• Tartalom

2009. évi LXXV. törvény

2009. évi LXXV. törvény

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2015.01.02.
I. Fejezet

AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARÁVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló
1995. évi CXIV. törvény módosítása

1–13. §2

A bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény módosítása

14. §3

II. Fejezet

AZ ÜGYVÉDEKRŐL SZÓLÓ
1998. ÉVI XI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

15–47. §4

III. Fejezet

A KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ
2002. ÉVI LV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

48–64. §5

IV. Fejezet

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

A jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvény módosítása

65–84. §6

A Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény módosítása

85–87. §7

V. Fejezet

AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI XLVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

88–116. §8

VI. Fejezet

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉSRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

117–128. §9

VII. Fejezet

A SZABADALMI ÜGYVIVŐKRŐL SZÓLÓ
1995. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

129–138. §10

VIII. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

139–142. §11

143–144. §12

145. §13

Az Európai Unió jogának való megfelelés

146. §14

1. melléklet a 2009. évi LXXV. törvényhez
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel, szakterület kiterjesztés iránti kérelem tartalma és mellékletei

1. A szakértői névjegyzékbe való felvétel, illetve a szakterület kiterjesztése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező
– nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
– oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),
– tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
– szakképzettségét (szakorvosi képesítését stb.),
– jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét,
– munkáltatójának megnevezését és címét,
– szakmai működésének főbb adatait (a szakágazatok és munkakörök részletes megjelölése a munkáltató megnevezésével és az időtartamnak naptár szerinti feltüntetésével; orvosoknál és gyógyszerészeknél az orvosi nyilvántartásba-vétel adatai);
b) az engedélyezni kért szakterület(ek) megnevezését.

2. A kérelemhez csatolni kell
a) a külön jogszabályban megjelölt képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát (honosított vagy elismert okirat esetében ennek hiteles másolatát),
b) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
c) a szakmai működés részletes leírását (a kérelmező – a pontos naptári időtartam szerinti meghatározással – mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen időtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik; a szakmai működés, a szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat pl. a szakmai cikkek, értekezések megjelenésének időpontját és helyét stb.),
d) az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha azzal a kérelmező rendelkezik,
e) 2 db felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet),
f) a névjegyzékbe történő felvételi eljárásért fizetendő díj és a szakhatósági eljárásért fizetendő illeték megfizetéséről szóló igazolást (ha az eljárásban a gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges),
g) a szakmai gyakorlati idő meglétének 3. pont szerinti igazolását (ha az eljárásban a gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges),
h) a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetében a szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentumot (ha az eljárásban a gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges),
i) a 4. pont szerinti igazságügyi szakértői személyi lapot.

3.1. A szakmai gyakorlati idő igazolása
a) munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi munkáltató,
b) megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó,
c) gazdasági társaság tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdasági társaság,
d) igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező esetében az intézmény vezetője,
e) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a foglalkoztató
által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza
– a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
– a kérelmező által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását,
– a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),
– a d) pont szerinti kérelmező esetén az igazságügyi szakértői intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi a tevékenységét.
3.2. A szakmai gyakorlati idő igazolása egyéni vállalkozó kérelmező esetén hatósági bizonyítvány arról, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységi köre mely időponttól terjed ki az igazolni kívánt szakirányú tevékenységre.
4. Az igazságügyi szakértői személyi lap:

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐK SZEMÉLYI ADATLAPJA

Nyilvántartási szám: .................................................... Igazolványszám:     
Név:     
Anyja neve:     
Születési dátum: ...................... év ......................... hó ............. nap Születési hely:     

Elérhetőség:
Helység:         Közterület:     
Házszám: ..................................................................    Irányítószám:     
Telefonszám: ............................................................    Mobilszám:     
Faxszám: ...................................................................    E-mail cím:     

Lakcím:
Helység:         Közterület:     
Házszám:         Irányítószám:     
Telefonszám:         Mobilszám:     
Faxszám:         E-mail cím:     

Munkahely név: 

...................................................................................................................................................
⬜ Egyéni vállalkozó    ⬜ Nyugdíjas

Munkahelyi cím:
Helység:         Közterület:     
Házszám:         Irányítószám:     
Telefonszám:         Mobilszám:     
Faxszám:         E-mail cím:     

Szakmai kamarai tagság, az igazságügyi szakértői kamarai tagság kivételével

Belépési dátum

 

............. év .......... hó ....... nap

 

............. év .......... hó ....... nap

Végzettség

Végzettségi szint

Megszerzés éve

 

 

 

 

 

 

Nyelvismeret

Nyelvismeret foka

 

 

 

 

Tudományos fokozatok (Egyetemi doktor, PHD stb.)

Megszerzés éve

 

 

 

 

Közlemények


Bejegyezni kért szakterület(ek)

 

 

 


Dátum: ................................................

.........................................................
(szakértő, illetve kérelmező aláírása)

2. melléklet a 2009. évi LXXV. törvényhez


A szakértői nyilvántartás tartalma

a) Az ügy száma, együttes vagy egyesített szakvélemény esetén a társszakértő megnevezésével és ügyszámával együtt,
b) a kirendelő szerv vagy megbízó megnevezése,
c) a kirendelésről szóló határozat vagy megbízás ügyszáma és tárgya,
d) az ügy érkezésének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével) és módja,
e) gazdasági társaság vagy szakértői testület kirendelése esetén a szakvélemény adására kijelölt igazságügyi szakértő vagy eseti bizottság tagjainak neve,
f) a kirendelés elfogadása esetén:
fa) a szakvélemény kirendelő szerv vagy megbízó részére történő elküldésének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével) és módja,
fb) a jogerős díjmegállapító határozatban megjelölt szakértői díj összege és megfizetésének időpontja,
g) a kirendelés alóli felmentés vagy kizárás esetén:
ga) annak indoka,
gb) a felmentésről vagy kizárásról szóló határozat érkezésének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével),
h) a kirendelő szervtől vagy megbízótól kapott iratok visszaküldésének időpontja,
i) az irattárba helyezés időpontja.”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. július 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 4. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. január 3. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–13. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15–47. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 48–64. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 65–84. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 85–87. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 88–116. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 117–128. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 129–138. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 139–142. § e törvény 145. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 143–144. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 145. § a (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 146. § e törvény 145. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére