• Tartalom

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

2024.02.02.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott, kérelemre indult eljárásért és a vizsgáztatásért a Mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(2)2

(2a)3 A Melléklet III. pont 15. és 19. pontjaiban meghatározott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára kell befizetni, az eljárási díj az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) bevétele.

(3)4

(4)5

(4a)6

(5)7

2. § (1)8

(2)9

(3)10 Az első fokon eljáró hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott számlára befizetni.

(3a)11 A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről az erről szóló döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(3b)12 Túlfizetés esetében az eljáró hatóság a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére az erről szóló döntés véglegessé válását követő, illetve a túlfizetés megállapítását követő tizenöt napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra vagy postai címre visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(3c)13 Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, címét, a keletkezett ügy iktatószámát, a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a jóváírandó számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri.

(4) A közlekedési hatóság határozatával szemben benyújtott újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. §14 A szakoktatói, az utánképzési foglalkozásvezetői, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja tartalmazza a névjegyzékbe való felvétel díját. A díjat a felvételt kérőnek a kérelem benyújtásakor kell az ÉKM részére az 1. § (2a) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

4. §15 Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

e) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.

(3)16 E rendeletnek a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított rendelkezéseit a Mód. R. hatálybalépését17 követően kezdeményezett hatósági eljárásokban és vizsgajelentések esetében kell alkalmazni.

6. §18 A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez19

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

Ft

I.

II.

III.

Eljárási díjak

15. A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja

10 000

16.

17.

18.

19. Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárása

a) Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig

67 500

b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként

22 500

IV.

1

Az 1. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított, az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdését az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2a) bekezdését az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 22. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 53. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 37. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (4) bekezdését az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (4a) bekezdését a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 36. §-a iktatta be, az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (1) bekezdését az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § (2) bekezdését az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (3) bekezdése a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 35. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (3a) bekezdését a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (3b) bekezdését a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 23. §-ával megállapított, a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 35. § c) pontja, az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (3c) bekezdését a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 3. § az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 24. §-ával megállapított, a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 53. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított, a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 35. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdését a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2013. augusztus 12.

18

A 6. §-t az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 25. §-a iktatta be.

19

A melléklet a 46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 5. §-a, az 5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére