• Tartalom

72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet

72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2009.12.31.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a) és e) pontjában, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), r) és zs) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba azzal, hogy a 9. §-ban foglaltakat a 2009. július 1-jei kifizetésektől kell alkalmazni.

(2)–(3)3

(4) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (8) bekezdése alapján kiírt pályázaton elnyert támogatások vonatkozásában a pályázót

a) nem terheli visszafizetési kötelezettség, amennyiben a megítélt támogatást a pályázatban megjelölt célra használta fel,

b) részleges visszafizetési kötelezettség terheli – a pályázati céltól eltérő felhasználás erejéig –, amennyiben a megítélt támogatás egy részét a pályázatban foglalttól eltérő módon használta fel.

(5)4 A (4) bekezdés szerinti esetben a visszafizetéssel érintett összeget a pénzforgalmi számlán történt jóváírás napjától esedékes, mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben kell visszautalni.

(6) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (8) bekezdése alapján kiírt pályázat keretében folyósított támogatások elszámolásának határidejét kérelemre az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter meghosszabbítja a megvalósításhoz szükséges időtartamig, de legkésőbb 2009. december 31-éig.

(7)5

1–2. melléklet a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 212. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t a 10. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (2)–(3) bekezdését a 10. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 10. § (5) bekezdése a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 10. § (7) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–2. mellékletet a 10. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére