• Tartalom

81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjának 12. alpontjában, valamint e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a) I. fejezete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági eljárások,
b) II. fejezete a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott – az időszakos vizsgálat keretében végzett – környezetvédelmi felülvizsgálat,
c) III. fejezete a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben, valamint a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági tevékenységek,
d) IV. fejezete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tachográf kártya kiadás hatósági eljárásának
igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.”

2. § Az R. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti eljárásban a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő díjat – a (2) bekezdésben és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a vizsgáló állomást megillető díjrész kivételével – a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben befizetni. A vizsgáló állomást megillető díjrészt a vizsgáló állomás részére kell megfizetni.
(2) A környezetvédelmi felülvizsgálat 1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában meghatározott díját a felülvizsgáló szervezet számlájára kell megfizetni.
(3) Az 1. számú melléklet I. fejezetének 7. pontjában meghatározott díjat a jármű forgalmazójának az általános forgalomba helyezési engedélyt kibocsátó közlekedési hatóságnak az (1) bekezdésben feltüntetett költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni.”

3. § (1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a 3.6–3.8. pontjaiban, a 4.1–4.2. pontjaiban, a 4.3. pontja b) alpontjában, a 4.4. pontja b) alpontjában, a 4.5. pontja b) alpontjában, valamint 4.6–5.9. pontjaiban meghatározott díjak, továbbá
b) a 4.3. pontja a) alpontjában, a 4.4. pontja a) alpontjában és a 4.5. pontja a) alpontjában meghatározott díjak műszaki és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészeinek 80%-a a közlekedési hatóságot, 20%-a a tevékenységet végző szervezetet illeti meg.
Az 1. számú melléklet I. fejezete 4.3. pontjának a) alpontjában, 4.4. pontjának a) alpontjában és 4.5. pontjának a) alpontjában meghatározott díj műszaki és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészének mértéke azonos ugyanezen pontok b) alpontjában meghatározott díjak mértékével.”

(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló kormányrendeletben meghatározott pénzügyi forrás képzése az 1. számú melléklet I. fejezetében – a 4.3.–4.5. pontok esetében a b) alpontokban meghatározott műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész figyelembevételével – meghatározott és a hatóság által beszedett díjakból történik.”

4. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

a) II. fejezetének 2. pontjában meghatározott díjaknak, valamint
b) I. fejezete 4.3. pontjának a) alpontjában, 4.4. pontjának a) alpontjában és 4.5. pontjának a) alpontjában meghatározott díjak környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó díjrészeinek
20%-át a tevékenységet végző szervezet köteles a közlekedési hatóság részére a 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint befizetni.
A környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó díjrész a 4.3–4.5. pontok esetében az a) és a b) alpontokban meghatározott díjak különbözete.
(2) A közúti gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos irányító, szabályozó és fejlesztő, valamint a felügyelő és ellenőrzési feladatok költségfedezetét az 1. számú melléklet II. Fejezet 1.1 pontjában és az 1.2. pontjában meghatározott és beszedett díjak 20%-a, és az (1) bekezdésben meghatározott a közlekedési hatóság az általa beszedett, illetve a tanúsító szervezetek által befizetett összegből, felülvizsgálatonként 236 Ft szolgálja (a továbbiakban: környezetvédelmi hozzájárulás). A környezetvédelmi hozzájárulás 50%-a a közlekedési hatóságot illeti meg, 50%-át a közlekedési hatóság a tárgyhónapot követő 25. napjáig befizeti a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatás Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”

5. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az R. 4. §-ának (4) bekezdésében az „5.1–5.7” szövegrész helyébe az „5.1–5.5” szöveg

lép.

(4) Az R. 8. §-a hatályát veszti.

(5) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 4/C. § (5) bekezdésében az „integrált vizsgálattal” szövegrész helyébe az „eredetiségvizsgálattal” szöveg, 19. § (4) bekezdés c) pontjában az „integrált vizsgálatot” szövegrész helyébe az „eredetiségvizsgálatot” szöveg lép.

(6) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdésének a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 12. § (15) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(15) Az időszakos vizsgálat során a vizsgáló állomás – a 2006. január 1-jét követően újként forgalomba helyezett jármű kivételével – a gépjármű és a gépjármű pótkocsija azonosító adatainak ellenőrzését előzetes eredetiségvizsgálat keretében végzi:
a) amennyiben a vizsgált járművön nem végeztek sem eredetiségvizsgálatot, sem integrált vizsgálatot, továbbá
b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén.”

Melléklet a 81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelethez

I. FEJEZET
A KÖZÚTI JÁRMŰVEK MŰSZAKI MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELET ALAPJÁN VÉGZETT HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEK DÍJAI

Ft/db

1.

A közúti járművek sorozatára vonatkozó engedélyezési eljárások

 

1.1.

Általános forgalomba helyezési engedély, típusbizonyítvány

178 900

1.2.

Sorozat forgalomba helyezési engedély

178 900

1.3.

Sorozat átalakítási engedély

109 000

 

 

 

2.

A közúti jármű tulajdonságára, a járműalkatrészre, tartozékra, önálló műszaki egységre vonatkozó engedélyezési eljárások

 

2.1.

Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E”, „e” jel) használati engedély

117 300

2.2.

Járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó minősítő jel („H” jel) használati engedély, illetve általános alkalmazási engedély

60 200

 

 

 

3.

A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása

 

3.1.

Egyedi forgalomba helyezési engedély

22 800

3.1.1.

Jármű-honosítási eljárásban

8 000

3.2.

Összeépítési engedély

17 600

3.2.1.

Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) összeépítési engedély

175 900

3.2.2.

Egyedi és kissorozatú gyártású jármű összeépítési engedély (a 3.2.3. pont kivételével)

175 900

3.2.3.

Többlépcsős gyártással befejezett egyedi jármű összeépítési engedély

25 600

3.3.

Átalakítási engedély

11 800

3.3.1.

Veszélyes anyagot szállító jármű (ADR) átalakítási engedély

88 000

3.4.

Veszélyes anyagot szállító járműre előírt „ADR” jóváhagyási igazolás kiadása, érvényesítése

750

3.5.

A nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”, illetőleg igazolólap kiadása, pótlása

1 190

3.6.

„Műszaki adatlap” pótlása

580

3.7.

A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján

1 190

3.8.

Érvényesítő címke pótlása

585

3.9.

Plakett pótlása

980

 

 

 

4.

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)

 

4.1.

Segédmotoros kerékpár

3 090

4.2.

Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija

4 360

4.3.

M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi

 

 

a)

Vizsgálat díja

16 290

 

b)

Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész)

10 490

4.4.

N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)

 

 

a)

Vizsgálat díja

17 090

 

b)

Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész)

11 290

 

 

 

 

4.5.

N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai

 

 

a)

Vizsgálat díja

24 950

 

b)

Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra
nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész)

14 590

4.6.

Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek pótkocsijai

7 760

 

 

 

5.

Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)

 

5.1.

A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata

5 800

5.2.

Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata

1 700

5.3.

Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata

5 800

5.4.

Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása

950

5.5.

Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása

1 180

5.6.

Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja

4 000

5.7.

Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja

4 600

5.8.

Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja

4 100

5.9.

Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja

5 900

6.

Vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja, valamint a sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakított jármű vizsgálatára, járműkategóriánként

171 200

7.

A „Megfelelőségi nyilatkozattal” történő forgalomba helyezés esetén – az engedélyezési és ellenőrzési tevékenységért fizetendő díj – megegyezik a 4. pontban a jármű kategóriájához meghatározott forgalomba helyezés előtti vizsgálat díjával

 

II. FEJEZET
A KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ EGYÜTTES MINISZTERI RENDELET ALAPJÁN VÉGZETT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK DÍJAI

 

 

Ft/db

1.

A járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos közlekedési hatósági tevékenységek díja

 

1.1.

A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja

85 700

1.2.

A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése további járműkategóriák vizsgálatára, kategóriánként

7 300

2.

Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálat díja

 

2.1.

3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén

5 800

2.2.

3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén

10 360

2.3.

A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja

460

III. FEJEZET
A GÉPJÁRMŰFENNTARTÓ SZERVEZETEK SZEMÉLYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ
MINISZTERI RENDELETBEN, VALAMINT A KÖZÚTI JÁRMŰVEK BONTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ
MINISZTERI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT EGYES KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK DÍJAI

 

 

Ft/db

1.

A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

 

1.1.

A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági engedélyezésének díja

175 900

1.2.

A bontási engedély kiadásának („Bontási átvételi igazolás”) díja

2 950

2.

A sebességkorlátozó és a menetíró készülék (tachográf) beépítéshez kapcsolódó közlekedési hatósági díjak

 

2.1.

A sebességkorlátozó vagy menetíró (tachográf) beépítő műhely nyilvántartásba vételi díja
járműkategóriánként

175 900

IV. FEJEZET
A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN HASZNÁLT MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKEKRŐL SZÓLÓ, 1985. DECEMBER 20-I 3821/85/EGK TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBEN
MEGHATÁROZOTT TACHOGRÁF KÁRTYA KIADÁS HATÓSÁGI ELJÁRÁSÁNAK IGAZGATÁSI
SZOLGÁLTATÁSI DÍJA

 

A fizetendő díj kártyánként

[Ft]

1.

Gépjárművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700

2.

Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700

3.

Üzembentartói kártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700

4.

Ellenőri kártya kiadása, cseréje, pótlása

3 500

1

A rendelet a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére