• Tartalom

8/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet

a Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2009.06.24.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított, valamint a Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 144/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Melléklet a 8/2009. (VI. 9.) KvVM rendelethez

A Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

– A Nyugat-Bükkre, különös tekintettel a Nagy-Egedre jellemző gyertyános-tölgyes és cseres-tölgyes erdőtársulások természetes növény- és állatvilágának megőrzése.

– Az UNESCO „Ember és Bioszféra” programja keretében folyó, az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program megvalósítását szolgáló Síkfőkúti Projekt elnevezésű kutatási terület zavartalanságának biztosítása.

– Az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program, illetve az ehhez kapcsolódó természetvédelmi bemutatás és oktatás természeti feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A területen folyamatban lévő, az erdő-ökoszisztéma működését feltáró kutatási program természeti feltételeinek megteremtése érdekében a terület zavartalanságának fenntartása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– Kizárólag olyan beavatkozások végezhetők a területen, amelyek az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program megvalósulásához, továbbá a területen található régészeti lelőhelyek tekintetében a kulturális örökségvédelmi feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükségesek.

3.1.2. Látogatás

– A terület csak az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program, valamint az ehhez kapcsolódó természetvédelmi bemutatás és oktatás, továbbá a területen található régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos kulturális örökségvédelmi feladatok elvégzése keretében látogatható. A területre egyéb célból történő belépés – a területen található létesítmények karbantartási, fenntartási munkálatainak elvégzése céljából, valamint jogszabályban meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében az e tevékenységek elvégzésére feljogosított személyek belépése kivételével – tilos.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok

– Az 1972-ben elkezdett és azóta folyamatosan tartó, az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatás és az ahhoz kapcsolódó programok részletes kutatási terv alapján kiadott engedéllyel, a kutatási program vezetőjével, a terület természetvédelmi kezeléséért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) és az erdőgazdálkodóval történt előzetes egyeztetést követően végezhetők.

3.1.4. Terület- és földhasználat

– A területen mindennemű gazdasági tevékenység tilos.

– A területen található engedélyezett létesítmények és eszközök üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő tevékenységek az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program célkitűzéseivel, illetve a természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban folytathatók tovább.

3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra

– A területen található, az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program keretében létrehozott infrastruktúra- és eszközkészlet fenntartása, karbantartása az infrastruktúra- és eszközkészlet tulajdonosának, illetve az azt használó kutatóhelynek a feladata.

– Az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program keretében létesítendő, a kutatási program céljának megfelelő, természetvédelmi bemutatási és oktatási célú létesítmények az igazgatósággal és az erdőgazdálkodóval történt előzetes egyeztetést követően helyezhetők el és tarthatók fenn.

– Infrastruktúrafejlesztés a kutatási program céljával összhangban, az igazgatósággal és az erdőgazdálkodóval történt előzetes egyeztetést követően végezhető.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

– Az UNESCO „Ember és Bioszféra” program keretében folyó, az erdő-ökoszisztéma működési folyamatait feltáró kutatási program megvalósítását szolgáló Síkfőkúti Projekt elnevezésű kutatási terület zavartalanságának biztosítása érdekében erdészeti beavatkozás kizárólag a kutatási program céljaival összhangban, a kutatási program vezetőjével egyeztetve történhet a területen.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére