• Tartalom

2009. évi LXXVII. törvény

2009. évi LXXVII. törvény

a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról1

2012.06.20.
ELSŐ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT,
A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT,
AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT
ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

1–51. §

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT, A JÖVEDÉKI ADÓT ÉS AZ ENERGIAADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

52–63. §

HARMADIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET
ÉS A GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

64–80. §

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XI. Fejezet5

81–110. §

ÖTÖDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS A MUNKAERŐPIACI ALAPOT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

111–135. §

HATODIK RÉSZ

A MAGÁNNYUGDÍJAT
ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XVII. Fejezet7

136–145. §

HETEDIK RÉSZ

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XVIII. Fejezet8

146–153. §

NYOLCADIK RÉSZ

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

154–157. §

KILENCEDIK RÉSZ

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐRENDSZER STABILITÁSÁNAK ERŐSÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXI. Fejezet10

158. §

TIZEDIK RÉSZ

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS VERSENYKÉPESEBBÉ TÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXII. Fejezet11

159. §

TIZENEGYEDIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXIII. Fejezet12

160. §

TIZENKETTEDIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÓKAT ÉS A BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XXIV. Fejezet13

161. §

TIZENHARMADIK RÉSZ

A SZÖVETKEZETEKRŐL SZÓLÓ
TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XXV. Fejezet14

162. §

TIZENNEGYEDIK RÉSZ

AZ ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ
1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A HITELES TULAJDONILAP-MÁSOLAT IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXV. TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXVI. Fejezet15

163. §

TIZENÖTÖDIK RÉSZ

A BIZTONSÁGOS ÉS GAZDASÁGOS GYÓGYSZER-
ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-ELLÁTÁS, VALAMINT A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXVII. Fejezet16

164. §

TIZENHATODIK RÉSZ

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

XXVIII. Fejezet17

165. §

TIZENHETEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXIX. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

166. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésekben és a 167–168. §-ban foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 1-jén lép hatályba e törvény 79. §-a.

(3) E törvény XXVI. Fejezete, 169. §-ának 17. pontja és 204. §-a e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(4) 2009. szeptember 1-jén lép hatályba e törvény 52. §, 61. §, 63. § és 209. §-a.

(5) 2009. december 31-én lép hatályba e törvény 201. §-a.

(7)18 2010. december 31-én lép hatályba e törvény 193. §-ának (3) bekezdése.

(8) E törvény 12. § (2) bekezdése, valamint 164. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

167. §19

168. § Az 53. § (2) bekezdése és a 6. melléklet az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3. §-ának (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejűleg lépnek hatályba.

XXX. Fejezet20

169–185. §

XXXI. Fejezet

Hatályon kívül helyező rendelkezések

186–204. §21

205. §22

XXXII. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

206. § (1)23 E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(16) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)24 A 2009. január 31-ét követően, de 2010. január 1. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos p) pontját kell alkalmazni.

(3)25 A 2009. február 1-jét megelőzően megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (14) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

(4)26 A 2010. január 1. előtt megkezdett nem iskolai rendszerű képzések esetében az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos p) pontjában foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

(5)27 Ha a magánszemély munkaviszonya a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtt megszűnik és ezért a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől szolgáltatásra nem válik jogosulttá, és az Szja tv. 2010. január 1-je előtt hatályos rendelkezései alapján a foglalkoztatói hozzájárulás egy részét jövedelemként kellett figyelembe venni, a magánszemély a jövedelemként figyelembe vett foglalkoztatói hozzájárulásra az Szja tv. 7. §-a (2) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos d) pontját alkalmazhatja.

(6)28 Az Szja tv. e törvénnyel módosított 12. §-át a 2009. évi adókötelezettség teljesítésénél is alkalmazni kell.

(7)29 Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos rendelkezései alapján az összevont kedvezmény részeként tandíj, felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény-alapra jogosult magánszemély esetében az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. §-át és 37. §-a (2)–(3) bekezdéseinek rendelkezéseit 2009. december 31-ét követően is alkalmazni kell a képzési költségek azon része tekintetében, amelyre vonatkozóan halasztott adókedvezményt még nem érvényesített, azzal, hogy e rendelkezés nem érinti a 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat.

(8)30 Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. § (3) bekezdés h) pontja alapján az összevont kedvezmény részeként érvényesített biztosítási kedvezmény esetén az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 38. §-ának (2)–(3) bekezdéseit és az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 7. számú mellékletének rendelkezéseit 2009. december 31-ét követően is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezés nem érinti a 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (7) bekezdésben foglaltakat. Az e bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása során nem kell alkalmazni az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 7. számú melléklete 11. pontjának e) és f) alpontját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdése szerinti végtörlesztés céljából felvett kötvénykölcsönök esetében. A magánszemély a kötvénykölcsön felvételének céljáról nyilatkozatot ad a biztosító részére.

(9)31 Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az összevont kedvezmény részeként érvényesített háztartási kedvezmény esetén – az alapjául szolgáló számláknak az Art. elévülésre vonatkozó szabályai szerinti megőrzési kötelezettsége mellett – a 2009. évről készítendő bevallásban nem kell alkalmazni az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 36. §-a (2) bekezdésének a) pontját.

(10)32 Tartós adományozás címén az Szja tv. 2009. január 1-jét megelőzően hatályos 41. §-a alapján érvényesített külön kedvezmény, illetve az összevont kedvezmény részeként tartós adományozás címén az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. §-a és 37. §-a alapján érvényesített kedvezmény esetén, ha 2009. december 31-ét követően a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét a magánszemély nem teljesíti, akkor az e szerződés alapján érvényesített kedvezményt nem kell visszafizetni.

(11)33 Az Szja tv. 44/A. §-ának e törvénnyel módosított (2) bekezdésének rendelkezését a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy ha az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat teljesítése a rendelkezés hatálybalépését megelőzően megtörtént, az a rendelkezés szerinti teljesítésnek minősül.

(12)34 A 2008-as és azt megelőző adóévek vállalkozói bevételét csökkentő nyilvántartott fejlesztési tartalék a nyilvántartásból – ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak – a nyilvántartásba vétel évét követő ötödik adóév végéig vezethető ki, azzal, hogy ahol az Szja tv. 49/B. §-a (16) bekezdésének rendelkezése három, illetve harmadik adóévet említ, ott öt, illetve ötödik adóévet, továbbá ahol negyedik adóévet említ, ott hatodik adóévet kell érteni.

(13) Az Szja tv. 67. §-a (9) bekezdése a) pontja 2009. január 1-jétől hatályos ak) alpontjának rendelkezése alkalmazható a 2008. december 31-ét követően átruházott értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározására, továbbá abban az esetben is, ha az egyes adó és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. tv. 204. §-a (1) bekezdése második mondatának rendelkezését kell alkalmazni.

(14) Az Szja tv. 28. §-ának 2009. szeptember 1-jétől hatályos (18) bekezdése szerint egyéb jövedelemnek minősülő összeget első ízben a 2009. szeptember hónapra elszámolt kifizetések (bér, gazdasági társaság, polgári jogi társaság által a személyesen közreműködő tag részére nem önálló tevékenységből származó bevételként kifizetett összeg) adóelőleg-alapjának meghatározásánál kell figyelembe venni.

(15)35

(16)36 Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2009. december 31-én hatályos 8.12. és 8.28. pontjai szerinti adómentes juttatásra az említett időpontban hatályos szabályok szerint jogosultságot szerzett magánszemélyek esetében a juttatás a jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig adómentes.

(17) Az Szja tv. 77/C. §-a (22) bekezdésének e törvénnyel módosított a) pontját a hatálybalépésekor már nyilvántartásban szereplő programok esetében is alkalmazni lehet.

207. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit a (2)–(3) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.

(2)37 E törvénynek a Tao.-t módosító 166. §-ának (6) bekezdését a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

(3) A Tao. 17. §-ának e törvény 188. §-ának (2) bekezdésével módosított előírásait első ízben a 2009. adóévi negatív adóalapra lehet alkalmazni.

208. § Az Eva tv. e törvénnyel módosuló 17. § (5) bekezdése és 19. § (1) bekezdése rendelkezéseit a 2009. adóévi adókötelezettségre is alkalmazni lehet.

209. §38 Az az adófizetésre kötelezett, aki (amely) termék importja esetében 2009. augusztus 31. napján az adó önadózással történő megállapítására jogosult, e jogosultságát az Áfa tv. 2009. augusztus 31. napján hatályos 156. §-a szerint gyakorolhatja 2009. szeptember 1. napját követően is, de legfeljebb 2010. június 30. napjáig.

210. § (1) Az Áfa tv.-nek az e törvény 53. §-ával, valamint 5. és 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit arra a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására kell először alkalmazni, amelynél az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont e törvény hatálybalépésének napjára esik, vagy azt követi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Adómód. tv. 57. §-át nem kell alkalmazni.

211. § (1)39 Az Etv.-nek az adó mértékére vonatkozó, e törvénnyel megállapított, 2010. január 1-jével hatályba lépő 4. §-ának (2) bekezdését folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében – ha a teljesítés mérése számlálóleolvasás útján történik, és nincs a számláló leolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár- vagy díjfizetés – az első olyan számlálóleolvasás napjától kell alkalmazni, amelynél a teljes leolvasási időszak 2009. december 31-ét követi. Ha a teljesítés mérése nem számlálóleolvasás útján történik, vagy ha a teljesítésért járó ellenértéket a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár (díj) fizetése ellenében teljesítik, az Etv.-nek az adó mértékére vonatkozó, e törvénnyel megállapított, 2010. január 1-jével hatályba lépő 4. §-ának (2) bekezdését az esedékes időszaknak 2010. január 1. napjától kezdődő részére időarányosan kell alkalmazni.

(2) Az Etv. e törvénnyel megállapított 6. § (1) bekezdés g) pontjának rendelkezését alkalmazni kell a 2009. január 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakban a párnagázkészlet, illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltésére adózottan beszerzett földgázt betároló vagy felhasználó személyre is.

(3) Az Etv. szerinti hálózati engedélyes a 2009. július 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakban az Etv. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem minősül felhasználónak.

212. §40

213. § (1) Az Itv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Azokban a 2004. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 16. §-a (1) bekezdésének g) pontja, 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján igénybe vehető mentesség érdekében lakóház felépítését vállalta, a feltétel teljesítésének határideje, illetve az illeték felfüggesztésének időtartama – a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén – az illetékkiszabásra bejelentést követő 6 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő:

a) 2008. október 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31.,

b) 2010. január 15-ét követően járna le, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta.

(3) Azokban a 2006. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 23/A. §-a szerinti 2%-os illetékmérték alkalmazása érdekében vállalta az ingatlan 2 éven belüli eladását vagy a futamidő végén tulajdonjog-változást eredményező pénzügyi lízingbe adását (a továbbiakban együtt: továbbértékesítés), a vállalás teljesítésére nyitva álló határidő – a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén 4 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a továbbértékesítésre nyitva álló határidő

a) 2008. október 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31.,

b) 2010. január 15-ét követően járna le, a továbbértékesítésre nyitva álló határidő lejárta.

(4) Amennyiben a (2)–(3) bekezdések szerinti ügyekben a lakóház felépítésére, illetve az ingatlan továbbértékesítésére nyitva álló határidő e törvény hatálybalépése előtt lejárt, és az eredetileg vállalt határidő elmulasztására tekintettel az illeték késedelmi pótlékkal növelt összegét, a továbbértékesítés elmaradására tekintettel a pótilletéket a vagyonszerző megfizette, annak visszatérítéséről az állami adóhatóság az adóvisszatérítés szabályai szerint gondoskodik.

(5) Az e törvény hatálybalépésének napja és 2012. december 31. között – az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül – illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, mely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.

(6)41 Amennyiben a (2)–(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmének helyt adott, azonban a vagyonszerző a vállalásának határidőn belül nem tett eleget vagy nyilatkozata szerint előre látható, hogy nem tud eleget tenni, az állami adóhatóság a vagyonszerző 2012. március 31. napjáig benyújtott kérelme alapján, az e kérelme benyújtásakor hatályos illetékmértékek alkalmazásával szabja ki a vagyonszerzés után járó illetéket, melyet az Itv. 23/A. §-a szerinti vállalkozók esetében csökkenteni kell az általuk már megfizetett illeték összegével. A kérelem előterjesztésére előírt határidő jogvesztő. Amennyiben a vagyonszerző a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül maradéktalanul megfizeti az állami adóhatóság által e bekezdés szerint kiszabott illetéket, mentesül a lakóház felépítésének, illetve az ingatlan továbbértékesítésének, valamint a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összege, illetve a pótilleték megfizetésének kötelezettsége alól. Egyúttal az állami adóhatóság törli a felfüggesztett illetéket.

(7)42 Amennyiben a (2)–(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmének helyt adott, és – a vagyonszerző vállalásának elmaradására tekintettel – már kiszabta az Itv. 23/A. § (6) bekezdése szerinti pótilletéket, illetve a vagyonszerzőnek az Itv. 87. § (2) bekezdése szerint a megállapított, de meg nem fizetett illetéket eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelt összegben kellene megfizetnie, azonban a vagyonszerző azokat nem fizette meg, az állami adóhatóság – határozatának módosításával – a vagyonszerző 2012. március 31. napjáig benyújtott kérelme alapján, az e kérelme benyújtásakor hatályos illetékmértékek alkalmazásával állapítja meg a vagyonszerzés után járó illetéket. A kérelem előterjesztésére előírt határidő jogvesztő. Az Itv. 23/A. §-a szerinti vállalkozók esetében az előírt illetéket csökkenteni kell az általuk már megfizetett illeték összegével. Amennyiben a vagyonszerző a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül maradéktalanul megfizeti az állami adóhatóság által e bekezdés szerint kiszabott illetéket, mentesül a lakóház felépítésének, illetve az ingatlan továbbértékesítésének, valamint a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összege, illetve a pótilleték megfizetésének kötelezettsége alól. Egyúttal az állami adóhatóság törli a kiszabott pótilletéket, illetve a felfüggesztett illetéket.

(8)43 Amennyiben a (2)–(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmének helyt adott, azonban a vagyonszerző a vállalásának határidőn belül nem tett eleget és megfizette az Itv. 23/A. § (6) bekezdése szerinti pótilletéket, illetve az Itv. 87. § (2) bekezdése szerinti késedelmi pótlékkal növelt illetéket, az állami adóhatóság a vagyonszerző 2012. szeptember 30-áig benyújtott kérelme alapján az adóvisszatérítés szabályai szerint gondoskodik a megfizetett illeték – (6) bekezdésben említett illetékmértékek alkalmazásával megállapított illeték összegével csökkentett – visszatérítéséről. A kérelem előterjesztésére előírt határidő jogvesztő.

214–219. §44

220. §45 E törvény az Art. 31. § (5) bekezdését, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 11. § (3) bekezdése a) pontját módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adómegállapítás során alkalmazni kell.

221. § (1) E törvénynek az Art. 36. §-a (3) bekezdését, 146. §-a (2) bekezdését, valamint 149. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az Art. e törvénnyel megállapított 92. § új (7)–(8) bekezdését e törvény hatálybalépését követően induló ellenőrzésekben kell alkalmazni.

(3) E törvénynek az Art. 132/A. §-ának (9) bekezdését megállapító szövegét e törvény hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(4) E törvény Art. 46. §-ának (1) bekezdését módosító rendelkezéseit a magánszemély részére 2009. évben teljesített kifizetések vonatkozásában is alkalmazni kell.

(5) Az Art. 36/A. §-ának (9) bekezdését beiktató rendelkezését a hatálybalépést követően teljesítendő kifizetésekre kell alkalmazni.

222. § (1) E törvény Art.-t módosító rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(2) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az azt megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2009. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

223. §46 (1) E törvénynek a Tbj.-t módosító rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvény 113. §-át a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)47 A Tbj. 31. §-a (3)–(4) bekezdésének alkalmazásánál heti 36 órás foglalkoztatásnak kell tekinteni azt a munkaviszonyt is, amelyben a munkáltató a válság megoldására indított program keretében, munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett munkaidőben – átlagosan legalább heti 20 órában – foglalkoztatott munkavállalóra tekintettel munkahelymegőrző támogatásban részesül. E rendelkezés – választás szerint – 2009. július 1-jétől visszamenőlegesen alkalmazható.

224. §48 (1) E törvénynek az Eho.-t módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett hozzájárulásfizetési-kötelezettségre kell alkalmazni.

(2)49

(3)50 Ha a természetes személy a kifizetőnek nyilatkozatot tett arról, hogy az utána fizetendő egészségbiztosítási járulék várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt, és 2009-ben a járulékalapja ténylegesen eléri vagy meghaladja a kilencmillió forintot, 2009-re vonatkozóan nem kell az Eho. 11/A. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi hozzájárulás hat százalékát bevallania és megfizetnie.

(4)51 A 2009-ben kezdődő, naptári évtől eltérő üzleti év esetén a reprezentáció és az üzleti ajándék utáni egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségre az Eho. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

225. § (1)52

(2) Az Flt. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2010. január 1-jét megelőzően szerzett jogosultsági időket és járulékalapot képező jövedelmeket figyelembe kell venni a 2009. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátásokra való jogosultság elbírálásánál és az ellátás összegének megállapításánál. A 2010. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek alapján a 2009. december 31-ét követően megállapított ellátások tekintetében a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni az ellátásra való jogosultság és az ellátás összegének megállapítása, valamint az ellátás alapjául szolgáló jövedelmekre vonatkozó igazolások kiállítása tekintetében. A 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelmek esetén az állami adóhatóság igazolást ad ki a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó vállalkozói járulékalapról és járulékbefizetésről, amennyiben az az ellátás megállapításához szükséges.

(3) A 2010. január 1-jét megelőzően megállapított és 2009. december 31-ét követően is folyósított, vagy továbbfolyósításra kerülő ellátások tekintetében az Flt.-nek az ellátás megállapításakor hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

(4) A hatálybalépést megelőzően megállapított és 2009. december 31-ét követően még folyósított vállalkozói járadék kifizetése a szolidaritási alaprész terhére történik.

(5)53 A 2009. december 31-ét követően befizetett (beszedett), az Flt. 2009. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint fizetendő munkaadói járulék, munkavállalói járulék és vállalkozói járulék a Munkaerőpiaci Alap bevételét képezik, melyeket az Alap kezelője munkaerő-piaci járulékként tart nyilván.

(6)54 Az Flt. 2009. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint fizetendő munkaadói járulékból, munkavállalói járulékból és vállalkozói járulékból származó követelések és kötelezettségek a Munkaerőpiaci Alapot illetik meg, illetve terhelik.

226. §55

227. § (1) Az Mpt. 24. § (1) és (3) bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépése után benyújtott átlépési nyilatkozatok tekintetében kell alkalmazni. A (3) bekezdés alkalmazása során az e törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményezett átlépéseket nem kell figyelembe venni.

(2) Az Mpt. 24. §-ának e törvénnyel megállapított (10)–(11) bekezdései szerint a Magyar Államnak átutalt követelések értékét a központi költségvetés XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímén önálló jogcím-csoporton kell elszámolni költségvetési bevételként.

228. §56 Az Mpt. 89. §-a e törvénnyel megállapított (4) bekezdésének alkalmazása során az e törvény hatálybalépését megelőzően megállapított nyugdíjszolgáltatásokat, valamint kezdeményezett átlépéseket és portfólióváltásokat nem kell figyelembe venni.

229. §57 (1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezéseit először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az Szt.-t módosító 146. §-ának, valamint 148. §–153. §-ának, továbbá a 183. § (3) bekezdésének, valamint a 183. § (4) bekezdésének rendelkezései a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

230. § A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénynek az e törvény 159. §-ával megállapított rendelkezése a 2009. adóévi adókötelezettségre is alkalmazható.

231. § Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény e törvény 175. §-ával módosított 276. §-ának rendelkezéseit az adózó a 2009. december 31. napig bevételként elszámolt összegre, a magánszemély a 2009. december 31. napig megszerzett jövedelemre alkalmazhatja. Az e rendelkezés szerinti határidő a Tao törvény szerint külföldi személy jogutód nélküli megszűnése vagy a részesedés elidegenítése révén a külföldi személyben részesedéssel rendelkező által szerzett jövedelem tekintetében 2010. december 31., ha a külföldi személyben részesedéssel rendelkező adózó, illetve magánszemély 2009. december 31. napjáig kezdeményezi a külföldi személy megszüntetését, vagy a külföld személyben fennálló részesedésének elidegenítését, és a külföldi személy 2010. december 31. napjáig megszűnik, illetve a részesedés elidegenítése megtörténik.

232. § (1) A Bit. – e törvény 161. §-ával megállapított – 96. § (6) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően kötött szerződések alapján történő kárkifizetésekre kell alkalmazni.

(2) A Bit. – e törvény 161. §-ával megállapított – 96. § (6) bekezdését az e törvény hatálybalépéskor fennálló határozatlan tartamú szerződések esetén, a hatálybalépést követő harmadik hónap utolsó napját követően kezdődő biztosítási időszak első napja után bekövetkező káreseményekkel kapcsolatos kárkifizetésekre kell alkalmazni.

(3) A biztosító köteles a (2) bekezdésben meghatározott biztosítási időszak kezdete előtt legalább hatvan nappal a szerződő felet írásban értesíteni a Bit. – e törvény 161. §-ával megállapított – 96. § (6) bekezdésében foglaltakról.

(4) A Bit. e törvény 161. §-ával megállapított 96. §-ának (7) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően bekövetkezett káreseményekre kell alkalmazni.

233. § E törvény 175. §-ának és 231. §-ának rendelkezései 2009. január 1-jétől alkalmazhatók.

234. § (1) Az Adómód. tv.-nek az e törvény 165. és 185. §-ával megállapított rendelkezéseit azokban az esetekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóingatlan-értékesítés tekintetében az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. július 1. és az e törvény hatálybalépését megelőző nap közötti időszakra esik. Abban az esetben, ha az előzőekben meghatározott időszakon belül a lakóingatlan-értékesítésről számla kibocsátása is történt, a lakóingatlan értékesítője köteles a kibocsátott számla adattartalmának megfelelő módosításáról gondoskodni.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal az Art. szerint önellenőrzést is igényel, az önellenőrzés pótlékmentesen végezhető el.

235. § E törvénynek a – Gyftv. 36. §-a (7) bekezdésére vonatkozó módosító, valamint (8) és (9) bekezdését megállapító – 164. §-a első ízben a 2010. évre vonatkozó befizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan, a 2011. évi befizetési kötelezettségek teljesítésekor érvényesítendő engedményre alkalmazhatók.

236. §58

1–13. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez59

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. július 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 12. pontja hatályon kívül helyezte 2019. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–IV. Fejezet (1–51. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

3

Az V–VII. Fejezet (52–63. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

4

A VIII–X. Fejezet (64–80. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

5

A XI. Fejezet (81–110. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

6

A XII–XVI. Fejezet (111–135. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

7

A XVII. Fejezet (136–145. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

8

A XVIII. Fejezet (146–153. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

9

A XIX–XX. Fejezet (154–157. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

10

A XXI. Fejezet (158. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

11

A XXII. Fejezet (159. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

12

A XXIII. Fejezet (160. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

13

A XXIV. Fejezet (161. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

14

A XXV. Fejezet (162. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

15

A XXVI. Fejezet (163. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

16

A XXVII. Fejezet (164. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

17

A XXVIII. Fejezet (165. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

18

A 166. § (7) bekezdése a 2010: LXIV. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 167. §-t a 2009: CXIII. törvény 67. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A XXX. Fejezet (169–185. §) e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

21

A 186–204. § e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

22

A 205. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

23

A 206. § (1) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

24

A 206. § (2) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

25

A 206. § (3) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

26

A 206. § (4) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

27

A 206. § (5) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

28

A 206. § (6) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 142. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 206. § (7) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

30

A 206. § (8) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

31

A 206. § (9) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

32

A 206. § (10) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

33

A 206. § (11) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

34

A 206. § (12) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

35

A 206. § (15) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 142. § 9. pontja alapján nem lépett hatályba.

36

A 206. § (16) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

37

A 207. § (2) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

38

A 209. § e törvény 166. § (4) bekezdése alapján 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba.

39

A 211. § (1) bekezdése e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

40

A 212. §-t a 2010: LVII. törvény 13. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 15. § (1)–(11) bekezdését.

41

A 213. § (6) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 169. §-a iktatta be.

42

A 213. § (7) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 169. §-a iktatta be.

43

A 213. § (8) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 169. §-a iktatta be, szövege a 2012: LXIX. törvény 64. §-ával megállapított szöveg.

44

A 214–219. §-t a 2010: LVII. törvény 13. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 15. § (1)–(11) bekezdését.

45

A 220. § e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

46

A 223. § e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

47

A 223. § (3) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 127. §-a szerint módosított szöveg.

48

A 224. § e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

49

A 224. § (2) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 35. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 224. § (3) bekezdését a 2009: CXVI. törvény 128. §-a iktatta be.

51

A 224. § (4) bekezdését a 2009: CXVI. törvény 128. §-a iktatta be.

52

A 225. § (1) bekezdése a 2009: CXXXIV. törvény 22. § (6) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

53

A 225. § (5) bekezdését a 2009: CXVI. törvény 130. §-a iktatta be.

54

A 225. § (6) bekezdését a 2009: CXVI. törvény 130. §-a iktatta be.

55

A 226. §-t a 2010: C. törvény 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

56

A 228. § e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

57

A 229. § e törvény 166. § (6) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba.

58

A 236. §-t a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

59

Az 1–13. melléklet e törvény 205. §-a alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére