• Tartalom

81/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet

81/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet

a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.04.14.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)3

(3) E rendelet 1–4. §-a és a (2) bekezdés a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § (1) Azon központi költségvetési szervek – a Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében megjelöltek kivételével –, melyek illetményszámfejtése a központosított illetményszámfejtő rendszerrel történik, de nem tartoznak a Magyar Államkincstár számfejtési körébe, a Korm. rendelet 4. §-a szerinti feladatellátásra 2010. január 1-jéig térnek át.

(2) Az Ámr. 1. §-a (2) bekezdésének a) és d) pontjai hatálya alá tartozó, a központosított illetmény-számfejtő rendszert e rendelet hatálybalépésének napján még nem alkalmazó központi költségvetési szerv esetében – a Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében megjelöltek kivételével – a fejezetet irányító szerv vezetője és a Magyar Államkincstár elnöke megállapodásban rögzíti az illetményszámfejtési feladatok Magyar Államkincstár részére történő átadásának időpontját és az ehhez szükséges feladatok ellátásának ütemezését. Ezeket a megállapodásokat 2009. június 30-áig kell megkötni.

1

A rendeletet a 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet 31. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2013. január 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

2

Az 1–4. §-t az 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését az 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére