• Tartalom

80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet

80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

2009.07.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel módosított 1. számú melléklete 1. pont b) alpontjában, valamint a 2. számú melléklete 1. pont b) alpontjában foglalt rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően megkezdett mezőgazdasági munkaműveletekre kell alkalmazni.

(3)2

(4)3

1. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő szövegrész lép:

[1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások:]

b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj fedettségéről:
ba) őszi kultúra vetésével, vagy
bb) a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy
bc) másodvetésű takarónövény termesztésével.”

2. Az R. 1. számú melléklet 3. pont a)–b) alpontjai helyébe a következő szövegrészek lépnek:

[3. Vetésváltásra vonatkozó előírások:]

a) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa;
b) Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: kukorica és dohány”

2. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

A táblára vonatkozó meg nem felelések mértékének, súlyosságának és tartósságának
ellenőrzési megállapításai alapjául szolgáló tényállások

Előírás

Mérték

Súlyosság

Tartósság

1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások:
a) 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.
b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj fedettségéről:
ba)őszi kultúra vetésével, vagy
bb) a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy
bc) másodvetésű takarónövény termesztésével.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed (az erózió következtében kialakult árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a vizsgált „tiltó-listás” hasznosítású táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület aránya nem haladja meg az 50%-ot
Súlyos: a vizsgált „tiltó-listás” hasznosítású táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület aránya meghaladja az 50%-ot

Helyrehozható: A vegetációs időben történt károsodástól függően.
Maradandó: A vegetációs időben történt károsodástól függően.

2. Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed (az erózió következtében kialakult árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a táblát érintő kialakított teraszok részben sérültek
Súlyos: a táblát érintő kialakított teraszok közül legalább 1 teljesen megszüntetésre került

Helyrehozható: A teraszok sérült részei ésszerű eszközök alkalmazásával helyrehozhatók (kisebb sérülések esetén).
Maradandó: A sérült vagy megrongált teraszok helyre-, visszaállítása ésszerű eszközök alkalmazásával nem oldható meg (teraszok jelentős rongálása, megszüntetése esetén).

3. Vetésváltásra vonatkozó előírások:
a) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, és árpa.
b) Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: kukorica és dohány.
c) Több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés, méhlegelő céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett több éves növények, valamint a rizs.
d) Minden egyéb növény egy évig termeszthető.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed (a monokultúra miatt kialakuló kórokozók és/vagy károsító elemek fertőzik a szomszédos gazdaságot)

Enyhe: nincs látható következménye a meg nem felelésnek
Súlyos: látható következménye van (károkozás) a meg nem felelésnek, a megszokotton túli védekezés szükséges

Helyrehozható: A megengedett ideig tartó monokultúrás termesztést követő első évben kerül azonosításra a nem megfelelés.
Maradandó: Bizonyítható, hogy a megengedett ideig tartó monokultúrás termesztést követően második évben is fennáll a nem megfelelés.

4. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 50%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 50% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható: Adott vegetációs időszakban helyreálló, lágyszárú növények károsodása (tarló, növényi maradvány stb.).
Maradandó: Többéves kultúrák károsodása (gyep, nád stb.).

5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható:Egyéves kultúrákon okozott kár esetében (csak az adott vegetációs időszakra korlátozódik a hatás).
Maradandó: Többéves kultúrákban történt a károsodás, ahol a talajlazítás nem oldható meg (gyep, lucerna stb.).

6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható: A károsodott részen regenerálódásra alkalmas növényi részek még megmaradtak. A bekövetkezett károsodás önmagától regenerálódhat.
Maradandó: A károsodott területen az eredeti kultúra helyreállására alkalmas növényi részek nem találhatók. A károsodást csak a növények pótlásával lehet helyreállítani.

7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla veszélyes gyomokat nem tartalmaz
Súlyos: a vizsgált tábla veszélyes gyomokat is tartalmaz

Helyrehozható: A gyomirtás eredményesen elvégezhető a szokásos eszközök használatával.
Maradandó: Az eredményes gyomirtás nem végezhető el az alapkultúra károsodása nélkül.

8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik
Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés és hatása a szomszédos gazda földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen található meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen található meg nem felelés

Helyrehozható: A megtelepedett fás szárúak irtása elvégezhető az alapkultúra károsodása nélkül.
Maradandó: A fás szárúak eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre. A károsodás a vegetációs idő alatt ésszerű eszközökkel nem hozható helyre.

3. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

A HMKÁ előírás szintű meg nem felelés kiértékelésének alapelvei
Mérték
Gazdaságon belüli: A meg nem felelés és hatásai a gazdálkodó földterületére, valamint az egybeművelt tábla földterületére korlátozódik, a meg nem felelés kis mértékű, a meg nem feleléssel érintett területek korlátozott részt tesznek ki a gazdaság összterületéből;
Gazdaságon kívüli: A meg nem felelés és hatásai a más gazdálkodó földterületére is kiterjed, illetve a meg nem felelés nagy mértékű, a meg nem feleléssel érintett területek jelentős részt tesznek ki a gazdaság összterületéből;
Súlyosság
Enyhe: a meg nem felelés a termelő mezőgazdasági tábláin belül korlátozott területen tapasztalható, illetve a meg nem feleléssel érintett területek korlátozott részt tesznek ki a gazdaság összterületéből; a meg nem felelés kis mértékben veszélyezteti a helyes mezőgazdásági és környezeti állapot fenntartását;
Közepes: a meg nem felelés a termelő mezőgazdasági tábláin belül jelentős területen tapasztalható, illetve a meg nem feleléssel érintett területek szignifikáns részt tesznek ki a gazdaság összterületéből; a meg nem felelés közepes mértékben veszélyezteti a helyes mezőgazdásági és környezeti állapot fenntartását;
Súlyos: a meg nem felelés a termelő mezőgazdasági tábláin belül kiterjedt területen tapasztalható, illetve a meg nem feleléssel érintett területek többségi részt tesznek ki a gazdaság összterületéből; a meg nem felelés kritikus mértékben veszélyezteti a helyes mezőgazdásági és környezeti állapot fenntartását;
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a meg nem felelés, illetve következményei ésszerű eszközökkel, rövid időtávon belül megszüntethető, hatásuk a gazdaság kis részére korlátozódik, az érintett mezőgazdasági kultúrák, illetve a talaj nem vagy csak kis mértékben károsodtak;
Hosszútávon helyrehozható: a meg nem felelés, illetve következményei ésszerű eszközökkel hosszabb távon megszüntethetőek, hatásuk a gazdaság jelentős részére terjed ki, az érintett mezőgazdasági kultúrák, illetve a talaj kézzelfoghatóan károsodtak;
Maradandó: a meg nem felelés maradandó következményekkel járt a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartásának vonatkozásában, hatásuk a gazdaság jelentős részére kiterjed, az érintett mezőgazdasági kultúrák, illetve a talaj nagy mértékben károsodtak.”

4. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

Veszélyes gyomnövények

 

Magyar név

Tudományos (latin) név

1.

Aranka fajok

Cuscuta spp.

2.

Parlagfű

Ambrosia artemisiifolia

3.

Selyemkóró

Asclepias syriaca

5. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

Kérődzők, lófélék

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék

1,0 ÁE

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig

0,6 ÁE

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék

0,4 ÁE

Szamár, öszvér

0,6 ÁE

Juh

0,15 ÁE

Kecske

0,15 ÁE

Sertésfélék

Tenyészkoca >50 kg

0,5 ÁE

Egyéb sertés

0,3 ÁE

Baromfifélék

Tojótyúk

0,014 ÁE

Egyéb baromfi

0,03 ÁE

1

Az 1–4. § e rendelet 5. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § (3) bekezdése e rendelet 5. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére