• Tartalom

82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyar légtér igénybevételéért – a Magyar Köztársaságnak a 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett EUROCONTROL tagsága alapján, az e rendeletben meghatározott
a) útvonal-használati díjat és
b) közelkörzeti díjat
(a továbbiakban együtt: légtér igénybevételi díj) kell fizetni.”

2. § (1) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Útvonal-használati díjat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – Budapest Repüléstájékoztató Körzetben – a (2) bekezdésben meghatározott távolság alapján – műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően működő repülések után kell fizetni.
(2) Az útvonal-használati díj meghatározása esetén:
a) a (di) távolságtényezőt az alábbi pontok között kilométerekben, a nagy kör mentén mért távolság 100-zal történő osztásával kell meghatározni:
aa) a díjszámítási körzetben lévő indulási repülőtér vagy a belépés pontja ezen légtérbe, és
ab) az első rendeltetési repülőtér ezen díjszámítási körzetben vagy ezen díjszámítási körzetből való kilépés pontja.
b) Az a) pontban említett belépési és kilépési pont azon pont, ahol a repülési tervben – beleértve a járató által a benyújtott repülési tervben tett, valamint a járató által az áramlásszervezési intézkedések eredményeként elfogadott módosításait – leírt útvonal keresztezi az adott díjszámítási körzet oldalhatárait.
c) Az a) és b) pontban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni azon repülés esetében is, amely ugyanazon a repülőtéren fejeződik be, amelyről a légijármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés), kivéve ha:
ca) kizárólag egy díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényező a repülőtér és a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100) és megszorozva kettővel (2),
cb) egynél több díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetén a távolságtényezőt az a) és b) pontban meghatározott feltételek szerint kell meghatározni, kivéve azt a díjszámítási körzetet, amelyben a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pont található. Ebben a távolságtényező az ezen díjszámítási körzetbe való belépés pontja és a repülőtértől mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek, valamint ezen legtávolabbi pont, és a díjszámítási körzetből való kilépési pont között nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal (100).
d) Budapest Repüléstájékoztató Körzet területén történő felszállás vagy leszállás esetén a számításba veendő távolságot 20 km-rel csökkenteni kell.
(3) Az útvonal-használati díj megfizetése alól a következő repülések mentesülnek:
a) olyan légijárművel végrehajtott repülések, amelyek engedélyezett legnagyobb felszálló-tömege kettő (2) tonnánál kevesebb,
b) hivatalos küldetésben lévő uralkodó és közvetlen családja, állam-, kormányfő és miniszterek kizárólagos szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési terv megjegyzés rovatában a megfelelő státusindikátor jelzésével alá kell támasztani,
c) illetékes kutató-mentő testület által engedélyezett kutató-mentő repülések,
d) az EUROCONTROL tagállamok katonai légi járműveivel végrehajtott repülések,
e) azoknak az államoknak a katonai légi járműveivel végrehajtott repülések, amelyeknek a Magyar Köztársaság két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésben díjmentességet biztosított,
f) földi léginavigációs berendezésként használt vagy használni tervezett berendezések ellenőrzése, vagy kipróbálásának kizárólagos céljával végrehajtott repülések, kivéve az adott légi jármű kereskedelmi áttelepüléseit,
g) repülések, amelyek ugyanazon a repülőtéren fejeződnek be, amelyről a légi jármű felszállt, és a repülés folyamán közbeeső leszállás nem történt (körrepülés).
(4) Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazásának és a díj fizetésének feltételeit a rendelet melléklete tartalmazza.
(5) Az útvonal-használati egységdíjszabás mértéke 36,69 euró.”

3. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A közelkörzeti díjat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérről induló – Budapest Repüléstájékoztató Körzetben a 4. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott 20 km-es távolság alapján – valamint a Budapest Közelkörzetben és Budapest-Ferihegy Repülőtéri Irányító Körzetben végrehajtott – műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően működő repülések után kell fizetni.”

4. § (1) Az R. 6. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közelkörzeti egység díjszabás (t) mértéke 336,63 euró, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(3) Az egység díjszabást az árfolyam kockázat csökkentésére havonta kiigazítják, úgy hogy a számlázáshoz a repülés végrehajtásának hónapját megelőző hónap átlagos havi devizaárfolyamát alkalmazzák az euró és a forint között. Az alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Reuter által kiszámított „Záró Kereszt Árfolyamok” havi átlagának, amely a napi BID árfolyamokon alapul.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Egy adott repülésre az (1) bekezdésben meghatározott, N betűvel jelölt közelkörzeti szolgálati egység nagysága – a következő képlet szerint – a légijármű tonnában kifejezett, engedélyezett legnagyobb felszállótömege 50-nel történő osztással nyert hányadosának a 0,7-dik hatványa:
N = (MTOW/50)0,7

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i 1794/2006/EK európai bizottsági rendelet 1. cikke (5) bekezdésének, 4. cikkének, 9. cikke (2) bekezdésének, 11. cikke (3) bekezdésének, 13. cikkének, 14. cikke (1) bekezdésének, valamint V. mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

6. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 8. §-ának (2) bekezdése, valamint az R. melléklete 2. Függelékének „2009. január 1-jétől alkalmazott egység díjszabás” alcíme és az azt követő táblázat.

(3) Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i 1794/2006/EK európai bizottsági rendelet 11. cikke (3) bekezdésének, valamint V. mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelethez

A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet mellékletének módosítása
Az R. melléklete 2. Függelékének 7. Záradékának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az útvonalhasználati díj késedelmes fizetése esetén 2010. január 1-jétől alkalmazott késedelmi kamat mértéke: 11,58%/év.”
1

A rendelet a 7. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére