• Tartalom

80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról1

2018.05.20.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

a) 96. § (7) bekezdésében foglalt jogszabálysértés esetén;

b) 109. §-ában foglalt jogszabálysértések esetén;

c) 110. §-ában foglaltak alapján az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának elmulasztása miatt;

d) 113. §-ában foglaltak alapján az üzletszabályzat módosításának elmulasztása miatt;

e) 119. § (1) bekezdés b)–d) pontjában, 119. § (2) bekezdés b) és c) pontjában és 119. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az együttműködő földgáz-rendszer működését akadályozza, egyensúlyát veszélyezteti, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

van helye.

(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

a) 96. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az együttműködő villamosenergia-rendszer működését akadályozza, egyensúlyát veszélyezteti, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

b) 145. §-a alapján a 142. § (1) és (7) bekezdésében, a 143. § (1) és (4)–(7) bekezdésében, valamint a 144. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt

van helye.

(3) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében és 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján van helye, ha a jogszabálysértés a távhőszolgáltató-rendszer működését, a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti.

(4) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 14. § (3)–(4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 42. § (2) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

(5) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

a) 41. § (1) bekezdése alapján;

b) 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha a jogszabálysértés az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti;

c) 41. § (4) bekezdése alapján;

d) 41. § (5) bekezdése alapján

van helye.

(6) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

(7) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján az átviteli rendszerirányítói és az elosztói utasítások jogszerűtlensége és indokolatlansága miatt van helye.

(8) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 10.013. pontja, 5. melléklet 2.281. pont a) alpontja, 2.282. pontja, 6. melléklet 2.324. és 2.327. pontja alapján, az abban foglalt esetekben van helye.

(9)2 A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 38. §-ában és 39. § (1) bekezdésében foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

2. § (1)3 A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

a) 81. § (2) bekezdése alapján,

b) 81. § (3) bekezdése alapján,

c) 81. § (5) bekezdése alapján,

d) 81. § (6) bekezdése alapján,

e) 81. § (7) bekezdése alapján,

f) 81. § (8) bekezdése alapján,

g) 81. § (9) bekezdése alapján,

h) 81. § (10) bekezdése alapján, vagy

i)4 81/A. § (2) bekezdése alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A. és C. táblázatában foglalt esetekben

van helye.

(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján van helye, ha a jogszabálysértés a közszolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a közszolgáltatás igénybevételét akadályozza, illetve ezeket, valamint az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát veszélyezteti.

(3) A Ket. 94. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásának a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény

a) 60. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 22. § szerinti osztályozási kötelezettség megsértése miatt;

b)5 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet [a továbbiakban: 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet [a továbbiakban: 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet] melléklete I. részének 1.06. és 1.17–1.18. cikkében foglalt vízi út és hajóút használatára, hajóút felszabadítására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

c)6 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete 1. része 8.02. cikkének 1–5. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt;

d) 60. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 17. §-ában és a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendeletben az úszólétesítmény megfelelőségére és üzemben tartására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

e)7 60. § (1) bekezdés g) pontja alapján a 85. §-ának (1) bekezdésében és a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló kormányrendeletben a hajózási létesítmény létesítésére és üzemben tartására vonatkozó szabályok megsértése miatt;

f)8 60. § (1) bekezdés h) pontja alapján a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendeletben és az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete I. részének 5. fejezetében a víziközlekedés forgalmának irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek létesítésére, üzemeltetésére és megszüntetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt;

g)9 60. § (1) bekezdés k) pontja alapján az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet melléklete I. részének 1.02–1.03. cikkében foglalt úszólétesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt személyzet létszámára és képesítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt;

h)10 60/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B. és D. táblázatában foglalt esetekben

van helye.

(4) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.)

a) 66/A. § (1) bekezdés foglaltak alapján

1. a légi személyszállítás és légi árufuvarozásra vonatkozó szabályok tekintetében a légiközlekedési, valamint légiközlekedéssel összefüggő tevékenységnek a magyar légiközlekedési hatóság által kiadott Lt. 22. §-a szerinti érvényes engedély engedélyben meghatározott tevékenységre vonatkozó feltételeknek meg nem felelés, az engedélyben meghatározott tevékenységtől eltérés, a légi közlekedés biztonságának veszélyeztetése miatt,

2. a Magyarországon székhellyel nem rendelkező légi személyszállítást, illetőleg légi árufuvarozást végző szervezet magyarországi tevékenységének a magyar légiközlekedési hatóság Lt. 26. § (1) bekezdése szerinti engedély megsértésével történő végzése miatt,

3. a gazdálkodó szervezet által légi jármű és egyes légi közlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásának, a javítási és karbantartási tevékenység folytatásának az Lt. 29. § (1) bekezdésében előírt engedély megsértésével történő végzése miatt,

4. az Lt. 51. § (1) bekezdésében a légiközlekedési akadályra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt,

5. a szakszolgálati tevékenység folytatása szabályainak szándékos vagy gondatlan megszegése esetén,

6. a légijármű parancsnokára vonatkozó Lt. 59. §-a szerinti kötelességek be nem tartása esetén,

7. a légiközlekedés védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt;

b) 19. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az üzemben tartási engedélyben, és a jogszabályban előírt feltételek súlyos vagy tartós megsértése miatt;

c) 30. § (2) bekezdése alapján a légiközlekedési szakszemélyzet képzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt;

d)11 3/F. § (2) bekezdése alapján a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt esetekben

van helye.

(5) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a)12 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 1. pontjában, 2. pont a) alpontjában, 4. pont a) alpontjában, 5. és 6. pontjában, valamint 2. melléklet 1. pontjában foglalt esetekben,

c)14 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet B2–B4, B6–B8, B10–B12, B14–B16, C2–C5, D2–D5, D7–D10, D12–D15, D17–D20, D22–D25, D27–D30, D32–D35, E2–E13 és F1–F2 pontjában, valamint 4/A. mellékletében foglalt esetekben,

d)15 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklet G1, H1–H19, H26–H27, I1–I5, J1–J2, L1, L3 és M1–M7 pontjában foglalt esetekben,

e) 22/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a közúti járművekkel, jármű-alkatrészekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt,

f) 29/A. § (1) bekezdése alapján az engedélytől eltérő útépítés, útmegszüntetés, elbontás miatt,

g) 44. § (3) bekezdése, valamint a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó előírások megsértése miatt,

h) 44. § (4) bekezdése alapján a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben [a továbbiakban: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet] az össztömegre, tengelyterhelésre és méretre meghatározott előírásoknak meg nem felelő jármű, illetve balesetveszélyes műszaki állapotú jármű esetén

i)16 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/A–11/F. mellékletében foglalt esetekben,

j)17 20. § (1) bekezdés l) pontja alapján a magyarországi illetőségű személy vagy szervezet által a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén,

k)18 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó szabályok megsértése esetén

van helye.

(6) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a)24 14. § (7) bekezdése alapján a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott feltételeknek meg nem felelő jármű esetén, illetve a járművet átalakítás után a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatalnál vizsgálatra be nem mutatása miatt, vagy a környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő jármű esetén;

c) 14. § (10) bekezdés a) pontja, 14. § (13) bekezdés a) pontja alapján, ha a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár;

d) 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján, ha a jármű nem felel meg a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak;

e) 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján, ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár;

f) 15. § (4) bekezdése alapján,

g) 15. § (9) bekezdés alapján a telephely elhagyásának megtiltása esetén, ha a jármű időszakos vizsgálatára vonatkozó rendelkezések értelmében a jármű alkalmatlan minősítésű;

h) 24. § (3) és (4) bekezdése alapján a 23. § szerinti pótalkatrészek és tartozékok minősítő jel nélküli gyártása, forgalmazása és járműbe való beépítése miatt

van helye.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § (9) bekezdése a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés i) pontja az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 41. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés b) pontja az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés c) pontja az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés e) pontja az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 41. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés f) pontja az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdés g) pontja az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés h) pontját a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 41. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (4) bekezdés d) pontját az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 40. §-a iktatta be.

12

A 2. § (5) bekezdés a) pontja az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (5) bekezdés b) pontja a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított, a 31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (5) bekezdés c) pontja az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. § (5) bekezdés d) pontja az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (5) bekezdés i) pontját a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, az 51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (5) bekezdés j) pontját a 47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

18

A 2. § (5) bekezdés k) pontját a 31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

19

A 2. § (5) bekezdés l) pontját az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 2. § (5) bekezdés m) pontját az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

21

A 2. § (5) bekezdés n) pontját az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 2. § (5) bekezdés o) pontját az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 2. § (5) bekezdés p) pontját az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A 2. § (6) bekezdés a) pontja az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére