• Tartalom

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról1

2009.07.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 56. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„56. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó, tarka koronafürt, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke;”

(2) Az R. 2. § 58. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„58. szemeskukorica: hibrid kukorica, kukorica, pattogatni való kukorica;”

2. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben adott földterület tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a földhasználó az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem rendelkezik földhasználati joggal a teljes támogatási időszakra, akkor legkésőbb 2010. május 15-ig rendelkeznie kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan bejegyzett földhasználati jogosultsággal, illetve az MNV Zrt. vagy a vagyonkezelő arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a támogatható földterületet a teljes támogatási időszak alatt használhatja.”

3. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti túlnyúlt terület egy másik kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet érint, akkor azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület célprogramjának előírásait kell a teljes tábla területén betartani, amelyikben nagyobb arányban helyezkedik el a tábla, azonban a tábla vonatkozásában a támogatási jogosultság és a támogatási összeg megállapításakor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli táblarész kerül elfogadásra.”

4. § (1) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A 3. § (1) bekezdésének c) pontjának ca)–cb) alpontjaiban meghatározott célprogramok esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények, valamint a 19. számú melléklet szerint vett minta legalább N, P, K, Ca és Mg paraméterekre történő levélanalízisének eredménye alapján kell elkészíteni.”

(2) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt kihelyezésére a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásainak betartása mellett van lehetőség.”

(3) Az R. 14. § (7) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során:]

d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok:
da) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek megfelelő anyag;
db) EK jelölésű műtrágya;
dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával);
de) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt.”

5. § Az R. 16. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az 58. § (4) bekezdés d) és g) pontjai, 59. § (4) bekezdés e) és h) pontjai, 60. § (4) bekezdés e) és h) pontjai, valamint 65. § (4) bekezdés d) és g) pontjai szerinti előírásokat nem kell alkalmazni az adott táblára vonatkozóan, amennyiben a táblán a teljes támogatási időszak alatt évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.”

6. § Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek körét az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján a támogatási kérelem benyújtásának évében augusztus 31-ig, ezt követően évente január 31-ig közleményben teszi közzé.”

7. § (1) Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani 2009. június 1. és július 25. között.”

(2) Az R. 31. § (9) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A támogatási kérelem benyújtása során:]

a) mellékelni kell a 3. számú melléklet szerinti, a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumokat, illetve ahol a rendelet lehetővé teszi, másolat esetén a kérelmező aláírásával hitelesített másolati példányt;”

8. § (1) Az R. 33. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5/a. számú mellékletében meghatározott végzettséggel rendelkező természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak adható. Ez utóbbi esetben a többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.”

(2) Az R. 33. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkező kérelmezők esetében akkor adható többletpont, ha a kérelmező a szaktanácsadási szolgáltatói szerződést a támogatási kérelem benyújtásának évében kötötte
a) a Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő szaktanácsadóval, vagy
b) a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet szerinti szakértői engedéllyel rendelkező szakértővel, vagy
c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyilvántartásba vett Területi Szaktanácsadási Központtal.
(5) A (4) bekezdés szerinti többletpont abban az esetben is adható, ha a kérelmező olyan szaktanácsadó, aki szerepel a (4) bekezdés valamely pontjában hivatkozott szaktanácsadói névjegyzékben, vagy rendelkezik szakértői engedéllyel.”

(3) Az R. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Azon felsőfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben, de az azoknak megfeleltethető középfokú végzettség szerepel a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 5/a. számú mellékletében, a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra.”

9. § Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az (1), (3) és (4) bekezdés esetén a pontozás a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napján a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a kérelmező tenyészetébe bejelentett állatállományon alapul. A pontozás alapjául szolgáló állattartást az MVH a területazonosítási kérelem elbírálásakor a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ismételten ellenőrzi.”

10. § Az R. 52. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei összeadódnak.”

11. § Az R. 55. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nem kerül alkalmazásra jogkövetkezmény, amennyiben a támogatásra jogosult teljesíti a 69. § (4) bekezdés b) pontjának bl) alpontjában foglaltakat, de ezzel a terület méretéből adódóan túllépi a 69. § (4) bekezdés b) pontjának bd) alpontjában foglalt előírás szerinti maximális kaszálatlanul hagyandó területnagyságot.”

12. § Az R. 59. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tulajdoni lap harminc napnál nem régebbi hiteles másolatát arról, hogy a célprogramba bevinni kívánt területhez tartozó lakott terület az ingatlan-nyilvántartásban a 2. § 60. pontjában meghatározottak szerint van bejegyezve, és a tulajdoni lapon szereplő ingatlan részben vagy egészben a kérelmező tulajdonában vagy haszonélvezetében van.”

13. § Az R. 65. § (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül a főnövény vonatkozásában szemeskukorica, csemegekukorica, burgonya, csicsóka, dohány, cukorrépa, takarmányrépa és a napraforgó együttes részaránya legfeljebb 20% lehet;”

14. § Az R. 66. § (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

f) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező a fővetésű növények tekintetében: az őszi vetésű vagy évelő növények aránya legalább 60% és a tavaszi vetésű növények aránya legfeljebb 40% lehet, valamint az alábbi növények összesített részaránya el kell, hogy érje a 20%-ot: köles, pohánka, cirkok, szudáni fű, mohar, rostkender, baltacim, bükkönyök, somkóró, homoki bab, lucerna, facélia, tarka koronafürt, csillagfürt;”

15. § Az R. 73. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:]

b) az integrált szőlő- és gyümölcstermesztési támogatásra jogosult minden gyümölcs faj és szőlő, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert;”

16. § Az R. 74. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:]

b) az ökológiai szőlő- és gyümölcstermesztési támogatásra jogosult minden gyümölcsfaj homogén vagy vegyes állományban és szőlő, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert;”

17. § Az R. 75. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek:]

b) jogosult gyümölcs fajok: alma, körte, birs, naspolya, szilva, cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, dió, mogyoró, mandula, szelídgesztenye homogén vagy vegyes állományban a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert.”

18. § (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 22. számú mellékletének címe helyébe a „Célprogramok teljesítéséhez köthető legfontosabb adminisztrációs tevékenységek összefoglaló táblázata” szövegrész lép.

19. § Az R. 18. § (5) bekezdésében a „2009. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2009. augusztus 1-jéig” szövegrész lép, az R. 34. § (2) és (4) bekezdéseiben az „április 15. és június 30. között” szövegrész helyébe az „április 15. és július 25. között” szövegrész lép.

20. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. FVM rendelet (III. 27.)] 3. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (5) bekezdéstől eltérően, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti támogatás esetében a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság alapján abban az esetben igényelhető támogatás, ha a terület több mint 50%-a a 10. § (1) bekezdés b) pontjában előírt lejtésszögű.”

(2) A 33/2008. FVM rendelet (III. 27.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatási kérelem 2009-ben június 1. és július 25. között, azt követően pedig évente június 1. és június 30. között nyújtható be elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltséghez.”

21. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez


a


A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

I. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

9M22851_0

Pontozási szempontok szántóföldi
célprogramok esetén

 

Célprogramok

Értékelés/ellenőrzés
módja

Integrált
szántóföldi
növénytermesztés

Tanyás
gazdálkodás

Ökológiai
szántóföldi
növénytermesztés

Természetvédelmi
célú szántóföldi
növénytermesztés
(túzok, vadlúd-darú,
madár és apróvad
illetve kék vércse
élőhely-fejlesztési
előírásokkal)

Vízerózió elleni

Szélerózió elleni

Területi szempontok

1

Natura 2000*

MePAR fedvény

6

6

10

12

6

6

2

Nitrát-érzékeny*

MePAR fedvény

10

8

8

6

12

12

3

Sérülékeny vízbázisú védőterület*

MePAR fedvény

6

6

6

6

10

10

4

Kedvezőtlen Adottságú Terület*

MePAR fedvény

10

10

6

6

10

10

5

MTÉT zónarendszer - max adható*

A zóna

B zóna

C zóna

MePAR fedvény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

6

VTT térszintek - max adható*

ármentes szint

alacsony és magas ártér

mélyártér

MePAR fedvény

8

8

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm.
rendelet, 240/2006.
(XI.30.) Korm. rendelet
szerint

6

6

6

6

6

6

Egyéb szempontok

8

Korábbi NVT AKG résztvevő
(szántóföldi célprogramban)

MVH adatbázis

9

9

9

9

9

9

9

Szaktanácsadóval kötött szerződés

szerződés másolata

5

5

5

5

5

5

10

Agrár végzettség

Oklevél másolata

8

8

8

8

8

8

 

Agrár felsőfokú végzettség

Bizonyítvány másolata

4

4

4

4

4

4

Agrár középfokú végzettség

Családi gazdaság
nyilvántartásba vételéről
szóló határozat
másolata**

 

 

 

 

 

 

11

Fiatal gazdálkodó

határozat alapján

5

5

5

5

5

5

12

Elismert termelői csoport, vagy zöldség-
gyümölcs termelői csoport, vagy
termelői szervezeti tagság***

Igazolás

9

9

9

9

9

9

13

Állattállománnyal rendelkezik

ENAR nyilvántartás

12

10

10

10

12

12

14

A célprogramban teljes szántóterülete*

2009. évi egységes
kérelem

 

 

 

 

 

 

kevesebb mint 25%

 

2

0

0

2

2

2

25%, vagy annál több, de kevesebb
mint 50%

 

3

0

2

4

4

4

50%, vagy annál több, de kevesebb
mint 75%

 

4

4

4

6

6

6

75%, vagy annál több

 

6

8

8

8

8

8

összesen:

100

100

100

100

100

100


*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva
** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat másolata
*** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport, illetve termelő szervezet

II. Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

9M22851_1

Pontozási
szempontok gyepgazdálkodási
célprogramok esetén

 

Célprogramok

Értékelés/ellenőrzés módja

Extenzív
gyepgazdálkodás

Ökológiai
gyepgazdálkodás

Természetvédelmi célú
gyepgazdálkodási célprogramok
(túzok, illetve élőhelyvédelem
előírásokkal)

Környezetvédelmi
célú gyeptelepítés

Természetvédelmi
célú gyeptelepítés

Területi szempontok

1

Natura 2000*

MePAR fedvény

12

12

12

8

12

2

Nitrát-érzékeny*

MePAR fedvény

6

6

6

10

6

3

Sérülékeny vízbázisú védőterület*

MePAR fedvény

3

3

3

8

6

4

Kedvezőtlen adottságú terület*

MePAR fedvény

10

8

10

10

10

5

MTÉT zónarendszer - max adható*

A zóna

B zóna

C zóna

MePAR fedvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

6

4

0

0

0

0

10

10

6

4

6

VTT térszintek - max adható*

ármentes szint

alacsony és magas ártér

mélyártér

MePAR fedvény

10

5

10

5

10

5

10

5

0

0

0

0

11

4

8

11

3

3

3

3

7

Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm.
rendelet, 240/2006. (XI.30.)
Korm. rendelet szerint

6

6

6

6

6

Gazdálkodási szempontok

8

Korábbi NVT AKG résztvevő
(gyepgazdálkodási célprogramban, vagy
gyeptelepítés esetén szántóföldi
célprogramban)

MVH adatbázis

9

9

9

9

9

9

Szaktanácsadóval kötött szerződés

szerződés másolata

5

5

5

5

5

10

Agrár végzettség

 

 

 

 

 

 

 

Agrár felsőfokú végzettség

Oklevél másolata

6

6

6

6

6

Agrár középfokú végzettség

Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság
nyilvántartásba vételéről szóló
határozat másolata**

3

3

3

3

3

11

Fiatal gazdálkodó

Határozat alapján

5

5

5

5

5

12

Elismert termelői csoport***, vagy
tenyésztőszervezeti tagság

Igazolás

8

6

8

8

8

13

Védett őshonos állattal rendelkezik

ENAR nyilvántartás

8

8

8

10

10

14

Ökológiai gazdálkodásból származó
állattal rendelkezik

Ökológiai ellenőrző szervezet
igazolása másolata

4

8

4

4

4

15

A célprogramban teljes gyepterülete*

2009.évi egységes kérelem

 

 

 

 

 

 

kevesebb mint 25%

 

2

0

2

0

0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint
50%

 

4

2

4

0

0

50%, vagy annál több, de kevesebb mint
75%

 

6

4

6

0

0

75%, vagy annál több

 

8

8

8

0

0

 

összesen:

100

100

100

100

100

*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva
** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat másolata
*** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport

III. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

9M22851_2

Pontozási
szempontok ültetvényekre vonatkozó célprogramok esetén

 

Célprogramok

Értékelés/ellenőrzés módja

Integrált gyümölcs és
szőlőtermesztés

Ökológiai gyümölcs és
szőlőtermesztés

Hagyományos
gyümölcstermesztés

Területi szempontok

1

Natura 2000*

MePAR fedvény

6

8

12

2

Nitrát-érzékeny*

MePAR fedvény

10

9

9

3

Sérülékeny vízbázisú védőterület*

MePAR fedvény

6

6

2

4

Kedvezőtlen adottságú terület*

MePAR fedvény

5

5

5

5

VTT térszintek - max adható*

ármentes szint

alacsony és magas ártér

mélyártér

MePAR fedvény

5

5

2

0

8

8

4

0

8

8

4

0

6

Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm.
rendelet, 240/2006. (XI.30.)
Korm. rendelet szerint

6

6

6

Gazdálkodási szempontok

7

Korábbi NVT AKG résztvevő
(ültetvényes célprogramban)

MVH adatbázis

9

9

9

8

Szaktanácsadóval kötött szerződés

Szerződés másolata

5

5

5

9

Agrár végzettség

Oklevél másolata

10

10

10

 

Agrár felsőfokú végzettség

Bizonyítvány másolata

5

5

5

Agrár középfokú végzettség

Családi gazdaság
nyilvántartásba vételéről szóló
határozat másolata**

 

 

 

10

Fiatal gazdálkodó

Határozat alapján

6

6

6

11

Zöldség-gyümölcs termelői csoport, vagy termelői
szervezeti tagság***

Igazolás

12

10

10

12

Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács/Észak-Keletmagyarországi Alma és Egyéb
Gyümölcs Szövetség - Szakmaközi Szervezet/Hegyközségi
tagság

Igazolás****

12

10

10

13

A célprogramban teljes ültetvényterülete*

2009. évi egységes kérelem

 

 

 

 

kevesebb mint 25%

 

2

0

0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50%

 

4

2

2

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75%

 

6

4

4

75%, vagy annál több

 

8

8

8

 

összesen:

100

100

100


*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva
** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat másolata
*** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport, illetve termelő szervezet
**** hegyközségi tagság esetén az illetékes hegybíró által kiállított igazolás


IV. Vizes élőhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

9M22851_3

Pontozási
szempontok vizes élőhelyekhez kapcsolódó
célprogramok esetén

 

Célprogramok

Értékelés/ellenőrzés módja

Nádgazdálkodás

Természetes vizes
élőhelyek mocsarak,
zsombékok, sásos
területek gondozása

Vizes élőhelyek
létrehozása és kezelése

Területi szempontok

1

Natura 2000*

MePAR fedvény

10

10

10

2

Nitrát-érzékeny*

MePAR fedvény

10

10

10

3

Sérülékeny vízbázisú védőterület*

MePAR fedvény

5

5

5

4

Kedvezőtlen adottságú terület*

MePAR fedvény

6

8

8

5

MTÉT zónarendszer - max adható*

A zóna

B zóna

C zóna

MePAR fedvény

10

10

5

5

10

10

5

5

10

10

5

5

6

VTT térszintek - max adható*

ármentes szint

alacsony és magas ártér

mélyártér

MePAR fedvény

10

0

5

10

10

0

0

10

10

0

0

10

7

Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet,
240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet
szerint

6

6

6

Gazdálkodási szempontok

 

8

Korábbi NVT AKG résztvevő (vizes
élőhely célprogramban)

MVH adatbázis

9

9

9

9

Szaktanácsadóval kötött szerződés

Szerződés másolata

5

5

5

10

Agrár végzettség

 

 

 

 

 

Agrár felsőfokú végzettség

Oklevél másolata

6

6

6

 

Agrár középfokú végzettség

Bizonyítvány másolata

3

3

3

 

 

Családi gazdaság nyilvántartásba
vételéről szóló határozat
másolata**

 

 

 

11

Fiatal gazdálkodó

Határozat alapján

5

5

5

12

Állattállománnyal rendelkezik

ENAR nyilvántartás

0

6

6

13

Védett őshonos állattal rendelkezik

ENAR nyilvántartás

0

5

5

14

Tenyésztőszervezeti tagság

Igazolás

0

5

5

15

Hosszú távú értékesítési szerződés megléte

Szerződés másolata

10

0

0

16

A célprogramban teljes nádas területe*

2009. évi egységes kérelem

 

 

 

 

kevesebb mint 25%

 

2

0

0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50%

 

4

0

0

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75%

 

6

0

0

75%, vagy annál több

 

8

0

0

 

összesen:

100

100

100


* Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva
** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat másolata

2. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez


Az R. 4. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki:

[Képzési terület

Korábbi főiskolai (F)

Többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti

és egyetemi (E) szakok

Alapszak

Mesterszak]

„Agrár

mezőgazdasági gépészmérnöki F, E

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki

meliorációs mérnök F

földmérő és földrendező mérnöki

birtokrendező mérnöki”

3. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez


a


Termeszthető növények és hasznosítások listája célprogramonként

Jogszabályi hivatkozás 3. § (1)

Célprogram

Termeszthető növények

a) aa)

ab)

ac)

Integrált szántóföldi

Tanyás gazdálkodás

Ökológiai szántóföldi

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Ánizs; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; , Hibrid perje (vetőmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Szudánifű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifű; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa

a) ad) 1.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra);Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Szudánifű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök ; Tritikále; Uborka; Útifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

a) ad) 2.

Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal

a) ad) 3.

Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal

a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

a) ad) 1.
a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés túzok/kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny- félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna; Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke

a) ae) 1.
a) ae) 2.

Vízerózió
Szélerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetőmag célra); Francia perje (vetőmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje (vetőmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Szudánifű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tárnics; Tifon; Tritikále; Úfifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

b) ba)
bb)

Extenzív gyepgazdálkodás
Ökológiai gyepgazdálkodás

Állandó legelő (kaszált); Állandó legelő (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

bc) 1.

Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal

bc) 2.

Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal

d) db)

Természetes vizes élőhelyek gondozása

b) bd) 1.

Környezetvédelmi célú földhasználat váltás

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

bd) 2.

Természetvédelmi célú gyeptelepítés

d) dc)

Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése

c) ca)

Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza

c) cb)

Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös

c) cc)

Hagyományos gyümölcstermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Vegyes gyümölcsös

d) da)

Nádgazdálkodás

Nád


4. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez


a

A szántóföldi célprogramokban zöldségnövényként támogatható növények köre

Articsóka

Feketegyökér

Paprika

Szárazbab

Bimbóskel

Fokhagyma

Paradicsom

Torma

Brokkoli

Földieper (szamóca)

Pasztinák

Tök

Cékla

Futóbab

Petrezselyem

Tojásgyümölcs

Cukkini

Fűszerpaprika

Póréhagyma

Uborka

Cukorborsó

Galambbegysaláta

Rebarbara

Vöröshagyma

Csemege kukorica

Karalábé

Retek

Zeller

Dinnye

Karfiol

Sárgarépa

Zöldbab

Endívia

Kelkáposzta

Sóska

Zöldborsó

Édeskömény

Kínai kel

Spanyol Articsóka

Zsázsa

Fejessaláta

Lilahagyma

Spárga

Fejeskáposzta

Metélőhagyma

Spenót


1

A rendeletet a 120/2023. (XII. 20.) AM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére