• Tartalom

78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) és n) pontjában, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.) 4. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Alkalmassági vizsgálatot kell végezni:]

a) hivatásos állományba kinevezés, visszavétel és a rendőrség különleges állományába határozott idejű szolgálati viszonyba való kinevezés, továbbá a határozott idejű szolgálati jogviszonyra vonatkozó szerződéshosszabbítás előtt,”

2. § Az Er. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állományba kinevezést megelőzően fizikai, pszichikai és egészségi alkalmassági vizsgálatot kell végezni. Hivatásos állományba visszavételt megelőzően az alkalmasság megállapítására a hivatásos állományba kinevezést megelőző alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A rendőrség különleges állományába határozott idejű szolgálati viszonyba való kinevezést és a határozott idejű szolgálati viszonyra vonatkozó szerződéshosszabbítást megelőzően az időszakos alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a jelentkezőt a 7. melléklet szerinti III. kategóriába kell besorolni. Hivatásos állományba visszavételt, a rendőrség különleges állományába határozott idejű szolgálati viszonyba való kinevezést és a határozott idejű szolgálati viszonyra vonatkozó szerződéshosszabbítás megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzése során a korábbi szolgálati viszony fennállása alatt keletkezett egészségügyi és pszichológiai dokumentációt is figyelembe kell venni.”

3. § Az Er. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 47/A. § (1) bekezdésének és a Hszt. 56. § (5) bekezdésének alkalmazása során nem hivatásos munkakörben kerül foglalkoztatásra, akkor időszakos alkalmassági vizsgálatát – a nem hivatásos munkakörre tekintettel – a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak alapján kell végezni.”

4. § Az Er. 42. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közvetlen szolgálati elöljáró véleményének tartalmaznia kell, hogy az érintett]

e) jelenlegi beosztásának ellátására véleménye szerint alkalmas-e, vagy a beosztás megváltoztatását, illetve nem hivatásos munkakörbe történő foglalkoztatását javasolja.”

5. § (1) Az Er. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az Er. 7. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az Er. 14. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az Er. 15. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti az Er. 5. § (2) bekezdése, 19. § (3) bekezdésének a „Pszichikai alkalmassági vizsgálatra csak az a pályázó bocsátható, aki a fizikai alkalmassági vizsgálaton „Alkalmas” minősítést kapott.” és (4) bekezdésének az „Egészségi alkalmassági vizsgálatra az a pályázó bocsátható, aki a pszichikai alkalmassági vizsgálaton „Alkalmas” minősítést kapott.” szövegrésze, 20. § (3) bekezdése és (4) bekezdésének az „Egészségi alkalmassági vizsgálatra csak az a rendészeti oktatási intézménybe jelentkező bocsátható, aki a pszichikai alkalmassági vizsgálaton „Alkalmas” minősítést kapott.” szövegrésze.

1. melléklet a 78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez

„Jelenlegi beosztás:     
– annak beosztási kategóriája: I.** II.** III.** IV. ** „S” ** „K” **
Tervezett beosztás:     
– annak beosztási kategóriája: I.** II.** III.** IV. ** „S” ** „K” **”
szövegrész helyébe a
„Jelenlegi beosztás:     
– annak alkalmassági kategóriája: I.** II.** III.** IV. ** „S” ** „K” **
Tervezett beosztás:     
– annak alkalmassági kategóriája: I.** II.** III.** IV. ** „S” ** „K” **”
szöveg lép.

2. melléklet a 78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez

1.    Az Er. 7. melléklet 1. függelékének „A Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása” „2.” számú „I. Besorolási osztály” táblázata „Központi” szerv sorok helyébe a következő szöveg lép:

[Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás]

„Központi

VI.

osztályvezető-helyettes

III.

IV.

 

 

alosztályvezető

III.

IV.

 

 

kiemelt főreferens

III.

IV.

 

 

koronaőrző parancsnok (KŐE)

II.

III.

 

 

főorvos (KŐE)

IV.

IV.

 

 

díszőrségparancsnok (KŐE)

II.

III.

 

 

őrségparancsnok

II.

II.

 

 

bevetésparancsnok

II.

II.

 

 

ügyeletvezető

III.

III.

 

V.

csoportvezető

III., IV.

IV.

 

 

koronaőrző parancsnok-helyettes (KŐE)

II.

III.

 

 

díszőrségparancsnok-
helyettes (KŐE)

II.

II.

 

 

bevetés-irányító

I.

I.

 

 

kiemelt főelőadó

III.

IV.

 

 

kiemelt főellenőr

III.

IV.

 

 

kiemelt főmérnök

III.

IV.

 

 

kiemelt biztonsági főtiszt

I.

I.

 

 

kiemelt főnyomozó

II.

II.

 

 

kiemelt főtechnikus

II.

III.

 

 

főügyeletes

III.

III.

 

 

kiképzésvezető

I.

I.

 

IV.

főelőadó

III., IV.

IV.

 

 

biztonsági főtiszt

I.

I.

 

 

főnyomozó

II.

II., I.

 

 

főreferens

III., IV.

IV.

 

 

főmérnök

III., IV.

IV.

 

IV.

mérnök

III., IV.

IV.

 

 

főtechnikus

I., II.

III.

 

 

kiképzésszervező

I., IV.

I., IV.

 

 

kiképző

I., IV., „S”

I., IV., „S”

 

 

ügyeletes

III., IV.

IV.

 

 

szolgálatparancsnok

II.

III.

 

III.

előadó

III., IV.

IV.

 

 

biztonsági tiszt

I.

I.

 

 

nyomozó

II.

III.

Területi

VI.

osztályvezető-helyettes

III., IV., „S”

IV., „S”

 

 

alosztályvezető

III., IV.

III.

 

 

titkárságvezető (alosztály jogállású)

IV.

IV.

 

 

karmester (KR)

IV.

IV.

 

 

ügyeletvezető

III., IV.

III., IV.

 

 

kiemelt főreferens

II., III., IV.

II., III., IV.

2.    Az Er. 7. melléklet 1. függelékének „A Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása” „3.” számú „II. Besorolási osztály” táblázata „Központi” és „Területi” szerv sorok helyébe a következő szöveg lép:

[Szerv

Beosztási kategória

Munkakör (beosztás)

Felvételkori, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás]

„Központi

IV.

szolgálatparancsnok

II.

IV.

 

 

csoportvezető

I., II., III., IV.

IV.

 

 

biztonsági gépkocsivezető (KŐE)

I.

I.

 

 

díszőr (KŐE)

II.

II.

 

 

helyszínbiztosító

I.

I.

 

 

koronaőrző (KŐE)

II.

II.

 

 

lakásbiztosító

I.

I.

 

 

őrparancsnok

II.

II.

 

 

parlamenti őr (KŐE)

II.

II.

 

 

technikus

I., II., III., IV.

IV.

 

 

tűzszerész

„S”

„S”

 

 

referens

III., IV.

IV.

 

 

raktárvezető

II., IV.

IV.

 

 

TÜK-vezető

IV.

IV.

 

 

ügyeletes

III., IV.

IV.

 

III.

segédelőadó

III., IV.

IV.

 

 

járőrvezető

I.

II.

 

 

szolgálatparancsnok-
helyettes

II.

III.

 

 

fogdaőr I.

I.

II.

 

 

kutyavezető

I.

II.

 

 

műmester

IV.

IV.

 

 

objektumőr (KŐE)

I., II.

II.

 

II.

gépjárművezető (KŐE)

I., II., III., IV.

III. IV.

 

IV.

szolgálatparancsnok

„S”, II.

„S”, III.

 

 

csoportvezető

„S”, III., IV.

„S” IV.

 

 

bevetés-irányító

I.

II.

 

 

helyszínelő

I.

II.

 

 

helyszínelő és balesetvizsgáló

I.

II.

 

 

szolgálati csoportvezető

III.

III.

 

 

referens

III., IV.

IV.

Területi

 

szolgálati részlegvezető

III.

IV.

 

 

nyomozó

II.

III.

 

 

vizsgáló

II.

III.

 

 

szakértő (okmány és gépjármű)

III.

III.

 

 

őrparancsnok

II.

III.

 

 

PSZH parancsnok

I.

II.

 

 

fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)

„S”

„S”

 

 

szakoktató

IV.

IV.

 

 

szolgálatvezető

„S”, I., II., III.

„S”

 

 

raktárvezető

IV.

IV.

 

 

technikus

I., II., III., IV.

IV.

 

 

tűzszerész

„S”

„S”

 

 

ügyeletes

III., IV.

IV.

 

 

vízágyú gépkocsi-parancsnok

I.

I.

 

III.

segédelőadó

III., IV.

IV.

 

 

járőrvezető

I.

II.

 

 

szolgálatparancsnok-
helyettes

II.

III.

 

 

felszámoló (KR terrorelhárítási)

„S”

„S”

 

 

fogdaőr I.

I.

II.

 

 

futár I.

II.

III.

 

 

kísérőőr

I.

II.

 

 

kutyavezető

„S”, I.

„S”, I.

 

 

mesterlövő

„S”

„S”

 

 

műmester (fegyver, vegyivédelmi)

IV.

IV.

 

 

főhatárrendész

II.

III.

 

 

járőrvezető (bevetési)

„S”, I.

„S”, II.

 

 

zenész

IV.

IV.

 

II.

járőr

I.

II.

 

 

fogdaőr II.

I.

II.

 

 

kiképző

I., „S”

II.

 

 

kísérőőr

I.

II.

 

 

objektumőr

I., II.

II.

 

 

PSZH lövész

I.

I.

 

 

PSZH vezető

I.

I.

 

 

vízágyúgépkocsi-kezelő gépjárművezető

I.

I.

3. melléklet a 78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez

Az Er. 14. mellékletének 1–5. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„1. Hivatásos szolgálatának rövid összefoglalása (szolgálati helyei, beosztásai, szakmai értékelése):
2. Egészségi állapota milyen mértékben befolyásolja a szolgálati feladatok ellátását:
3. Szolgálati beosztásában, munkakörében végzett munka milyen fizikai és szellemi megterheléssel jár:
4. Szolgálatteljesítési képessége és magatartása milyen mértékben változott az utóbbi időben? Tapasztalható-e nála fáradékonyság vagy idegi megterhelésre utaló jel (ingerlékenység, fáradékonyság, elbizonytalanodás, aggályoskodás vagy ellenkezőleg, gátlástalanság, agresszivitás), esetleg túlzott mértékű alkoholfogyasztás vagy más káros szenvedély:
5. Az előző három évben milyen gyakorisággal és időtartamban volt egészségügyi szabadságon:
6. Jelenlegi beosztásának ellátására véleménye szerint alkalmas-e, vagy a beosztás megváltoztatását, illetve nem hivatásos munkakörbe történő foglalkoztatását javasolja-e?
7. A szolgálati elöljáró véleménye a felülvizsgálat indokoltságáról:”

4. melléklet a 78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez

Az Er. 15. mellékletének C) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„C) Alkalmatlanság esetén milyen másik szolgálati beosztásban, annak hiányában nem hivatásos munkakörben tudná ellátni feladatát: (írja a válaszát a pontozott vonalra) .................................”
1

A rendelet a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére