• Tartalom

78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését4 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §5 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez8

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem

3.

átemelő

Budapest XXIII. kerület, a szennyvíztelep kerítése és a Felső Duna part közötti részen

vízügyi hatósági engedély

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

4.

környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

meder alatti átvezetés és csatornaépítés

Budapest XXIII-XXI. kerületek

vízügyi hatósági engedély

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

6.

környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem

8.

többfunkciójú vízleeresztő műtárgy

Tass

vízügyi hatósági engedély

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

környezetvédelmi engedély

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10.

többfunkciójú vízleeresztő műtárgy

Kvassay zsilip, Budapest IX. és XXI. kerületek

vízügyi hatósági engedély

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

12.

3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem

13.

szennyvízcsatorna-hálózat bővítés az RSD-t terhelő, a parti sávban keletkező szennyező anyagok kivezetése érdekében

RSD menti parti sáv
14 település: Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony, Tass, Budapest XXIII. kerület

vízügyi hatósági engedély

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem

15.

mederkotrás és iszapszikkasztó zagykazetták

RSD főág teljes hosszán, illetve a mellékágakon, kijelölt területenként

vízügyi hatósági engedély

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

16.

környezetvédelmi engedély

illetékes kormányhivatal

17.

5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység

18.

vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység

hajózási hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez9

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

9

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére