közreműködő az adatszolgáltatást nem függesztette fel, a 9. § a) pontjában meghatározott szerv köteles az adatok átvételét szüneteltetni, és erről a közút kezelőjét haladéktalanul tájékoztatni.
(7) Ha a közreműködő a (2) bekezdésben foglalt feltételeket már nem teljesíti, közreműködőként nem járhat el, és nem vehető igénybe.
(8) A jogsértő módon keletkezett adatok alapján határozat nem hozható.”

7. § Az R. 1. melléklete helyébe a melléklet lép.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 8. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (2) bekezdése 2009. október 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

(5) Az R. e rendelettel megállapított előírásait az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6) Az R. e rendelettel módosított 11. § (4) és (5) bekezdésében megállapított előírásokat 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § (1) Hatályát veszti az R. 11. § (3) bekezdése, 13. § (5) bekezdése, valamint 8. melléklete.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (3) bekezdése.

Melléklet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

1.

50 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig
g) 75 km/óra felett

a) 30 000
b) 45 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 200 000
g) 300 000

14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z) 1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig
g) 105 km/óra felett

a) 30 000
b) 45 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 200 000
g) 300 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

3.

100 km/óra sebesség felett

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 45 000

26. § (1) és (2) bekezdés

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 60 000

 

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 90 000

 

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

 

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 200 000

 

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

 

1

A rendelet a 9. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

2

A 2. § a 348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére